Zákon ze dne 18.5.1950 o užívání a změně jména a příjmení

3.6.1950 | Sbírka:  55/1950 Sb. | Částka:  27/1950ASPI

Vztahy

Prováděcí: 52/1993 Sb., 479/1950 Ú.l.I
Aktivní derogace: 165/1947 Sb.
Pasivní derogace: 301/2000 Sb., 367/1990 Sb., 162/1976 Sb., 146/1971 Sb., 41/1953 Sb., 88/1950 Sb.
55/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o užívání a změně jména a příjmení
Změna: 41/1953 Sb.
Změna: 146/1971 Sb.
Změna: 162/1976 Sb.
Změna: 367/1990 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Užívání jména a příjmení
(1) Občan má právo a povinnost užívat jména a příjmení, kterými jest zapsán v matrice.
(2) Je-li zapsáno v matrice více jmen, platí v úředním styku zásadně jméno uvedené na prvním místě, pokud neplyne z matriky něco jiného.
Změna jména a příjmení
§ 2
Změnu jména nebo příjmení může povolit na žádost pověřený obecní úřad, nebrání-li tomu zájem společnosti a jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
§ 3
Mají-li manželé společné příjmení, je třeba k žádosti o změnu příjmení jednoho manžela souhlasu druhého manžela. Povolená změna příjmení se vztahuje na oba manžely a na nezletilé děti.
§ 4
Mají-li rodiče různá příjmení, vztahuje se změna příjmení toho z rodičů, jehož příjmení mají nebo mají mít nezletilé děti, na tyto děti jen tehdy, projeví-li s tím souhlas druhý z rodičů; nesouhlasí-li, rozhodne soud.
Přechodná ustanovení
§ 5
Ženy, které uzavřely manželství před 1. lednem 1950, mohou užívat vedle příjmení, jehož nabyly při uzavření manželství, nebo místo tohoto příjmení svého příjmení, jež měly před uzavřením manželství, jsou-li pod takovým příjmením ve veřejnosti známy. Tato výjimka platí však jen pro ženy, které oznámí do šesti měsíců po vyhlášení tohoto zákona okresnímu národnímu výboru svého bydliště, kterého nebo kterých příjmení a v jakém pořadí chtějí napříště v úředním styku užívat.
§ 6
Žádosti o změnu jména nebo příjmení, o nichž před účinností tohoto zákona nebylo pravoplatně rozhodnuto, se posuzují podle tohoto zákona.
Trestní a závěrečná ustanovení
§ 7
Kdo v úředním styku neoprávněně užívá jména nebo příjmení, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pověřeným obecním úřadem pokutou do 1 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do sedmi dnů. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do sedmi dnů.
§ 8
zrušen
§ 9
Ministerstvo vnitra může vydat vyhláškou v příslušném úředním listě bližší předpisy o užívání jména a příjmení, zejména v případech, kdy je v matrice zapsáno více jmen, o užívání příjmení u žen provdaných před 1. lednem 1950, jakož i o povolení změny jména nebo příjmení.
§ 10
(1) Dnem počátku účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všechny předpisy, které upravují věc, na niž se vztahuje tento zákon, zejména dekret dvorské kanceláře č. 36/1826 sb. zák. pol., o omezení změny rodového jména, a zákon č. 31/1942 Sl.z., o jménech a příjmeních.
(2) Nedotčena zůstávají ustanovení předpisů o právu rodinném, předpisů o matrikách a ustanovení zákona č. 21/1948 Sb.
§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti 30. dnem po vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.