Nařízení ze dne 11.8.1921 o zřízení právnické fakulty Komenského university v Bratislavě

20.8.1921 | Sbírka:  276/1921 Sb. | Částka:  68/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 269/1920 Sb., 375/1919 Sb.
276/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 1921
o zřízení právnické fakulty Komenského university v Bratislavě.
Na základě zákonů ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. z. a n., ze dne 27. května 1919, č. 290 Sb. z. a n., a ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1
Právnická fakulta československé státní Komenského university v Bratislavě bude otevřena počátkem zimního semestru studijního roku 1921/22 prvým ročníkem.
§ 2
Pro studium a státní zkoušky na této fakultě platí studijní a zkušební řád, vydaný zákonem ze dne 20. dubna 1893, č. 68 ř. z., a ze dne 27. května 1919, č. 290 Sb. z. a n., a nařízeními a instrukcemi, provádějícími oba tyto zákony, s těmito úchylkami:
1. Přednášku o dějinách práva v zemích bývalé koruny české jest konati v nejmenší výměře 4 hodin, přednášku o dějinách práva na Slovensku v nejmenší výměře 2 hodin týdenních.
2. V prvém oddílu studijním jsou posluchači povinni zúčastniti se praktického cvičení v rozsahu nejméně 2 týdenních hodin z jedné z disciplin obligatních pro připuštění k historickoprávní zkoušce státní, v druhém oddílu studijním pak dvou takových cvičení, a to jednoho z některé obligatní discipliny oboru judiciálního, druhého z oboru státovědeckého.
3. Při přednáškách i cvičeních na fakultě konaných jest přihlédnouti také k právu, platnému dosud na Slovensku, pro jehož jednotlivé obory mohou býti zřízeny i zvláštní stolice.
§ 3
Přísné zkoušky doktorské a promoce konají se na této fakultě dle řádu, vydaného nařízením ze dne 15. dubna 1872, č. 57 ř. z., změněného nařízeními ze dne 4. května 1920, č. 324 Sb. z. a n., a ze dne 23. prosince 1920, č. 680 Sb. z. a n.
§ 4
Maďarská právnická fakulta v Bratislavě uzavírá se koncem studijního roku 1920/21, t. j. dnem 31. července 1921.
Posluchačům této fakulty, vstupujícím do posledního ročníku, jest volno dokončiti svoje studia buď na právnické akademii v Košicích, jež se uzavře koncem studijního roku 1921 až 1922, anebo na některé právnické fakultě v republice Československé.
Při právnické akademii v Košicích bude ministrem školství a národní osvěty zřízena počátkem studijního roku 1921/22 komise pro státní zkoušky právnické a státovědecké na dobu, kterou určí ministr školství a národní osvěty. Dosud ustanovená komise pozbývá své pravomoci dnem 31. července 1921.
§ 5
Absolventi maďarské právnické fakulty v Bratislavě a právnické akademie v Košicích mohou býti připuštěni na právnické fakultě Komenského university k státním zkouškám anebo k přísným zkouškám doktorským podle zkušebního řádu, platného dříve na Slovensku, při čemž jest však v každém případě přihlížeti v jednotlivých zkušebních předmětech k právu československému.
Pro tyto zkoušky vydá ministerstvo školství a národní osvěty zvláštní instrukci.
Ustanovení toto pozbude účinnosti dnem 31. července 1924.
§ 6
Profesoři ustanovení a dosud vykonávající službu na maďarské právnické fakultě v Bratislavě anebo na právnické akademii v Košicích mohou býti jmenováni na některou jinou vysokou školu v republice Československé pouze dle předpisů zákona ze dne 13. února 1919, č. 79 Sb. z. a n.
§ 7
Profesoři ustanovení a dosud vykonávající službu na maďarské právnické fakultě v Bratislavě mohou do 60 dnů od účinnosti tohoto nařízení požádati u ministerstva školství a národní osvěty za převzetí, v kterémžto případě budou dáni ministerstvem školství a národní osvěty na odpočinek a budou jim poskytnuty zaopatřovací požitky podle ustanovení § 6 zákona, č. 269 Sb. z. a n. z r. 1920.
Nepodají-li žádost ve lhůtě stanovené, má se za to, že se uplynutím této lhůty dobrovolně a bez jakýchkoli nároků vzdávají svého místa.
Po dobu jednoho roku od uzavření fakulty, t. j. do 31. července 1922, a pokud podrží řádné bydliště na území republiky, budou jim ještě vypláceny ony stálé požitky, jež jim do 31. července 1920 byly poskytovány, a to i když žádosti zmíněné v odstavci 1. nepodají.
Případná pense započte se do těchto požitků.
§ 8
Úředníci a zřízenci ustanovení a dosud vykonávající službu na maďarské právnické fakultě v Bratislavě mohou do 60 dnů od účinnosti tohoto nařízení požádati za ustanovení při Komenského universitě v Bratislavě, jinak má se za to, že se uplynutím této lhůty dobrovolně a bez jakýchkoli nároků vzdávají svého místa.
Podají-li žádost ve lhůtě stanovené u akademického senátu Komenského university, ale nebudou-li akademickým senátem se schválením ministerstva školství a národní osvěty ustanoveni, budou dáni ministerstvem školství a národní osvěty na odpočinek a budou jim poskytnuty zaopatřovací požitky podle ustanovení § 6 zákona, č. 269 Sb. z. a n. z r. 1920.
§ 9
Ustanovení §§ 7 a 8 platí i pro profesory, úředníky a zřízence právnické akademie v Košicích. Lhůty v paragrafech těch uvedené počínají běžeti koncem studijního roku 1921/22, t. j. dnem 31. července 1922.
§ 10
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr školství a národní osvěty.
              Černý v.r.
      Dr. Popelka v.r.    Dr. Hotowetz v.r.
      Dr. Burger v.r.    Dr. Fatka v.r.
      Dr. Gruber v.r.    Dr. Kovařík v.r.
      Dr. Procházka v.r.   Dr. Fajnor v.r.
      Dr. Mičura v.r.    Dr. Šusta v.r.
      Dr. Beneš v.r.     Dr. Brdlík v.r.