Vyhláška ze dne 10.2.1951, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva výživy č. 72/1950 Ú.l.I, o výrobě, označování a balení rosolovadel používaných při zpracování ovoce

21.2.1951 | Sbírka:  92/1951 Ú.l.I | Částka:  27/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 274/1948 Sb., 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 72/1950 Ú.l.I
92/1951 Ú.l.I
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 10. února 1951,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva výživy č. 72/1950 Ú. l. I, o výrobě, označování a balení rosolovadel používaných při zpracování ovoce.
Ministerstvo potravinářského průmyslu vyhlašuje v dohodě s ministerstvem zdravotnictví podle § 1 dekretu presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb.
Čl. I.
Vyhláška ministerstva výživy č. 72/1950 Ú. l. I, o výrobě, označování a balení rosolovadel používaných při zpracování ovoce, se mění a doplňuje takto:
1. § 10 odstavec 1 zní:
"§ 10.
(1) Rosolovadla se označují na obalech po případě na nálepkách těmito údaji: název a sídlo výrobny, druh výrobku, druh ovoce použitého jako suroviny, den plnění, čistá váha, jakož i druh a množství chemického konservačního činidla, bylo-li ho použito."
2. § 10 se doplňuje odstavcem 5 tohoto znění:
"(5) V účtě a dodacím listu musí výrobna uvésti den vyskladnění."
3. Za § 11 se vkládají nové § 12 a 13 tohoto znění:
"§ 12.
Za jakost dále uvedených druhů rosolovadel ručí výrobna za podmínek § 13 po tuto dobu:
a) za suchý normální pektin v původním balení jeden rok ode dne vyskladnění;
b) za tekutý normální pektin v původním balení pro průmysl 6 měsíců ode dne vyskladnění;
c) za tekutý normální pektin určený pro potřebu domácností spotřebitelů
aa) v papírových lahvích - 6 měsíců ode dne vyskladnění,
bb) ve skleněných lahvích - 1 rok ode dne plnění;
d) za práškovitý normální pektin míchaný s cukrem, určený pro potřebu domácností spotřebitelů jeden rok ode dne plnění.
§ 13.
(1) Dále uvedené výrobky se skladují takto:
a) tekutý normální pektin určený pro potřebu domácností spotřebitelů
aa) balený v papírových lahvích, v suché, vzdušné místnosti za stálé teploty mezi 5 stupni až 10 stupni C, při čemž se láhve mají pokud možno vyjmout z kartonu;
bb) balený ve skleněných lahvích, v suché, temné místnosti za stálé teploty mezi 5 stupni až 15 stupni C;
b) práškovitý normální pektin míchaný s cukrem, určený pro potřebu domácnosti spotřebitelů se skladuje v suché místnosti při stejnoměrné roční teplotě.
(2) Je-li rosolovadlo skladováno jinak, než uvedeno v odst. 1, ručí výrobna za jakost výrobku při obvyklé skladovací manipulaci po dobu jednoho měsíce ode dne vyskladnění."
4. Dosavadní § 12 a 13 se nově označují jako § 14 a 15.
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministryně:
Ing. Jankovcová v. r.