Nařízení ze dne 25.9.1951 o likvidaci majetku některých orgánů, které se zrušují

28.9.1951 | Sbírka:  76/1951 Sb. | Částka:  40/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 133/1970 Sb.
76/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. září 1951
o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
(1) O majetku svěřeném do správy orgánu, jenž se zrušuje podle § 5 vládního nařízení č. 74/1951 Sb., kterým se zřizují nová ministerstva, a o jeho závazcích, se koná likvidace, stanoví-li to v dohodě s ministrem financí ministr, do jehož oboru orgán patří.
(2) Likvidátora jmenuje a odvolává příslušný ministr.
(3) Příslušný ministr v dohodě s ministrem financí může z likvidační podstaty podle odstavce 1 vyjmouti části majetku nebo závazky a učinit o nich opatření ve vlastním oboru působnosti, nebo je může v dohodě s jiným ministrem převésti do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.
(4) O likvidaci platí jinak přiměřeně předpisy o likvidaci zrušeného národního podniku.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.