Vyhláška ze dne 9.6.1951 o výkupu zvěřiny

9.6.1951 | Sbírka:  225/1951 Ú.l.I | Částka:  71/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 160/1949 Sb.
Aktivní derogace: 412/1950 Ú.l.I
Pasivní derogace: 136/1953 Ú.l., 193/1952 Ú.l.
225/1951 Ú.l.I
Vyhláška
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 9. června 1951
o výkupu zvěřiny
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Zvěřinu dodávanou na plnění dodávkových úkolů vykupuje Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, na Slovensku Družstvo pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen "Ústředí").
§ 2
(1) Myslivečtí hospodáři jsou povinni pro veřejné zásobování dodat Ústředí množství zvěřiny (spárkaté, černé, zajíců, bažantů a koroptví), na jehož dodávku s ním uzavřou u okresního národního výboru smlouvu; nedojde-li k uzavření smlouvy, jsou povinni dodat množství zvěřiny, které určí okresní národní výbor. Ústředí je povinno smluvní nebo určené množství zvěřiny vykoupit. Závazný vzor smlouvy stanoví ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem zemědělství.
(2) Dodávkové množství, na něž je nutno uzavírat smlouvy, popřípadě určovat dodávkové povinnosti, rozepíše na jednotlivé honitby okresní národní výbor v součinnosti s okresním mysliveckým spolkem podle směrnic ministerstva vnitřního obchodu vydaných v dohodě s ministerstvem zemědělství.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na ústředně plánované honitby.
§ 3
(1) Myslivečtí hospodáři jsou povinni dodávat Ústředí zvěřinu z jednotlivých honů, popřípadě u zvěře spárkaté a černé z jednotlivých odstřelů tak, aby plnění jejich dodávkových úkolů bylo postupné a rovnoměrné a aby do konce běžného roku byly jejich dodávkové úkoly v celém rozsahu splněny.
(2) Zvěřina musí být dodána a převzata nejpozději:
a) spárkatá, černá a zajíci do dvou dnů, spárkatá v letním období však do 24 hodin,
b) bažanti a koroptve do 24 hodin, po ukončení honu.
§ 4
(1) Ústředí provádí výkup zvěřiny buď prostřednictvím hospodářských družstev nebo vlastními orgány.
(2) Myslivečtí hospodáři jsou povinni hlásit okresnímu národnímu výboru, okresnímu mysliveckému spolku, místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu se hon převážně koná, a příslušnému hospodářskému družstvu nejméně pět dnů předem den a místo hromadného honu na zajíce, bažanty a koroptve.
§ 5
O zvěřině, která zbude mysliveckému hospodáři po splnění dodávkového úkolu, a o zvěřině nepodléhající dodávce, platí předpisy o výkupu volných zemědělských výrobků.
§ 6
(1) Místní, okresní a krajské národní výbory pečují v součinnosti s okresními mysliveckými spolky o to, aby ustanovení této vyhlášky byla správně prováděna a dodávkové úkoly zvěřiny postupně a rovnoměrně plněny, zejména aby u zajíců bylo v rámci okresu splněno do konce listopadu nejméně 50 % a v prosinci zbytek celkového dodávkového úkolu.
(2) Pokud jednotliví myslivečtí hospodáři nemají své dodávkové úkoly zcela splněny, vysílá místní národní výbor pro kontrolu plnění svého zástupce k hromadným honům na zajíce, bažanty a koroptve.
§ 7
Ministerstvo vnitřního obchodu, podle povahy věci v dohodě s ministerstvem zemědělství nebo národní výbory jím pověřené, mohou povolit nebo stanovit výjimky z ustanovení této vyhlášky.
§ 8
Zrušuje se vyhláška ministerstva výživy č. 412/1950 Ú. l. I, o výkupu a rozdělování zvěřiny, a vyhláška pověřenectva výživy č. 484/1950 Ú. v., o výkupu a distribuci zvěřiny.
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. června 1951.
Ministr:
Krajčír v. r.