Nařízení ze dne 16.9.1952 o státní energetické inspekci

6.10.1952 | Sbírka:  47/1952 Sb. | Částka:  27/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 47/1950 Sb., 241/1948 Sb.
Prováděcí: 330/1952 Ú.l.
Pasivní derogace: 64/1962 Sb.
47/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. září 1952
o státní energetické inspekci.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Účel nařízení
Aby bylo účinněji zajištěno hospodárné používání elektřiny a prohloubena kontrola hospodaření elektřinou, zřizuje se státní energetická inspekce.
§ 2
Orgány státní energetické inspekce
(1) Státní energetická inspekce se zřizuje při ministerstvu paliv a energetiky.
(2) V čele státní energetické inspekce stojí hlavní inspektor, jehož jmenuje a odvolává ministr paliv a energetiky.
(3) Hlavnímu inspektorovi jsou podřízeni krajští inspektoři; jmenuje a odvolává je ministr paliv a energetiky.
(4) Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů, které jmenuje a odvolává hlavní inspektor.
§ 3
Rozsah kontrolní činnosti
(1) Orgány státní energetické inspekce kontrolují pravidelně přímo u odběratelů elektřiny, s výjimkou domácností, dodržování předpisů a opatření k hospodárnému užívání elektřiny; zejména kontrolují:
a) stav elektrického zařízení, pokud jde o hospodárnost při užívání elektřiny;
b) tvorbu, zpevňování a dodržování norem pro spotřebu elektřiny na výrobní jednotku;
c) dodržování přídělů elektřiny, odběrových diagramů a jiných regulačních opatření.
(2) Orgány státní energetické inspekce kontrolují dále výrobu a dodávku elektřiny závodních elektráren pro veřejnou síť i pro účelovou výrobu podle hospodářského plánu a dodávkových diagramů.
(3) V objektech vojenské správy a národní bezpečnosti provádějí orgány státní energetické inspekce kontrolu podle zvláštních předpisů vydaných ministrem paliv a energetiky v dohodě s ministrem národní obrany, po případě s ministrem národní bezpečnosti.
§ 4
Ukládání pokut závodům
Orgány státní energetické inspekce mohou uložit pokutu od 2000 Kčs do 100.000 Kčs závodům, ústavům, úřadům a jiným organisacím (dále jen "závody"):
a) za nedodržování odběrového diagramu,
b) za plýtvání elektřinou a soustavné neodůvodněné nedodržování norem spotřeby elektřiny,
c) za překročení přídělu elektřiny,
d) za nesplnění operativních příkazů elektrárenského dispečera,
e) za nesplnění dodávky elektřiny závodní elektrárnou podle dodávkového diagramu.
§ 5
Ukládání pokut zaměstnancům
Orgány státní energetické inspekce mohou uložit pokutu od 200 Kčs až do 10.000 Kčs ředitelům (vedoucím) a hlavním energetikům závodů, po případě vedoucím závodních elektráren:
a) za nedodržení odběrového diagramu,
b) za překročení přídělu elektřiny,
c) za nesplnění operativních příkazů elektrárenského dispečera,
d) za nesplnění dodávky elektřiny závodní elektrárnou podle dodávkového diagramu.
§ 6
Ukládání pokut.
(1) O uložení pokut rozhodují krajští inspektoři.
(2) O odvoláních z rozhodnutí krajských inspektorů rozhoduje hlavní inspektor; proti jeho rozhodnutí není opravného prostředku.
(3) Ministr paliv a energetiky může zrušit rozhodnutí hlavního inspektora, jestliže toto rozhodnutí je v rozporu s obecným zájmem, zejména s potřebami hospodářského plánování, a přikázat věc k novému projednání nebo rozhodnout sám.
(4) Ukládání pokut vojenským osobám v činné službě upraví ministr paliv a energetiky v dohodě s ministrem národní obrany zvláštními předpisy.
§ 7
Promlčení.
(1) Pokutu nelze uložit po uplynutí čtyř měsíců od provedení kontroly.
(2) Promlčení se přetrhuje, jakmile krajský inspektor zahájí jednání.
§ 8
Vymáhání pokut.
(1) Pokutu uloženou závodu odčerpá financující peněžní ústav z účtu závodu na základě pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty.
(2) Pokutu uloženou zaměstnanci vymáhá účtárna jeho závodu na základě pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty, a to srážkou z platu až do 25 % jeho výše. Na základě tohoto rozhodnutí lze pokutu vymáhat též soudní exekucí.
(3) Pokuty připadají státu.
§ 9
Přerušení dodávky elektřiny.
Poruší-li závod opětovně předpisy a opatření k hospodárnému užívání elektřiny způsobem uvedeným v § 4 písm. a) c), d) nebo e), může mu rozvodný podnik přerušit po předchozím vyrozumění dodávku elektřiny.
§ 10
Oprávnění kontrolních orgánů.
(1) Každý je povinen na požádání orgánů státní energetické inspekce sdělit údaje a předložit listiny, které tyto orgány potřebují pro výkon své činnosti, pokud to není v rozporu s předpisy o utajení v zájmu obrany státu.
(2) Orgány státní energetické inspekce jsou oprávněny kdykoliv k přístupu k měřidlům elektřiny podle zvláštních předpisů, jež vydá ministr paliv a energetiky v dohodě s ministrem národní bezpečnosti.
§ 11
Povinnost mlčenlivosti.
Orgány státní energetické inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářská a služební tajemství, o nichž se dovědí při výkonu své služby. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.
§ 12
Zmocňovací ustanovení.
Ministr paliv a energetiky podrobněji upraví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací organisaci státní energetické inspekce a řízení ve věcech pokut.
§ 13
Ustanovení tohoto nařízení platí obdobně pro kontrolu a zajištění hospodaření plynem v rozsahu, který stanoví ministr paliv a energetiky.
§ 14
Účinnost a provedení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1952; provedou je všichni členové vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.               Krosnář v. r.
Dr. Dolanský v. r.            Málek v. r.
Fierlinger v. r.             Maurer v. r.
Dr. Kyselý v. r.             Dr. Nejedlý v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.         Nepomucký v. r.
Bílek v. r.               Dr. Neuman v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.       Nosek v. r.
Dr. Gregor v. r.             Plojhar v. r.
Harus v. r.               Pokorný v. r.
Dr. Havelka v. r.            Pospíšil A. v. r.
Ing. Jankovcová v. r.          Pospíšil J. v. r.
Jonáš v. r.               Ing. Púčik v. r.
Kabeš v. r.               Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.              Smida v. r.
Krajčír v. r.              Ing. Šimůnek v. r.
            Dr. Šlechta v. r.