Zákon ze dne 30.10.1952 o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků

15.11.1952 | Sbírka:  56/1952 Sb. | Částka:  33/1952ASPI
56/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Zajištění zásobování pracujících potravinami, spravedlivé stanovení dodávkové povinnosti a zvyšování zemědělské výroby vyžaduje zavést nový způsob dodávek zemědělských výrobků.
§ 2
Od 1. ledna 1953 se ukládá dodávková povinnost
1. státním statkům a ostatním zemědělským závodům státního socialistického sektoru (zemědělským závodům národních podniků, zemědělským závodům ve správě národních výborů, komunálním zemědělským závodům a pod.),
2. jednotným zemědělským družstvům a jejich členům,
3. jednotlivě hospodařícím rolníkům,
4. ostatním osobám, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 3
(1) Výkup zemědělských výrobků plánuje, organisuje, řídí a kontroluje ministerstvo výkupu tak, aby bylo zajištěno dodání všech zemědělských výrobků v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství.
(2) Zemědělské výrobky vykupují národní podniky a družstva, jež určí ministerstvo výkupu.
§ 4
(1) Za včasné splnění plánu výkupu zemědělských výrobků odpovídají ve svých obvodech plnomocníci ministerstva výkupu a národní výbory.
(2) Okresní plnomocníci ministerstva výkupu jsou odpovědni krajským plnomocníkům ministerstva výkupu a spolu s nimi ministerstvu výkupu; na Slovensku jsou okresní i krajští plnomocníci ministerstva výkupu odpovědni též plnomocníku ministerstva výkupu pro Slovensko.
(3) Za plnění úkolů národních výborů při výkupu zemědělských výrobků odpovídá předseda národního výboru předsedovi nadřízeného národního výboru a předseda krajského národního výboru předsedovi vlády.
§ 5
Zdroji výkupu zemědělských výrobků jsou:
1. dodávky státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru,
2. povinné dodávky jednotných zemědělských družstev, jejich členů, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti,
3. naturální odměny za práce, prováděné strojními a traktorovými stanicemi,
4. naturální odměny za zpracování zrnin (měřičné) a za odvoz zemědělských výrobků prováděný národními podniky ze zemědělského závodu do výkupního místa,
5. státní nákup.
§ 6
Státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru jsou povinny dodat státu všechny zemědělské výrobky v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny zemědělské výrobky vyrobené nad takto stanovené množství, které nepotřebují pro účely svého hospodářství nebo pro naturální plnění svým zaměstnancům. Ministerstvo výkupu může v odůvodněných případech povolit odchylnou úpravu použití zemědělských výrobků vyrobených nad množství stanovené státním plánem.
§ 7
(1) Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti, plní svoji povinnost vůči státu povinnými dodávkami podle dodávkových norem nebo na základě dodávkových smluv. Dodávkové normy stanoví vláda nebo z jejího pověření ministerstvo výkupu.
(2) Výši povinných dodávek stanoví okresní plnomocník ministerstva výkupu. Při nesplnění povinné dodávky ve stanovené lhůtě vyzve okresní plnomocník dlužníka písemnou upomínkou k okamžitému splnění nedodaného množství zemědělských výrobků v dodatečně stanovené lhůtě.
§ 8
Odměny za práce prováděné strojními a traktorovými stanicemi, odměny za zpracování zrnin (měřičné) a odměny za odvoz dodávaných zemědělských výrobků ze zemědělského závodu do výkupního místa, prováděný národními podniky, se platí v naturáliích v rozsahu, který stanoví vláda. Vláda stanoví též výši naturálních odměn.
§ 9
(1) Vyžádají-li si to potřeby státního hospodaření potravinami a surovinami, budou státním nákupem opatřovány pro státní fondy přebytky zemědělských výrobků nebo zemědělské výrobky, které nepodléhají dodávkové povinnosti.
(2) Vláda může stanovit povinnost prodat přebytky některých zemědělských výrobků státu.
§ 10
Po splnění povinných dodávek mohou jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti volně prodávat přebytky svých zemědělských výrobků spotřebitelům nebo podnikům oprávněným k výkupu zemědělských výrobků anebo jiným podnikům, kterým bude povoleno kupovat přebytky a volné zemědělské výrobky.
§ 11
Vedoucí hospodářství státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru, předsedové a členové jednotných zemědělských družstev jakož i jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti odpovídají za řádné a včasné plnění dodávek zemědělských výrobků státu ve stanovených lhůtách. Neplní-li tuto povinnost, budou pohnáni k zákonné odpovědnosti.
§ 12
Je-li nebezpečí, že zemědělské výrobky budou odňaty veřejnému zásobování nebo nebyla-li dodávková povinnost včas splněna, jsou plnomocníci ministerstva výkupu oprávněni provádět v zemědělských závodech a u ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti kontrolu hospodaření i zásob; za součinnosti člena rady místního národního výboru mohou provést prozatímní zajištění zásob zemědělských výrobků v rozsahu nutném ke splnění dodávkové povinnosti.
§ 13
(1) Povinné dodávky včas nesplněné budou vymáhány i nuceným odnětím zemědělských výrobků.
(2) Vláda stanoví nařízením, v kterých případech je třeba k vymáhání nesplněné povinné dodávky předchozího rozhodnutí soudu. V takových případech soud k žalobě, kterou podá okresní plnomocník ministerstva výkupu, buď potvrdí, že dodávka byla stanovena v souladu s předpisy o povinných dodávkách, nebo žalobu zamítne. Podrobnosti stanoví zvláštní předpis.
§ 14
(1) Vláda vydá bližší předpisy k provedení tohoto zákona, zejména upraví postup při vyměřování povinných dodávek a způsob jejich plnění, zajišťování a vymáhání, rozsah a způsob uzavírání dodávkových smluv, podmínky pro prodej zemědělských přebytků po splnění dodávkové povinnosti a vymezí působnost národních výborů a plnomocníků ministerstva výkupu při výkupu zemědělských výrobků.
(2) Vláda také stanoví, v jakém rozsahu se ustanovení tohoto zákona vztahují na plemenná zvířata, osiva a sádě.
§ 15
(1) Zrušuje se zákon č. 278/1948 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, a všechny předpisy, pokud odporují tomuto zákonu, zejména vládní nařízení č. 7/1949 Sb., o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy, a předpisy k jeho provedení vydané.
(2) Do vydání předpisů podle tohoto zákona se postupuje přiměřeně podle předpisů dosavadních.
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr výkupu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Krosnář v. r.