Nařízení ze dne 28.10.1952 o zániku věcných práv na některých částech národního majetku

30.12.1952 | Sbírka:  97/1952 Sb. | Částka:  43/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 167/1950 Sb., 148/1950 Sb., 103/1950 Sb., 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 62/1951 Sb.
97/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. října 1952
o zániku věcných práv na některých částech národního majetku.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 48 odst. 2 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, čl. III zákona č. 148/1950 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích, a § 15 odst. 2 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích:
§ 1
(1) Věcná práva (věcná břemena) na částech majetku svěřeného do správy národního (komunálního) podniku, které jsou určeny k tomu, aby jich tento podnik trvale užíval, zanikají. Nerozhoduje, jde-li o věcná práva knihovní nebo neknihovní. O zániku zástavních práv platí předpisy zvláštní.
(2) Toto nařízení se vztahuje také na věcná práva, z nichž vyplývají závazky, do kterých národní podnik vstoupil podle vládního nařízení č. 62/1951 Sb., o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku.
§ 2
Ustanovení § 1 se nevztahují na případy, ve kterých vláda povolí výjimku na návrh věcně příslušného ministra, učiněný v dohodě s ministrem financí.
§ 3
Knihovní věcná práva, která zanikají, vymaže soud k návrhu národního (komunálního) podniku nebo příslušného ministerstva s odvoláním na toto nařízení. Příslušné ministerstvo může k podání návrhu zmocnit orgány nebo organisace v jeho oboru působnosti.
§ 4
Sloužilo-li plnění závazku, který vyplýval z věcného práva, plánované činnosti nebo jinému obecnému zájmu, může okresní národní výbor v rozsahu zaniklého závazku uložit národnímu (komunálnímu) podniku jednotlivé povinnosti. Okresní národní výbor zruší však toto opatření zcela nebo zčásti, jakmile by plnění uložených povinností ohrožovalo provoz národního (komunálního) podniku nebo plnění jeho plánovaných úkolů.
§ 5
Ministr financí v dohodě s příslušnými ministry upraví směrnicemi vymáhání toho, co národní (komunální) podnik plnil vzhledem k věcnému právu, které zaniklo, po případě peněžité náhrady.
§ 6
Ustanovení tohoto nařízení platí přiměřeně o věcných právech na majetku, který byl svěřen do správy orgánům, na které se vztahovaly předpisy zákonů č. 103/1950 Sb., č. 148/1950 Sb. a č. 167/1950 Sb., pokud je tento majetek ve státním socialistickém vlastnictví.
§ 7
Za věcná práva, jež zanikají, se poskytuje náhrada přiměřeně podle předpisů o náhradě za znárodněný majetek. Náhrada se neposkytuje, mohou-li plněním povinností uložených podle § 4 být uspokojeny také potřeby toho, kdo byl oprávněn.
§ 8
Zástavní práva na částech majetku ve státním socialistickém vlastnictví, které jsou určeny k tomu, aby jich bylo trvale užíváno při provozu výroby lesní, těžby dříví a zvláštních služeb lesnímu hospodářství, zdravotní péče, státních silnic, cestovního ruchu nebo při správě spojů, zanikají. O zániku jiných věcných práv než zástavních na takovém majetku platí přiměřeně ustanovení §§ 1 - 7.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1950; provedou je ministři paliv a energetiky, hutního průmyslu a rudných dolů, chemického průmyslu, těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství, lehkého průmyslu, zemědělství, lesů a dřevařského průmyslu, potravinářského průmyslu, informací a osvěty, školství, věd a umění, zdravotnictví, dopravy, železnic, stavebního průmyslu, národní obrany, spojů, vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Bílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kabeš v. r.
Kopecký v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Pospíšil A. v. r.
Pospíšil J. v. r.
Smida v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Šlechta v. r.