Nařízení ze dne 2.12.1952 o státní obchodní inspekci

30.12.1952 | Sbírka:  98/1952 Sb. | Částka:  43/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 122/1962 Sb.
98/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1952
o státní obchodní inspekci.
Změna: 35/1955 Sb.
Vláda republiky Československé, přihlížejíc k důležitosti co nejlepší obsluhy spotřebitelů v prodejnách obchodní sítě a k zesílení boje proti porušování, zneužití a rozkrádání v obchodě, nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení.
§ 1
(1) Aby bylo zabezpečeno včasné plnění usnesení vlády, týkajících se vnitřního obchodu, jakož i nedotknutelnost socialistického vlastnictví a rozvíjení vzorného obchodu, zřizuje se v ministerstvu vnitřního obchodu státní obchodní inspekce, která má své orgány v krajích, okresech a městech.
(2) Státní obchodní inspekce je kontrolním orgánem, který soustavně kontroluje, jak se v obchodních podnicích státních, komunálních, družstevních a soukromých a v podnicích společného stravování bez ohledu na to, komu podléhají, dodržují zákony, usnesení a nařízení vlády a nařízení, směrnice a příkazy ve věcech vnitřního obchodu.
§ 2
(1) Státní obchodní inspekce je součástí ministerstva vnitřního obchodu. V jejím čele je hlavní obchodní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitřního obchodu; při své práci řídí se hlavní obchodní inspektor pokyny ministra.
(2) Hlavnímu obchodnímu inspektoru jsou podřízeni krajští inspektoři, kteří jsou jmenováni a odvoláváni na jeho návrh ministrem vnitřního obchodu.
(3) Aby mohl plnit své povinnosti, má hlavní obchodní inspektor, jakož i krajští obchodní inspektoři nutný počet inspektorů v okresech a městech.
(4) Funkci hlavního obchodního inspektora vykonává na Slovensku oblastní obchodní inspektor, kterého jmenuje a odvolává se souhlasem ministra vnitřního obchodu pověřenec obchodu. Oblastní obchodní inspektor je ve své činnosti bezprostředně podřízen pověřenci obchodu.
ČÁST DRUHÁ
Povinnosti a práva státní obchodní inspekce.
§ 3
(1) Úkolem státní obchodní inspekce je prověřovat, jak se ve všech státních, komunálních, družstevních a soukromých podnicích a v podnicích společného stravování plní zákony, usnesení a nařízení vlády, nařízení, směrnice a příkazy ve věcech vnitřního obchodu.
(2) Státní obchodní inspekce je povinna prověřovat:
a) správnost prodeje zboží spotřebitelům, pokud jde o dodržování čisté váhy a míry;
b) přísné zachovávání stanovených maloobchodních cen a obchodních přirážek v obchodních podnicích;
c) dodržování předepsaných povinných zásob a sortimentu zboží;
d) plnění stanovených norem pro skladbu a množství hotových jídel, podávaných v podnicích společného stravování;
e) zajištění drobných peněz pro pokladny a jejich správné vracení spotřebitelům při placení prodaného zboží;
f) dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů v obchodních podnicích;
g) správnost a přesnost vah a měřicích přístrojů, zejména zda jsou úředně ocejchovány; dbát, aby v obchodních podnicích, v nichž je to nařízeno, byly kontrolní váhy s nezbytnými sadami závaží;
h) plnění předpisů o převozu, skladování a úschově zboží, jakož i zajištění, aby obchodní podniky byly vybaveny nezbytným inventářem a zařízením; neporušenost a udržování inventáře a zařízení;
ch) dodržování předpisů, upravujících oběh zboží a způsob prodeje zboží na trhu.
(3) Státní inspekce je povinna:
a) vést rozhodný boj za včasné odhalování krádeží, zpronevěr a schodků, jakož i znehodnocování zboží a poškozování majetku obchodních podniků;
b) kontrolovat včasné a správné prošetření stížností a oznámení kupujících na nedostatky v práci obchodní sítě a podniků společného stravování a prověřovat opatření, učiněná vedením obchodních podniků na základě těchto stížností a oznámení.
§ 4
(1) Zjistí-li orgány státní obchodní inspekce, že došlo k porušení zákonů, usnesení a nařízení vlády, jakož i nařízení, směrnic a příkazů ve věcech vnitřního obchodu,
a) dávají vedoucím obchodních podniků a podniků společného stravování závazné pokyny a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků a přestupků proti předpisům ve věcech vnitřního obchodu a kontrolují jejich splnění,
b) ukládají na místě blokové pokuty pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování,
c) ukládají provinivším se pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování pokuty od 100,- Kčs do 2000,- Kčs; mohou také navrhovat nadřízeným orgánům uložení disciplinárních trestů,
d) odevzdají vyšetřujícím orgánům materiál k trestnímu stíhání osob, které způsobily nedodržování maloobchodních cen, záměny druhů prodávaného zboží, oklamání kupujících nebo jiné nedovolené machinace.
(2) K opatření podle odstavce 1 písm. c) je oprávněný pouze krajský obchodní inspektor.
(3) Orgány státní obchodní inspekce mají při provádění své činnosti právo:
a) vstupovat do výrobních, skladových a jiných prostorů obchodních podniků a organisací a podniků společného stravování,
b) zakazovat prodej zboží nevhodného k zásobování obyvatelstva,
c) vyloučit z používání nesprávné váhy a míry,
d) v nutných případech zjistit zůstatky zboží a pokladní hotovosti v těch obchodních podnicích a podnicích společného stravování, kde byly odhaleny vážné nedostatky v obchodě.
(4) Obchodní podniky a organisace a podniky společného stravování jsou povinny předložit inspektorům státní obchodní inspekce na požádání všechny doklady, zprávy a vysvětlivky, nezbytné k provádění jejich úkolů.
§ 5
(1) Z rozhodnutí krajských obchodních inspektorů o uložení pokuty lze se odvolat do 15 dnů k hlavnímu obchodnímu inspektorovi, který o odvolání rozhodne s konečnou platností do tří týdnů ode dne, kdy mu bylo doručeno.
(2) Pokuty lze uhrazovat administrativními srážkami ze mzdy; mohou být vymáhány též soudní exekucí. Pokuty připadají státu.
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení.
§ 6
(1) Krajští obchodní inspektoři spolupracují při plnění svých úkolů s národními výbory.
(2) Plány kontrolní činnosti dohodne krajský obchodní inspektor s krajským národním výborem.
(3) Krajský obchodní inspektor podává každý měsíc krajskému národnímu výboru výkaz o výsledcích své činnosti.
§ 7
Orgány státní obchodní inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství ve věcech, o nichž se dovědí při plnění svých kontrolních funkcí. Toto tajemství jsou pracovníci státní obchodní inspekce povinni zachovávat i po odchodu ze služby.
§ 8
(1) Podrobné směrnice o způsobu a pravidlech práce orgánů státní obchodní inspekce vydá ministr vnitřního obchodu.
(2) Výkon kontroly v objektech v oboru ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti upraví zvláštními předpisy ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministry národní obrany a národní bezpečnosti.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Krajčír v. r.