Zákon ze dne 30.5.1953 o peněžní reformě

30.5.1953 | Sbírka:  41/1953 Sb. | Částka:  25/1953ASPI

Vztahy

Prováděcí: 142/1990 Sb., 139/1989 Sb., 138/1989 Sb., 79/1989 Sb., 40/1989 Sb., 39/1989 Sb., 122/1988 Sb., 59/1988 Sb., 58/1988 Sb., 57/1988 Sb., 56/1988 Sb., 55/1988 Sb., 8/1988 Sb., 68/1987 Sb., 35/1987 Sb., 34/1987 Sb., 33/1987 Sb., 44/1986 Sb., 36/1986 Sb., 7/1986 Sb., 71/1985 Sb., 70/1985 Sb., 31/1985 Sb., 30/1985 Sb., 4/1985 Sb., 3/1985 Sb., 126/1984 Sb., 66/1984 Sb., 52/1984 Sb., 98/1983 Sb., 6/1983 Sb., 5/1983 Sb., 113/1982 Sb., 54/1982 Sb., 106/1981 Sb., 39/1981 Sb., 38/1981 Sb., 176/1980 Sb., 128/1980 Sb., 56/1980 Sb., 13/1980 Sb., 139/1979 Sb., 50/1979 Sb., 3/1979 Sb., 124/1978 Sb., 102/1978 Sb., 101/1978 Sb., 42/1978 Sb., 11/1978 Sb., 105/1977 Sb., 66/1977 Sb., 33/1977 Sb., 17/1977 Sb., 164/1976 Sb., 125/1976 Sb., 47/1976 Sb., 131/1975 Sb., 48/1975 Sb., 114/1974 Sb., 82/1974 Sb., 12/1974 Sb., 109/1973 Sb., 108/1973 Sb., 78/1973 Sb., 3/1973 Sb., 63/1972 Sb., 62/1972 Sb., 61/1972 Sb., 20/1972 Sb., 125/1971 Sb., 124/1971 Sb., 31/1971 Sb., 24/1971 Sb., 23/1971 Sb., 45/1970 Sb., 21/1970 Sb., 101/1969 Sb., 30/1967 Sb., 61/1966 Sb., 106/1965 Sb., 105/1965 Sb., 28/1963 Sb., 110/1962 Sb., 43/1962 Sb., 131/1961 Sb., 48/1960 Sb., 17/1960 Sb., 77/1958 Sb., 48/1957 Sb., 47/1957 Sb., 117/1955 Ú.l., 35/1954 Sb., 34/1954 Sb., 18/1954 Sb., 7/1954 Sb., 176/1953 Ú.l., 159/1953 Ú.l., 45/1953 Sb.
Aktivní derogace: 55/1950 Sb., 47/1949 Sb., 39/1948 Sb., 141/1947 Sb., 2135/1946 Ú.l.I, 649/1945 Ú.l.I, 557/1945 Ú.l.I, 95/1945 Sb., 91/1945 Sb.
Pasivní derogace: 22/1992 Sb., 130/1989 Sb., 175/1988 Sb., 25/1961 Sb.
41/1953 Sb.
Zákon
ze dne 30. května 1953
o peněžní reformě
Změna: 25/1961 Sb.
Změna: 175/1988 Sb.
Změna: 130/1989 Sb.
Změna: 22/1992 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Peněžní reforma a peněžní jednotka
§ 1
Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
Oddíl II.
Přepočet mezd, platů a cen
§ 4
Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové a jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.
Oddíl III.
Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií životního pojištění
§ 5
Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.
§ 6
Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené premie životního pojištění.
Oddíl IV.
Zrušení některých pohledávek a závazků
§ 7
(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky
a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,
b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,
c) pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.
(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organizacím a zařízením.
Oddíl V.
Zrušení Likvidačního fondu měnového
§ 8
Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.
Oddíl VI.
Ustanovení společná a závěrečná
§ 9
zrušen
§ 10
Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému provedení peněžní reformy, zejména aby stanovil směrnicemi
a) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních vkladních knížek za nové,
b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských, rozpočtových a jiných organizací a zařízení přepočtením jejich pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků nebo práv podle tohoto zákona.
§ 11
Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni členové vlády.