Vyhláška ze dne 19.7.1953, kterou se vydávají pojistné podmínky pro pojištění osob

19.7.1953 | Sbírka:  235/1953 Ú.l. | Částka:  97/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 189/1950 Sb.
Aktivní derogace: 301/1951 Ú.l.I
Pasivní derogace: 237/1955 Ú.l., 247/1954 Ú.l.
235/1953 Ú.l.
Vyhláška
ministerstva financí ze dne 19. července 1953, kterou se vydávají pojistné podmínky pro pojištění osob
Změna: 247/1954 Ú.l.
Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 7 odst. 1 a § 48 odst. 2 zákona č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě:
§ 1
Pojištění životní
(1) Vydávají se pojistné podmínky pro pojištění životní, které platí
a) pro pojištění na úmrtí,
b) pro pojištění na úmrtí a dožití (pojištění smíšené),
c) pro pojištění na dožití a
d) pro pojištění důchodové.
(2) Pojistné podmínky jsou uvedeny v příloze této vyhlášky; platí i pro pojistné poměry sjednané před 1. červnem 1953 a tohoto dne platné.
(3) Pro pojistné poměry sjednané před 1. červencem 1951 platí tyto odchylky:
1. Při pojištění jiné osoby může být pojistník obmyšleným,
2. obsahuje-li pojistná smlouva ujednání, která jsou v rozporu se zásadami platnými pro sjednávání životních pojištění dne 1. června 1953, může Státní pojišťovna navrhnout příslušnou úpravu pojištění; neprojeví-li pojistník nesouhlas s tímto návrhem do jednoho měsíce po doručení návrhu, platí návrh za přijatý. Nesouhlasí-li pojistník s návrhem, přemění se pojištění v pojištění bez dalšího placení pojistného na sníženou pojistnou částku podle platných pojistných podmínek pro pojištění na úmrtí a dožití.
§ 2
zrušen
§ 3
(1) Zrušují se ustanovení § 1 odst. 1 č. 11 a 12 a § 4 vyhlášky č. 301/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají pojistné podmínky, a přílohy č. 11 a 12 této vyhlášky.
(2) Nedotčeny zůstávají pojistné podmínky pro úrazové pojištění žáků, tvořící součást smlouvy o úrazovém pojištění žáků a o pojištění zákonné odpovědnosti vychovatelů.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1953.
Ministr:
Kabeš, v. r.
Příloha 1
Pojistné podmínky pro pojištění životní (Pojištění na úmrtí, pojištění na úmrtí a dožití, pojištění na dožití, pojištění důchodová.)
Čl. 1
Sjednání pojistné smlouvy
Podstatnou součástí návrhu na sjednání pojistné smlouvy je dotazník o zdravotním stavu pojištěného jím zodpověděný a podepsaný, a má-li být smlouva podle návrhu sjednána na základě lékařské prohlídky, též zprávy o zdravotním stavu pojištěného vyhotovené lékaři, které pojišťovna určila.
Čl. 2
Rozsah pojištění
(1) Pojišťovna je povinna platit smlouvou určené částky, nastane-li pojistná příhoda.
(2) Byla-li však uzavřena (obnovena) smlouva o pojištění bez lékařské prohlídky a zemřel-li pojištěný v prvém roce ode dne uzavření (obnovení) smlouvy, vyplatí pojišťovna jen částku rovnající se zaplacenému pojistnému; toto omezení neplatí, zemřel-li pojištěný následkem úrazu nebo následkem akutních chorob sdělných, jestliže úraz nebo uvedené choroby vznikly po uzavření (obnovení) pojistné smlouvy.
(3) Zvýší-li pojistník při pojištění bez lékařské prohlídky pojistnou částku během trávní pojištění, platí ustanovení předchozího odstavce pro rozdíl mezi novou a původní pojistnou částkou ode dne zvýšení pojistné částky.
(4) Pojišťovna vyplatí jen částku rovnající se zaplacenému pojistnému, jestliže pojištěný spáchal sebevraždu a pojistný poměr netrval nepřetržitě dva roky předcházející sebevraždě.
(5) Nebylo-li nic jiného ujednáno, vyplatí pojišťovna z pojistné částky jen částku rovnající se zaplacenému pojistnému, jestliže smrt nastala
a) jako následek činné účasti na jezdeckých závodech nebo na rychlostních závodech motorovými vozidly nebo na přípravě k nim,
b) jako následek akrobacie všeho druhu.
Čl. 3
Nesprávné údaje
(1) Byl-.i při uzavření pojistné smlouvy věk pojištěného udán nesprávně a byl-li ve skutečnosti vyšší, sníží se povinnost pojišťovny plnit podle poměru sjednaného pojistného k pojistnému, které by pojišťovně náleželo. Byl-li při uzavření pojistné smlouvy věk pojištěného ve skutečnosti nižší proti věku udanému, vrátí pojišťovna rozdíl mezi pojistným, které jí náleželo, a pojistným, které bylo zaplaceno do dne zjištění nesprávného udání věku.
(2) Byly-li při uzavření (obnovení) pojistné smlouvy udány nesprávně jiné okolnosti, nemůže se pojišťovna z tohoto důvodu domáhat zproštění nebo snížení povinnosti plnit, nastala-li pojistná příhoda po uplynutí tří let od uzavření (obnovení) pojistné smlouvy.
Čl. 4
Redukce
(1) Zaplatil-li pojistník pojistné nejméně za dva roky a přestal-li dále platit pojistné, aniž požádal o odkup, přemění se pojištění po uplynutí šesti měsíců od splatnosti dlužného pojistného v pojištění bez dalšího placení pojistného na sníženou pojistnou částku (automatická redukce).
(2) Snížená pojistná částka se stanoví tak, že reservy pojistného původního pojištění ke dni, do kterého bylo pojistné zaplaceno, se použije jako jediného pojistného.
(3) Redukce nenastává u dočasného pojištění na úmrtí.
Čl. 5
Odkup, záloha na plnění
(1) Pojistník má nárok na odbytné (odkup pojištění), je-li pojistné zaplaceno alespoň za dva roky, u pojištění za jediné pojistné po zaplacení jediného pojistného. Výše odkupní částky se rovná 90 % reservy pojistného.
(2) Pojistník má nárok na zálohu na plnění, je-li pojistné zaplaceno za tři roky. Záloha na plnění nemůže být vyšší než 90 % odbytného. Úroky ze zálohy se platí současně s pojistným.
(3) Nárok na odkup a zálohu na plnění není u dočasného pojištění na úmrtí, pojištění na dožití a u pojištění důchodového.
Čl. 6
Obnova
Po uplynutí šesti měsíců, nejdéle však dvou roků ode dne, od kterého bylo pojistné zaplaceno, lze obnovit pojištění, které bylo redukováno nebo zaniklo, aniž nastal odkup. Pojišťovna však stanoví podmínky obnovy. Pojištění je obnoveno dnem, který stanoví pojišťovna, je-li pojištěný v ten den naživu.
Čl. 7
Uplatnění nároku
Pojistník nebo jiná osoba ze smlouvy oprávněná je povinna oznámit pojišťovně pojistnou příhodu. Při uplatnění nároku předloží pojišťovně potřebné doklady, zejména
a) při úmrtí pojištěného úřední doklad o věku zesnulého, úmrtní list, pojistku, úřední doklad o věku obmyšleného, je-li nezletilý,
b) při dožití pojištěného úřední doklad o věku pojištěného, pojistku, úřední doklad o věku obmyšleného, je-li nezletilý,
c) v pojištění důchodovém úřední doklad o věku pojištěného, pojistku a doklad o tom, že pojištěný je v den splatnosti prvé důchodové splátky naživu. Tento doklad se předkládá i při splatnostech dalších důchodových splátek.
Čl. 8
Osvobození od placení pojistného
(1) Pojišťovna je povinna osvobodit pojistníka od placení pojistného, stane-li se trvale invalidním následkem úrazu. Osvobodí jej
a) úplně, činí-li stupeň trvalé invalidity alespoň 50 % invalidity úplné,
b) z poloviny, činí-li stupeň trvalé invalidity alespoň 30 % invalidity úplné.
(2) Bylo-li to zvlášť ujednáno, osvobodí pojišťovna pojistníka od placení pojistného, stane-li se pojistník trvale a úplně invalidním následkem nemoci a není-li v den zjištěný jako počátek trvalé a úplné invalidity starší než 60 let. Za trvalou a úplnou invaliditu z nemoci se považuje, je-li pojistník nemocen déle než jeden rok a nevykonává žádné povolání nebo zaměstnání. Bylo-li pojištění sjednáno (obnoveno) bez lékařské prohlídky, nepřísluší pojistníku nárok na osvobození, vznikla-li nemoc do dvou let od sjednání (obnovení) pojištění. Toto omezení neplatí, onemocní-li pojistník některou z akutních chorob sdělných.
(3) Pojišťovna osvobodí pojistníka od placení pojistného od prvého dne měsíce následujícího po dni zjištěném jako počátek invalidity, předloží-li doklad o invaliditě do 30 dnů ode dne jejího zjištění. Předloží-li jej později, osvobodí pojistníka od placení pojistného teprve prvým dnem měsíce následujícího po dni předložení dokladu. Při osvobození od placení pojistného pojišťovna vrátí pojistníku zaplacené pojistné za dobu od počátku osvobození a v jeho rozsahu. Nebylo-li nic jiného ujednáno, trvá osvobození od placení pojistného vždy jeden rok, pokud je pojištění v platnosti na plnou výši smluvené pojistné částky.
Čl. 9
Reserva pojistného
Pokud se v těchto podmínkách mluví o reservě pojistného, rozumí se tím reserva pojistného stanovená ministerstvem financí.
Čl. 10
Pojištění na dožití a pojištění důchodové
Pro pojištění na dožití a pojištění důchodové neplatí ustanovení čl. 1 a čl. 2 odst. 2 až 5.