Nařízení ze dne 29.12.1921, jímž upravuje se správa fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatku, zřízeného podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a příspěvek vlastníků zabraného majetku pozemkového k fondu tomu

31.12.1921 | Sbírka:  496/1921 Sb. | Částka:  130/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 536/1920 Sb.
Pasivní derogace: 29/1923 Sb.
496/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 29. prosince 1921,
jímž upravuje se správa fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatku, zřízeného podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a příspěvek vlastníků zabraného majetku pozemkového k fondu tomu.
Na základě § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
(1) Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatku, zřízený podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., u Všeobecného pensijního ústavu v Praze, jest způsobilý k právům, může nabývati svým jménem práv a přejímati závazky, u soudu žalovati a žalován býti. Za závazky fondu ručí věřitelům pouze jmění fondu.
(2) Fond má své sídlo v Praze.
(3) Jeho řádným soudem jest věcně příslušný soud v Praze.
§ 2.
(1) Správu fondu vedou správní orgány Všeobecného pensijního ústavu v Praze obdobně podle ustanovení zákona o pensijním pojištění ze dne 16. prosince 1906, č. 1 ř. z. z r. 1907, pokud se týče cís. nařízení ze dne 25. června 1914, č. 138 ř. z., a zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. září 1920, č. 529 Sb. z. a n., a podle ustanovení stanov Všeobecného pensijního ústavu.
(2) O ukládání jmění fondu platí obdobně ustanovení § 88 zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., při čemž budiž dbáno pokud možno pohotovosti jmění fondového.
§ 3.
(1) President (vládní komisař) Všeobecného pensijního ústavu nebo jeho náměstek zastupuje fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatku na venek a podpisuje společně s jedním členem ředitelství Všeobecného pensijního ústavu (§ 49 zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., a § 3 nař. vlády ze dne 13. září 1920, č. 529 Sb. z. a n.) všechna vyhotovení netýkající se běžných záležitostí, zejména všechny písemnosti a listiny, jimiž se zakládají závazky fondu nebo jimiž fond vzdává se práv, jakož i veškeré šeky bankovní a poštovního šekového úřadu za fond vystavované. Písemnosti týkající se záležitostí běžných podpisuje jeden člen ředitelství Všeobecného pensijního ústavu.
§ 4.
(1) Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatku má za účel zabezpečiti zaopatřovací požitky a nároky osob jmenovaných v § 72 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., pokud nejsou již zabezpečeny zákonem, smlouvou neb - při rozvrhu - přejímací cenou (§§ 50 a 74 cit. zákona), jakož i poskytovati podpory v nezaměstnanosti podle § 75, odst. 1., bod 6., cit. zákona.
(2) Předpoklady a výměra těchto zaopatřovacích požitků a nároků, jakož i způsob poskytování podpor v nezaměstnanosti budou upraveny vládním nařízením.
§ 5.
(1) Dosažení účelu fondu (§ 4) zabezpečuje se jednak příspěvkem státním ve výši 5.000.000 Kč fondu již splaceným, jednak ročním příspěvkem z každého hektaru zabraného, avšak dosud nepřevzatého velkého majetku pozemkového (§ 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.).
(2) Příspěvek povinni jsou odváděti vlastníci zabraného majetku bez újmy práva přesunouti příspěvek ten na pachtýře po dobu trvání pachtovního poměru.
(3) Počínaje dnem 1. ledna 1922 činí roční příspěvek 3 Kč (odst. 1. a 2.).
(4) Část majetku zabraného do 250 ha osvobozena jest od tohoto příspěvku. Jinak podléhá příspěvku zabraná půda veškerá, tudíž i půda neplodná, zastavená, stavební, daně prostá, rybníky, pastviny, lesy atd. Při spoluvlastnictví podléhá celková půda nalézající se ve spoluvlastnictví příspěvku, část 250 ha od příspěvku osvobozená odečítá se pouze jednou.
§ 6.
(1) Roční příspěvek ze zabrané půdy předpisuje státní pozemkový úřad podle soupisu zabraného majetku a ohlášek změn po soupisu nastalých. Ke změnám ve výměře zabrané půdy, pokud jde o její úbytek, hledí se jen tehdy, je-li před splatností hektarového příspěvku (1. ledna každého roku) státnímu pozemkovému úřadu právní listinou prokázáno, že, z kterého důvodu a které určité výměry skutečně a trvale ubylo. Na ohlášky změn po dni splatnosti příspěvku došlé nevezme se pro běžný rok již zřetele. Opis výměru doručí státní pozemkový úřad Všeobecnému pensijnímu ústavu, aby vybral příspěvek (§ 7).
(2) Pro výměru státního pozemkového úřadu není opravného prostředku. Rozklad proti správnosti výměry v základ vzaté nebo výpočtu hektarového příspěvku jest podati do 14 dnů ode dne doručení výměru u státního pozemkového úřadu. Rozklad tento nemá odkládacího účinku.
§ 7.
(1) K splatnosti hektarového příspěvku (§ 73, odst. 6., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.) není potřebí, aby doručen byl platební rozkaz (§ 6).
(2) Příspěvky vybírá Všeobecný pensijní ústav v Praze (§ 2). Přeplacené příspěvky vrátí Všeobecný pensijní ústav bez úroků.
(3) Včas nezaplacené příspěvky spolu s 5 % úrokem z prodlení vymáhá Všeobecný pensijní ústav politickou nebo soudní exekucí. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi provádí politickou exekuci administrativní vrchnost I. stolice podle předpisů platných pro vymáhání veřejných daní. Exekučním titulem jest výkaz nedoplatků Všeobecného pensijního ústavu.
(4) V exekučním a konkursním řízení požívají nedoplatky příspěvků přednostního práva nedoplatků daňových.
§ 8.
(1) Veškeré náklady osobní i věcné spojené se správou fondu hradí se z prostředků fondu.
(2) Sestavení rozpočtu správních výloh a účetní závěrky náleží správním orgánům Všeobecného pensijního ústavu povolaným k tomu, aby se usnášely o rozpočtu a účetní závěrce Všeobecného pensijního ústavu.
(3) Rozpočet správních výloh a účetní závěrku jest po usnesení příslušnými orgány Všeobecného pensijního ústavu předložiti ministerstvu sociální péče a státnímu pozemkovému úřadu ke schválení.
§ 9.
(1) Účetní rok začíná 1. lednem a končí 31. prosincem.
(2) Knihy fondu jsou založeny podle zásad podvojného účetnictví.
(3) Výroční závěrka se skládá:
1. z ročního provozovacího účtu (účtu zisku a ztráty),
2. z účtu rozvážného.
§ 10.
Účet provozovací obsahuje:
a) ve vydání:
1. dávky zaopatřovací,
2. dávky pro podporu v nezaměstnanosti,
3. náklady osobní,
4. náklady věcné,
5. odpisy nedobytných pohledávek,
6. amortisaci inventáře,
7. zisk,
8. daně;
b) v příjmech:
1. příspěvky hektarové,
2. úroky z uloženého jmění,
3. příspěvek státu,
4. jiné příjmy.
§ 11.
Účet rozvážný vykazuje:
a) v aktivech:
1. hotovost pokladní,
2. vklady u peněžních ústavů,
3. vklady u poštovního úřadu šekového,
4. cenné papíry dle denního kursu,
5. nedoplatky hektarových příspěvků,
6. zápůjčky hypotekární,
7. reality,
8. inventář po odpisu,
9. přechodná aktiva,
10. průběžné položky,
11. ostatní aktiva;
b) v pasivech:
1. přeplatky hektarových příspěvků,
2. přechodná pasiva,
3. hodnoty přiznaných nároků,
4. ostatní pasiva,
5. fond kursovních rozdílů,
6. průběžné položky,
7. konečné jmění (počáteční k 1. lednu a přírůstek dle účtu provozovacího).
§ 12.
Členům revisní komise Všeobecného pensijního ústavu náleží aspoň dvakráte v roce prohlížeti a zkoumati pokladnu a knihy, účetnictví, uložení jmění fondovního a listiny vztahující se k tomu; rovněž mají k vyzvání presidenta (vládního komisaře) Všeobecného pensijního ústavu provésti mimořádné revise. Dále zkoušejí účetní závěrku fondu. O každé revisi, jakož i o výsledku zkoumání účetní závěrky podají představenstvu (správní komisi) Všeobecného pensijního ústavu písemnou zprávu.
§ 13.
(1) Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatku podléhá dozoru státní správy; tento dozor vykonává ministr sociální péče v dohodě s předsedou státního pozemkového úřadu.
(2) K bezprostřednímu vykonávání státního dozoru jest povolán dozorčí orgán státní správy zřízený u Všeobecného pensijního ústavu.
(3) Ministr sociální péče a předseda státního pozemkového úřadu jsou oprávněni kdykoliv podrobiti hospodaření fondu úřednímu prozkoumání.
§ 14.
(1) Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatku jest osvobozen od daně výdělkové a důchodkové s výjimkou daně důchodkové placené srážkou dle § 133 zákona o osobních daních.
(2) Požitky vyplácené fondem zaměstnancům jsou podrobeny dani z příjmu, kterou sráží vyplácející fond.
§ 15.
Nařízení vlády ze dne 17. září 1920, č. 536 Sb. z. a n., pozbývá působnosti dnem 31. prosince 1921.
§ 16.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedou je všichni ministři.
Udržal v. r.,
jako náměstek předsedy vlády, spolu za ministra zahraničních věcí a jako ministr národní obrany.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Černý v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.,
též za ministra Šrámka.