Vyhláška ze dne 9.12.1954 o pojistných podmínkách pro úrazové pojištění sjednávané se Státní pojišťovnou

9.12.1954 | Sbírka:  247/1954 Ú.l. | Částka:  151/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 189/1950 Sb.
Aktivní derogace: 235/1953 Ú.l., 301/1951 Ú.l.I
Pasivní derogace: 33/1958 Ú.l.
247/1954 Ú.l.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 9. prosince 1954,
o pojistných podmínkách pro úrazové pojištění sjednávané se Státní pojišťovnou
Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 7 odst. 1 a § 48 odst. 2 zákona č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě:
§ 1
(1) Úrazové pojištění zabezpečuje výplatu částek sjednaných v pojistné smlouvě, utrpí-li pojištěný za trvání pojištění úraz, jehož následkem bude smrt nebo trvalá nebo přechodná invalidita. Úrazové pojištění lze sjednat také jen pro některé z těchto následků úrazu; pojištění pro případ přechodné invalidity lze však sjednat jen spolu s pojištěním pro případ trvalé invalidity.
(2) Pojistné podmínky pro úrazové pojištění jsou uvedeny v příloze.
§ 2
(1) Pojistné podmínky platí i pro pojistné poměry platné v den počátku účinnosti této vyhlášky; pro nároky, které nebyly uspokojeny do počátku její účinnosti, platí dosavadní pojistné podmínky.
(2) Dosavadní pojištění pro případ dočasné invalidity se přeměňuje v pojištění pro případ přechodné invalidity; nároky na plnění, které z přeměněného pojištění vzniknou, uspokojí Státní pojišťovna podle čl. 4 odst. 3 pojistných podmínek.
§ 3
Zrušují se § 1 odst. 1 č. 10 vyhlášky č. 301/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají pojistné podmínky, a její příloha č. 10, jakož i § 2 vyhlášky č. 235/1953 Ú. l., kterou se vydávají pojistné podmínky pro pojištění osob.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955.
Náměstek ministra:
Válek, v. r.
Příloha 1
Pojistné podmínky pro úrazové pojištění sjednávané se Státní pojišťovnou
Rozsah pojištění
Čl. 1
(1) Úrazem se rozumí poškození pojištěného, které bylo způsobeno nenadále, zvenčí a nezávisle na jeho vůli
a) mechanickou nebo tělesnou silou,
b) popálením,
c) žiravinami,
d) bleskem nebo elektrickým proudem,
e) plyny nebo parami,
f) omrznutím, zmrznutím nebo utonutím,
g) slunečním úpalem nebo úžehem,
h) bodnutím (kousnutím) hmyzem a jeho následky, vyjímajíc přenosné choroby, které přenášejí toliko hmyz (jako malárie, skvrnivka, zvratný tyf, spavá nemoc a nemoci jim podobné),
i) otravou poživatinami,
j) nákazami (vyjímajíc nákazy příjičné a tuberkulosní), k nimž došlo vniknutím choroboplodných zárodků do rány způsobené úrazem, nebo
k) dětskou obrnou (poliomyelitis anterior acuta) nebo zánětlivými onemocněními mozku (encefalitis).
(2) Úrazové pojištění zabezpečuje výplatu částek sjednaných pojistnou smlouvou, nastane-li následkem úrazu v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až h) smrt, trvalá nebo přechodná invalidita pojištěného, v případech uvedených v odstavci 1 písm. i) až k) smrt nebo trvalá invalidita pojištěného.
(3) Jen pokud to bylo výslovně ujednáno, vztahuje se úrazové pojištění také na nemoci z povolání; pojistné podmínky pro ně platí však, jen pokud v pojistné smlouvě nebylo ujednáno jinak.
Čl. 2
(1) Trvalou invaliditou se rozumí ztráta údů, orgánů nebo jiných částí těla nebo jejich poškození, které podle objektivní povahy následků úrazu trvale snižuje jejich funkci. Úplné a nevyléčitelné ochrnutí údů nebo orgánů a tím vzniklá úplná neschopnost jich užívat se klade na roveň jejich úplné ztrátě. Ztráta citlivosti konečných článků prstů se za trvalou invaliditu nepovažuje.
(2) Trvalá invalidita může být úplná nebo částečná. Trvalou invaliditou úplnou se rozumí ztráta obou rukou alespoň po zápěstí nebo nohou alespoň po kotník, nebo ztráta jedné ruky alespoň po zápěstí a jedné nohy alespoň po kotník, nebo úplná ztráta zraku obou očí, nebo nezhojitelná porucha duševní nebo nervová, která znemožňuje jakoukoliv práci nebo zaměstnání. Jiná ztráta údů, orgánů nebo jiných částí těla nebo takové nevyléčitelné poškození nebo ochrnutí údů nebo orgánů, pro které jich lze jen částečně užívat, je trvalou invaliditou částečnou.
(3) Přechodnou invaliditou se rozumí každé jiné tělesné poškození úrazem, které vyžaduje lékařské ošetření.
Čl. 3
(1) Pokud nebylo ujednáno jinak, vztahuje se úrazové pojištění na úrazy pojištěných při výkonu povolání, v běžném životě, při sportovní činnosti, jako vojáků v základní službě nebo v záloze povolaných na cvičení, a na úrazy na brigádě pořádané organisací socialistického sektoru, dojde-li k úrazu v prvních šesti měsících od nastoupení brigády; úrazy utrpěné na brigádě v další době se považují za úrazy při výkonu jiného povolání, než v jakém je pojištěný podle smlouvy pojištěn.
(2) Hromadné úrazové pojištění členů dobrovolné organisace, které bylo sjednáno jen pro jejich určitou činnost, se vztahuje též na úrazy na brigádě pořádané touto organisací, pokud k úrazu dojde v prvním týdnu od nastoupení brigády. Pokud nebylo ujednáno jinak, nejsou pojištěny úrazy utrpěné cestou k výkonu činnosti uvedené ve smlouvě nebo na brigádu a zpět.
(3) Jen, bylo-li to výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění také na úrazy
a) při řízení motorového vozidla, motorového nebo bezmotorového letadla a při použití letadla, které neslouží veřejné letecké dopravě;
b) při činné účasti na závodech motorovými vozidly, motorovými čluny, motorovými i bezmotorovými letadly a přípravných jízdách (letech) k nim, na závodech jezdeckých, v těžké atletice a ve skoku nebo sjezdu na lyžích;
c) při boxu, jiu-jitsu, judo, rugby, horolezectví a akrobacii.
(4) Pojištění se nevztahuje
a) na úrazy při výkonu povolání nebo při řízení motorového vozidla (letadla), které utrpí pojištěný v opilosti, ani na úrazy, které utrpí ve rvačce;
b) na úrazy, které pojištěný utrpí při řízení motorového vozidla (letadla) bez předepsaného povolení;
c) na újmy na zdraví, způsobené pojištěnému roentgenovými paprsky, radioaktivním nebo podobným zářením nebo operativními zákroky, které nebyly v souvislosti s následky úrazu, ani na vznik a zhoršení kýl a nádorů všeho druhu.
Čl. 4
Plnění z úrazového pojištění
(1) Zemře-li pojištěný následkem úrazu, vyplatí Státní pojišťovna částku sjednanou pro případ smrti.
(2) Stane-li se pojištěný následkem úrazu invalidním, vyplatí Státní pojišťovna částku určenou podle stupně a povahy invalidity, a to
a) při trvalé invaliditě úplné (čl. 2 odst. 2 věta druhá) plnou částku sjednanou pro trvalou invaliditu úplnou;
b) při trvalé invaliditě částečné (čl. 2 odst. 2 poslední věta) částku určenou podle článku 14;
c) při přechodné invaliditě (čl. 2 odst. 3) částku určenou podle článku 15. Vzniklo-li úrazem několik tělesných poškození různého druhu, která způsobila přechodnou invaliditu pojištěného, vyplatí Státní pojišťovna částku rovnající se plnění za tělesné poškození pojištěného, pro které je v článku 15 odst. 3 určeno nejvyšší procento.
(3) Stane-li se osoba pojištěná pro případ dočasné invalidity přechodně invalidní následkem úrazu, k němuž došlo za účinnosti těchto pojistných podmínek, vyplatí Státní pojišťovna částku, která se rovná součinu dosud pojištěného denního odškodného a pojistného plnění pro případ přechodné invalidity, dělenému jednou dvoutisícinou a v pojištění mládeže jednou tisícinou částky pojištěné pro trvalou invaliditu úplnou.
(4) Mají-li na vznik úrazu nebo na jeho následky vliv tělesná nebo duševní vada, nemoc nebo chorobná změna, které s úrazem nebo jeho následky nesouvisí, je Státní pojišťovna povinna plnit jen za následky úrazu, které by nastaly bez těchto vlivů.
(5) Byl-li pojištěný stižen tělesnou vadou již před úrazem, nemůže být invalidita z této vady pojímána do určení rozsahu trvalé invalidity z úrazu.
(6) Stupeň trvalé invalidity se určí po úplném skončení léčení, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, a to na podkladě lékařských zpráv podle stavu pojištěného, který lze považovat za konečný; stupeň přechodné invalidity se určí po lékařském zjištění povahy a rozsahu tělesného poškození pojištěného následkem úrazu. Stupeň invalidity a výše plnění Státní pojišťovnou se určí podle článku 14, popřípadě podle článku 15.
(7) Nároky vůči Státní pojišťovně na plnění se upraví v poměru pojistného, které bylo ujednáno, k pojistnému, které by Státní pojišťovně náleželo, jestliže
a) jednotlivě pojištěný utrpí úraz při výkonu jiného povolání, než v jakém je pojištěn;
b) do pojištění nebylo zahrnuto pojištění činností, které je třeba výslovně ujednat (čl. 3 odst. 3), a jednotlivě pojištěný utrpí úraz při takové činnosti;
c) v hromadném pojištění sjednaném jen pro úrazy při výkonu povolání nebylo výslovně ujednáno pojištění úrazu při řízení motorového vozidla (letadla) a pojištěný utrpí úraz při řízení motorového vozidla (letadla) použitého k účelům podniku, v němž je zaměstnán.
Čl. 5
Kdo má nárok na plnění z úrazového pojištění
(1) Zemře-li pojištěný následkem úrazu, má nárok na plnění osoba, která byla pojistníkem se souhlasem pojištěného určena za obmyšleného.
(2) Není-li osoby platně určené za obmyšleného, platí za obmyšlené rovným dílem každé dítě pojištěného a pozůstalý manžel; nedožije-li se některé dítě pojištěného jeho smrti, mají nárok na částku na ně připadající jeho děti. Není-li ani manžela ani dětí pojištěného ani jejich dětí, platí za obmyšlené rodiče pojištěného; není-li ani těchto, vyplatí Státní pojišťovna částku, kterou má plnit z pojistné smlouvy, dědicům pojištěného.
(3) Při trvalé a přechodné invaliditě má nárok na plnění pojištěný; je-li nezletilý, je osobou oprávněnou přijmout plnění pro pojištěného jeho zákonný zástupce.
(4) Zemře-li pojištěný, u něhož byl po úplném skončení léčení určen stupeň trvalé invalidity (čl. 4 odst. 6), plní Státní pojišťovna z důvodu trvalé invalidity pojištěného obmyšlenému, popřípadě osobám uvedeným v odstavci 2. Došlo-li k úmrtí pojištěného sice před úplným skončením léčení a určením stupně trvalé invalidity, avšak po uplynutí tří měsíců ode den úrazu, plní Státní pojišťovna obmyšlenému, popřípadě osobám uvedeným v odstavci 2, částku, kterou by podle stavu věci v den úmrtí pojištěného byla povinna nejméně platit; zemře-li pojištěný před uplynutím tří měsíců ode dne úrazu, nárok na plnění z důvodu trvalé invalidity zaniká. Plnění z důvodů trvalé invalidity jinak náleží vždy vedle plnění pro případ smrti následkem úrazu.
(5) Po uplynutí tří měsíců ode den úrazu vyplatí Státní pojišťovna pojištěnému na jeho žádost zálohou částku, kterou podle stavu věci bude nejméně povinna z důvodu trvalé invalidity platit; před uplynutím tří měsíců ode dne úrazu pojištěný nárok na zálohu nemá.
(6) Zemře-li pojištěný, který má nárok na plnění z důvodu přechodné invalidity, po lékařském zjištění povahy a rozsahu tělesného poškození, plní Státní pojišťovna obmyšlenému, popřípadě osobám uvedeným v odstavci 2. Zemře-li však pojištěný před uplynutím jednoho měsíce ode dne úrazu, nárok na plnění z důvodu přechodné invalidity zaniká.
Čl. 6
Právo na přeměnu jednorázového plnění na důchod
Osoba oprávněná ze smlouvy má právo požadovat místo jednorázové výplaty v případě smrti nebo trvalé invalidity plnění ve formě důchodu; výše důchodu se určí podle pojistně-matematických zásad na základě nároku na jednorázové plnění.
Čl. 7
Časová platnost pojištění
(1) Nárok vůči Státní pojišťovně na plnění náleží, jen nastanou-li následky úrazu do dvou let ode dne úrazu.
(2) Nárok vůči Státní pojišťovně na plnění se promlčuje ve třech letech ode dne úrazu; promlčení však neskončí, dokud neuplyne rok po tom, kdy bude stupeň trvalé invalidity určen.
Čl. 8
Místní platnost pojištění
Pojištění se vztahuje na úrazy, které utrpí pojištěný na území Československé republiky nebo za povoleného pobytu v cizině.
Čl. 9
Co je třeba zařídit, utrpí-li pojištěný úraz
Utrpí-li pojištěný úraz, jsou pojistník nebo osoba oprávněná ze smlouvy povinni
a) neprodleně zařídit jeho lékařské ošetření a léčení;
b) bez zbytečného odkladu oznámit Státní pojišťovně místo, čas a způsob úrazu a jeho povahu a ústav národního zdraví, který poskytl a poskytuje pojištěnému lékařské ošetření;
c) je-li toho třeba, zařídit, aby se pojištěný dal vyšetřit lékařem, kterého Státní pojišťovna určí.
Doplňující ustanovení
Čl. 10
Hromadné úrazové pojištění
(1) Je-li hromadné úrazové pojištění skupiny osob sjednáno bez udání jmen pojištěných, je pojistník povinen oznámit Státní pojišťovně změnu počtu pojištěných; opomene-li oznámit zvýšení počtu pojištěných, sníží se při úrazu plnění v poměru, ve kterém je počet osob posledně oznámený Státní pojišťovně ke skutečnému počtu osob skupiny označené ve smlouvě v den úrazu.
(2) U úrazového pojištění uvedeného v předchozím odstavci se pojistné vyměřuje z úhrnné pojistné částky, která vyplyne z průměrného počtu pojištěných. Pro výpočet průměrného počtu se určí pro každý jednotlivý měsíc pojistného období nejvyšší počet současně pojištěných nebo, byli-li pojištění rozděleni v dílčí skupiny, nejvyšší počet současně pojištěných každé dílčí skupiny; součet těchto čísel se dělí počtem měsíců v pojistném období.
(3) Pokud nebylo ujednáno jinak, zaniká pojištění jednotlivého příslušníka skupiny označené ve smlouvě dnem, kdy přestane být jejím příslušníkem, popřípadě dnem, kdy dosáhne 70 let. Pojistné, které bylo za takového pojištěného zaplaceno, vrátí Státní pojišťovna bez úroků, a to za dobu ode dne zániku pojištění.
Čl. 11
Úrazové pojištění osob dopravovaných motorovými vozidly (letadly)
(1) Úrazové pojištění osob dopravovaných motorovými vozidly (letadly) se vztahuje na úrazy, které tyto osoby utrpí za dopravy motorovým vozidlem (letadlem) označeným ve smlouvě; při zcizení motorového vozidla (letadla) označeného ve smlouvě se pojištění vztahuje i na úrazy utrpěné pojištěnými za dopravy vozidlem (letadlem) téhož druhu, které si pojistník opatřil náhradou za zcizené vozidlo (letadlo).
(2) Jde-li o osoby mladší než 15 let, nesmí plnění při smrti úrazem přesáhnout částku 2.000 Kčs.
(3) Pojištění se vztahuje na úrazy, které utrpí
a) osoby, které řídily motorové vozidlo (letadlo) bez vědomí pojistníka,
b) osoby dopravované motorovými vozidly (letadly) na místě, které není určeno k dopravě osob (např. na stupačkách, blatnících nebo na nádržce pohonné látky).
(4) Jestliže byly stanoveny pojistné částky pro určený počet míst v motorovém vozidle (letadle) a motorového vozidla (letadla) použilo více osob, snižují se pojistné částky pro každou jednotlivou osobu v poměru počtu míst k počtu jedoucích osob.
(5) Jestliže byla stanovena úhrnná pojistná částka pro celé motorové vozidlo (letadlo), stanoví se pojistné částky pro jednu osobu tak, že se úhrnná pojistná částka dělí počtem osob, které byly v době úrazu vozidlem (letadlem) dopravovány. Nejvyšší částka připadající na jednu osobu je však omezena na 50 % úhrnné pojistné částky.
Čl. 12
Úrazové připojištění k životnímu pojištění
(1) Bylo-li úrazové pojištění sjednáno jako úrazové připojištění k životnímu pojištění, je pojistné vyměřované za toto připojištění nedílnou součástí pojistného za životní pojištění.
(2) Změna povolání, která za trvání pojištění nastane proti povolání uvedenému ve smlouvě, nemá vlivu na plnění Státní pojišťovny z úrazového připojištění.
(3) Úrazové připojištění zaniká uplynutím posledního dne pojistného období, za něž bylo pojistné zaplaceno, nejpozději však zánikem životního pojištění.
Čl. 13
Splatnost pojistného
(1) Bylo-li v pojistné smlouvě ujednáno, že pojistné vyměřované na roční pojistná období je splatno ve splátkách kratších jednoho roku, platí pro první splátku prvního pojistného ustanovení o splatnosti prvního pojistného, pro další splátky ustanovení o splatnosti následného pojistného.
(2) Bylo-li v pojistné smlouvě ujednáno, že jediné pojistné je splatno v určitých splátkách během prvního roku pojištění, platí pro první splátku ustanovení o splatnosti prvního pojistného. Byla-li zaplacena alespoň první splátka a pojistník přestane dále platit pojistné, přemění se pojištění po uplynutí jednoho měsíce v pojištění za roční pojistné; zaplacené pojistné se převede na úhradu pojistného placeného ročně.
Určení stupně invalidity
Čl. 14
Částečná trvalá invalidita
(1) Státní pojišťovna vyplatí v případě částečné trvalé invalidity z úrazu částku ve výši tolika procent z částky pojištěné pro trvalou invaliditu plnou, kolik procent je udáno pro jednotlivé případy uvedené v odstavci 3. Celková výše plnění nesmí přesáhnout 100 %.
(2) V případech částečné trvalé invalidity z úrazů, které nejsou v odstavci 3 jednotlivě uvedeny, bude procento plnění určeno na základě posudku lékaře, kterého k tomu určí Státní pojišťovna; přitom se přihlédne k povaze částečné trvalé invalidity z hlediska poměru k případům, které jsou v odstavci 3 jednotlivě uvedeny.
(3) Pro jednotlivé případy částečné trvalé invalidity se stanoví tato procenta:
 
   a) Hlava a smyslové orgány

Omezení hybnosti hlavy

   lehkého stupně ................................. 5 - 10 %

   středního stupně ............................... 10 - 20 %

   těžkého stupně ................................. 20 - 30 %

Kostní defekt v klenbě lební

   podle velikosti ................................ 5 - 25 %

Lehké objektivní příznaky ze strany mozkových
nervů nebo význačné, klinickým pozorováním
zjištěné subjektivní potíže bez objektivního
nálezu po prokázaně těžkém poranění hlavy,
podle stupně ........................................ 5 - 20 %

Mozkové poruchy a duševní choroby po těžkém
poranění hlavy podle stupně ......................... 20 - 100 %

Traumatická porucha lícního nervu
bez porušení oka .................................... 10 - 15 %

Traumatická neuralgie trojklanného nervu
podle stupně ........................................ 5 - 10 %

Poškození obličeje, provázené funkčními poruchami
(zúžení ústního otvoru, omezení hybnosti dolní
čelisti apod.)

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    20 %

   těžkého stupně .................................    30 %

možnost přijímání výlučně tekuté stravy .............    50 %

znetvoření obličeje, vzbuzující soucit
nebo ošklivost, podle stupně ........................ 5 - 25 %

ztráta rtu se slinotokem ............................    20 %

ztráta jednoho zubu .................................    0 %

ztráta 2 - 4 zubů ...................................    3 %

ztráta 5 - 8 zubů ...................................    6 %

ztráta 9 - 16 zubů ..................................    12 %

ztráta 27 - 24 zubů .................................    18 %

ztráta 25 - 32 zubů .................................    25 %

ztráta jednoho oka ..................................    30 %

slepota jednoho oka .................................    25 %

ztráta čočky na obou očích ..........................    15 %

ztráta čočky na jednom oku ..........................    25 %

traumatická porucha okohybných nervů
podle stupně ........................................ 10 - 25 %

omezení zorného pole podle stupně a rozsahu ......... 0 - 15 %

porušení průchodnosti slzných cest nebo
chybné postavení brv

   na jednom oku ..................................    5 %

   na obou očích ..................................    10 %

ztráta jednoho boltce ...............................    10 %

ztráta obou boltců ..................................    15 %

nahluchlost jednostranná:

   lehkého stupně .................................    0 %

   středního stupně ...............................    5 %

   těžkého stupně .................................    10 %

hluchota jednostranná ...............................    15 %

nahluchlost oboustranná:

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    20 %

   těžkého stupně .................................    30 %

hluchota oboustranná ................................    40 %

chronický hnisavý zánět středního ucha ..............    15 %

jednostranná porucha labyrintu ......................    15 %

oboustranná porucha labyrintu .......................    40 %

ztráta hrotu nosu ...................................    10 %

ztráta celého nosu bez zúžení .......................    15 %

ztráta celého nosu se zúžením .......................    25 %

sedlový nos znetvořující obličej podle stupně ....... 5 - 15 %

zúžení průduchů nosních podle stupně ................ 5 - 15 %

ztráta čichu ........................................    10 %

počasné hnisavé onemocnění vedlejších
nosních dutin ...................................... 10 - 25 %

   b) Krk

Omezení hybnosti:

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    20 %

   těžkého stupně .................................    30 %

zúžení hrtanu:

   lehkého stupně .................................    15 %

   středního stupně ...............................    30 %

   těžkého stupně .................................    60 %

ztráta hlasu (afonie) ...............................    25 %

ztráta mluvy následkem poškození ústrojů mluvy ......    30 %

ztížení mluvy .......................................    15 %

stav po tracheotomii s kanylou ......................    50 %

   c) Hrudník

Omezení pohyblivosti hrudníku následkem různých poranění stěny
hrudní:

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    20 %

   těžkého stupně .................................    30 %

Zmenšení dýchací plochy plic následkem srůstů:

   lehkého stupně .................................    15 %

   středního stupně ...............................    30 %

   těžkého stupně .................................    40 %

počasné jednostranné plicní procesy
podle závažnosti .................................... 15 - 40 %

počasné oboustranné plicní procesy
podle závažnosti .................................... 25 - 100 %

poruchy srdečně-cévní podle stupně
porušení funkce ..................................... 10 - 100 %

   d) Břicho

Poškození břišní stěny provázené porušením
břišního lisu ....................................... 10 - 25 %

porušení funkce jícnu a břišních orgánů
(s prokázanou poruchou pasáže a prokázaným
poklesem výživy) ....................................     25 - 100 %

ztráta sleziny ......................................    15 %

sterkorální píštěl ..................................    40 %

úplná nedomykavost řitních svěračů ..................    30 %

   e) Močové a pohlavní ústrojí

Ztráta jedné ledviny ................................    25 %

porucha močení následkem poranění močových
a pohlavních orgánů:

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    25 %

   těžkého stupně .................................    50 %

píštěl močového měchýře nebo močové roury ...........    50 %

počasný zánět močových cest .........................    15 %

počasný zánět ledvin ................................    50 %

vodní kýla ..........................................    10 %

ztráta jednoho varlete ..............................    10 %

ztráta obou varlat:

   do 40 let ......................................    35 %

   od 40 - 60 let .................................    20 %

   nad 60 let .....................................    10 %

ztráta pyje podle věku .............................. 10 - 40 %

ztráta obou vaječníků podle věku ................... 10 - 35 %

ztráta dělohy podle věku ........................... 10 - 35 %

výhřez pochvy a dělohy .............................    20 %

   f) Páteř a mícha

Omezení hybnosti páteře:

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    25 %

   těžkého stupně .................................    50 %

poúrazové změny páteře (kterékoliv části), míšních
plen a kořenů míšních s porušením funkce končetin,
poruchami citlivosti a změnami v intensitě reflexů:

   lehkého stupně .................................    20 %

   středního stupně ...............................    40 %

   těžkého stupně .................................    60 %

následky poškození míchy podle závažnosti ........... 20 - 100 %

lumboischiadický syndrom podle závažnosti ........... 10 - 40 %

   g) Pánev

Porušená souvislost pánevního pletence (ve sponě
stydké nebo v křížově-kyčelním kloubu) ..............    25 %

stav po zlomeninách jednotlivých pánevních kostí
s poruchou funkce dolních končetin:

   lehkého stupně .................................    10 %

   středního stupně ...............................    30 %

   těžkého stupně .................................    60 %

   h) Horní končetiny

                        vpravo   vlevo

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo
v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem ... 60 %    50,0 %

úplná ztuhlost ramenního kloubu
v přitažení (addukci) ........................ 30 %    25,0 %

úplná ztuhlost ramenního kloubu
v odtažení (abdukci) ......................... 35 %    30,0 %

nemožnost zdvihu paže nad horizontálu ........ 15 %    12,5 %

viklavý ramenní kloub těžkého stupně
nebo pakloub pažní kosti ..................... 50 %    40,0 %

habituální vymknutí paže ..................... 20 %    16,6 %

úplná ztuhlost loketního kloubu
v natažení nebo v tupém úhlu ................. 30 %    25,0 %

úplná ztuhlost loketního kloubu v pravém úhlu  20 %    16,6 %

viklavý loketní kloub těžkého stupně
nebo paklouby obou předloketních kostí ....... 40 %    33,3 %

omezené přivrácení (supinace) a odvrácení
(pronace) předloktí .......................... 5 - 10 %  4 - 8 %

ztráta předloktí při zachovalém
loketním kloubu .............................. 55 %    45,0 %

ztráta ruky v zápěstí ........................ 50 %    40,0 %

úplná ztuhlost ručního kloubu v natažení ..... 20 %    16,6 %

úplná ztuhlost zápěstního kloubu
v dorsálním nebo volárním ohnutí ............. 30 %    25,5 %

omezená hybnost zápěstního kloubu:

   lehkého stupně ..........................  5 %     4,0 %

   středního stupně ........................ 10 %     8,0 %

   těžkého stupně .......................... 15 %    12,0 %

viklavý zápěstní kloub těžkého stupně ........ 30 %    25,0 %

ztráta palce ruky (obou článků a rovněž
obou článků se záprstní kostí) ............... 18 %    15,0 %

ztráta konečného článku palce ................  9 %     7,5 %

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce ...  6 %     5,0 %

úplná ztuhlost mezičlánkového i základního
kloubu palce ................................. 12 %    10,0 %

úplná ztuhlost mezičlánkového, základního
a karpometakarpálního kloubu palce ........... 18 %    15,0 %

flekční nebo extenční kontraktura palce:

   středního stupně ........................ 12 %    10,0 %

   těžkého stupně .......................... 18 %    15,0 %

ztráta ukazováku (všech článků a rovněž
všech článků s příslušnou záprstní kostí) .... 12 %    10,0 %

ztráta konečného článku ukazováku ............  4 %     3,3 %

ztráta konečného a druhého článku ukazováku ..  8 %     6,6 %

úplná ztuhlost druhého mezičlánkového
kloubu ukazováku .............................  3 %     2,5 %

úplná ztuhlost prvního mezičlánkového
kloubu ukazováku .............................  4 %     3,3 %

úplná ztuhlost základního kloubu ukazováku ...  6 %     5,0 %

úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku .... 12 %    10,0 %

flekční nebo extenční kontraktura ukazováku:

   středního stupně ........................  6 %     5,0 %

   těžkého stupně .......................... 12 %    10,0 %

ztráta prostředníku, prsteníku nebo malíku
včetně příslušné záprstní kosti ..............  9 %     7,5 %

ztráta prostředníku, prsteníku nebo malíku
(všech tří článků) ...........................  6 %     5,0 %

ztráta konečného článku jednoho
z těchto prstů ...............................  3 %     2,5 %

ztráta konečného a druhého článku
jednoho z těchto prstů .......................  6 %     5,0 %

úplná ztuhlost druhého mezičlánkového kloubu
jednoho z těchto prstů .......................  3 %     2,5 %

úplná ztuhlost prvního mezičlánkového kloubu
jednoho z těchto prstů .......................  6 %     5,0 %

úplná ztuhlost základního kloubu
jednoho z těchto prstů .......................  6 %     5,0 %

úplná ztuhlost všech tří kloubů
jednoho z těchto prstů .......................  9 %     7,5 %

flekční nebo extenční kontraktura
jednoho z těchto prstů:

   středního stupně ........................  6 %     5,0 %

   těžkého stupně ..........................  9 %     7,5 %

úplná obrna vřetenního nervu ................. 35 %    25,0 %

úplná obrna středního nervu .................. 30 %    20,0 %

úplná obrna loketního nervu .................. 40 %    30,0 %

úplná obrna všech tří nervů .................. 60 %    50,0 %

   ch) Dolní končetiny

Ztráta jedné dolní končetiny (v kyčelním kloubu
nebo v oblasti mezi kolenním a kyčelním kloubem) ....    50,0 %

úplná ztuhlost kyčelního kloubu v natažení nebo
v lehkém ohnutí .....................................    30,0 %

úplná ztuhlost kyčelního kloubu ve značném ohnutí
nebo v odtažení .....................................    40,0 %

omezení hybnosti v kyčelním kloubu:

   lehkého stupně ................................. 5 - 10,0 %

   středního stupně ............................... 11 - 20,0 %

   těžkého stupně ................................. 21 - 25,0 %

pakloub stehenní kosti ..............................    50,0 %

úplná ztuhlost kolenního kloubu v natažení ..........    30,0 %

úplná ztuhlost kolenního kloubu v lehkém
ohnutí bérce ........................................    20,0 %

úplná ztuhlost kolenního kloubu v ohnutí bérce
pod pravým úhlem ....................................    35,0 %

omezená hybnost kolenního kloubu:

   lehkého stupně ................................. 5 - 10,0 %

   středního stupně ............................... 11 - 20,0 %

   těžkého stupně ................................. 21 - 25,0 %

viklavý kolenní kloub,

   je-li nutná orthopedická pomůcka ...............    30,0 %

   není-li nutná orthopedická pomůcka .............    15,0 %

poškození poloměsíčité chrustavky

   lehkého stupně ................................. 5 - 10,0 %

   středního stupně ............................... 11 - 15,0 %

   těžkého stupně ................................. 15 - 20,0 %

ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým
kolenem .............................................    45,0 %

pakloub bércových kostí .............................    45,0 %

ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním .........    40,0 %

ztráta chodila (v Lisfrankově nebo Chopartově kloubu)    30,0 %

ztuhlost hlezenního kloubu v pravém úhlu ............    20,0 %

ztuhlost hlezenního kloubu v plantární flexi ........    30,0 %

omezená hybnost hlezenního kloubu:

   lehkého stupně .................................    5,0 %

   středního stupně ...............................    10,0 %

   těžkého stupně .................................    15,0 %

viklavý hlezenní kloub:

   těžkého stupně .................................    30,0 %

ploská noha vbočená (po úrazu) ...................... 10 - 15,0 %

ztráta všech prstů nohy včetně hlavic
zanártních kostí ....................................    20,0 %

ztráta všech prstů nohy .............................    15,0 %

ztráta palce nohy ...................................    5,0 %

ztráta konečného článku palce nohy ..................    3,0 %

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy .....    2,5 %

úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy .........    2,5 %

úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy ...............    5,0 %

porušení funkce palce nohy:

   lehkého stupně .................................    1,5 %

   středního stupně ...............................    3,0 %

   těžkého stupně .................................    4,5 %

ztráta kteréhokoliv jiného prstu nohy mimo palec ....    2,0 %

porušení funkce     kteréhokoliv jiného prstu nohy
mimo palec:

   lehkého stupně .................................    0,5 %

   středního stupně ...............................    1,0 %

   těžkého stupně .................................    1,5 %

úplná obrna sedacího nervu ..........................    40,0 %

úplná obrna lýtkového nervu .........................    20,0 %
Čl. 15
Přechodná invalidita
(1) Státní pojišťovna vyplatí v případě přechodné invalidity částku ve výši tolika procent z částky pojištěné pro trvalou invaliditu úplnou, kolik procent je udáno pro jednotlivé případy uvedené v odstavci 3.
(2) V případech přechodné invalidity, které nejsou v odstavci 3 jednotlivě uvedeny, bude procento plnění určeno na základě posudku lékaře, kterého určí Státní pojišťovna; přitom se přihlédne k povaze přechodné invalidity z hlediska poměru k případům, které jsou v odstavci 3 jednotlivě uvedeny.
(3) Pro jednotlivé případy přechodné invalidity se stanoví tato procenta:
 
   a) Rány (vulnera):

   Ranou se rozumí každé zející porušení souvislosti kůže nebo
sliznice.

   Mnohočetné rozsáhlé oděrky
   excoriatrones multiplices

a) postihují-li více než 10 %, avšak méně
  než jednu třetinu povrchu těla ...................    0,2 %

b) postihují-li více než jednu třetinu
  povrchu těla .....................................    0,4 %

povrchová rána chirurgicky ošetřená
vulnus superficiale .................................    0,2 %

hluboká rána bez poranění důležitých orgánů
(chirurgicky ošetřená)
vulnus profundum ....................................    0,6 %

snesení článku prstu nebo jeho části
amputatio phalangae digiti (partis phalangae) .......    0,8 %

snesení celého prstu v základním kloubu
exarticulatio digiti ................................    1,6 %

snesení ruky
exarticulatio manus .................................    2,8 %

snesení předloktí
amputatio (exarticulatio) antebrachii ...............    4,4 %

snesení paže
amputatio (exarticulatio) humeri ....................    8,4 %

snesení dolní končetiny ve stehně
amputatio femoris ...................................    20,0 %

snesení dolní končetiny v bérci
amputatio cruris ....................................    12,4 %

snesení nohy
amputatio (exarticulatio) pedis .....................    8,4 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny prvního stupně
(zčervenání) postihující více než 10 % povrchu těla

combustiones, corrosiones, congelationes ............    0,2 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny druhého stupně
(puchýře) postihující méně než 10 % povrchu těla ....    0,4 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny druhého stupně
postihující více než 10 %, avšak méně než jednu
třetinu povrchu těla ................................    0,8 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny druhého stupně
postihující více než jednu třetinu, avšak méně
než jednu polovinu povrchu těla .....................    1,2 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny třetího stupně
postihující více než 10 %, avšak méně než jednu
třetinu povrchu těla ................................    2,8 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny třetího stupně
postihující více než jednu třetinu povrchu těla .....    8,4 %

popáleniny, poleptání nebo omrzliny třetího stupně
postihující více než jednu polovinu povrchu těla ....    20,0 %

   b) Pohmoždění (contusiones)

Pohmoždění hlavy (bez otřesu mozku)
contusio capitis ....................................    0,2 %

pohmoždění obličeje
contusio faciei .....................................    0,2 %

pohmoždění stěny hrudní
contusio thoracis ...................................    0,4 %

pohmoždění stěny břišní
contusio parietis abdominis .........................    0,6 %

pohmoždění zad
contusio dorsi ......................................    0,6 %

pohmoždění paže
contusio humeri .....................................    0,2 %

pohmoždění předloktí
contusio antebrachii ................................    0,2 %

pohmoždění ruky
contusio manus ......................................    0,2 %

pohmoždění stehna
contusio femoris ....................................    0,4 %

pohmoždění bérce
contusio cruris .....................................    0,4 %

pohmoždění nohy
contusio pedis ......................................    0,4 %

pohmoždění vnitřních orgánů: viz j) Poranění
vnitřních orgánů.

   c) Poranění šlach, svalů a nervů

Přetržení šlach ohýbačů nebo natahovačů jednoho
prstu ruky nebo nohy
ruptura tendinum flexorum (extensorum)
digiti manus (pedis) ................................    1,2 %

přetržení šlach několika prstů ruky nebo nohy
ruptura tendinum digitorum manus vel pedis ..........    2,8 %

přerušení šlach ohybačů prstů a ruky (v zápěstí)
ruptura tendinum flexorum digitorum et manus ........    4,4 %

přetržení Achillovy šlachy
ruptura tendinis Achillei ...........................    2,8 %

přetržení nebo odtržení jiné důležitější šlachy
(např. jedné hlavy dvojhlavého svalu pažního) .......    2,8 %

natržení většího svalu (např. lýtkového)
ruptura incompleta musculi ..........................    0,8 %

přetržení většího svalu (např. natahovače stehna)
ruptura musculi .....................................    1,6 %

syndrom ze stlačení svalstva
syndroma myorenale (crush-syndrom) ..................    8,4 %

pohmoždění důležitého periferního nervu (vřetenního,
loketního, středního, sedacího, lýtkového)
s krátkodobou obrnou
contusio nervi ......................................    1,2 %

přerušení důležitého periferního nervu
ruptura nervi

a) při úpravě obrny .................................    8,4 %

b) jinak ............................................    20,0 %

   d) Podvrtnutí (distorsiones)

   Jde o poškození kloubního pouzdra ve smyslu natažení nebo
natržení,  zpravidla s  menším nebo  větším krevním výronem
vnitrokloubním (hemarthrosem) nebo kolemkloubním.

Podvrtnutí čelistního kloubu
distorsio articulationis mandibulae .................    0,2 %

podvrtnutí páteře (krční, hrudní, bederní)
distorsio columnae vetebralis (cervicalis,
thoracalis, lumbalis) ...............................    0,6 %

podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou
distorsio acromioclavicularis .......................    0,4 %

podvrtnutí ramenního kloubu
distorsio articulationis humeroscapularis ...........    0,6 %

podvrtnutí loketního kloubu
distorsio cubiti ....................................    0,4 %

podvrtnutí zápěstního kloubu
distorsio carpi .....................................    0,4 %

podvrtnutí základního kloubu prstu ruky
distorsio metacarpophalangealis .....................    0,2 %

podvrtnutí mezičlánkového kloubu prstu ruky
distorsio interphalangealis digiti manus ............    0,2 %

podvrtnutí kyčelního kloubu
distorsio coxae .....................................    1,2 %

podvrtnutí kolena
distorsio genus .....................................    1,2 %

podvrtnutí hlezenního kloubu
distorsio talocruralis ..............................    0,6 %

   e) Poranění vazů kloubních

   Jde  o  poškození  vazů  zesilujících pevnost některých
důležitých kloubů.

Neúplné odtržení postranního kolenního vazu
abruptio incompleta ligamenti collateralis genus ....    1,2 %

úplné odtržení postranního kolenního vazu
abruptio completa ligamenti collateralis genus ......    2,8 %

natržení postranního kolenního vazu
ruptura incompleta ligamenti collateralis genus .....    1,2 %

přetržení postranního kolenního vazu
ruptura (completa) ligamenti collateralis genus .....    2,8 %

odtržení zkříženého vazu
abruptio ligamenti decussati (cruciati) .............    4,4 %

přetržení zkříženého vazu
ruptura ligamenti decussati (cruciati) ..............    4,4 %

natržení deltového vazu (hlezenního kloubu)
ruptura incompleta ligamenti deltoides ..............    0,8 %

přetržení deltového vazu
ruptura ligamenti deltoides .........................    1,2 %

natržení vazu jdoucího od zevního kotníku na kost patní
ruptura incompleta ligamenti calcaneofibularis ......    0,8 %

přetržení vazu jdoucího od zevního kotníku na kost patní
ruptura (completa) ligamenti calcaneofibularis ......    1,2 %

   f) Poranění mezikloubních chrustavek

   Jde o poškození chrupavčitých plotének, které tvoří nárazníky
zachycující prudké síly na kloub.

Odtržení poloměsíčité chrustavky kolena
abruptio menisci genus ..............................    1,2 %

roztržení poloměsíčité chrustavky kolena
ruptura menisci genus ...............................    1,2 %

vymknutí poloměsíčité chrustavky kolena
luxatio menisci genus ...............................    1,6 %

úrazové poškození meziobratlové destičky
laesio traumatica disci intervertebralis ............    1,2 %

kýla meziobratlové destičky (prokázaně úrazového
podkladu)
hernia disci intervertebralis traumatica ............    2,8 %

výhřez meziobratlové destičky (prokázaně úrazového
podkladu)
prolapsus disci intervertebralis traumaticus ........    2,8 %

   g) Vymknutí (luxationes)

   Jde o vyšinutí kostí v kloubu.

Vymknutí dolní čelisti
luxatio mandibulae ..................................    0,4 %

vymknutí obratle bez poškození míchy
luxatio vertebrae sine laesione medullae spinalis ...    8,4 %

vymknutí obratle s poškozením míchy
luxatio vertebrae cum laesione medullae spinalis ....    20,0 %

vymknutí vnitřního konce klíčku
luxatio sternoclavicularis ..........................    0,6 %

vymknutí zevního konce klíčku
luxatio acromioclavicularis

   léčené konservativně ...........................    0,8 %

   léčené operativně ..............................        1,6 %

vymknutí kostí pažní (ramene)
luxatio humeri

   léčené konservativně ...........................    0,6 %

   léčené operativně ..............................    1,6 %

komplikované vznikem počasného kolemkloubního zánětu
periarthritis humeroscapularis ......................    1,6 %

vymknutí předloktí (lokte)
luxatio antebrachii

   léčené konservativně ...........................    0,6 %

   léčené operativně ..............................    1,6 %

vymknuté zápěstí
luxatio carpi .......................................    1,2 %

vymknutí v základním kloubu prstu ruky
luxatio metacarpophalangealis .......................    0,4 %

vymknutí v mezičlánkovém kloubu prstu ruky
luxatio interphalangealis ...........................    0,4 %

vymknutí stehna (v kyčli)
luxatio femoris (coxae) .............................    1,6 %

vymknutí bérce (v koleně)
luxatio cruris (genus) ..............................    4,4 %

vymknutí čéšky
luxatio patellae ....................................    1,2 %

vymknutí nohy (v hlezenním kloubu)
luxatio pedis (talocruralis) ........................    1,6 %

vymknutí nohy pod hlezenní kostí
luxatio sub talo ....................................    1,6 %

vymknutí nártu
luxatio tarsi .......................................    1,6 %

vymknutí mezi zanártím a nártem
luxatio tarsometatarsea .............................    1,2 %

vymknutí v základním kloubu prstu nohy
luxatio metatarsophalangealis .......................    0,4 %

vymknutí v mezičlánkovém kloubu prstu nohy
luxatio interphalangealis digiti pedis ..............    0,4 %

   h) Zlomeniny (fraktury)

   Jde o přerušení souvislosti kosti.

Zlomenina klenby lební
fractura calvae .....................................    4,4 %

zlomenina spodiny lební
fractura baseos cranii ..............................    8,4 %

zlomenina kosti čelní
fractura ossis frontalis ............................    2,8 %

zlomenina kosti temenní
fractura ossis parietalis ...........................    2,8 %

zlomenina kosti tylní
fractura ossis occipitalis ..........................    2,8 %

zlomenina kosti spánkové
fractura ossis temporalis ...........................    2,8 %

zlomenina horní čelisti
fractura maxillae ...................................    2,8 %

zlomenina kosti lícní
fractura ossis zygomatici ...........................    1,6 %

zlomenina nosních kostí
fractura ossium nasalium ............................    0,6 %

zlomenina přepážky nosní
fractura septi nasi .................................    0,2 %

zlomenina dolní čelisti
fractura mandibulae .................................    4,4 %

zlomenina dásňového výčnělku horní a dolní čelisti
fractura processus alveolaris maxillae (mandibulae)     1,6 %

zlomenina jazylky
fractura ossis hyoidei ..............................    0,6 %

zlomenina těla obratle
fractura corporis vertebrae .........................    8,4 %

zlomenina trnu obratle
fractura processus spinosi vertebrae ................    1,2 %

zlomenina příčného výběžku obratle
fractura processus transversi vertebrae .............    1,2 %

zlomenina kloubního výběžku obratle
fractura processus articularis vertebrae ............    1,6 %

zlomenina oblouku obratle
fractura arcus vertebrae ............................    2,8 %

zlomenina kosti křížové
fractura ossis sacri ................................    2,8 %

zlomenina kostrče
fractura ossis coccygis .............................    1,2 %

zlomenina kosti hrudní
fractura sterni .....................................    1,6 %

zlomenina jednoho žebra
fractura costae .....................................    0,6 %

zlomeniny dvou až čtyř žeber
fracturae costarum ..................................    1,6 %

zlomeniny pěti i více žeber .........................    2,8 %

zlomenina klíčku
fractura claviculae .................................    1,6 %

zlomenina lopatky
fractura scapulae ...................................    1,6 %

zlomenina nitrokloubní kosti pažní
fractura intraarticularis humeri ....................    6,0 %

zlomenina hrbolu kosti pažní
fractura tuberculi humeri ...........................    1,6 %

zlomenina diafysární kosti pažní
fractura diafysaria humeri ..........................    4,4 %

fractura diafysaria humeri komplikovaná klinicky
a roentgenologicky prokázaným pakloubem (pseudarthrosou)
nebo zánětem kostní dřeně (osteomyelitidou) .........    12,4 %

zlomenina nitrokloubní předloktí
fractura intraarticularis cubiti ....................    6,0 %

zlomenina okovce
fractura olecrani ...................................    1,6 %

zlomenina hlavičky kosti vřetenní
fractura capitulu radii .............................    1,6 %

zlomenina diafysární kosti loketní
fractura diafysaria ulnae ...........................    2,8 %

zlomenina diafysární kosti vřetenní
fractura diafysaria radii ...........................    2,8 %

zlomenina diafysární předloktí
fractura diafysaria antebrachii .....................    4,4 %

fractura diafysaria antebrachii komplikovaná klinicky
a roentgenologicky prokázaným pakloubem (pseudarthrosou)
nebo zánětem kostní dřeně (osteomyelitidou) .........    12,4 %

zlomenina dolního konce předloktí (Collesova)
fractura antebrachii Collesii .......................    2,8 %

zlomenina kosti člunkové zápěstí
fractura ossis navicularis carpi ....................    4,4 %

zlomenina kosti poloměsíčité
fractura ossis lunati ...............................    2,8 %

zlomeniny více záprstních kostí ruky
fracturae ossium metacarpalium manus ................    2,8 %

zlomenina jedné záprstní kosti ruky
fractura metacarpi manus ............................    1,6 %

zlomeniny článků dvou nebo více prstů ruky
fracturae phalangarum digitorum manus ...............    1,6 %

zlomeniny více článků jednoho prstu ruky
fracturae phalangarum digiti manus ..................    1,2 %

zlomenina jednoho článku jednoho prstu ruky
fractura phalangae digiti manus .....................    0,8 %

zlomenina pánve
fractura pelvis .....................................    8,4 %

zlomenina kosti kyčelní
fractura ossis ilii .................................    4,4 %

zlomenina kosti stydké
fractura ossis pubis ................................    4,4 %

zlomenina kosti sedací
fractura ossis ischii ...............................    4,4 %

zlomenina jamky kyčelního kloubu
fractura acetabuli ..................................    4,4 %

zlomenina krčku kosti stehenní
fractura colli femoris ..............................    12,4 %

zlomenina pertrochanterická kosti stehenní
fractura pertrochanterica femoris ...................    8,4 %

odtržení chocholíku stehenní kosti
abruptio irochanteri femoris ........................    4,4 %

zlomenina diafysární kosti stehenní
fractura diafysaria femoris .........................    12,4 %

fractura diafysaria femoris komplikovaná klinicky
a roentgenologicky prokázaným pakloubem (pseudoarthrosou)
nebo zánětem kostní dřeně (osteomyelitidou) .........    20,0 %

zlomenina nitrokloubní stehenní kosti (v koleně)
fractura intraarticularis femoris ...................    12,4 %

zlomenina čéšky
fractura patellae ...................................    4,4 %

zlomenina nitrokloubní kosti holenní
fractura intraarticularis tibiae ....................    12,4 %

zlomenina mezikloubního hrbolku kosti holenní
fractura tuberculi intercondyloidei tibiae ..........    4,4 %

odlomení hrbolu kosti holenní
abruptio condyli tibiae .............................    8,4 %

zlomenina hlavičky kosti lýtkové
fractura capitis fibutae ............................    2,8 %

zlomenina diafysární kosti lýtkové
fractura fibulae ....................................    2,8 %

zlomenina diafysární kosti holenní
fractura diafysaria tibiae ..........................    6,0 %

zlomenina diafysární bérce
fractura diafysaria cruris ..........................    8,4 %

fractura diafysaria cruris komplikovaná klinicky
a roentgenologicky prokázaným pakloubem (pseudoarthrosou)
nebo zánětem kostní dřeně (osteomyelitidou) .........    20,0 %

zlomenina bérce nad kotníky
fractura cruris supramalleolaris ....................    8,4 %

zlomeniny obou kotníků s odražením zadní hrany
kosti holenní
fractura trimalleolaris .............................    6,0 %

zlomeniny obou kotníků
fractura bimalleolaris ..............................    4,4 %

zlomenina zevního kotníku
fractura malleoli externi ...........................    2,8 %

zlomenina vnitřního kotníku
fractura malleoli interni ...........................    2,8 %

zlomenina kosti hlezenní
fractura tali .......................................    8,4 %

zlomenina kosti patní
fractura calcanei ...................................    6,0 %

zlomenina nártu
fractura tarsi ......................................    2,8 %

zlomenina kosti člunkové nohy
fractura ossis navicularis pedis ....................    1,6 %

zlomeniny více zanártních kostí
fracturae ossium metatarsalium ......................    2,8 %

zlomenina jedné zanártní kosti
fractura metatarsi ..................................    1,2 %

zlomeniny článků dvou nebo více prstů nohy
fracturae phalangarum digitorum pedis ...............    1,2 %

zlomeniny více článků jednoho prstu nohy
fracturae phalangarum digiti pedis ..................    0,8 %

zlomenina jednoho článku jednoho prstu nohy
fractura phalangae digiti pedis .....................    0,6 %

   i) Poranění smyslových orgánů

Rána na víčku
vulnus palpebrae ....................................    0,2 %

popálení víčka
combustio palpebrae .................................    0,4 %

cizí těleso rohovky
corpus alienum corneae ..............................    0,2 %

oděrka rohovky
errosio corneae .....................................    0,2 %

plazivý vřed rohovky (poúrazový)
ulcus corneae serpens ...............................        1,6 %

rána rohovky bez proděravění
vulnus corneae ......................................    0,4 %

rána rohovky s proděravěním
vulnus perforans corneae ............................    0,8 %

rána rohovky s proděravěním provázená výhřezem duhovky
vulnus perforans corneae cum prolapsu iridis ........    2,8 %

popálení rohovky
combustio corneae ...................................    1,6 %

rána pronikající do sklivce
vulnus perforans sclerae ............................    2,0 %

pohmoždění oka bez krvácení do vnitra očního
contusio bulbi ......................................    0,4 %

pohmoždění oka s krvácením do vnitra očního
contusio bulbi cum haemophtalmo .....................    4,4 %

vymknutí čočky
luxatio lentis ......................................    2,8 %

otřes sítnice
commotio retinae ....................................    0,6 %

odchlípení sítnice
amotio retinae ......................................    8,4 %

poranění vyžadující bezprostřední vynětí oka
enucleatio bulbi propter trauma .....................    0,8 %

rána boltce bez druhotného zánětu chrupavky
vulnus auriculae ....................................    0,2 %

rána boltce s druhotným zánětem chrupavky
vulnus auriculae cum perichondritide ................    1,2 %

popálení, poleptání nebo omrznutí boltce bez komplikací
combustio, corrosio, congelatio auriculae ...........    0,6 %

popálení, poleptání nebo omrznutí boltce provázené
druhotnou infekcí a zánětem chrupavky
combustio, corrosio, congelatio auriculae
cum infectione et perichondritide ...................    1,6 %

pohmoždění boltce s velkým krevním výronem
contusio auriculae (othaematoma) ....................    0,4 %

proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí
a bez druhotné infekce
ruptura membranae tympani simplex ...................    0,4 %

proděravění bubínku s následným hnisavým středoušním
zánětem bez komplikací
ruptura membranae tympani cum otitide media
suppurativa acuta ...................................    1,2 %

proděravění bubínku s komplikovaným průběhem
středoušního zánětu
ruptura membranae tympani cum otitide media
suppurativa acuta complicata ........................    8,4 %

otřes labyrintu
commotio labyrinthi .................................    1,2 %

   Pro poranění nosu jsou směrodatná čísla platící obecně
pro rány, pohmoždění a zlomeniny.

   j) Poranění vnitřních orgánů

Otřes mozku prvního stupně (s bezvědomím do 15 minut)
commotio cerebri I. gradus ..........................    0,8 %

otřes mozku druhého stupně (s bezvědomím
od 16 do 60 minut)
commotio cerebri II. gradus .........................    1,6 %

otřes mozku třetího stupně (s bezvědomím delším
než 1 hod.)
commotio cerebri III. gradus ........................    4,4 %

otřes míchy
commotio medullae spinalis ..........................    2,8 %

pohmoždění mozku
contusio cerebri ....................................    8,4 %

pohmoždění míchy
contusio medullae spinalis ..........................    8,4 %

rozdrcení mozkové tkáně
dilaceratio cerebri .................................    20,0 %

krvácení do mozku
haemorrhagia cerebri ................................    20,0 %

krvácení nitrolební
haemorrhagia intracranialis .........................    20,0 %

krvácení do míchy
haematomyelia .......................................    20,0 %

rozdrcení míchy
dilaceratio medullae spinalis .......................    20,0 %

pohmoždění plic
contusio pulmonum ...................................    1,2 %

pohmoždění ledvin
contusio renum ......................................    1,2 %

roztržení plíce
ruptura pulmonis ....................................    2,8 %

nitrohrudní krevní výron
haemothorax .........................................    2,8 %

roztržení bránice
ruptura diaphragmatis ...............................    2,8 %

bráničná kýla
hernia diaphragmatis ................................    8,4 %

roztržení jater
ruptura hepatis .....................................    2,8 %

roztržení sleziny
ruptura lienis ......................................    2,8 %

roztržení slinivky břišní
ruptura pancreatis ..................................    4,4 %

roztržení ledviny
ruptura renis .......................................    2,8 %

roztržení močového měchýře
ruptura vesicae urinariae ...........................    2,8 %

roztržení močové roury
ruptura urethrae ....................................    2,8 %

proděravění (roztržení) jícnu
perforatio (ruptura) oesophagi ......................    4,4 %

proděravění (roztržení) žaludku
perforatio (ruptura) ventriculi .....................    2,8 %

proděravění (roztržení) dvanácterníku
perforatio (ruptura) duodeni ........................    2,8 %

proděravění (roztržení) tenkého střeva
perforatio (ruptura) intestini tenuis ...............    2,8 %

proděravění (roztržení) tlustého střeva
perforatio (ruptura) intestini crassi ...............    2,8 %

proděravění (roztržení) vzestupného tračníku
perforatio (ruptura) colonis ascendentis ............    2,8 %

proděravění (roztržení) příčného tračníku
perforatio (ruptura) colonis transversi .............    2,8 %

proděravění (roztržení) sestupného tračníku
perforatio (ruptura) colonis descendentis ...........    2,8 %

proděravění (roztržení) esovité kličky
perforatio (ruptura) colonis sigmoidei ..............    2,8 %

proděravění (roztržení) konečníku
perforatio (ruptura) recti ..........................    2,8 %

proděravění (roztržení) dělohy
perforatio (ruptura) uteri ..........................    2,8 %

proděravění (roztržení) pochvy
perforatio (ruptura) vaginae ........................    2,8 %

   k) Různé

Sluneční nebo tepelný úpal s přestálým bezvědomím
insolatio, hyperthermia .............................    0,8 %

poranění elektrickým proudem nebo bleskem:

a) místní projevy jako u popálenin,

b) celkové projevy podle doby bezvědomí obdobně
  jako při otřesu mozku, jinak při těžkém postižení
  celkového stavu stejně jako při syndromu
  ze stlačení svalstva

úrazový šok bez zření k jiným poraněním:

a) lehkého stupně (krevní tlak neklesl
  pod 100 mm Hg) ...................................    0,8 %

b) středního stupně (krevní tlak neklesl
  pod 80 mm Hg) ....................................    1,6 %

c) těžkého stupně (krevní tlak klesl
  pod 80 mm Hg) ....................................    2,8 %

otravy plyny (např. kysličníkem uhelnatým)
nebo parami (např. benzenu)
intoxicationes

a) lehké případy (bez bezvědomí) ....................    0,8 %

b) těžké případy (s nepřestálým bezvědomím,
  ale bez druhotných komplikací) ...................    1,6 %

c) těžké případy s druhotnými komplikacemi
  (např. zánětem plic) .............................    8,4 %.