Nařízení ze dne 29.7.1955, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení

13.8.1955 | Sbírka:  37/1955 Sb. | Částka:  20/1955ASPI

Vztahy

Nadřazené: 141/1950 Sb.
Aktivní derogace: 17/1952 Sb., 157/1950 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
37/1955 Sb.
NAŘÍZENÍ
MINISTRA SPRAVEDLNOSTI
ze dne 29. července 1955,
kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1
Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 17/1952 Sb., se doplňuje a zní:
"(1) Výše zákonných úroků z prodlení činí 2 1/2 procenta za rok. U pohledávek státu, hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení socialistického sektoru činí výše zákonných úroků z prodlení 5 procent za rok.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou."
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Široký v. r.
Dr. Bartuška v. r.