Nařízení ze dne 20.1.1956 o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku

30.1.1956 | Sbírka:  1/1956 Sb. | Částka:  1/1956ASPI
1/1956 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. ledna 1956 o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku.
Změna: 12/1958 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Zřizuje se Státní výbor pro výstavbu jako ústřední orgán státní správy pro otázky výstavby. Státní výbor pro výstavbu je objektivním orgánem vlády v ekonomických, technických a uměleckých otázkách výstavby; je podřízen vládě.
§ 2
(1) Státní výbor pro výstavbu soustavně zabezpečuje na základě nejširšího přehledu o potřebách investiční výstavby vysokou hospodárnost, technickou pokrokovost a kulturní úroveň investiční výstavby a technický rozvoj stavebnictví.
(2) Státní výbor pro výstavbu na úseku výstavby zejména sestavuje návrhy souborného plánu technického rozvoje stavebnictví, návrhy plánu typisačních prací a návrhy plánu vědecko-výzkumných prací, schvaluje návrhy státních norem a směrnic celostátní povahy, stanovených státním plánem normalisačních prací, a metodicky řídí a koordinuje projektové a průzkumné práce všech resortů.
(3) K zajištění svých úkolů může Státní výbor pro výstavbu vydávat obecné právní předpisy.
§ 3
Státní výbor pro výstavbu se skládá z ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu, z jeho náměstků a z dalších členů. Státní výbor pro výstavbu má potřebný aparát, který pracuje na jeho úkolech.
§ 4
(1) V čele Státního výboru pro výstavbu je ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu, který řídí práci Státního výboru pro výstavbu a činnost jeho aparátu.
(2) Náměstky ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu a ostatní členy Státního výboru pro výstavbu jmenuje a odvolává vláda.
§ 5
(1) Za řádnou činnost Státního výboru pro výstavbu odpovídá ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu vládě.
(2) Jednotliví členové Státního výboru pro výstavbu odpovídají přímo vládě za to, že při usnášení Státního výboru pro výstavbu zaujali stanovisko na základě úplné a odborné znalosti věci a v souladu se zákony a směrnicemi hospodářské politiky vlády.
§ 6
Podrobnosti o organisaci a působnosti Státního výboru pro výstavbu stanoví statut, který vydá vláda.
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
(1) Vládní výbor pro výstavbu, zřízený vládním nařízením č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, se zrušuje; jeho působnost podle předpisů o plánování a tvorbě cen přechází na Státní výbor pro výstavbu.
(2) Dosavadní působnost ministerstva místního hospodářství v oboru územního plánování, projektování a výstavby měst a vesnic přechází na Ústřední správu pro bytovou a občanskou výstavbu.
§ 12
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.
             Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.           Štoll v. r.
gen.arm. Dr. Čepička v. r.       Tesla v. r.
Kopecký v. r.              Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.          Beran v. r.
Poláček v. r.              Jonáš v. r.
Dr. Škoda v. r.             Reitmajer v. r.
Barák v. r.               Smida v. r.
Ing. Šimůnek v. r.           Dr. Bartuška v. r.
Dr. Kyselý v. r.            Bukal v. r.
Plojhar v. r.              Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.            Dr. Kahuda v. r.
Bakuľa v. r.              Málek v. r.
David v. r.               Maurer v. r.
Ďuriš v. r.               Dr. Neuman v. r.
Krajčír v. r.              Ouzký v. r.
Krosnář v. r.              Pospíšil v. r.
Krutina v. r.              Ing. Púčik v.     r.
Machačová v. r.             Dr. Vlasák v. r.
Dr. Nejedlý v. r.            Zatloukal v. r.