Nařízení ze dne 16.2.1922 o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec

18.2.1922 | Sbírka:  49/1922 Sb. | Částka:  15/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 94/1921 Sb., 187/1919 Sb.
Prováděcí: 70/1922 Sb.
49/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 16. února 1922
o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec.
Podle § 5 zákona ze dne 1. března 1921, č. 94 Sb. z. a n., a §§ 7 a 8 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Drobné mince 20haléřové korunové měny rakousko-uherské, ať niklové, či železné, které obíhají na území republiky Československé, berou se dnem vyhlášení tohoto nařízení z oběhu.
§ 2.
Od tohoto dne (§ 1) bude tato mince jak při platech v soukromém styku, tak u veřejných pokladen a úřadů při platech i směně přijímána toliko poloviční jmenovitou hodnotou, t. j. v ceně 10 haléřů měny československé.
Znovu vydávati tuto minci veřejné pokladny a úřady již nesmějí.
Kterého dne přestane býti stará mince 20haléřová (§ 1) i v ceně 10 haléřů měny československé vůbec platidlem, stanoveno bude zvláštní vyhláškou ministra financí, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení; tato lhůta, počínající dnem vyhlášení tohoto nařízení (§ 1), bude však nejméně 30denní.
§ 3.
Směna staré mince 20haléřové v hodnotě poloviční u veřejných pokladen a úřadů není obmezena určitou výší (§ 2 nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. února 1921, č. 44 Sb. z. a n.).
§ 4.
Dovážeti nebo zasílati železné mince korunové měny rakousko-uherské do území republiky Československé v jakémkoliv množství se zakazuje; ani cestující nesmí tyto železné mince míti.
Kdo překročí tento zákaz, dopouští se přečinu a bude potrestán pokutou do 30.000 Kč, při nedobytnosti vězením do 3 měsíců dle čl. III., § 5, cís. nař. ze dne 16. března 1917, č. 124 ř. z.
Dovezené nebo zaslané hotovosti propadají ve prospěch státu bez dalšího řízení.
Tím (§§ 3 a 4) mění se nařízení ze dne 3. února 1921, č. 44 Sb. z. a n.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti je ukládá se ministru financí.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Černý v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.