Vyhláška ze dne 23.5.1956 o vybírání nedoplatků nájemného

23.5.1956 | Sbírka:  113/1956 Ú.l. | Částka:  57/1956ASPI

Vztahy

Nadřazené: 106/1953 Sb., 106/1951 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
113/1956 Ú.l.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 1956
o vybírání nedoplatků nájemného
Změna: 40/1964 Sb.
Vláda republiky Československé stanoví podle § 10 odst. 3 zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, a podle § 19 č. 4 zákona č. 106/1953 Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování:
Čl.1
zrušen
Čl.2
zrušen
Čl.3
zrušen
Čl.4
zrušen
Čl.5
Upomínka
(1) Nezaplatila-li hospodářská, rozpočtová nebo jiná organizace dlužné nájemné do dne stanoveného v § 4 odst. 1, je pronajimatel povinen nájemce o zaplacení upomenout dopisem odeslaným doporučeně nebo na potvrzení, a to do 15 dnů po tomto dni; přitom upozorní nájemce na to, že mu účtuje penále podle § 4 odst. 1 a stanoví mu k zaplacení nedoplatku dodatečnou lhůtu 5 dnů od doručení upomínky. Lze-li použít příkazu k vybrání (§ 6), upozorní pronajimatel také na tuto okolnost.
(2) Pronajimatel může od nájemce požadovat za každou důvodnou upomínku na nedoplatek nájemného paušální částku 2 Kčs.
Čl.6
Vybírání nedoplatků nájemného od hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací
Je-li nájemcem hospodářská, rozpočtová nebo jiná organisace, která má účet u peněžního ústavu, může pronajimatel vybrat dlužnou částku z účtu nájemce podle předpisů o příkazech k vybrání.1) jestliže dlužná částka v místním styku dosahuje 200 Kčs a v mezimístním styku 1000 Kčs. Pravomocným dokladem, opravňujícím pronajimatele vybrat dlužnou částku z účtu dlužníka, je vyúčtování částky dlužného nájemného včetně penále a upomínacích nákladů, doložené stejnopisem upomínky (§ 5), na němž pronajimatel potvrdil jednak, že nájemce nepodal proti požadovanému nájemnému věcných námitek, jednak že dodatečná lhůta 5 dnů uplynula bezvýsledně.
Přechodná ustanovení
Čl.7
Ustanovení o příkazech k vybrání (§ 6) lze použít též u nedoplatků nájemného za dobu před účinností této vyhlášky, a to po předchozí upomínce zaslané nájemci doporučeným dopisem nebo na potvrzení; přitom pronajimatel stanoví k zaplacení nedoplatku dodatečnou lhůtu od doručení upomínky, ne kratší pěti dnů.
Čl.8
zrušen
Čl.9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1956.
Předseda vlády:
Široký v.r.
1) Vyhláška č. 372/1953 Ú.l., o příkazech k vybrání.