Vyhláška ze dne 31.10.1956, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla

13.1.1957 | Sbírka:  14/1957 Ú.l. | Částka:  5/1957ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Aktivní derogace: 97/1956 Ú.l.
Pasivní derogace: 25/1967 Sb.
14/1957 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 31. října 1956,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 23 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském:
Čl.I
Vyhláška č. 97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla, se mění a doplňuje takto:
1. § 9 zní:
"(1) Autorské odměny za vydání literárních děl, které autor vytvořil na svém pracovišti při plnění svých povinností vyplývajících z pracovního poměru (§ § 19 a 20 autorského zákona), jsou zahrnuty do odměny za práci (do mzdy), je-li tato odměna zároveň přiměřenou odměnou za vytvoření díla.
(2) Není-li odměna za práci (mzda) zároveň i přiměřenou odměnou za vytvoření díla, náleží autorovi odměna ve výši stanovené sazebníkem snížená o odměnu za práci (mzdu) připadající na pracovní dobu, po kterou autor na díle pracoval při plnění povinností z pracovního poměru na svém pracovišti."
2. § 12 zní:
"Ministerstvo školství a kultury může v dohodě s ministerstvem financí stanovit v jednotlivých odůvodněných případech výši odměny odchylně od ustanovení § § 3 a 4."
Čl.II
Ustanovení čl. I č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1956, ustanovení čl. I č. 2 dnem 1. ledna 1957.
První náměstek ministra:
Mucha v.r.