Vyhláška ze dne 9.7.1957 o dobrovolných pracovnících státní ochrany přírody (konzervátorech a zpravodajích)

9.7.1957 | Sbírka:  131/1957 Ú.l. | Částka:  68/1957ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1956 Sb.
Pasivní derogace: 114/1992 Sb.
131/1957 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 9. července 1957
o dobrovolných pracovnících státní ochrany přírody (konservátorech a zpravodajích).
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 19 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Dobrovolnými pracovníky státní ochrany přírody jsou konservátor státní ochrany přírody a zpravodaj státní ochrany přírody (dále jen „konservátor“ a „zpravodaj“).
(2) Odbory školství a kultury rad krajských národních výborů pověřují zpravidla pro každý okres dobrovolného pracovníka funkcí konservátora a pro menší obvod funkcí zpravodaje. Je-li to v zájmu státní ochrany přírody vhodné, může působit v jednom okrese i více konservátorů, po případě jeden konservátor ve více okresech.
§ 2.
(1) Konservátoři a zpravodajové pomáhají orgánům státní správy přírody (§ 13 zákona) a oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy (§ 15 zákona);*) zpravodaj je také spolupracovníkem konservátora.
(2) Konservátoři a zpravodajové se při své práci řídí pokyny orgánů státní ochrany přírody a odbornými pokyny oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy.
§ 3.
(1) Funkcí zpravodaje může být pověřen každý československý občan, který je zletilý, má zájem o ochranu přírody a bydlí v obvodu, ve kterém má tuto funkci vykonávat.
(2) Funkcí konservátora může být pověřen každý, kdo může vykonávat funkci zpravodaje, trvale bydlí v obvodu, ve kterém má tuto funkci vykonávat a prokázal dostatečné vzdělání nebo dostatečnou praxi, zejména zpravodajskou, zaručující, že úkoly konservátora bude řádně plnit.
§ 4.
(1) Konservátora i zpravodaje pověřuje odbor školství a kultury rady krajského národního výboru na návrh odboru školství a kultury rady příslušného okresního národního výboru; před pověřením konservátora může si vyžádat vyjádření oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy o odborné způsobilosti navrhovaného konservátora.
(2) Odbor školství a kultury rady krajského národního výboru může po vyjádření oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy pověřit jednoho z konservátorů, aby dbal na plynulý výkon funkce ostatních konservátorů a zpravodajů v kraji.
§ 5.
(1) Odbor školství a kultury rady krajského národního výboru zprostí konservátora nebo zpravodaje jeho funkce, jestliže konservátor nebo zpravodaj
a) trvale přesídlil mimo obvod své působnosti,
b) požádá o zproštění,
c) nemůže vykonávat z nějakého jiného důvodu svou funkci,
d) zanedbává své povinnosti nebo se hrubě proviní proti zájmům ochrany přírody, nebo vyjde dodatečně na jevo, že nemá pro řádné zastávání této funkce potřebnou způsobilost.
(2) O zproštění funkce konservátora nebo zpravodaje rozhoduje odbor školství a kultury rady krajského národního výboru; před zproštěním konservátora z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) může si vyžádat vyjádření oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy.
§ 6.
Nemůže-li konservátor delší dobu vykonávat svou funkci nebo je-li toho nezbytně třeba, pověří odbor školství a kultury rady krajského národního výboru zatímním výkonem konservátorovy funkce některého ze zpravodajů v obvodu konservátorovy působnosti nebo některého z konservátorů téhož kraje.
§ 7.
(1) Funkce konservátora a zpravodaje je čestná.
(2) O náhradách cestovních a jiných výdajů konservátorů a zpravodajů platí obdobně předpisy platné pro státní zaměstnance.
§ 8.
Konservátor a zpravodaj je povinen zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství, o němž se doví při výkonu své funkce. Tato povinnost trvá i po zproštění funkce.
§ 9.
Konservátor má zejména tyto úkoly:
a) seznámit se podrobně na území své působnosti s přírodou a jejím využitím, zejména s chráněnými částmi přírody a s podmínkami jejich ochrany;
b) sledovat pravidelně dění v přírodě, všechny lidské zásahy do přírody a jejich vliv na ni a věnovat zvláštní pozornost těm jejím částem, které jsou nevhodnou činností, nedbalostí nebo následnými samovolnými změnami ohroženy;
c) kontrolovat v chráněných částech přírody dodržování podmínek jejich ochrany;
d) informovat se o připravovaných projektech, územních plánech a pod., které by mohly ohrozit chráněné části přírody nebo ochranná pásma, anebo mít přímo nebo nepřímo nepříznivý vliv na změnu v přírodních poměrech;
e) účastnit se jednání, jež se svým dosahem týkají zájmu ochrany přírody (§ 17 odst. 1 zákona), nejsou-li při těchto jednáních přítomny orgány státní ochrany přírody a uplatňovat při nich požadavky státní ochrany přírody, a to pokud jde o chráněné části přírody (§ 4 až 7 zákona), v ostatních případech s výhradou dodatečného schválení příslušného orgánu státní ochrany přírody; závazky může přijímat jen na základě písemného zmocnění orgánů státní ochrany přírody;
f) činit opatření potřebná k zajištění ochrany přírody (§ 17 odst. 2 zákona), zejména vyslovovat přiměřené příkazy a zákazy, hrozí-li bezprostřední nebezpečí, že budou porušeny podmínky stanovené k ochraně chráněných částí přírody; o učiněných opatřeních je povinen podat neprodleně zprávu odboru školství a kultury rady krajského národního výboru;
g) podávat zprávy
orgánům státní ochrany přírody o výsledcích jednání, jichž se zúčastnil v jejich zastoupení [písm. e)],
orgánům státní ochrany přírody nebo oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy, je-li k tomu vyzván nebo z vlastního podnětu v zásadních a naléhavých případech, zejména zjistí-li porušení nebo ohrožení chráněných částí přírody nebo podmínek jejich ochrany;
h) instruovat zpravodaje, řídit a kontrolovat jejich činnost, úzce s nimi spolupracovat a k jejich zprávám [§ 10 písm. d)] připojovat svá dobrá zdání;
i) provádět všestrannou propagaci ochrany přírody podle plánu schváleného odborem školství a kultury rady krajského národního výboru a po odborné stránce oddělením státní ochrany přírody Státní památkové správy;
j) pořizovat o každém jednání a poznatku záznam a veškerý spisový materiál ukládat bezpečným a přehledným způsobem;
k) vyžádat si v pochybnostech pokyn od příslušného orgánu státní ochrany přírody; v odborných věcech může si vyžádat dobré zdání přímo od oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy;
l) učinit oznámení příslušnému odboru školství a kultury rady krajského národního výboru, nemůže-li delší dobu vykonávat svoji funkci.
§ 10.
Zpravodaj má zejména tyto úkoly:
a) seznámit se podrobně s přírodou ve svém obvodu;
b) pomáhat konservátorovi při plnění úkolů uvedených v § 9 písm. b), c), d), f) a i), informovat jej o všech svých poznatcích a činit mu potřebné návrhy;
c) zastupovat konservátora při jednáních uvedených v § 9 písm. e), pokud se jich konservátor nemůže zúčastnit sám;
d) podávat prostřednictvím konservátora zprávy
orgánům státní ochrany přírody o výsledcích jednání, jichž se zúčastnil v zastoupení konservátora [písm. c)];
orgánům státní ochrany přírody nebo oddělení státní ochrany přírody Státní památkové správy, je-li k tomu vyzván nebo z vlastního podnětu v zásadních a naléhavých případech, zejména zjistí-li porušení nebo ohrožení chráněných částí přírody nebo ochranných podmínek;
e) pořizovat záznam o každém jednání a veškerý spisový materiál ukládat bezpečným a přehledným způsobem;
f) vyžádat si v pochybnostech pokyny od konservátora, do jehož obvodu patří;
g) oznámit konservátorovi svého obvodu a příslušnému odboru školství a kultury rady krajského národního výboru, nemůže-li delší dobu vykonávat svou funkci.
§ 11.
Konservátor má úřední pečeť a pomůcky potřebné pro výkon funkce. Po skončení funkce nebo při jejím přerušení (§ 6) je povinen pečeť, pomůcky i spisový materiál odevzdat svému nástupci nebo odboru školství a kultury rady krajského národního výboru, který ho funkcí pověřil. Obdobnou povinnost má při skončení své funkce i zpravodaj.
§ 12.
Konservátor a zpravodaj spolupracuje při plnění svých úkolů se všemi orgány a organisacemi, jejichž působnost se dotýká otázek souvisících s ochranou přírody, zejména s výkonnými orgány národních výborů, s pracovníky museí, přírodovědeckých ústavů a škol, s pracovníky archeologickými a pracovníky státní památkové péče, jakož i s dobrovolnými organisacemi; v rámci této spolupráce podává jim také potřebné informace o všech otázkách, které se týkají přírodních poměrů a ochrany přírody.
§ 13.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna 1957.
Ministr:
Kahuda v. r.
*) Poznámka: Podle vládního usnesení ze dne 22. února 1956 č. 462 plní toto oddělení úkoly Ústavu státní ochrany přírody do doby, než bude tento ústav zřízen.