Vyhláška ze dne 5.3.1958 o pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob sjednávaná se Státní pojišťovnou

5.3.1958 | Sbírka:  33/1958 Ú.l. | Částka:  20/1958ASPI

Vztahy

Nadřazené: 189/1950 Sb.
Aktivní derogace: 237/1955 Ú.l., 247/1954 Ú.l., 157/1954 Ú.l.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
33/1958 Ú.l.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 5. března 1958
o pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob sjednávaná se Státní pojišťovnou
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 3, § 7, § 8, odst. 2, § 11 odst. 2, § 25,§ 46a v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 48 odst. 2 zákona č. 189/1950 Sb., o pojistní smlouvě:
§ 1
Pojištění majetku
(1) Pro pojištění
1. staveb a věcí movitých proti škodám živelním,
2. plodin proti škodám živelním,
3. hospodářských zvířat,
4. proti následkům zákonné odpovědnosti,
5. proti škodám z krádeže vloupáním,
6. proti škodám vodovodním,
7. proti škodám na motorových vozidlech,
8. strojů a strojního zařízení,
9. skel,
10. věcí za vnitrostátní dopravy, platí pojistné podmínky, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 10 k vyhlášce č. 237/1955 Ú. l., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob sjednávaná se Státní pojišťovnou.
(2) Pro pojištění majetku, pro která nejsou vydány pojistné podmínky, sjedná Státní pojišťovna podmínky pojištění v pojistné smlouvě.
Pojištění osob
§ 2
(1) Pro pojištění
a) na dožití,
b) na úmrtí,
c) na dožití a úmrtí (smíšené),
d) důchodové,
e) pohřbu, platí pojistné podmínky pro pojištění na život, které jsou uvedeny v příloze č. 11 k vyhlášce č. 237/1955 Ú. l.
(2) Pro rodinné důchodové pojištění platí pojistné podmínky, které jsou uvedeny v příloze k vyhlášce č. 157/1954 Ú. l., kterou se vydávají pojistné podmínky pro rodinné důchodové pojištění.
(3) Vydávají se pojistné podmínky pro úrazové pojištění; pojistné podmínky pro úrazové pojištění jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
(4) Úrazové pojištění zabezpečuje výplatu částek sjednaných v pojistné smlouvě, utrpí-li pojištěný za trvání pojištění úraz, jehož následkem bude smrt nebo trvalá nebo přechodná invalidita. Úrazové pojištění lze sjednat také jen pro některé z těchto následků úrazu; pojištění pro případ přechodné invalidity lze však sjednat jen spolu s pojištěním pro případ trvalé invalidity.
§ 3
(1) Úrazové pojištění lze sjednat také jen jako připojištění k pojištění na život nebo sdruženě s tímto pojištěním; i takto sjednané úrazové pojištění zakládá však vždy samostatný pojistný poměr. Pojistné za takto sjednané úrazové pojištění se platí společně s pojistným za životní pojištění. Skončí-li povinnost platit pojistné k životnímu pojištění podle smlouvy nebo proto, že byla provedena přeměna životního pojištění v pojištění bez dalšího placení pojistného, nebo proto, že došlo k úplnému osvobození pojistníka od placení pojistného k životnímu pojištění se zřetelem k trvalé invaliditě pojistníka následkem úrazu nebo nemoci, končí tím i pojistný poměr z úrazového připojištění a povinnost platit za ně pojistné. Totéž platí i tehdy, když došlo k zániku životního pojištění vznikem pojistné příhody (úmrtím nebo dožitím pojištěného) nebo jeho odkupem.
(2) Bylo-li k životnímu pojištění sjednáno připojištění invalidního důchodu, platí pro ně podpůrně pojistné podmínky pro rodinné důchodové pojištění.
(3) Podmínky pro úrazové pojištění a podmínky pro rodinné důchodové pojištění platí podpůrně i pro rozhodování o nároku na osvobození od placení pojistného za pojištění na život.
§ 4
(1) V pojištění osob se věk pojišťované osoby při jejím vstupu do pojištění (vstupní věk) počítá rozdílem kalendářního roku, v němž má podle smlouvy začít pojištění, a kalendářního roku, v němž se pojišťovaná osoba narodila.
(2) Pokud nebylo ujednáno jinak, mohou osoby, jejichž vstupní věk činí 60 let nebo více, sjednat pojištění pro případy uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) a c) jen na základě lékařské prohlídky.
(3) Pro osoby, jejichž vstupní věk činí 15 let nebo méně, lze sjednat pouze pojištění pro případy uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), d) a e) a pojištění úrazové.
§ 5
(1) Jestliže je uzavření pojistné smlouvy o pojištění na život závislé na obsahu dotazníku o zdravotním stavu podepsaném pojišťovanou osobou nebo na zjištění zdravotního stavu této osoby lékařem, jsou dotazník o zdravotním stavu, popřípadě zprávy o zdravotním stavu vyhotovené lékaři, u nichž se pojišťovaná osoba léčila nebo které pojišťovna určila, nedílnou součástí návrhu na uzavření pojistné smlouvy.
(2) K uzavření pojistné smlouvy o pojištění na život, o rodinném důchodovém pojištění nebo o úrazovém pojištění nedojde, zemře-li osoba navržená k pojištění dříve, než byl návrh na uzavření pojistné smlouvy přijat.
(3) Při sjednávání pojistné smlouvy o úrazovém pojištění si mohou smluvní strany ujednat, že o výši plnění z úrazového pojištění, byl-li pojišťovnou uznán důvod pojistného plnění, má místo soudu rozhodovat jeden nebo více rozhodců.
(4) O rozhodčí smlouvě (rozhodčí doložka) a řízení před rozhodci platí ustanovení §§ 648 až 654 občanského soudního řádu.
§ 6
Uzavření pojistné smlouvy a počátek pojištění
(1) Pojistná smlouva je uzavřena dnem přijetí návrhu; za den přijetí návrhu platí den odeslání písemného projevu pojišťovny o přijetí návrhu (datum uvedené na tomto písemném projevu, zpravidla na pojistce), nejpozději však den následující po uplynutí lhůty 15 dnů od doručení návrhu, popřípadě od doručení doplnění návrhu inspektorátu Státní pojišťovny vyžádaného pojišťovnou. Byla-li navrhovatelem uzavření pojistné smlouvy pojišťovna, je pojistná smlouva uzavřena dnem, kterého byl její návrh druhou smluvní stranou přijat, přičemž za přijetí platí doručení písemného projevu druhé smluvní strany inspektorátu Státní pojišťovny o přijetí jejího návrhu nebo zaplacení pojistného v době a ve výši stanovené v návrhu pojišťovny.
(2) Byl-li v návrhu na uzavření pojistné smlouvy navržen počátek pojištění na dobu před uzavřením pojistné smlouvy, je pojišťovna povinna plnit z pojistných příhod, které nastanou v době od 12. hodiny polední dne následujícího po doručení návrhu inspektorátu Státní pojišťovny, v rozsahu prozatímního pojištění stanoveném v této vyhlášce. Byl-li však navržen počátek pojištění sice na dobu před uzavřením pojistné smlouvy, avšak na dobu pozdější než je uvedeno v předcházející větě, je pojišťovna povinna plnit v rozsahu prozatímního pojištění z pojistných příhod, které nastanou až po 12. hodině polední dne, k němuž byl počátek pojištění navržen. Týkal-li se návrh uzavření pojistné smlouvy, kterou má být nahrazena dosavadní smlouva, je pojišťovna povinna plnit z prozatímního pojištění podle návrhu na náhradní pojištění, jen pokud je jeho rozsah širší než rozsah dosavadního pojištění; jestliže je rozsah náhradního pojištění navrhován beze změny nebo úžeji než podle dosavadní smlouvy, je pojišťovna povinna plnit z pojistných příhod, které nastanou před 12. hodinou polední dne uzavření náhradní pojistné smlouvy jen v rozsahu podle dosavadní pojistné smlouvy.
(3) Z prozatímního pojištění podle předchozího odstavce je pojišťovna povinna plnit ve všech případech pojistných příhod, které nastanou až do 12. hodiny polední dne uzavření pojistné smlouvy nebo dne následujícího po odeslání písemného projevu pojišťovny o odmítnutí návrhu. V pojištění životním a úrazovém je však pojišťovna povinna plnit i z pojistných příhod, k nimž došlo po odmítnutí návrhu, jestliže se odmítnutí návrhu vztahovalo jen na jeho část a jestliže si pojišťovna ve svém písemném projevu současně vyhradila učinit nebo učinila návrh vlastní. V takovém případě trvá povinnost pojišťovny plnit z prozatímního pojištění nerušeně dále v rozsahu stanoveném v této vyhlášce až do 12. hodiny polední dne uzavření pojistné smlouvy nebo dne, kterého bude inspektorátu Státní pojišťovny doručeno písemné odmítnutí návrhu druhou stranou, nejpozději však do 15 dnů od odeslání návrhu druhé straně; jestliže pojišťovna určila ve svém protinávrhu jiný rozsah prozatímního pojištění, než jak je stanoven pro prozatímní pojištění v této vyhlášce, je povinna od 12. hodiny polední dne, kdy odeslala svůj protinávrh, plnit z pojistných příhod, které nastanou za trvání prozatímního pojištění v tomto jiném rozsahu.
(4) Bylo-li v pojistné smlouvě ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu před počátkem prozatímního pojištění podle odstavce 2, je pojišťovna povinna plnit z pojistných příhod, které nastanou po sjednaném počátku pojištění, podle smlouvy; pojišťovna však není povinna plnit z pojistných příhod, které nastaly před počátkem prozatímního pojištění, pokud v době doručení návrhu inspektorátu Státní pojišťovny věděla jen jedna ze stran, že pojistná příhoda již nastala.
§ 7
Rozsah plnění z prozatímního pojištění
(1) Z prozatímního pojištění podle § 6 odst. 2 a 3 je pojišťovna povinna plnit v tomto rozsahu:
a) bylo-li navrženo pojištění na úmrtí, na dožití a úmrtí nebo pojištění pohřbu, je pojišťovna povinna plnit podle návrhu, nastane-li úmrtí osoby navržené k pojištění následkem úrazu nebo akutní přenosné choroby, jestliže k úrazu nebo onemocnění došlo v době platnosti prozatímního pojištění, nejvýše však 10.000 Kčs;
b) bylo-li navrženo rodinné důchodové pojištění, je pojišťovna povinna plnit podle návrhu, nastane-li smrt nebo invalidita následkem úrazu, k němuž došlo za trvání prozatímního pojištění;
c) bylo-li navrženo pojištění úrazové nebo pojištění majetku, je pojišťovna povinna plnit podle návrh, nejvýše však v rozsahu obecně platných pojistných podmínek vyhlášených ministerstvem financí v Úředním listu a zásad platných pro sjednávání úrazového pojištění nebo pojištění majetku v den doručení návrhu inspektorátu Státní pojišťovny.
(2) Za prozatímní pojištění náleží pojišťovně, nebyla-li pojistná smlouva uzavřena a nastane-li za trvání prozatímního pojištění pojistná příhoda, úplata ve výši jediného nebo prvního pojistného, které by pojišťovně náleželo, kdyby k uzavření pojistné smlouvy došlo, nejvýše však do výše pojistného plnění, k němuž bude pojišťovna z prozatímního pojištění zavázána; tam, kde by pojišťovně náleželo jediné pojistné za víceleté pojištění nebo pojistné vyměřované jen na měsíční pojistné období, náleží pojišťovně úplata ve výši odpovídající tomuto pojistnému za každý započatý měsíc skutečného trvání prozatímního pojištění. Došlo-li k uzavření pojistné smlouvy, je úplata za pojištění pro dobu před uzavřením pojistné smlouvy obsažena v pojistném, které pojišťovně náleží ode dne, k němuž byl v pojistné smlouvě sjednán počátek pojištění.
(3) Ustanovení o prozatímním pojištění uvedená v § 6 odst. 2 až 4 a v § 7 odst. 1 až 2 neplatí pro pojištění, pro která jsou pojistné podmínky sjednávány teprve v pojistné smlouvě nebo pro která nebyl pojistné podmínky ministerstvem financí vyhlášeny v Úředním listu.
§ 8
Splatnost pojistného
(1) Pokud nebylo ujednáno jinak, je jediné nebo první pojistné splatno do jednoho měsíce ode dne odeslání pojistky (data uvedeného na pojistce) a pojistné za druhé a další pojistné období (následné pojistné) prvního pracovního dne v měsíci, v němž začíná následné pojistné období.
(2) Pojistným obdobím je doba, na kterou je podle ujednání v pojistné smlouvě vyměřováno pojistné (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc); první pojistné období začíná o 12. hod. polední dne, k němuž byl počátek pojištění sjednán v pojistné smlouvě, následné pojistné období začíná vždy o 12. hod. polední dne, kterého skončilo předcházející pojistné období.
Prodlení a jeho následky
§ 9
(1) Není-li jediné nebo první pojistné zaplaceno ani posledního dne splatnosti, je pojišťovna, pokud nebylo ujednáno jinak, prosta závazku plnit.
(2) Není-li následné pojistné zaplaceno v den splatnosti, je pojišťovna oprávněna pojistníka vybídnout na jeho útraty, aby platil, přičemž je pojišťovna povinna v tom případě zároveň jej uvědomit o právních následcích dalšího prodlení v placení a poskytnutou mu dodatečnou lhůtu alespoň jednoho měsíce od odeslání upomínky. Této své povinnosti učiní zadost, odešle-li svou upomínku s příslušným upozorněním na poslední jí známou adresu pojistníkovu. Není-li dlužné pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, je pojišťovna prosta povinnosti plnit a může pojistný poměr s okamžitou účinností vypovědět.
(3) Není-li jediné nebo první pojistné zaplaceno v dalších šesti měsících počítaných od posledního dne splatnosti nebo následné pojistné ani v dalších šesti měsících počítaných od posledního dne lhůty uvedené v předchozím odstavci a pojišťovna v této době neuplatní nárok na pojistné u soudu, pojistný poměr zaniká.
(4) Pojišťovna je však povinna plnit, bylo-li pojistné zaplaceno před zánikem pojistného poměru a před tím, než nastala pojistná příhoda. Rovněž je pojišťovna povinna plnit, uplatnila-li u soudu nárok na dlužné pojistné za dobu, ve které nastala pojistná příhoda, ledaže před tím, než bude pojistné zaplaceno a než nastane pojistná příhoda, vůči pojistníku výslovně prohlásí, že se svého nároku na vymáhané pojistné vzdává; v takovém případě platí pojistný poměr za vypovězený s okamžitou účinností 12. hodinou polední dne následujícího po odeslání prohlášení pojišťovny, že se nároku na vymáhané pojistné vzdává. Ustanovení předcházející věty o důsledcích vzdání se nároku na vymáhané pojistné platí i v případě, že se pojišťovna před uplatněním svého nároku u soudu nezprostila upomenutím pojistníka podle odstavce 2 povinnosti plnit.
(5) Doplatí-li pojistník celé dlužné pojistné nejpozději do tří měsíců od zániku pojistného poměru z důvodu prodlení (odstavec 3), platí pojistný poměr za obnovený v původním rozsahu, ledaže pojišťovna doplacené pojistné vrátila nebo si vyžádala splnění zvláštních podmínek; pojistný poměr je obnoven počínaje dnem, ke kterému pojišťovna obnovení pojistníku potvrdí, nejpozději však dnem následujícím po uplynutí jednoho měsíce od doplacení dlužného pojistného, jestliže pojišťovna v této době ani doplacené pojistné nevrátila, ani si nevyžádala pro obnovení splnění zvláštních podmínek.
(6) Nezanikl-li pojistný poměr z jiného důvodu již dříve, zanikne bez zřetele k ustanovením předchozích odstavců, není-li dlužné pojistné zaplaceno ani do jednoho roku od splatnosti, posledním dnem této lhůty, nejdříve však uplynutím posledního dne pojistného období. Takto zaniklý pojistný poměr nelez obnovit způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Pojistný poměr však nezanikne, nebyl-li ještě právoplatně ukončen spor o trvání pojistného poměru, který byl zahájen před uplynutím jednoho roku od splatnosti.
(7) Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro pojištění na život, pokud jsou pro ně uvedena v pojistných podmínkách připojených v příloze č. 11 k vyhlášce č. 237/1955 Ú. l. nebo v pojistných podmínkách pro rodinné důchodové pojištění připojených v příloze k vyhlášce č. 157/1954 Ú. l. ustanovení odchylná.
(8) Úmluvou stran je možno lhůty uvedené v odstavcích 1 až 3 prodloužit nebo až do zániku pojistného poměru jednat i jiné lhůty s účinkem prodlužujícím nebo obnovujícím závazek pojišťovny plnit; poskytne-li pojišťovna takové prodloužení lhůty nebo lhůtu jinou bez ujednání s druhou smluvní stranou, je povinna pojistníka uvědomit o právních následcích uplynutí lhůt takto stanovených, přičemž této své povinnosti učiní zadost, odešle-li své upozornění na poslední jí známou adresu. Neuvědomila-li pojišťovna pojistníka o právních následcích poskytnutých jí lhůt k placení pojistného za trvání těchto lhůt, jež až do dne odeslání příslušného upozornění povinna plnit.
§ 10
(1) Bylo-li v pojistné smlouvě sjednáno, že jediné pojistné je splatno v určitých splátkách během prvního roku pojištění, platí pro první splátku ustanovení o splatnosti a následcích prodlení platná pro první pojistné. Byla-li zaplacena alespoň první splátka a pojistník přestane platit pojistné, přemění se pojištění po uplynutí tří měsíců od splatnosti druhé nebo další splátky v pojištění bez dalšího placení pojistného se zkrácenou pojistnou dobou (automatická redukce pojistné doby); v pojištění životním a důchodovém se přemění v pojištění bez dalšího placení pojistného se sníženou pojistnou částkou (automatická redukce pojistné částky). Pojistná doba, popřípadě pojistná částka, budou při tom redukovány podle pojistně technických zásad na dobu, popřípadě částku, na které by byly ujednány za jediné pojistné ve výši pojistného, které bylo do té doby zaplaceno.
(2) Bylo-li v pojistné smlouvě ujednáno, že pojistné vyměřované na roční pojistné období je splatno ve splátkách kratších jednoho roku, platí pro první splátku prvního pojistného ustanovení o splatnosti a následcích prodlení platná pro první pojistné, pro další splátky ustanovení o splatnosti a následcích prodlení platná pro následné pojistné.
§ 11
Pojistné při předčasném zániku pojistného poměru
(1) Byla-li pojistná smlouva předčasně zrušena proto, že byla uzavřena nová pojistná smlouva, která původní pojistnou smlouvu rozsahem pojištěného nebezpečí alespoň zčásti nahrazuje, platí pro pojistné, jež má být poprvé placeno podle nové pojistné smlouvy, ustanovení o následcích prodlení platná pro následné pojistné.
(2) Zanikne-li pojistný poměr - nikoliv proto, že nastala pojistná příhoda - před skončením pojistného období nebo v případě, že bylo stanoveno jediné pojistné, před skončením pojistné doby, náleží pojišťovně pojistné za každý započatý měsíc pojistné doby až do posledního dne toho měsíce pojistné doby, v němž se pojišťovna o zániku pojistného poměru dověděla, nejdéle však do konce pojistného období, v němž pojistný poměr zanikl, nebo tam, kde bylo stanoveno jediné pojistné, nejdéle do šesti měsíců od zániku pojistného poměru.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12
(1) Ustanovení této vyhlášky (i s přílohou) platí i pro pojistné poměry z úrazového pojištění platné v den počátku účinnosti této vyhlášky; do tohoto dne se tyto pojistné poměry řídí příslušnými dřívějšími předpisy a pro nároky z úrazového pojištění, které vznikly před počátkem účinnosti této vyhlášky a nebyly dosud uspokojeny, platí dosavadní pojistné podmínky.
(2) Ustanovení této vyhlášky dále platí i pro pojistné poměry z pojištění majetku, ze životního pojištění a z rodinného důchodového pojištění, platné v den počátku účinnosti této vyhlášky; tyto pojistné poměry se však řídí nadále dosavadními pojistnými podmínkami.
(3) Od ustanovení pojistných podmínek uvedených v § 1 odst. 1 a § 2 odst. 2 a 3 lze sjednat odchylky, pokud budou v souladu s úkoly a činností Státní pojišťovny a s pokyny a směrnicemi její hlavní správy v ministerstvu financí, zejména pokud budou obecně ve prospěch pracujících a socialistických právnických osob a jejich úkolů pro rozvoj národního hospodářství.
§ 13
(1) Ujednání v pojistných smlouvách o pojištění na život, pokud jsou v rozporu se zásadami platnými pro sjednávání životních pojištění v den 1. června 1953, jsou neplatná.
(2) Ujednání učiněná v pojistných smlouvách o úrazovém pojištění o vyloučení přechodných invalidit do 0,6 % z úplné trvalé invalidity a o zvýšení hodnocení přechodných invalidit od 0,6 % o 25 % proti dosavadnímu hodnocení, jak bylo stanoveno v čl. 15 pojistných podmínek pro úrazové pojištění, vydaných vyhláškou č. 247/1954 Ú. l., pozbývají platnosti dnem 1. dubna 1958.
(3) Nároky, které vzniknou z pojištění pro případ dočasné invalidity, přeměněného podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 247/1954 Ú. l. v pojištění pro případ přechodné invalidity, uspokojí Státní pojišťovna podle čl. 4 odst. 6 pojistných podmínek pro úrazové pojištění uvedených v příloze k této vyhlášce.
§ 14
Zrušují se
1. vyhláška č. 157/1954 Ú. l., kterou se vydávají pojistné podmínky pro rodinné důchodové pojištění, s výjimkou její přílohy,
2. vyhláška č. 247/1954 Ú. l., o pojistných podmínkách pro úrazové pojištění sjednávané se Státní pojišťovnou včetně její přílohy,
3. vyhláška č. 237/1955 Ú. l., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob sjednávaná se Státní pojišťovnou, s výjimkou jejích příloh č. 1 až 11.
§ 15
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958.
První náměstek ministra:
Inž. Sucharda v. r.
Příl.1
Pojistné podmínky pro úrazové pojištění sjednávané se Státní pojišťovnou
Část první
Rozsah pojištění
Čl. 1
(1) Úrazem se rozumí tělesné poškození pojištěného, které bylo způsobeno nenadále, zvenčí a nezávisle na jeho vůli
a) mechanickou nebo tělesnou silou,
b) popálením,
c) žiravinami,
d) bleskem nebo elektrickým proudem,
e) plyny nebo parami,
f) utonutím,
g) bodnutím nebo kousnutím hmyzem nebo jinými živočichy,
h) omrznutím, zmrznutím, úžehem nebo slunečním úpalem.
(2) Za úraz se též považují
a) otravy potravinami a nápoji, vyjímajíc otravu alkoholem,
b) nákazy, k nimž došlo vniknutím choroboplodných zárodků do rány způsobené úrazem, vyjímajíc nákazy příjičné, tuberkulosní, Bangovu nemoc a přenosné choroby, které přenášejí toliko hmyz a jiní živočichové při bodnutí nebo kousnutí (jako malárie, skvrnivka, zvratný tyf, spavá nemoc, vzteklina a jiné nemoce),
c) dětská obrna (poliomyelitis anterior acuta) nebo akutní zánětlivá onemocnění mozku (encefalitis).
(3) Za úraz se však nepovažují
a) jiná onemocnění včetně nemocí z povolání,
b) újmy na zdraví způsobené pojištěnému roentgenovými paprsky, radioaktivním nebo jiným podobným zářením,
c) operativní zákroky, které nebyly v souvislosti s následky úrazu,
d) vznik a zhoršení kýl (hernie) a nádorů všeho druhu.
(4) Úrazové pojištění zabezpečuje výplatu částek sjednaných pojistnou smlouvou, nastane-li následkem úrazu smrt, trvalá nebo přechodná invalidita; jde-li však o dětskou obrnu nebo zánětlivé onemocnění mozku, jen nastane-li následkem těchto chorob smrt nebo trvalá invalidita pojištěného.
Čl. 2
(1) Trvalou invaliditou se rozumí ztráta údů, orgánů nebo jiných částí těla nebo jejich poškození, které podle objektivní povahy následků úrazu trvale snižuje jejich funkci. Úplné a nevyléčitelné ochrnutí údů nebo orgánů a tím vzniklá úplná neschopnost jich užívat se klade na roveň jejich úplné ztrátě. Ztráta citlivosti konečných článků prstů se však za trvalou invaliditu nepovažuje. Trvalá invalidita může být úplná nebo částečná.
(2) Úplnou trvalou invaliditou se rozumí ztráta obou rukou alespoň po zápěstí nebo obou nohou alespoň po kotníky nebo ztráta jedné ruky alespoň po zápěstí a jedné nohy alespoň po kotník nebo úplná ztráta zraku obou očí nebo nezhojitelná porucha duševní nebo nervová, která znemožňuje jakoukoliv práci nebo zaměstnání, anebo souhrn částečných trvalých invalidit, jejichž celkový stupeň dosahuje stupně úplné trvalé invalidity.
(3) Částečnou trvalou invaliditou se rozumí každá jiná než v odstavci 2 uvedená ztráta údů, orgánů nebo jiných částí těla nebo takové nevyléčitelné poškození nebo ochrnutí údů nebo orgánů, pro které jich lze trvale užívat jen částečně.
(4) Přechodnou invaliditou se rozumí každé tělesné poškození úrazem, které přechodně snižuje funkci údů, orgánů nebo jiných částí těla, vyžaduje lékařského ošetření a u něhož předpokládaná doba léčení činí více než 2 týdny, počítáno ode dne úrazu, i když pojištěný je po dobu léčení způsobilý práce. Předpokládanou dobou léčení se rozumí průměrná doba, které je nezbytně třeba k zhojení nebo ustálení jednotlivých následků úrazu podle poznatků vědy, pokynů lékaře a pod jeho kontrolou, nejvýše však doba jednoho roku ode dne úrazu. Předpokládané doby nezbytného léčení jsou stanoveny v čl. 15 odst. 4.
Čl. 3
(1) Nebylo-li ujednáno nic jiného, vztahuje se úrazové pojištění na úrazy pojištěných při výkonu povolání, v běžném životě, při sportovní činnosti, při činnosti vojáků v základní službě nebo vojáků v záloze povolaných na cvičení a na úrazy na brigádě pořádané organisací socialistického sektoru; úrazy utrpěné na brigádě po uplynutí šesti měsíců od jejího nastoupení se považují za úrazy při výkonu jiného povolání, než v jakém je pojištěný podle smlouvy pojištěn a za jaké bylo zaplaceno pojistné.
(2) Hromadné úrazové pojištění členů dobrovolné organisace, které bylo sjednáno jen pro její určitou činnost, se vztahuje též na úrazy na brigádě pořádané touto organisací, pokud k úrazu dojde v prvním týdnu od nastoupení brigády. Pokud nebylo ujednáno jinak, nejsou pojištěny úrazy utrpěné cestou k výkonu činnosti uvedené ve smlouvě nebo na brigádu a zpět.
(3) Pojištění se nevztahuje
a) na úrazy, které utrpí pojištěný z opilosti, ve rvačce nebo při páchání jiného násilného činu,
b) na úrazy, které utrpí pojištěný při řízení motorového vozidla (letadla) bez předepsaného povolení nebo bez souhlasu vlastníka motorového vozidla (letadla).
Čl. 4
Plnění z úrazového pojištění
(1) Zemře-li pojištěný následkem úrazu, vyplatí Státní pojišťovna částku sjednanou pro případ smrti; jde-li však o osobu mladší než 15 let, nesmí plnění při smrti úrazem přesáhnout částku 5000 Kčs.
(2) Stane-li se pojištěný následkem úrazu invalidním, vyplatí Státní pojišťovna částku určenou podle stupně a povahy invalidity, a to
a) při úplné trvalé invaliditě (čl. 2 odst. 2) plnou částku sjednanou pro úplnou trvalou invaliditu,
b) při částečné trvalé invaliditě (čl. 2 odst. 3) částku určenou podle čl. 13 podle stupně částečné trvalé invalidity; činí-li však částečná trvalá invalidita úhrnem méně než 2 % z úplné trvalé invalidity, není nárok na plnění,
c) při přechodné invaliditě (čl. 2 odst. 4) částku určenou podle čl. 14; činí-li však přechodná invalidita méně než 0,6 % z úplné trvalé invalidity, není nárok na plnění.
(3) Vzniklo-li úrazem několik tělesných poškození různých druhů, které způsobily
a) částečnou trvalou invaliditu pojištěného, vyplatí Státní pojišťovna částku rovnající se součtu částek za jednotlivé částečné trvalé invalidity, nejvýše však částku pro úplnou trvalou invaliditu,
b) přechodnou invaliditu pojištěného, vyplatí Státní pojišťovna částku rovnající se plnění za ono tělesné poškození pojištěného, pro které je v tabulkách pro hodnocení invalidit nejvyšší procento invalidity.
(4) Dojde-li v průběhu nezbytného léčení přechodné invalidity k dalšímu úrazu, který bude mít za následek další přechodnou invaliditu, jejíž nezbytné léčení bude probíhat zcela nebo zčásti současně s nezbytným léčením následků předchozího úrazu, vyplatí Státní pojišťovna za přechodnou invaliditu, která byla následkem pozdějšího úrazu, částku určenou podle čl. 14 sníženou o částku, odpovídající podle posudku lékaře Státní pojišťovny podle zásad platných o předpokládané době nezbytného léčení, době současného léčení následků obou úrazů.
(5) Dojde-li u pojištěného za trvání pojištění následkem úrazu k opakovanému poškození téhož kloubu, šlachy nebo svalu, není - počínaje třetím poškozením - nárok na pojistné plnění za přechodnou invaliditu.
(6) Stane-li se pojištěný pro případ dočasné invalidity přechodně invalidním následkem úrazu, k němuž došlo za účinnosti těchto pojistných podmínek, vyplatí Státní pojišťovna částku, která se rovná dvacetinásobku (v úrazovém pojištění mládeže desetinásobku) součinu dosud pojištěného denního odškodného a počtu procent odpovídajících podle tabulek pro hodnocení přechodných invalidit (čl. 17) rozsahu způsobené přechodné invalidity.
(7) Má-li na vznik úrazu nebo na jeho následky vliv tělesná nebo duševní vada, nemoc nebo chorobná změna pojištěného, která s úrazem nebo jeho následky nesouvisí, je Státní pojišťovna povinna plnit jen za následky úrazu, které by nastaly bez těchto vlivů.
(8) Byl-li pojištěný stižen tělesnou nebo duševní vadou již před úrazem, nemůže být invalidita z této vady pojímána do určení rozsahu trvalé invalidity z úrazu.
(9) Stupeň trvalé invalidity se určí po úplném skončení léčení, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, a to na podkladě poznatků vědy a lékařských zpráv o stavu následků úrazu, který lze v době určování stupně trvalé invalidity považovat za trvalý.
(10) Stupeň přechodné invalidity se určí po lékařském zjištění povahy a rozsahu tělesného poškození pojištěného následkem úrazu.
(11) Jestliže pojištěný utrpí úraz při výkonu jiného povolání, než pro které byl pojištěn a za které bylo placeno pojistné, přísluší mu vůči Státní pojišťovně nároky na plnění v poměru pojistného pro původní povolání k pojistnému pro povolání, v němž úraz utrpěl.
Čl. 5
Osoby oprávněné k přijetí plnění z úrazového pojištění
(1) Zemře-li pojištěný následkem úrazu, má nárok na plnění osoba, která byla pojistníkem se souhlasem pojištěného určena za obmyšleného. Není-li osoby platně určené za obmyšleného, platí za obmyšlené rovným dílem pozůstalý manžel a každé dítě pojištěného; nedožije-li se některé dítě pojištěného jeho smrti, mají nárok na částku na ně připadající jeho děti. Není-li ani manžela ani dětí pojištěného ani jejich dětí, platí za obmyšlené rodiče pojištěného, není-li ani těchto, vyplatí Státní pojišťovna částku, kterou má plnit z pojistné smlouvy, dědicům pojištěného.
(2) Při trvalé a přechodné invaliditě má nárok na plnění pojištěný.
(3) Je-li obmyšleným nezletilý, je oprávněn přijmout plnění pro něho jeho zákonný zástupce.
(4) Zemře-li pojištěný, u něhož byl po úplném skončení léčení určen stupeň trvalé invalidity (čl. 4 odst. 9), dříve než došlo k výplatě, plní Státní pojišťovna z důvodu trvalé invalidity pojištěného obmyšlenému (čl. 5 odst. 1). Došlo-li k úmrtí pojištěného sice před úplným skončením léčení a určením stupně trvalé invalidity, avšak po uplynutí tří měsíců ode dne úrazu, plní Státní pojišťovna obmyšlenému částku, kterou by podle stavu následků úrazu v den úmrtí pojištěného byla povinna z titulu trvalé invalidity nejméně plnit. Zemřel-li pojištěný před uplynutím tří měsíců ode dne úrazu, nárok na plnění z důvodu trvalé invalidity zaniká. Plnění z důvodu trvalé invalidity, pokud nárok na ně zanikl, náleží vždy vedle plnění pro případ smrti následkem úrazu.
(5) Zemře-li pojištěný, který má nárok na plnění z důvodu přechodné invalidity, po lékařském zjištění povahy a rozsahu tělesného poškození dříve, než došlo k plnění, plní Státní pojišťovna obmyšlenému (čl. 5 odst. 1). Zemře-li však pojištěný před uplynutím jednoho měsíce ode dne úrazu, a nebyla-li výše plnění z přechodné invalidity dosud zjištěna, nárok na plnění z přechodné invalidity zaniká.
(6) Po uplynutí tří měsíců ode dne úrazu, nejdříve však v den, kdy Státní pojišťovna podle rozsahu a stavu trvalé invalidity může zjistit částku, kterou bude povinna nejméně plnit, vyplatí na žádost pojištěného zálohu ve výši zjištěné částky.
Čl. 6
Právo na přeměnu jednorázového plnění na důchod
Osoba oprávněná ze smlouvy má právo požadovat místo jednorázové výplaty v případě smrti nebo trvalé invalidity následkem úrazu plnění ve formě důchodu; výše důchodu se určí podle pojistně technických zásad schválených ministerstvem financí na základě nároků na jednorázové plnění.
Čl. 7
Následky nesprávných údajů
(1) Uvedl-li navrhovatel v návrhu na uzavření pojistné smlouvy nesprávné údaje nebo zamlčel-li závažné okolnosti, může pojišťovna od smlouvy odstoupit, jestliže by správné a úplné údaje měly vliv na rozhodnutí o přijetí návrhu. Odstoupení lze pojistníku ohlásit nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se pojišťovna dověděla o nesprávnosti nebo neúplnosti údajů uvedených v návrhu. Při odstoupení se pojistníku vrátí 90 % zaplaceného pojistného.
(2) Pojišťovna však nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže
a) uplynuly od sjednání smlouvy alespoň dva roky,
b) pojistná příhoda již nastala a okolnosti, o nichž byly v návrhu učiněny nesprávné nebo neúplné údaje, neměly vliv na vznik nároku na plnění.
Čl. 8
Časové omezení nároků na plnění
(1) Nárok vůči Státní pojišťovně na plnění náleží, jen nastanou-li následky úrazu do dvou let ode dne úrazu a oznámí-li pojistník nebo osoba oprávněná ze smlouvy úraz pojištěného Státní pojišťovně do tří let ode dne úrazu.
(2) Nárok vůči Státní pojišťovně na plnění se promlčuje ve třech letech ode dne úrazu; promlčení však nenastane, dokud neuplyne rok po tom, kdy Státní pojišťovna určila stupeň trvalé invalidity vzniklé následkem úrazu.
Čl. 9
Místní platnost pojištění
Pojištění se vztahuje na úrazy, které utrpí pojištěný na území Československé republiky nebo za povoleného pobytu v cizině.
Čl. 10
Povinnosti pojistníka nebo oprávněného ze smlouvy
(1) Utrpí-li pojištěný úraz, jsou pojistník nebo osoba oprávněná ze smlouvy povinni
a) neprodleně zařídit jeho lékařské ošetření a léčení,
b) oznámit bez zbytečného odkladu Státní pojišťovně místo, čas a způsob, kdy a jak došlo k úrazu, povahu úrazu, ústav národního zdraví, který poskytl a poskytuje pojištěnému lékařské ošetření,
c) předložit veškeré doklady potřebné k rozhodnutí o nároku na plnění, o které Státní pojišťovna žádá; zařídit, aby se pojištěný dal na náklad pojišťovny vyšetřit lékařem, kterého Státní pojišťovna určí.
(2) Poruší-li pojistník nebo osoba oprávněná ze smlouvy tyto povinnosti nebo povinnosti uložené jim zákonem č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě, a mělo-li to podstatný vliv na vznik nebo na rozsah následků pojistné příhody, jejich zjištění nebo určení výše plnění Státní pojišťovny, povinnost pojišťovny plnit podle míry zavinění pojistníka nebo osoby oprávněné ze smlouvy se sníží nebo nevznikne. V takovém případě nebo dojde-li k opětovnému porušování základních přepisů o bezpečnosti práce nebo dopravy, může Státní pojišťovna úrazové pojištění také s okamžitou účinností vypovědět.
Čl. 11
Hromadné úrazové pojištění
(1) Je-li hromadné úrazové pojištění skupiny osob sjednáno bez udání jmen pojištěných, je pojistník povinen oznámit Státní pojišťovně ve lhůtách uvedených v pojistné smlouvě změnu počtu pojištěných; opomene-li oznámit ve stanovené době zvýšení počtu pojištěných, sníží se při úrazu plnění v poměru počtu osob posledně oznámených Státní pojišťovně k počtu osob pojištěných v den úrazu.
(2) Pokud nebylo ujednáno jinak, zaniká pojištění jednotlivého pojištěného v hromadném úrazovém pojištění dnem, kdy přestane být členem pojištěné skupiny označené ve smlouvě.
Čl. 12
Úrazové pojištění osob dopravovaných motorovými vozidly (letadly)
(1) Úrazové pojištění osob dopravovaných motorovými vozidly (letadly) se vztahuje na úrazy, které tyto osoby utrpí za dopravy motorovým vozidlem (letadlem) označeným ve smlouvě; při zcizení motorového vozidla (letadla) označeného ve smlouvě se pojištění vztahuje i na úrazy utrpěné pojištěnými za dopravy vozidlem (letadlem) téhož druhu, které si pojistník opatřil náhradou za zcizené vozidlo (letadlo).
(2) Toto pojištění se nevztahuje na úrazy, které utrpí osoby, které byly motorovými vozidly (letadly) dopravovány na místě, které není určeno k dopravě osob (např. na stupačkách, blatnících nebo nádržce pohonné látky apod.).
(3) Jestliže byla stanovena úhrnná pojistná částka pro celé motorové vozidlo (letadlo), stanoví se pojistné částky pro jednu osobu tak, že se úhrnná pojistná částka dělí počtem sedadel určených k dopravě osob.
(4) Jestliže použilo motorového vozidla (letadla) více osob, než byl počet sedadel, snižují se pojistné částky pro každou jednotlivou osobu v poměru počtu sedadel k počtu jedoucích (letících) osob.
Čl. 13
Částečná trvalá invalidita
(1) Státní pojišťovna vyplatí v případě částečné trvalé invalidity z úrazu částku ve výši tolika procent z částky pojištěné pro úplnou trvalou invaliditu, kolika procentům z úplné trvalé invalidity odpovídá zjištěný stupeň částečné trvalé invalidity podle tabulek pro hodnocení částečné trvalé invalidity uvedených v čl. 16. Celková výše pojistného plnění za trvalou invaliditu nesmí během pojistného poměru přesáhnout 100 % pojistné částky pro úplnou trvalou invaliditu.
(2) V případech částečné trvalé invalidity z úrazu, které nejsou uvedeny v tabulkách v čl. 16 nebo u nichž je v těchto tabulkách procentní rozpětí podle rozsahu následků, bude procento plnění určeno na základě posudku lékaře Státní pojišťovny. V těchto případech se přihlédne k povaze a k zjištěnému stupni částečné trvalé invalidity z hlediska jejího rozsahu a poměru k případům, které jsou v těchto tabulkách jednoznačně uvedeny.
Čl. 14
Přechodná invalidita
(1) Státní pojišťovna vyplatí v případě přechodné invalidity částku ve výši tolika procent z částky pojištěné pro úplnou trvalou invaliditu, kolik procent činí přechodná invalidita z úplné trvalé invalidity podle tabulek pro hodnocení přechodných invalidit uvedených v čl. 17.
(2) V případech přechodné invalidity z úrazu, které nejsou uvedeny v tabulkách v čl. 17 nebo u nichž je uvedeno procentní rozpětí podle rozsahu přechodné invalidity, bude procento plnění určeno na základě posudku lékaře Státní pojišťovny. V těchto případech se přihlédne k povaze přechodné invalidity z hlediska nezbytné doby léčení a poměru k případům, které jsou v těchto tabulkách jednoznačně uvedeny.
(3) Vyžaduje-li nezbytné léčení následků úrazu ústavního ošetření (pobytu v nemocnici apod.) a je-li doba ústavního léčení delší než předpokládaná doba léčení odpovídající podle čl. 15 odst. 4 procentu invalidity zjištěnému podle odstavce 1 nebo 2, určí se výše plnění podle procenta invalidity odpovídajícího skutečné době pobytu v ústavním léčení; přitom se použije přiměřeně ustanovení čl. 15 odst. 4.
(4) Pokud výše plnění je určována podle skutečné délky nezbytného léčení, platí zásada, že skutečná délka nezbytného léčení se zaokrouhlí na plné týdny, přičemž zbytek týdne do tří dnů se nepočítá a zbytek přesahující tři dny se počítá za celý týden.
Část druhá
Tabulky pro hodnocení invalidit
Čl. 15
Všeobecná ustanovení
(1) Podle tabulek obsažených v čl. 16 a 17 stanoví Státní pojišťovna rozsah a stupeň částečných trvalých invalidit a přechodných invalidit, které budou následkem úrazů, jež utrpěly osoby pojištěné úrazovým pojištěním sjednaným se Státní pojišťovnou.
(2) Procenta uvedená v tabulkách vyjadřují hodnocení částečné trvalé nebo přechodné invalidity v poměru k úplné trvalé invaliditě, která se počítá za 100 %. Přesahuje-li v jednotlivých případech přechodné invalidity skutečná doba léčení dobu léčení předpokládanou při stanovení příslušného procenta v tabulkách, stanoví se rozsah a stupeň přechodné invalidity s výjimkou případů uvedených v čl. 14 odst. 3 pojistných podmínek nejvýše procentem pro zjištěnou přechodnou invaliditu určeným v tabulkách.
(3) Tam, kde tabulky uvádějí u jednotlivých následků úrazů procenta rozsahu podle stupně následků (např. lehký - střední - těžký) nebo kde u jednotlivých úrazů uvádějí procentní rozpětí rozsahu či stupně invalidity (např. od ... % do ... % nebo jen do ... %), stanoví procento invalidity posudkový lékař určený Státní pojišťovnou. Nemůže-li posudkový lékař určený Státní pojišťovnou stanovit procento invalidity na podkladě zpráv a nálezů lékařů, kteří pojištěného léčili nebo léčí, je pojištěný povinen podrobit se revisní prohlídce u lékaře, kterého určí Státní pojišťovna.
(4) Procenta uvedená v tabulkách pro hodnocení přechodné invalidity jsou stanovena na podkladě předpokládané doby léčení takto:
Procento:    Počet týdnů předpokládaného nezbytného léčení:

 0,0 %      do dvou týdnů
 0,6 %      více než dva, avšak méně než tři týdny
 0,8 %      tři týdny
 1,0 %      čtyři týdny
 1,2 %      pět týdnů
 1,4 %      šest týdnů
 1,6 %      sedm týdnů
 1,9 %      osm týdnů
 2,2 %      devět týdnů
 2,5 %      deset týdnů
 3,0 %      jedenáct týdnů
         a dále vždy o 0,5 % více za každý další týden
         předpokládaného nezbytného léčení až do 49. týdne
         včetně
23,0 %      padesát týdnů
24,0 %      padesát jeden týden
25,0 %      padesát dva týdny
Tam, kde činí předpokládaná doba trvání nezbytného léčení nejvýše dva týdny, je místo procenta uvedena poznámka "b. n." (bez nároku), která vyjadřuje skutečnost, že v uvedeném případě není nároku na pojistné plnění.
Čl. 16
Tabulky pro hodnocení částečných trvalých invalidit Pro jednotlivé případy trvalé invalidity se stanoví tato procenta:
A.Úrazy hlavy a smyslových orgánů
1. Omezení hybnosti hlavy
  a) lehkého stupně .................... do 10 %
 b) středního stupně .................. do 20 %
 c) těžkého stupně .................... do 35 %
2. Kostní defekt v klenbě lební
 a) do 2 cm2 rozsahu .................. do 5 %
b) do 10 cm2 rozsahu ................. do 15 %
 c) přes 10 cm2 rozsahu ............... do 25 %
3. Lehké objektivní příznaky ze strany
  mozkových nervů nebo význačné,
  klinickým pozorováním zjištěné
  subjektivní potíže bez objektivního
  nálezu po prokázaně těžkém poranění
  hlavy podle stupně ................... 5 - 20 %
4. Vážné mozkové poruchy a duševní
  poruchy po těžkém poranění hlavy
  podle stupně ......................... 20 - 100 %
5. Traumatická porucha lícního nervu bez porušení oka
 a) lehkého stupně .................... do 10 %
 b) těžšího stupně .................... do 15 %
 6. Traumatická neuralgie trojklanného
  nervu podle stupně ................... 5 - 15 %
7. Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení ústního otvoru, omezení hybnosti dolní čelisti apod.) nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost
a) lehkého stupně .................... do 10 %
 b) středního stupně .................. do 20 %
c) těžkého stupně .................... do 35 %
8. Poškození nosu
a) ztráta hrotu nosu ................. 10 %
b) ztráta celého nosu bez zúžení ..... 15 %
c) ztráta celého nosu se zúžením ..... 25 %
 9. Ztráta rtu se slinotokem ............. do 20 %
10. Ztráta zubů
a) ztráta 1 - 2 zubů ............... 0 %
 b) ztráta 3 - 4 zubů ............... 3 %
c) ztráta 5 - 8 zubů ............... 6 %
 d) ztráta 9 - 16 zubů ............... 12 %
e) ztráta 17 - 24 zubů ............... 18 %
f) ztráta 25 - 32 zubů ............... 25 %
g) ztráta umělých zubů nebo jejich
    poškození ......................... 0 %
11. Ztráta očí nebo zraku
 a) ztráta jednoho oka ................ 30 %
b) slepota jednoho oka ............... 25 %
c) ztráta druhého oka nebo oslepnutí
    na ně ............................. 70 %
d) oslepnutí na obě oči nebo ztráta
    obou očí při jednom úrazu ......... 100 %
12. Poškození očí nebo zraku
 a) ztráta čočky na jednom oku ........ 25 %
 b) ztráta čočky na obou očích ........ 15 %
 c) traumatická porucha okohybných
    nervů podle stupně ................ 10 - 25 %
 d) omezení zorného pole .............. do 155 %
e) porušení průchodnosti slzných cest
    na jednom oku ..................... 5 %
    na obou očích ..................... 10 %
 f) chybné postavení brv
    na jednom oku ..................... 5 %
    na obou očích ..................... 10 %
13. Poškození uší
 a) ztráta jednoho boltce ............. 10 %
 b) ztráta obou boltců ................ 15 %
c) chronický hnisavý zánět středního
    ucha prokázaný jako následek úrazu 10 - 20 %
14. Poškození nebo ztráta sluchu
 a) nahluchlost jednostranná
    lehkého stupně .................... 0 %
    středního stupně .................. do 5 %
    těžkého stupně .................... do 12 %
 b) nahluchlost oboustranná
    lehkého stupně .................... do 10 %
    středního stupně .................. do 20 %
    těžkého stupně .................... do 35 %
 c) ztráta sluchu jednoho ucha ........ 15 %
 d) ztráta sluchu druhého ucha ........ 25 %
e) hluchota oboustranná jako následek
    jediného úrazu .................... 40 %
15. Porucha labyrintu
 a) jednostranná porucha labyrintu
    podle stupně ...................... 10 - 20 %
b) oboustranná porucha labyrintu
    podle stupně ...................... 30 - 50 %
B. Úrazy krku
16. Omezení hybnosti krku
 a) lehkého stupně .................... do 10 %
b) středního stupně .................. do 20 %
c) těžkého stupně .................... do 35 %
17. Zúžení hrtanu
a) lehkého stupně .................... do 15 %
 b) středního stupně .................. do 30 %
 c) těžkého stupně .................... do 65 %
18. Poškození hlasu
 a) částečná ztráta hlasu ............. 10 - 20 %
 b) ztráta hlasu (afonie) ............. 25 %
 c) ztráta mluvy následkem poškození
    ústrojí mluvy ..................... 30 %
d) ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy ..................... 10 - 20 %
19. Stav po tracheotomii s trvale
  zavedenou kanylou .................... 50 %
C. Úrazy hrudníku
20. Omezení pohyblivosti hrudníku následkem různých poranění stěny hrudní
 a) lehkého stupně .................... do 10 %
b) středního stupně .................. do 20 %
 c) těžkého stupně .................... do 30 %
21. Zmenšení rozpínavosti plic následkem srůstů:
 a) lehkého stupně .................... do 15 %
 b) středního stupně .................. do 30 %
c) těžkého stupně .................... do 45 %
22. Počasné plicní procesy
 a) jednostranné ...................... 15 - 40 %
 b) oboustranné ....................... 25 - 100 %
23. Poruchy srdečně-cévní podle stupně
  porušení funkce ...................... 10 - 100 %
D. Úrazy břicha
24. Poškození břišní stěny provázené
  porušením břišního lisu .............. 10 - 25 %
25. Porušení funkce jícnu a břišních
  orgánů s prokázanou poruchou pasáže
  podle stupně poruchy výživy .......... 25 - 100 %
26. Ztráta sleziny ....................... 15 %
27. Sterkorální píštěl podle sídla,
  rozsahu a reakce v okolí ............. 30 - 60 %
28. Nedomykavost řitních svěračů
 a) částečná nedomykavost ............. 5 - 20 %
 b) úplná nedomykavost ................ 30 %
E. Úrazy močových a pohlavních ústrojí
29. Ztráta jedné ledviny ................. 25 %
30. Porucha močení následkem poranění močových a pohlavních orgánů
 a) lehkého stupně .................... do 10 %
 b) středního stupně .................. do 25 %
c) těžkého stupně .................... do 60 %
31. Zúžení roury močové podle stupně ..... do 15 %
32. Píštěl močového měchýře nebo
  močové roury ......................... 50 %
33. Počasný zánět močových cest .......... 15 - 30 %
34. Počasný zánět ledvin ................. 30 - 50 %
35. Hydrokela ............................ 5 - 10 %
36. Ztráta varlat
  a) ztráta jednoho varlete ............ 10 %
    (při kryptorchismu hodnotit jako
    ztrátu obou varlat)
 b) ztráta obou varlat
    do 40 let ......................... 35 %
    od 40 - 60 let .................... 20 %
    nad 60 let ........................ 10 %
37. Ztráta pyje podle věku
  a) do 40 let ......................... 40 %
 b) do 60 let ......................... 20 %
 c) nad 60 let ........................ 10 %
38. Ztráta obou vaječníků podle věku
 a) do 45 let ......................... 35 %
 b) přes 45 let ....................... 10 %
39. Ztráta dělohy
  a) do 45 let ......................... 35 %
 b) přes 45 let ....................... 10 %
40. Výhřez pochvy a dělohy ............... 10 - 40 %
F. Úrazy páteře a míchy
41. Omezení hybnosti páteře
a) lehkého stupně .................... do 10 %
 b) středního stupně .................. do 25 %
 c) těžkého stupně .................... do 55 %
42. Poúrazové změny páteře (kterékoliv části), míšních plen a míšních kořenů s porušením funkce končetin, s poruchami citlivosti a se změnami v intensitě reflexů (zejména cervikobrachiální, cervikokraniální a lumboischiadické syndromy)
 a) lehkého stupně .................... do 20 %
b)     středního stupně .................. do 40 %
c) těžkého stupně .................... do 70 %
43. Následky poškození míchy podle
  závažnosti ........................... 20 - 100 %
G. Úrazy pánve
44. Porušení souvislosti pánevního pletence (ve sponě stydké nebo v křížově-kyčelním kloubu)
a) u žen do 40 let ................... 30 - 50 %
b) u žen od 40 let (podle věku) ...... od 15 - 30 %
c) u mužů podle věku ................. od 15 - 30 %
45. Stav po zlomeninách jednotlivých pánevních kostí s poruchou funkce dolních končetin
  a) lehkého stupně .................... do 10 %
b) středního stupně .................. do 30 %
c) těžkého stupně .................... do 65 %
H. Úrazy horních končetin
                      vpravo  vlevo

46. Ztráta horní končetiny v ramenním
  kloubu nebo v oblasti mezi loketním
  a ramenním kloubem ................... 50 %   50 %
47. Úrazy ramene
 a) úplná ztuhlost ramenního kloubu
    v přitažení (addukci) ............. 30 %   25 %
    v odtažení (abdukci) .............. 35 %   30 %
 b) nemožnost zdvihu paže
    na horizontálu .................... 15 %   12,5 %
c) viklavý ramenní kloub těžkého
    stupně nebo pakloub pažní kosti ... 50 %   40 %
 d) habituální vymknutí paže .......... 20 %   16,6 %
48. Úrazy lokte
 a) úplná ztuhlost loketního kloubu
    v natažení nebo v tupém úhlu ...... 30 %   25 %
    v pravém úhlu ..................... 20 %   16,6 %
 b) viklavý loketní kloub těžkého
    stupně nebo paklouby obou
    předloketních kostí ............... 40 %   33,3 %
 c) omezení přivrácení (pronace)
    a odvrácení (supinace) předloktí .. 5 - 20 % 4 - 15 %
49. Ztráta předloktí při zachovalém
  loketním kloubu ...................... 55 %   45 %
50. Úrazy ruky v zápěstí
a) ztráta ruky v zápěstí ............. 50 %   40 %
 b) úplná ztuhlost ručního kloubu
    v natažení ........................ 20 %   16,6 %
 c) úplná ztuhlost zápěstního kloubu
    v dorsálním ohnutí ................ 15 - 30 % 10 - 25 %
    ve volárním ohnutí ................ 30 %   25 %
 d) omezená hybnost zápěstního kloubu
    lehkého stupně .................... do 5 %  do 4 %
    středního stupně .................. do 10 %  do 8 %
    těžkého stupně .................... do 17 %  do 14 %
e) viklavý zápěstní kloub ............ 15 - 30 % 10 - 25 %
51. Úrazy palce
 a) ztráta palce ruky (obou článků
    a rovněž obou článků
    se záprstní kostí) ................ 18 %   15 %
 b) ztráta konečného článku palce ..... 9 %    7,5 %
 c) úplná ztuhlost mezičlánkového
    kloubu palce ...................... 6 %    5 %
 d) úplná ztuhlost mezičlánkového
    i základního kloubu palce ......... 12 %   10 %
 e) úplná ztuhlost mezičlánkového,
    základního a karpometakarpálního
    kloubu palce ...................... 18 %   15 %
 f) flekční nebo extenční kontraktura
    palce
    lehkého stupně .................... 12 %   10 %
    těžkého stupně .................... 18 %   15 %
52. Úrazy ukazováku
 a) ztráta ukazováku (všech článků
    a rovněž všech článků s příslušnou
    záprstní kostí) ................... 12 %   10 %
 b) ztráta konečného článku ukazováku  4 %    3,3 %
c) ztráta konečného a druhého článku
    ukazováku ......................... 6 %    6,6 %
 d) úplná ztuhlost druhého
    mezičlánkového kloubu ukazováku ... 3 %    2,5 %
  e) úplná ztuhlost prvního
    mezičlánkového kloubu ukazováku ... 4 %    3,3 %
f) úplná ztuhlost základního kloubu
    ukazováku ......................... 6 %    5 %
 g) úplná ztuhlost všech tří kloubů
    ukazováku ......................... 12 %   10 %
 h) flekční nebo extenční kontraktura
    ukazováku
    středního stupně .................. 6 %    5 %
    těžkého stupně .................... 12 %   10 %
53. Úrazy prostředníku, prsteníku nebo malíku
a) ztráta jednoho z těchto prstů
    včetně příslušné záprstní kosti ... 9 %    7,5 %
 b) ztráta jednoho z těchto prstů
    (všech tří článků) ................ 6 %    5 %
c) ztráta konečného článku jednoho
    z těchto prstů .................... 3 %    2,5 %
d) ztráta konečného a druhého článku
    jednoho z těchto prstů ............ 6 %    5 %
e) úplná ztuhlost druhého
    mezičlánkového kloubu jednoho
    z těchto prstů .................... 3 %    2,5 %
 f) úplná ztuhlost prvního
    mezičlánkového kloubu jednoho
    z těchto prstů .................... 4 %    3,5 %
g) úplná ztuhlost základního kloubu
    jednoho z těchto prstů ............ 6 %    5 %
h) úplná ztuhlost všech tří kloubů
    jednoho z těchto prstů ............ 9 %    7,5 %
 ch) flekční nebo extenční kontraktura
    jednoho z těchto prstů
    středního stupně .................. 6 %    5 %
    těžkého stupně .................... 9 %    7,5 %
54. Obrny pažních nervů
  a) obrna vřetenního nervu podle stupně do 35 %  do 25 %
b) obrna středního nervu podle stupně do 30 %  do 20 %
c) obrna loketního nervu podle stupně do 40 %  do 30 %
d) obrna všech tří nervů podle stupně do 60 %  do 50 %
CH. Úrazy dolních končetin
55. Ztráta jedné dolní končetiny
  v kyčelním kloubu nebo v oblasti
  mezi kolenním a kyčelním kloubem ..... 50 %
56. Úrazy kyčelního kloubu
 a) úplná ztuhlost kyčelního kloubu
    v natažení nebo v lehkém ohnutí ... 30 %
b) úplná ztuhlost kyčelního kloubu
    ve značném odtažení nebo v jiné
    nefysiologické poloze ............. 40 %
 c) omezení hybnosti v kyčelním kloubu
    lehkého stupně .................... do 10 %
    středního stupně .................. do 20 %
    těžkého stupně .................... do 30 %
57. Pakloub stehenní kosti
a) v diafysární části ................ 50 %
 b) v krčku ........................... 35 %
58. Úrazy kolena
 a) úplná ztuhlost kolenního kloubu
    v natažení ........................ 30 %
 b) úplná ztuhlost kolenního kloubu
    v lehkém ohnutí bérce ............. do 20 %
 c) úplná ztuhlost kolenního kloubu
    v značném ohnutí bérce ............ 20 - 50 %
 d) omezená hybnost kolenního kloubu
    lehkého stupně .................... do 10 %
    středního stupně .................. do 20 %
        těžkého stupně .................... do 25 %
  e) viklavý kolenní kloub
    je-li nutná orthopedická pomůcka .. 30 %
    není-li nutná orthopedická pomůcka do 20 %
  f) poškození poloměsíčité chrustavky
    (menisku)
    lehkého stupně .................... do 10 %
    středního stupně .................. do 15 %
    těžkého stupně .................... do 25 %
g) stav po operaci poloměsíčité chrustavky hodnotí se stejně jako poškození podle stupně porušení funkce
59. Úrazy bérce
  a) ztráta dolní končetiny v bérci
    se zachovalým kolenem ............. 45 %
 b) pakloub bércových kostí ........... 45 %
60. Úrazy nohy v hlezenním kloubu
 a) ztráta nohy v hlezenním kloubu
    nebo pod ním ...................... 40 %
b) ztráta chodidla v Lisfrancově
    nebo Chlopartově kloubu ........... 30 %
 c) ztuhlost hlezenního kloubu
    v pravém úhlu ..................... 20 %
 d) ztuhlost hlezenního kloubu
    v planatární flexi ................ 30 %
 e) omezená hybnost hlezenního kloubu
    lehkého stupně .................... do 5 %
    středního stupně .................. do 10 %
    těžkého stupně .................... do 20 %
f) viklavý hlezenní kloub ............ 10 - 30 %
 g) ploská noha vbočená následkem
    úrazu a jiné poúrazové deformity
    nohy (noha koňská, atd.) .......... 10 - 15 %
61. Ztráta všech prstů nohy .............. 15 %
62. Ztráta všech prstů včetně zanártní
  kosti ................................ 20 %
63. Úrazy palce nohy
a) ztráta palce ...................... 10 %
 b) ztráta konečného článku palce ..... 3 %
 c) úplná ztuhlost mezičlánkového
    kloubu palce ...................... 2,5 %
d) úplná ztuhlost základního kloubu
    palce ............................. 2,5 %
 e) úplná ztuhlost obou kloubů palce
    lehkého stupně .................... 1,5 %
    středního stupně .................. 3 %
    těžkého stupně .................... 4,5 %
64. Úrazy ostatních prstů nohy
 a) ztráta kteréhokoliv jiného prstu
    nohy mimo palec ................... 2 %
b) porušení funkce kteréhokoliv
    jiného prstu nohy mimo palec ...... 1 %
65. Obrny nervů dolních končetin
a) obrna sedacího nervu .............. do 40 %
 b) obrna lýtkového nervu ............. do 20 %
Čl. 17
Tabulky pro hodnocení přechodných invalidit Pro jednotlivé případy přechodné invalidity se stanoví tato procenta:
A. Rány (vulnera)
Ranou se rozumí každé porušení kůže nebo sliznice.
 1. Mnohočetné rozsáhlé oděrky
   excoriationes multiplices ........... b. n.
 2. Povrchová rána (bez zřetele k tomu,
   byla-li či nebyla chirurgicky
   ošetřena)
   vulnus superficiale ................. b. n.
3. Hluboká rána (zasahující pod podkoží)
   neošetřené chirurgicky
   vulnus profundum .................... b. n.
 4. Hluboká rána chirurgicky ošetřená
   (tj. excidovaná nebo šitá) bez
   poranění důležitých orgánů
   vulnus profundum .................... do 0,8 %
5. Hluboká rána s protětím kloubního
   pouzdra a s nutností operace pouzdra
   vulnus profundum cum discisione
   capsulae articuli ................... 1,6 %
6. Skalpování hlavy scalpage capitis
 a) menšího rozsahu .................. do 1,2 %
b) většího rozsahu (v rozsahu
    poloviny vlasaté části hlavy) .... do 3,5 %
 7. Poranění hlavy, které nelze
   vyoperovat .......................... do 0,8 %
8. Snesení celého nehtu současně
   při úrazu
   abiatio unguis traumatica ........... 0,6 %
9. Snesení prstů nebo jejich částí ablatio digitorum vel eorum partifum
 a) snesení článku jednoho prstu
    nebo jeho části .................. 1 %
 b) snesení dvou článků prstu ........ 1,6 %
c) snesení celého prstu v základním
    kloubu ........................... 1,9 %
  d) snesení dvou prstů v základních
    kloubech ......................... 2,5 %
e) snesení tři prstů v základních
    kloubech ......................... 3 %
f) snesení čtyř nebo pěti prstů
    v základních kloubech ............ 3,5 %
10. Snesení ruky
   exarticulatio manus ................. 3,5 %
11. Snesení předloktí amputatio (exarticulatio) antebrachii 5,5 %
12. Snesení paže
   amputatio (exarticulatio) humeri .... 10,5 %
13. Snesení nohy
   amputatio (exarticulatio) pedis ..... 10,5 %
 14. Snesení dolní končetiny v bérci
   amputatio (exarticulatio) cruris .... 15,5 %
15. Snesení dolní končetiny ve stehně
   amputatio (exarticulatio) femoris ... 25 %
16. Popáleniny (nikoliv slunečními paprsky), poleptání nebo omrzliny combustiones, corrosiones, congelationes
 a) prvního stupně (zčervenání) ...... b. n.
 b) druhé stupně (puchýře)
    v rozsahu do 5 cm2 ............... b. n.
    v rozsahu do 10 cm2 .............. 0,6 %
    v rozsahu do 10 % povrchu těla ... do 1,2 %
    v rozsahu do jedné třetiny povrchu
    těla ............................. do 2,2 %
    v rozsahu do jedné poloviny
    povrchu těla ..................... do 3 %
    v rozsahu přes jednu polovinu
    povrchu těla ..................... do 5 %
  c) třetího stupně (příškvary)
    v rozsahu do 2 cm2 ............... b. n.
    v rozsahu do 5 cm2 ............... 0,6 %
    v rozsahu do 10 cm2 .............. do 1,9 %
    v rozsahu do 10 % povrchu těla ... do 3 %
    v rozsahu do jedné třetiny
    povrchu těla ..................... do 5 %
    v rozsahu do jedné poloviny
    povrchu těla ..................... do 15 %
    v rozsahu přes jednu polovinu
    povrchu těla ..................... do 25 %
17. Poranění zubů laesio dentium
a) vyražení zubů nebo extrakce
    následkem úrazu
    méně než 5 zubů .................. b. n.
    5 - 8 zubů ....................... do 0,8 %
    9 a více zubů .................... do 1,6 %
 b) uvolnění více než čtyř zubů
    s pevnou nesnímatelnou fixací
    nejméně na tři týdny ............. 1 %
18. Vyražení nebo poškození umělých zubů b. n.
B. Pohmoždění (contusiones)
19. Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku
   contusio capitis .................... b. n.
20. Pohmoždění obličeje
   contusio faciei ..................... b. n.
21. Pohmoždění stěny hrudní
   contusio thoracis ................... b. n.
 22. Pohmoždění stěny hrudní těžšího
   stupně s krevním výronem
   contusio parietis thoracis maioris
   gradus cum haematomate .............. 0,6 %
23. Pohmoždění bederní krajiny
   contusio regionis lumbalis .......... b. n.
 24.     Pohmoždění krajiny bederní těžšího
   stupně s výronem krevním
   contusio regionis lumbalis maioris
   gradus cum haematomate .............. 0,8 %
25. Pohmoždění stěny břišní
   contusio parietis abdominis ......... do 0,8 %
 26. Pohmoždění zad
   contusio dorsi ...................... do 0,8 %
27. Pohmoždění krajiny křížové
   contusio regionis sacralis .......... 0,6 %
28. Pohmoždění pánve
   contusio pelvis ..................... do 0,8 %
28. Pohmoždění šourku
   contusio scroti ..................... 0,6 %
30. Pohmoždění šourku a varlat
   contusio scroti et testium .......... 0,8 %
   s následným zánětem ................. do 2,2 %
31. Pohmoždění kloubu končetin těžšího
   stupně s nutnou pevnou fixací
   contusio articulationis extremitatum
   maioris gradus ...................... 0,6 %
32. Pohmoždění ramenního kloubu
   s následnou periarthritidou jako
   přímým následkem úrazu
   contusio omae cum periarthritide
   humeroscapulari ..................... 1,6 %
33. Poranění paže
   contusio humeri ..................... b. n.
34. Pohmoždění předloktí
   contusio antebrachii ................ b. n.
35. Pohmoždění loketního kloubu
   s úrazovou epicondylitidou
   contusio articulationis cubiti
   cum epicondylitide traumatica ....... 1,2 %
 36. Pohmoždění ruky
   contusio manus ...................... b. n.
37. Pohmoždění prstů na ruce nebo noze s nutnou pevnou fixací contusio digitorum
a) jednoho nebo dvou prstů .......... b. n.
b) tří a více prstů ................. 0,6 %
 38. Pohmoždění stehna
   contusio femoris .................... b. n.
39. Pohmoždění bérce
   contusio genus ...................... b. n.
 40. Pohmoždění kolena
   contusio genus ...................... b. n.
41. Pohmoždění kolena s rupturou
   praepatelární bursy
   contusio genus cum ruptura
   bursae praepatellaris ............... 1,2 %
42. Pohmoždění nohy
   contusio pedis ...................... b. n.
43. Úrazový zánět tíhového váčku, pokud
   byl nutný chirurgický zákrok
   bursitis posttraumatica ............. do 1,2 %

   Pohmoždění vnitřních orgánů (viz
   Poranění vnitřních orgánů)
C. Poranění šlach a svalů
44. Natržení šlach ohybačů nebo natahovačů ruptura incompleta tendinum flexorum (extensorum) digiti manus (pedis)
  a) jednoho prstu ruky ............... 1 %
 b) jednoho prstu nohy ............... 0,8 %
 c) několika prstů ruky .............. do 2,5 %
 d) několika prstů nohy .............. do 1,9 %
45. Přetržení šlach ohybačů nebo natahovačů prstů ruky (nohy) ruptura tendinum flexorum (extensorum) digiti manus (pedis)
 a) jednoho prstu ruky ............... 1,6 %
b) jednoho prstu nohy ............... 1,2 %
 c) několika prstů ruky .............. 3,5 %
 d) několika prstů nohy .............. 3 %
46. Přerušení (přetržení) šlach ohybačů
   prstů a ruky (v zápěstí)
   ruptura tendinum flexorum digitorum
   et manus ............................ 5,5 %
47. Poranění Achillovy šlachy
a) přetržení Achillovy šlachy
    ruptura tendinis Achillei ........ 3,5 %
 b) natržení Achillovy šlachy
    s nutnou pevnou fixací
    ruptura incompleta tendinis
    Achillei ......................... 1,2 %
48. Přetržení nebo úplné odtržení šlachy důležitého svalu končetin ruptura vel abruptio completa tendinis musculi maioris
a) bez operace ...................... 2,2 %
 b) s operací ........................ 3,5 %
49. Natržení vazu čéšky
   ruptura incompleta ligamenti patellae 1,2 %
50. Přetržení vazu čéšky
   ruptura ligamenti patellae .......... 3,5 %
 51. Natržení většího svalu s pevnou fixací
   ruptura incompleta musculi maioris .. 1,2 %
52. Přetržení většího svalu (např. natahovače stehna) ruptura musculi maioris
 a) bez operace ...................... 1,9 %
 b) s operací ........................ 3 %
53. Kýla svalová, prokázaně úrazového původu hernia muscularis traumatica
 a) bez operace ...................... 1,9 %
 b) s operací ........................ 3 %
54. Roztržení bránice
   ruptura diaphragmatis ............... 3,5 %
55. Bráničná kýla prokázaně úrazového
   původu
   hernia diphragmatis traumatica ...... 3,5 %
 56. Syndrom ze stlačení svalstva
   syndrom myorenale (crush - syndrom) . 10,5 %
D. Poranění nervové soustavy
57. Mozek a mícha
a) otřes mozku bez prokázaného
    bezvědomí
    commotio cerebri ................. b. n.
  b) otřes mozku I. stupně s prokázaným
    bezvědomím do 15 minut
    commotio cerebri I. gradus ....... 1 %
 c) otřes mozku II. stupně s prokázaným
    bezvědomím od 16 do 60 minut
    commotio cerebri II. gradus ...... 2,2 %
 d) otřes mozku III. stupně
    s prokázaným bezvědomím delším
    než 1 hodina
    commotio cerebri III. gradus ..... 5,5 %
 e) pohmoždění mozku
    contusio cerebri ................. 10,5 %
 f) rozdrcení mozkové tkáně
    dilaceratio cerebri .............. 25 %
  g) krvácení do mozku
    haemorrhagia cerebri ............. 25 %
 h) krvácení nitrolební
    haemorrhagia intracranialis ...... 19 - 25 %
 ch) otřes míchy
    commotio medullae spinalis ....... 3,5 %
 i) pohmoždění míchy
    contusio medullae spinalis ....... 10,5 %
j) krvácení do míchy
    haematomyelia .................... 25 %
 k) rozdrcení míchy
    dilaceratio medullae spinalis .... 25 %
58. Poranění důležitého periferního nervu (vřetenního, loketního, středního, sedacího, lýtkového)
 a) pohmoždění periferního nervu -
    s krátkodobou obrnou
    neurapraxia contusio nervi ....... 1,2 %
 b) poranění periferního nervu
    s přerušením vodivých vláken
    axonotmesis ...................... 4 %
c) přerušení periferního nervu -
    neurotmesis ruptura nervi
    dojde-li k úpravě obrny .......... 10,5 %
    nedojde-li k úpravě obrny ........ 25 %
E. Podvrtnutí (distorsiones)
Jde o poškození kloubního pouzdra ve smyslu natažení nebo natržení, zpravidla s menším nebo větším krevním výronem nitrokloubním (hemarthrosem) nebo kolemkloubním.
59. Podvrtnutí čelistního kloubu
   distorsio aticulationis mandibulae .. b. n.
60. Podvrtnutí páteře (krční, hrudní,
   bederní)
   distorsio clumnae vertebralis
   (cervicalis, thoracalis, lumbalis) .. do 1,6 %
61. Podvrtnutí kloubů končetin a kloubů prstů (jen, pokud byla nutná pevná fixace)
 a) podvrtnutí skloubení mezi klíčkem
    a lopatkou
    distorsio articulationis
    acromioclavicularis .............. 0,8 %
  b) podvrtnutí ramenního kloubu
    distorsio articulationis
    humeroscapularis ................. 0,8 %
 c) podvrtnutí loketního kloubu
    distorsio cubiti ................. 0,6 %
d) podvrtnutí zápěstního kloubu
    distorsio carpi .................. 0,6 %
 e) podvrtnutí mezičlánkových nebo
    základních kloubů prstů ruky,
    pokud byla nutná pevná fixace
    distorsio articulationis
    interphalangealis vel
    metacarpophalangealis digitorum
    nanus
    jednoho nebo dvou prstů u ruky ... b. n.
    tří prstů u ruky ................. 0,6 %
    čtyř prstů u ruky ................ 0,8 %
    všech prstů u ruky ............... 1 %
f) podvrtnutí mezičlánkových nebo
    základních kloubů prstů nohy,
    pokud byla nutná pevná fixace
    distorsio articulationis
    interphalangealis vel
    metatarsophalangealis
    digitorum pedis
    jednoho nebo dvou prstů u nohy ... b. n.
    tří prstů u nohy ................. 0,6 %
    čtyř prstů u nohy ................ 0,8 %
    všech prstů u nohy ............... 1 %
 g) podvrtnutí kyčelního kloubu
    distorsio coxae .................. 1,6 %
 h) podvrtnutí kolena
    distorsio genus .................. do 1,6 %
 ch) podvrtnutí hlezenního kloubu
    distorsio articulationis
    talocruralis ..................... do 0,8 %
 i) podvrtnutí Lisfrancova kloubu
    distorsio articulationis Lisfranci 0,8 %
 j) podvrtnutí Chopartova kloubu
    distorsio articulationis Choparti 0,8 %
F. Poranění vazů kloubních
Jde o poškození vazů zesilujících pevnost některých důležitých kloubů.
62. Poranění postranního kolenního vazu (pokud byla nutná pevná fixace)
a) neúplné odtržení postranního
    kolenního vazu
    abruptio incompleta ligamenti
    collateralis genus ............... 1,6 %
 b) úplné odtržení postranního
    kolenního vazu
    abruptio completa ligamenti
    collateralis genus ............... 3,5 %
 c) natržení postranního kolenního
    vazu
    ruptura incompleta ligamenti
    collateralis genus ............... 1,6 %
d) přetržení postranního kolenního
    vazu
    ruptura completa ligamenti
    collateralis genus ............... 3,5 %
63. Poranění zkříženého vazu (pokud byla nutná pevná fixace)
a) odtržení zkříženého vazu
    abruptio ligamenti decussati
    (cruciati) ....................... 5,5 %
 b) přetržení zkříženého vazu
    ruptura ligamenti decussati
    (cruciati) ....................... 5,5 %
 c) natržení zkříženého vazu kolena
    ruptura incompleta ligamenti
    decussati (cruciati) ............. 2,2 %
64. Poranění deltového vazu (pokud byla nutná pevná fixace)
 a) natržení deltového vazu
    hlezenního kloubu
    ruptura incompleta ligamenti
    deltoidei ........................ 1 %
 b) přetržení deltového vazu
    ruptura ligamenti deltoidei ...... 1,6 %
65. Poranění vazu jdoucího od zevního kotníku na kost patní (pokud byla nutná pevná fixace)
 a) natržení
    ruptura incompleta ligamenti
    calcaneofibularis ................ 1 %
  b) přetržení
    ruptura completa ligamenti
    calcaneofibularis ................ 1,6 %
66. Roztržení vazu acromioclaviculárního a coracoclaviculárního ruptura completa ligamenti acromioclavicularis (coracoclavicularis)
a) bez operace ...................... 1 %
 b) s operací ........................ 1,6 %
G. Poranění mezikloubních a meziobratlových chrustavek
Jde o poškození chrupavčitých plotének, které tvoří nárazníky zachycující prudké síly na kloub.
67.
a) Odtržení poloměsíčité chrustavky
    kolena
    abruptio menisci genus ........... 1,2 %
 b) Roztržení poloměsíčité chrustavky
    kolena
    ruptura menisci genus ............ 1,6 %
 c) Vymknutí poloměsíčité chrustavky
    kolena
    luxatio menisci genus ............ 1,9 %
  d) Úrazové poškození meziobratlové
    destičky
    laesio traumatica disci
    intervertebralis ................. 1,6 %
 e) Kýla meziobratlové destičky
    prokázaně úrazového původu
    hernia disci vertebralis
    traumatica ....................... 3,5 %
 f) Výhřez meziobratlové destičky
    prokázaně úrazového původu
    prolapsus disci intervetebralis
    traumatica ....................... 3,5 %
H. Vymknutí (luxationes)
Jde o vyšinutí kosti v kloubu.
 68. Vymknutí dolní čelisti
   luxatio mandibulae .................. b. n.
69. Vymknutí obratle luxatio vertebrae
  a) vymknutí obratle bez poškození
    míchy
    luxatio vertebrae sine laesione
    medullae spinalis ................ 10,5 %
 b) vymknutí obratle s poškozením
    míchy
    luxatio vertebrae cum laesione
    medullae spinalis ................ 25 %
70. Vymknutí vnitřního konce klíčku
   luxatio sternoclavicularis .......... do 0,8 %
71. Vymknutí zevního konce klíčku luxatio acromioclavicularis
 a) léčené konservativně ............. 1 %	
 b) léčené operativně ................ 2,2 %
72. Vymknutí kloub horní končetiny (pokud byla nutná pevná fixace)
  a) vymknutí kosti pažní (ramene)
    luxatio humeri (omae)
    léčené konservativně ............. do 0,8 % - 1, 9 %
    léčené operativně ................ 2,2 %
    komplikované vznikem počasného
    kolemkloubního zánětu
    periarthritis humeroscapularis ... 2,2 %
  b) vymknutí předloktí (lokte)
    luxatio antebrachii
    léčené konservativně ............. do 0,8 % - 1, 9 %
    léčené operativně ................ 2,2 %
 c) vymknutí zápěstí, pokud byla
    nutná pevná fixace
    luxatio carpi .................... 1,6 %
 d) vymknutí v základním kloubu prstu
    ruky, pokud byla nutná pevná fixace
    luxatio metacarpophalangealis .... do 0,8 %
e) vymknutí v mezičlánkovém kloubu
    prstu ruky, pokud byla nutná pevná
    fixace
    luxatio interphalangealis ........ do 0,8 %
73. Vymknutí kloubu dolní končetiny (pokud byla nutná pevná fixace)
 a) vymknutí stehna (v kyčli)
    luxatio femoris (coxae) .......... 1,9 %
 b) vymknutí bérce (v koleně)
    luxatio cruris (genus) ........... 5,5 %
 c) vymknutí čéšky
    luxatio patellae ................. 1,6 %
 d) vymknutí nohy v hlezenním kloubu,
    pokud byla nutná pevná fixace
    luxatio pedis talocruralis ....... 1,9 %
 e) vymknutí nohy pod hlezenní kostí
    luxatio sub talo ................. 1,9 %
f) vymknutí nártu
    luxatio tarsi ....................     1,9 %
g) vymknutí nohy mezi zanártím
    a nártem
    luxatio tarsometatarsea .......... 1,6 %
 h) vymknutí v základním kloubu
    prstu nohy
    luxatio metatarsophalangealis .... do 0,8 %
 ch) vymknutí v mezičlánkovém kloubu
    nohy
    luxatio interphalangealis digiti
    pedis ............................ do 0,8 %
CH. Zlomeniny (fracturae)
Jde o přerušení souvislosti kosti.
74. Hlava
 a) zlomenina klenby lební
    fractura calvae .................. 4,5 - 5,5 %
 b) zlomenina spodiny lební
    fractura baseos cranii ........... 10,5 %
 c) zlomenina kosti čelní
    fractura ossis frontalis ......... 3,5 %
 d) zlomenina kosti temenní
    fractura ossis parietalis ........ 3,5 %
 e) zlomenina kosti týlní
    fractura ossis occipitalis ....... 3,5 %
 f) zlomenina kosti spánkové
    fractura ossis temporalis ........ 3,5 %
 g) zlomenina (fissura) očnice
    fractura (fissura) orbitae ....... 2,2 %
 h) zlomenina okraje očnicového oblouku
    fractura marginis arcus orbitalis 1,9 %
ch) zlomenina dolní čelisti
    fractura mandibulae .............. 5,5 %
 i) zlomenina horní čelisti
    fractura maxillae ................ 3,5 %
 j) zlomenina kosti lícní
    fractura ossis zygomatici ........ 2,2 %
 k) zlomenina nosních kostí
    fractura ossium nasalium ......... 0,8 %
l) zlomenina přepážky nosní
    fractura septi nasi .............. do 0,8 %
 m) zlomenina dásňového výčnělku
    horní (dolní) čelisti
    fractura processus alveolaris
    maxillae (mandibulae) ............ 1,9 %
 n) zlomenina jazylky
    fractura ossis hyoidei ........... 0,8 %
75. Páteř
  a) zlomenina obratle
    fractura vertebrae
    zlomenina těla jednoho obratle ... 10,5 %
    zlomenina těla dvou obratlů ...... 12 %
    zlomenina těla tří obratlů ....... 15 %
    zlomenina těla více než tří
    obratlů .......................... 20 %
    zlomenina trnu obratle
    fractura processus spinosi
    vertebrae ........................ 1,6 %
    zlomenina příčného výběžku obratle
    fractura processus transversi
    vertebrae ........................ 1,6 %
    zlomenina kloubního výběžku obratle
    fractura processus articularis
    vertebrae ........................ 1,9 %
    zlomenina oblouku obratle
    fractura arcus vertebrae ......... 3,5 %
b) zlomenina kosti křížové
    fractura ossis sacri ............. 3,5 %
 c) zlomenina kostrče
    fractura ossis coccygis .......... 1,6 %
76. Hrudník
a) zlomenina kosti hrudní
    fractura sterni .................. 2,2 %
b) zlomenina jednoho žebra prokázaná
    rtg
    fractura costae .................. 0,8 %
 c) zlomeniny dvou až čtyř žeber
    prokázané rtg
    fracturae costarum ............... 1,9 %
 d) zlomeniny pěti i více žeber
    prokázané rtg .................... 3,5 %
e) zlomenina klíčku
    fractura claviculae .............. 1,9 %
 f) zlomenina lopatky
    fractura scapulae ................ 1,9 %
 g) nitrohrudní krevní výron
    [viz též pod č. 88 d)]
    haemothorax ...................... 3,5 %
77. Pánev
  a) zlomenina pánve
    fractura pelvis .................. 10,5 %
 b) zlomenina kosti kyčelní
    fractura ossis ilii .............. 6,5 %
 c) zlomenina kosti stydké
    fractura ossis pubis ............. 5,5 %
 d) zlomenina kosti sedací
    fractura ossis ischii ............ 5,5 %
  e) zlomenina jamky kyčelního kloubu
    (s centrální luxací hlavice
    stehenní kosti)
    fractura acetabuli (cum luxatione
    centrali capitis femoris) ........ 5,5 %
f) odlomení okraje jamky kyčelního
    kloubu
    abruptio marginis acetabuli ...... 2,5 %
78. Paže
 a) zlomenina diafysární kosti pažní
    fractura diafysaria humeri ....... 3,5 %
b) zlomenina diafysární kosti pažní
    komplikovaná klinicky a rtg
    prokázaným pakloubem
    (pseudoarthrosou) nebo zánětem
    kostní dřeně (osteomyelitidou) ... 15,5 %
 c) zlomenina nitrokloubní kosti pažní
    fractura interaarticularis humeri 7,5 %
 d) zlomenina hrbolu kosti pažní
    fractura tuberculi humeri ........ 1,9 %
  e) zlomenina anatomického krčku
    kosti pažní
    fractura colli anatomici humeri .. 6 %
 f) zlomenina chirurgického krčku
    kosti pažní
    fractura colli chirurgici humeri  6 %
  g) zlomenina epicondylu kosti pažní
    fractura epicondyli humeri ....... 2,5 %
h) odlomení (odtržení) části
    epicondylu kosti pažní
    abruptio partis epicondyli humeri 1,2 %
 ch) zlomenina nad condyly kosti pažní
    fractura supracondylica humeri ... 6 %
 i) odlomení hrbolu kosti pažní
    abruptio tuberculi humeri ........ 1,2 %
79. Loket a předloktí
 a) zlomenina okovce
    fractura olecrani ................ 1,9 %
b) zlomenina nitrokloubní v lokti
    fractura intraarticularis cubiti  7,5 %
  c) zlomenina hlavičky kosti vřetenní
    fractura capituli radii
    léčeno bez operace ............... 1,9 %
    léčeno operativně ................ 3,5 %
 d) zlomenina diafysární kosti loketní
    fractura diafysaria ulnae ........ 3,5 %
 e) zlomenina diafysární kosti vřetenní
    fractura diafysaria radii ........ 3,5 %
f) zlomenina korunového výběžku
    kosti loketní
    fractura processus coronoidei
    ulnae ............................ 1,9 %
 g) zlomenina diafysární předloktí
    fractura diafysaria antebrachii .. 5,5 %
h) zlomenina diafysární předloktí
    komplikovaná klinicky a rtg
    prokázaným pakloubem
    (pseudoarthrosou) nebo zánětem
    kostní dřeně (osteomyelitidou) ... 15,5 %
ch) zlomenina dolního konce předloktí
    (Collesova)
    fractura antebrachii Collesi ..... 3,5 %
 i) zlomenina výběžku kosti vřetenní
    fractura processus styloidei radii 1,9 %
 j) zlomenina výběžku kosti loketní
    fractura processus styloidei ulnae 1,2 %
80. Ruka
   a) zlomenina kosti člunkové zápěstí
    fractura ossis navicularis carpi  5,5 %
 b) zlomenina kosti poloměsíčité
    fractura ossis lunati ............ 3,5 %
c) zlomenina jiné karpální kosti
    fractura ossis carpalis .......... 1,9 %
d) zlomeniny více karpálních kostí
    fracturae ossium carpalium ....... 5,5 %
 e) zlomeniny více záprstních kostí
    ruky
    fracturae ossium metacarpalium
    manus ............................ 3,5 %
  f) zlomenina jedné záprstní kosti
    ruky
    fractura metacarpi manus ......... 1,9 %
     g) zlomenina jednoho článku jednoho
    prstu ruky
    fractura phalangae digiti manus .. 1 %
 h) zlomeniny více článků jednoho
    prstu ruky
    fracturae phalangarum digiti manus 1,6 %
 ch) zlomeniny článků dvou nebo více
    prstů ruky
    fracturae phalangarum digitorum
    manus ............................ 1,9 %
81. Stehno
 a) zlomenina krčku kosti stehenní
    fractura colli femoris ........... 15,5 %
b) nalomení krčku kosti stehenní
    fractura incompleta colli femoris 10,5 %
c) zlomenina pertrochanterická kosti stehenní fractura pertrochanterica femoris 10,5 %
d) zlomenina subtrochanterická kosti stehenní fractura subtrochanterica femoris 15,5 %
 e) zlomenina hlavice kosti stehenní
    fractura capitis femoris ......... 15,5 %
 f) odtržení chocholíku kosti stehenní
    abruptio trochanteri femoris ..... 3,5 %
 g) zlomenina diafysární kosti stehenní
    fractura diafysaria femoris ...... 15,5 %
 h) zlomenina diafysární kosti
    stehenní komplikovaná klinicky
    a rtg prokázaným pakloubem
    (pseudoarthrosou) nebo zánětem
    kostní dřeně (osteomyelitidou) ... 25 %
ch) zlomenina nitrokloubní kosti stehenní (v koleně) fractura intraarticularis femoris 15,5 %
 i) zlomenina condylu kosti stehenní
    fractura condyli femoris ......... 15 %
  j) zlomenina čéšky
    fractura patellae ................ 5,5 %
 k) odtržení čéškového vazu s malým
    fragmentem čéšky
    abruptio ligamenti patellae cum
    abruptione fragmenti patellae .... 3,5 %
82. Bérce
a) zlomenina nitrokloubní kosti
    holenní
    fractura intraarticularis tibiae
    horní epifysy .................... 15 %
    dolní epifysy .................... 10,5 %
  b) zlomenina mezikloubního hrbolku
    kosti holenní
    fractura tuberculi
    intercondyloidei tibiae .......... 5,5 %
  c) odlomení horního zadního okraje
    kosti holenní
    abruptio marginis poster partis
    proximalis tibiae ................ 3,5 %
d) infrakce zevního horního okraje kosti holenní infractio marginis super tibiae 4 %
 e) odlomení hrbolu kosti holenní
    abruptio condyli tibiae .......... 10,5 %
 f) zlomenina hlavičky kosti lýtkové
    fractura capituli fibulae ........ 3,5 %
 g) zlomenina diafysární kosti lýtkové
    fractura diafysaria fibulae ...... 3,5 %
 h) zlomenina diafysární kosti holenní
    fractura diafysaria tibiae ....... 7,5 %
 ch) zlomenina diafysární bérce
    (obou kostí)
    fractura diafysaria cruris ....... 10,5 %
i) zlomenina diafysární bérce
    komplikovaná klinicky a rtg
    prokázaným pakloubem
    (pseudoarthrosou) nebo zánětem
    kostní dřeně (osteomyelitidou) ... 25 %
j) zlomenina bérce nad kotníky fractura cruris supramalleolaris 10,5 %
 k) zlomeniny obou kotníků
    s odražením zadní hrany kosti
    holenní
    fracturae trimalleolaris ......... 7,5 %
l) zlomeniny obou kotníků fractura bimalleolaris ........... 5,5 % m) zlomenina zevního kotníku fractura malleoli externí ........ 3,5 % n) zlomenina vnitřního kotníku fractura malleoli interní ........ 4 % o) zlomenina dolní přední nebo zadní hrany kosti holenní fractura marginis inferioris anterioris vel posterioris tibiae 1,9 %
83. Noha
 a) zlomenina kosti hlezenní
    fractura tali .................... 10,5 %
 b) nalomení kladky kosti hlezenní
    infractio trochleae tali ......... 3 %
 c) odlomení zadního výběžku kosti
    hlezenní
    abruptio processus posterioris
    tali ............................. 1,6 %
d) zlomenina kosti patní
    fractura calcanei
    bez dislokace .................... 5 %
    s dislokací ...................... 7,5 %
 e) odtržení hlavy kosti patní
    abruptio marginis anterioris
    calcanei ......................... 1,9 %
 f) zlomenina hleznového výběžku
    kosti patní
    fractura sustentaculi tali ....... 2,2 %
 g) zlomenina nártu
    fractura tarsi ................... 3,5 %
h) zlomenina člunkové kosti nohy fractura ossis navicularis pedis 2,2 %
ch) odlomení části člunkové kosti nohy
    abruptio parti ossis navicularis
    pedis ............................ 1,2 %
 i) fissura člunkové kosti nohy
    fissura ossis navicularis pedis .. 1 %
j) zlomeniny zanártních kostí
    fracturae ossium metatarsalium
    jedné zanártní kosti ............. 1,6 %
    dvou zanártních kostí ............ 2,2 %
    tří a více zanártních kostí ...... 3 %
 k) zlomeniny kostí klínových
    fracturae ossium cuneiformium
    jedné kosti klínové .............. 1,2 %
    dvou kostí klínových ............. 1,6 %
    všech tří kostí klínových ........ 5,5 %
 l) zlomenina kosti krychlové
    fractura ossis cuboidei .......... 1,6 %
 m) nalomení kosti krychlové
    fractura incompleta ossis cuboidei 1 %
 n) fissura kosti krychlové
    fissura ossis cuboidei ........... 1,6 %
 o) zlomenina jednoho článku jednoho
    prstu nohy
    fractura phalangae digiti pedis .. 0,8 %
p) zlomeniny více článků jednoho prstu nohy fracturae phalangarum digiti pedis 1 %
 r) zlomeniny článků dvou nebo více
    prstů nohy
    fracturae phalangarum digitorum
    pedis ............................ 1,6 %
Neúplná zlomenina včetně fisur, pokud není jinak výslovně uvedeno, se hodnotí jednou polovinou z hodnot pro zlomeniny.
I. Poranění smyslových orgánů
84. Oko
  a) rána na víčku
    vulnus palpebrae ................. b. n.
 b) popálení víčka
    combustio palpebrae .............. b. n.
 c) popálení víčka s plastikou
    combustio palpebrae .............. 1 %
d) zánět slzné žlázy prokázaně
    po zranění
    dacryocystitis traumatica
    léčena konservativně ............. 1 %
    léčena operativně ................ 1,6 %
 e) poleptání (popálení) spojivky oční
    corrosio (combustio) conjunctivae
     I. stupně ...................... b. n.
     II. stupně s léčením déle
       než 2 týdny ................. 0,6 %
    III. stupně s léčením déle
       než 3 týdny ................. 0,8 - 1,6 %
f) perforující poranění spojivky
    v přechodné řase s krvácením
    (bez poranění skléry)
    vulnus perforans conjunctivae .... b. n.
g) rána pronikající bělimou
    vulnus perforans sclerae ......... 2,5 %
  h) pohmoždění oka s krvácením
    contusio bulbi cum haemophtalmo
    do přední nebo zadní komory ...... 2,5 %
    do nitra očního .................. 5,5 %
 ch) roztržení bulbu
    ruptura bulbi .................... 2,5 %
i) pohmoždění oka bez krvácení
    do nitra očního
    contusio bulbi ................... b. n.
 j) cizí těleso v rohovce
    corpus alienum corneae ........... b. n.
 k) rána rohovky bez proděravění
    vulnus corneae ................... b. n.
 l) rána rohovky s proděravěním
    vulnus perforans corneae ......... 1 %
 m) rána rohovky s proděravěním,
    provázená výhřezem duhovky
    vulnus perforans corneae cum
    prolapsu iridis .................. 3,5 %
 n) plazivý vřed rohovky poúrazový
    ulcus corneae serpens ............ do 2,2 %
 o) popálení rohovky (při léčení přes
    2 týdny) podle rozsahu a stupně
    combustio corneae ................ 0,6 - 2,2 %
 p) oděrka rohovky
    erosio corneae ................... b. n.
 r) cizí těleso uvnitř oka
    corpus alienum oculi ............. do 1,9 %
s) vymknutí čočky
    luxatio lentis ................... 3,5 %
  š) částečné vymknutí čočky
    subluxatio lentis ................ 1,6 %
 t) otřes sítnice
    commotio retinae ................. 0,8 %
u) odchlípení sítnice
    amotio retinae ................... 10,5 %
    u osob s krátkozrakostí
přes 8 dioptrií .................. 6 %
 v) akutní retrobulbární neuritida
    úrazová
    neuritis retrobulbaris acuta
    traumatica ....................... 2,5 %
 z) poranění vyžadující
    bezprostředního vynětí oka
    enucleatio bulbi ................. 1,6 %
85. Ucho
  a) rána boltce bez druhotného
    zánětu chrupavky
    vulnus auriculae ................. b. n.
 b) rána boltce s druhotným zánětem
    chrupavky
    vulnus auriculae cum
    perichondritide .................. 1,6 %
 c) popálení, poleptání nebo
    omrznutí boltce bez komplikací
    combustio, corrosio, congelatio
    auriculae ........................ do 0,8 %
 d) popálení, poleptání nebo
    omrznutí boltce provázané
    druhotnou infekcí a zánětem
    chrupavky
    combustio, corrosio, congelatio
    auriculae cum infectione et
    perichondritide .................. do 1,9 %
e) pohmoždění boltce s velkým krevním výronem contusio auriculae (othaematoma) b. n.
f) proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce ruptura membranae tympani simplex b. n.
 g) proděravění bubínku s následným
    hnisavým středoušním zánětem
    bez komplikací
    ruptura membranae tympani cum
    otitide media suppurativa acuta .. 1,6 %
h) proděravění bubínku s komplikovaným
    průběhem středoušního zánětu
    ruptura membranae tympani cum
    otitide media suppurativa acuta
    complicata ....................... do 8,5 %
  ch) otřes labyrintu
    commotio labyrinthi .............. 1,6 %
86. Poškození hlasivek při nadýchání dráždivých par nebo následkem úderu laesio glottidis toxica vel trumatica do 0,8 %
87. Nos
Pro poranění nosu jsou směrodatná čísla platící obecně pro rány, pohmoždění a zlomeniny.
J. Poranění vnitřních orgánů
88. Poranění dýchacích orgánů
a) perforující řezná rána hrtanu vulnus scissum laryngis perforans 5,5 %
 b) plynatost dolního hrudníku
    po úrazu
    pneumothorax traumaticus ......... 3,5 %
  c) rozšíření plíce
    ruptura pulmonis ................. 3,5 %
 d) nitrohrudní krevní výron
    haemothorax ...................... 3,5 %
89. Poranění ústrojí cévního
a) poranění srdce
    trauma cordis .................... do 25 %
b) roztržení sleziny
    ruptura lienis ................... 3,5 %
  c) roztržení žíly
    ruptura venae .................... 0,8 %
   d) roztržení arterie
    ruptura arterinae ................ 1 %
90. Poranění trávicích orgánů a žláz
  a) poleptání, proděravění, roztržení
    jícnu
    corrosio, perforatio, ruptura
    oesophagi ........................ 1,6 - 5,5 %
  b) proděravění, roztržení žaludku
    čistě úrazového původu
    perforatio, ruptura ventriculi
    traumatica ....................... 3,5 %
 c) proděravění, roztržení
    dvanácterníku čistě úrazového
    původu
    perforatio, ruptura duodeni
    traumatica ....................... 3,5 %
 d) proděravění, roztržení tenkého
    střeva
    perforatio, ruptura intestini
    tenuis ........................... 3,5 %
 e) proděravění, roztržení tlustého
    střeva (tračníku)
    perforatio, ruptura intestini
    crassi (colonis) ................. 3,5 %
 f) roztržení slinivky břišní
    ruptura pancreatis ............... 5,5 %
 g) roztržení jater
    ruptura hepatis .................. 5,5 %
91. Poranění močových orgánů
 a) roztržení ledviny
    ruptura renis .................... 3,5 %
 b) pohmoždění jedné ledviny
    (klinicky prokázané)
    contusio renis ................... 0,8 %
 c) pohmoždění obou ledvin
    (klinicky prokázané)
    contusio renum ................... 1,6 %
d) roztržení močového měchýře
    ruptura vesicae urinariae ........ 3,5 %
 e) roztržení močové roury
    ruptura urethrae ................. 3,5 %
92. Poranění pohlavních orgánů
  a) proděravění, roztržení dělohy
    perforatio, ruptura uteri ........ 3,5 %
   b) proděravění, roztržení pochvy
    perforatio, ruptura vaginae ...... 3,5 %
c) pohmoždění šourku, varlat, též
    s krevním výronem
    contusio scroti, testum et
    haematoma ........................ do 0,8 %
 d) zánět varlete a nadvarlete,
    poúrazový
    orchitis et epididymitis
    traumatica ....................... do 2,2 %
K. Různé
93. Nitrohrudní krevní výron
   [viz též č. 88 d)]
   haemothorax ......................... 3,5 %
94. Úžeh (přehřátí organismu)
   bez bezvědomí ....................... b. n.
   s bezvědomím
   lehkého stupně ...................... do 0,8 %
   středního stupně .................... do 2,2 %
   těžkého stupně ...................... do 3,5 %
95. Poškození přímými účinky slunečních paprsků
   a) popáleniny ....................... b. n.
b) ostatní následky bez bezvědomí ... b. n.
c) ostatní následky s bezvědomím
    lehkého stupně ................... do 0,8 %
    středního stupně ................. do 2,2 %
    těžkého stupně ................... do 3,5 %
96. Uštknutí zmijí
   morsus viperae ...................... do 0,8 %
97. Poranění elektrickým proudem nebo bleskem
a) místní projevy jako u popálenin
b) celkové projevy podle doby bezvědomí obdobně jako při otřesu mozku, jinak při těžkém postižení celkového stavu stejně jako při šoku
98. Úrazový šok (i když nedošlo k jiným poraněním)
 a) lehkého stupně ................... do 0,8 %
 b) středního stupně ................. do 2,2 %
 c) těžkého stupně ................... do 3,5 %
99. Otravy plyny (např. kysličníkem uhelnatým) nebo parami (např. benzenu) pokud léčení trvalo méně než 2 týdny ......................... b. n. pokud léčení trvalo déle než 2 týdny podle délky léčení
a) lehké případy bez bezvědomí ...... do 0,8 %
 b) těžké případy s prokázaným
    přestálým bezvědomím, ale
    bez druhotných komplikací ........ do 2,2 %
c) těžké případy s druhotnými
    komplikacemi např. zánětem plic .. do 10,5 %
Za léčení se nepokládá lékařská kontrola zdravotního stavu.
100. Otravy potravinami a nápoji
   podle doby léčení ................... do 1 %
101. Nákazy příjičné, tuberkulosní,
   Bangovou nemocí, i když jde o nákazu
   do rány a přenosné choroby, které
   přenášejí toliko hmyz a jiní
   živočichové při bodnutí nebo
   kousnutí (např. malárie, skvrnivka,
   vzteklina, spavá nemoc) ............. b. n.
102. Jiné nákazy, k nimž došlo vniknutím choroboplodných zárodků do rány, způsobené úrazem, oceňují se neodvisle od následků vlastního úrazu. Nárok na plnění za přechodnou invaliditu způsobenou nákazou do rány je jen tehdy, pokud doba skutečného léčení následků úrazu (včetně prodloužení doby léčení způsobeného rannou nákazou) je o více než 2 týdny delší než předpokládaná doba léčení následků úrazu bez nákazy. V tomto případě se procento přechodné invalidity za nákazu určí procentem, odpovídajícím rozdílu doby skutečného léčení následků úrazu (včetně nákazy) a doby předpokládaného léčení následků úrazu bez nákazy. Úhrnné procento přechodné invalidity nesmí přesahovat 25 %.
103. Žilné záněty jako následek těžkých úrazů oceňují se podle zásad uvedených pod číslem 102.