Vyhláška ze dne 26.3.1960, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů

19.4.1960 | Sbírka:  44/1960 Sb. | Částka:  16/1960ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Aktivní derogace: 97/1956 Ú.l.
Pasivní derogace: 25/1967 Sb., 59/1960 Sb.
44/1960 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 26. března 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 23 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském:
Čl.I
Vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 zní:
"(1) Vydání děl uvedených v části I. sazebníku, která byla vydána na území republiky po 1. dubnu 1956 (u děl v cizích jazycích po 1. dubnu 1960), se sčítají za účelem stanovení autorské odměny, a to zvlášť podle těchto jazykových skupin:
a) jazyk český
b) jazyk slovenský
c) všechny cizí jazyky dohromady.
K vydání slovesných děl československých autorů v cizině se při stanovení autorské odměny podle této vyhlášky nepřihlíží.
(2) Veškeré výtisky děl uvedených v části II. sazebníku, která byla vydána na území republiky, se sčítají za účelem stanovení odměny podle této vyhlášky obdobně jako v odstavci 1; pro vydání v cizích jazycích platí přitom norma pro vydání v jazyce českém."
2. § 8 zní:
"(1) Vydává-li se dílo v překladu do cizího jazyka, náleží autorovi odměna podle následujících ustanovení bez ohledu na náklady spojené s vytvořením překladu.
(2) V případě, že se dílo československého autora vydává v cizím jazyku a jde-li o prvé vydání díla vůbec, odměňuje se u děl uvedených v části I. sazebníku jako první vydání, u děl uvedených v části II. sazebníku od první normy; další cizojazyčná vydání (normy) se pak sčítají podle § 5 odst. 1. Pokud již došlo k vydání díla, odměňuje se první cizojazyčné vydání díla uvedeného v části I. sazebníku (s výjimkou uvedenou v odstavci 5) jako druhé vydání, druhé cizojazyčné vydání jako třetí vydání díla atd.; u děl uvedených v části II. sazebníku se v takovém případě u cizojazyčných vydání počíná odměnou od třetí normy. Platí tedy obecně - s výjimkou podle § 6 - zásada, že autor může obdržet
a) odměnu za první vydání nebo normu jednou, a to za vydání v původním jazyce (odstavec 6),
b) u děl uvedených v části I. sazebníku odměnu za druhé a každé další vydání nejvýše třikrát (tj. v případech, kdy dojde k vydání ve všech třech jazykových skupinách podle § 5 odst. 1),
c) u děl uvedených v části II. sazebníku odměnu za druhou normu nejvýše dvakrát (tj. dojde-li k vydání díla ve dvou jazykových skupinách), odměnu za třetí a za každou další normu nejvýše třikrát (tj. v případech, kdy dojde k vydání ve všech třech jazykových skupinách).
(3) Vydává-li se dílo současně*) v několika jazykových verzích, považují se pro stanovení odměny podle této vyhlášky všechny tyto verze za jedno vydání; přitom však musí být smluvně dohodnut celkový počet výtisků takového vydání.
(4) U slovesných děl, jejichž rozmnoženiny mají být rozšiřovány bezplatně, je možno sjednat odměnu za určitý, smluvně dohodnutý náklad, pevnou částkou v mezích sazebníku; k tomu, v kolika jazycích nebo v jakém počtu norem dílo vyjde se již nepřihlíží, a odměna se řídí jedině rozsahem díla. Pro výpočet odměny za další vydání takto honorovaného díla pak platí, že dílo vyšlo v jednom vydání (v počtu výtisků jedné normy). Právo autora sjednávat smlouvy o vydání díla v zahraničí nemůže být smlouvou podle tohoto ustanovení dotčeno.
(5) Odměna za každé vydání překladu učebnic, učebních textů a jiných učebních pomůcek do cizího jazyka, pokud jsou určeny k rozšiřování na území republiky, činí 5 % odměny za první vydání v jazyce původním.
(6) Za původní se považuje jazyk, v němž dílo poprvé vyšlo, bez ohledu na to, v jakém jazyce je autor vytvořil.
(7) Odměny za překlady technické a jiné odborné literatury (část I. oddíl B položka 5 sazebníku) z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka je možno zvýšit nejvýše o 25 % honorářové sazby v případech, kdy k vytvoření překladu je třeba zvláštních znalostí odborných a jazykových. Odměny za překlady z cizího do jiného cizího jazyka u všech děl uvedených v části I. oddílu B sazebníku je možno zvýšit rovněž nejvýše o 25 % honorářové sazby.
(8) Ustanovení smluv o vydání děl v cizích jazycích sjednaných před účinností této vyhlášky, která stanoví výši odměny odchylně, zůstávají v platnosti pro jedno nejbližší vydání díla, pokud s rozšiřováním díla má být započato do 6 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.
*) Za současně v několika jazycích vydané dílo se považuje dílo vydané ve dvou nebo více jazycích v rozpětí 30 dnů."
3. § 12 zní:
"Ministerstvo školství a kultury může v dohodě s ministerstvem financí stanovit v jednotlivých odůvodněných případech výši odměny odchylně od ustanovení §§ 3, 4 a 8."
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
Ministr:
Kahuda v. r.