Vyhláška ze dne 9.1.1962, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání

30.1.1962 | Sbírka:  7/1962 Sb. | Částka:  4/1962ASPI

Vztahy

Nadřazené: 150/1961 Sb.
Aktivní derogace: 208/1958 Ú.l., 11/1957 Ú.l.
Pasivní derogace: 31/1965 Sb.
7/1962 Sb.
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 9. ledna 1962,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
Ústřední rada odborů, ministerstvo zdravotnictví a Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 12 odst. 1 a § 30 odst. 1 a 2 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání (dále jen "zákon"):
ODDÍL PRVNÍ
Výkon zaměstnání a přímá souvislost s ním
(K § 1 zákona)
§ 1
(1) Výkonem zaměstnání je výkon práce, který vyplývá z obsahu pracovního závazku pracovníka. Výkonem zaměstnání je také jiná činnost, konaná pro podnik, zejména činnost vykonávaná na příkaz podniku, na podnět společenské organizace v závodě, na podnět spolupracovníků, popřípadě i činnost vykonávaná z vlastní iniciativy, pokud k ní pracovník nepotřebuje zvláštního oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu podniku. Výkonem zaměstnání na pracovní cestě je taková činnost, která je předmětem pracovní cesty nebo která svým druhem a zaměřením souvisí s předmětem a účelem pracovní cesty anebo je konána ve prospěch podniku. Pracovní cestou je cesta konaná na příkaz podniku z místa pravidelného pracoviště pracovníka nebo jeho bydliště do místa, které není jeho pravidelným pracovištěm, a zpět.
(2) V přímé souvislosti s výkonem zaměstnání je příprava k výkonu práce a všechny úkony potřebné k výkonu práce anebo obvyklé během práce (například svačiny), jakož i nutné úkony po skončení práce, například umývání v umývárně, oblékání v šatně, cesta do místa hromadného závodního stravování v prostorách podniku a stravování v něm. Je-li toto místo mimo prostor podniku, platí to obdobně, pokud jde o stravování v rámci pracovníkovy pracovní doby. V přímé souvislosti s výkonem zaměstnání není však cesta z bydliště k místu vstupu do podniku a zpět, v zemědělských závodech cesta z bydliště na určené pracoviště nebo určené shromaždiště.
(3) V přímé souvislosti s výkonem zaměstnání je i výkon činnosti, která napomáhá k plnění politických, hospodářských a sociálních úkolů podniku, například výkon funkce člena orgánu základní organizace Revolučního odborového hnutí. Za těchto podmínek je v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání i školení organizované vedením podniku nebo společenskou organizací v podniku, popřípadě nadřízeným orgánem podniku nebo školení pro funkcionáře společenské organizace v podniku, organizované vyšším orgánem této organizace, kterým se sleduje zvyšování politické a odborné připravenosti pracovníků, jakož i cesta na takové školení a zpět.
ODDÍL DRUHÝ
Náhrada ušlého výdělku a náhrada pozůstalým
§ 2
Původní výdělek
(1) Při výpočtu náhrady ušlého výdělku podle dalších ustanovení této vyhlášky se vychází z čistého výdělku, kterého poškozený dosahoval před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen "původní výdělek"). Původní výdělek se vypočte tak, že se z hrubého výdělku zúčtovaného za posledních 12 kalendářních měsíců před úrazem zjistí průměrný měsíční hrubý výdělek a odečte se od něho daň ze mzdy podle sazby příslušné pro pracovníka ve mzdovém období, v němž vznikla pracovní neschopnost z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen "pracovní úraz"). K jednorázovým odměnám se přitom nepřihlíží. Pokud je původní výdělek základem pro výpočet náhrady ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti, nepřihlíží se u pracovníků konajících v době pracovního úrazu práce zařazené podle předpisů o sociálním zabezpečení do I. pracovní kategorie k částce přesahující 2200 Kčs měsíčně, u pracovníků konajících práce zařazené do II. pracovní kategorie k částce přesahující 1800 Kčs měsíčně a u pracovníků konajících práce zařazené do III. pracovní kategorie k částce přesahující 1600 Kčs měsíčně.
(2) Netrval-li pracovní poměr poškozeného v den pracovního úrazu celou uvedenou dobu, vypočte se původní výdělek z hrubého výdělku zúčtovaného v době ode dne vzniku pracovního poměru do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž pracovník byl uznán neschopným práce z důvodů pracovního úrazu. Netrvalo-li zaměstnání ještě celý kalendářní měsíc, bere se za základ výpočtu původního výdělku průměrný hrubý výdělek, jehož dosáhli v době 3 kalendářních měsíců před pracovním úrazem pracovníci vykonávající v podniku stejnou práci nebo práci téhož druhu odpovídající kvalifikaci poškozeného pracovníka před pracovním úrazem.
(3) Došlo-li v době uvedené v předchozích odstavcích k trvalé změně základní mzdy pracovníka, přihlíží se při výpočtu původního výdělku jen k době po této změně; přitom se použije obdobně ustanovení odstavce 2.
(4) U pracovníka, který část doby uvedené v předchozích odstavcích nepracoval proto, že byl na dovolené nebo pro důležité překážky v práci, se při výpočtu původního výdělku nepřihlíží k době, v níž z uvedených důvodů nepracoval, ani k náhradám mzdy, které mu byly za uvedenou dobu vyplaceny.
(5) Jestliže pracovník byl v době pracovního úrazu se souhlasem podniku, v němž má své hlavní zaměstnání, alespoň 6 měsíců ve vedlejším zaměstnání nebo po tuto dobu pracoval v jednotném zemědělském družstvu, zahrnuje se do původního výdělku i průměrný čistý výdělek z takové činnosti.
(6) Utrpěl-li pracovník pracovní úraz ve vedlejší činnosti, zahrnuje se do původního výdělku i průměrný čistý výdělek z hlavního zaměstnání.
§ 3
Výpočet náhrady ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti
(K § 5 zákona)
Při výpočtu náhrady ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se vychází z rozdílu mezi původním výdělkem a nemocenským, které mu podle zákona náleží.
§ 4
Umísťování poškozeného pracovníka
(K § 6 zákona)
(1) Povinnost podniku postarat se o umístění poškozeného trvá až do doby, kdy pracovníku byl přiznán invalidní nebo starobní důchod.
(2) Povinnost postarat se o umístění poškozeného má podnik i v případě, kdy poškozenému byl odňat invalidní důchod, který pobíral následkem pracovního úrazu, nebo tento důchod byl pozměněn na částečný invalidní důchod při pracovním úrazu. Tuto povinnost má též k poživateli starobního důchodu, který utrpěl pracovní úraz po přiznání starobního důchodu, nejdéle však do 70 let jeho věku.
(3) Jestliže poškozený pro zhoršení svého zdravotního stavu následkem pracovního úrazu nemůže nadále zastávat místo, které mu podnik odpovídající za toto ublížení na zdraví opatřil, je tento podnik povinen opatřit mu jiné místo odpovídající podmínkám uvedeným v § 6 zákona.
Náhrada ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti
(K § 7 a 8 zákona)
§ 5
Výpočet náhrady ušlého výdělku
(1) Náhrada ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 7 zákona) činí rozdíl mezi původním výdělkem pracovníka a jeho čistým výdělkem po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu (dále jen "výdělek po pracovním úrazu") s připočtením případného částečného invalidního důchodu při pracovním úrazu. Náhrada spolu s výdělkem poškozeného a s případným částečným invalidním důchodem při pracovním úrazu nesmí však činit více, než by činil invalidní důchod pracovníka v nejvyšší výměře podle předpisů o sociálním zabezpečení (zaopatření), určený ke dni pracovního úrazu; toto omezení neplatí, jestliže původní výdělek je alespoň o 10 % vyšší než invalidní důchod v nejvyšší výměře. 1) Ke snížení důchodů podle předpisů o sociálním zabezpečení se nepřihlíží.
(2) Byl-li pracovník pro ohrožení nemocí z povolání převeden na jinou práci a nemoc z povolání byla zjištěna teprve po tomto převedení, je rozhodujícím dnem pro stanovení náhrady podle odstavce 1 den tohoto převedení, je-li to pro pracovníka výhodnější.
(3) Ode dne, kdy poškozenému po pracovním úrazu byl přiznán starobní nebo invalidní důchod, náleží mu náhrada ve výši odpovídající průměrně vyplácené náhradě ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti za posledních 12 kalendářních měsíců před tímto dnem a byla-li vyplácena jen po kratší dobu, za tuto dobu; náhrada však nepřísluší, jestliže průměrný roční výdělek, který je podle předpisů o sociálním zabezpečení (zaopatření) základem pro stanovení výše starobního nebo invalidního důchodu, je stejný nebo vyšší než hrubý výdělek, který byl základem pro výpočet původního výdělku poškozeného pracovníka (§ 2). 2)
(4) Nemůže-li podnik sám zjistit průměrný roční výdělek pracovníka podle předpisů o sociálním zabezpečení, požádá o jeho sdělení Státní úřad sociálního zabezpečení.
§ 6
Výdělek po pracovním úrazu
(1) Výdělek poškozeného po pracovním úrazu se stanoví průměrnou částkou zjištěnou z čisté mzdy poškozeného za 3 kalendářní měsíce po skončení pracovní neschopnosti pro úraz; přitom se nepřihlíží k jednorázovým odměnám. Dojde-li později ke změně výdělku poškozeného, stanoví se na návrh podniku nebo poškozeného výdělek po pracovním úrazu znovu, jestliže průměrná částka za poslední 3 kalendářní měsíce se od předchozí liší alespoň o 5 %.
(2) Jestliže podnik, který je povinen náhradu poskytovat, prokáže, že poškozený svou vinou dosahuje v zaměstnání nižší výdělek než jakého dosahují průměrně pracovníci vykonávající v podniku stejnou práci nebo práci téhož druhu, odpovídající kvalifikaci poškozeného pracovníka před pracovním úrazem, vychází se při výpočtu náhrady ušlého výdělku z výdělku, kterého tito pracovníci průměrně dosahují.
(3) Sníží-li se poškozenému jeho výdělek po pracovním úrazu z důvodů, které nesouvisí s jeho zdravotním stavem následkem pracovního úrazu (například při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, změně místa z rodinných důvodů, změně mzdových podmínek), nepřihlíží se při výpočtu náhrady ušlého výdělku k tomuto snížení a vychází se z čistého výdělku, kterého poškozený dosahoval v posledních 3 kalendářních měsících před touto změnou.
§ 7
Invalidní důchod
Invalidní důchod podle § 8 zákona vyměří orgán sociálního zabezpečení na základě dokladu o odpovědnosti podniku za pracovní úraz, kterým je prohlášení podniku o uznání této odpovědnosti, dohoda mezi podnikem a poškozeným nebo pravomocné rozhodnutí rozhodčího orgánu nebo soudu.
§ 8
Náhrada ušlého výdělku v některých zvláštních případech
(1) Jestliže původní výdělek pracovníka, který se stal po pracovním úrazu invalidním, je alespoň o 10 % vyšší než invalidní důchod v nejvyšší výměře, náleží pracovníkovi od podniku, který za pracovní úraz odpovídá, náhrada ve výši rozdílu mezi původním výdělkem a invalidním důchodem v nejvyšší výměře; k případnému snížení tohoto důchodu se nepřihlíží. 1)
(2) Stal-li se pracovník invalidním nebo částečně invalidním po pracovním úraze, který utrpěl do 5 let po skončení výchovy k povolání v učebním poměru nebo po absolvování všeobecně vzdělávací, odborné nebo vysoké školy, přísluší mu od podniku, který za pracovní úraz odpovídá, náhrada. Náhrada činí rozdíl mezi invalidním důchodem pracovníka v nejvyšší výměře, popřípadě mezi výdělkem poškozeného po pracovním úraze s připočtením případného částečného invalidního důchodu při pracovním úrazu a průměrným čistým výdělkem omezeným podle § 2 odst. 1, kterého v době 3 měsíců před pracovním úrazem dosáhli pracovníci vykonávající v podniku stejnou práci nebo práci téhož druhu, odpovídající kvalifikaci poškozeného pracovníka před pracovním úrazem.
§ 9
Pracovníkovi, který pracovní úraz utrpěl v sezónním zaměstnání nebo v zaměstnání sjednaném na dobu přechodné potřeby, náleží po skončení jeho pracovní neschopnosti ode dne, kdy měl jeho pracovní poměr skončit, náhrada ušlého výdělku jen do částky odpovídající invalidnímu důchodu v nejvyšší výměře; toto omezení však neplatí, lze-li podle okolností důvodně předpokládat, že by poškozený byl i dále trvale zaměstnán.
§ 10
(1) Utrpí-li pracující poživatel starobního důchodu pracovní úraz, který nezpůsobí jeho invaliditu, bere se za základ pro stanovení výše náhrady jen jeho výdělek po přiznání starobního důchodu.
(2) Náhrada ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 5) se v tomto případě poskytuje, pokud poškozený sám nepřestal být zaměstnán z důvodů, které nesouvisí s jeho pracovním úrazem, jinak nejdéle do 70 let jeho věku.
§ 11
Výplata náhrady ušlého výdělku
Náhradu ušlého výdělku po pracovním úrazu vyplácí podnik pravidelně jednou měsíčně.
§ 12
Náhrada škody pozůstalým
(K § 10 zákona)
(1) Náklady pohřbu jsou zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, smuteční oznámení, jedna třetina skutečných nákladů na smuteční ošacení, dále výlohy cestovní, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravy hrobu. Nahrazují se jen náklady přiměřené; náhrada nákladů na zřízení pomníku nebo desky nesmí přesáhnout částku 5000 Kčs.
(2) Podnik hradí náklady tomu, kdo je vynaložil. Náklady na smuteční ošacení a cestovní výlohy se však nahrazují jen nejbližším příslušníkům rodiny a domácnosti zemřelého.
§ 13
Jednorázové odškodnění pozůstalým, kteří mají nárok na důchody pozůstalých (§ 10 odst. 3 zákona), poskytne podnik na základě dokladů o přiznání důchodů pozůstalých.
§ 14
(1) Jestliže pracovník následkem pracovního úrazu zemřel, náleží osobám, pokud nemají nárok na důchody pozůstalých, náhrada toho, co jim ušlo, jestliže byly na výdělek zemřelého odkázány svou výživou a jejich výživu nelze dostatečně zabezpečit; náhrada proto nepřísluší osobám, které si mohou svou výživu zabezpečit samy ze svého pracovního příjmu.
(2) Jestliže výživu pozůstalých mohou zajistit též osoby, které mají vůči nim zákonnou vyživovací povinnost, poskytne se náhrada jen do výše odpovídající částce, kterou by zemřelý byl povinen pozůstalým poskytovat.
(3) Výše náhrady se určí podle počtu oprávněných osob a podle stupně jejich potřebnosti tak, aby náhrada, kterou podnik všem oprávněným poskytne, nečinila celkem více než 1600 Kčs měsíčně.
Způsob a rozsah náhrady škody ostatních osob
(K § 11 a 12 zákona)
§ 15
Pro náhradu škody ostatním osobám, které na ni mají podle zákona nárok, platí odchylky uvedené v dalších ustanoveních této vyhlášky.
§ 16
Členové JZD
(1) Při výpočtu náhrady ušlého výdělku člena jednotného zemědělského družstva a osob, které v družstvu trvale pracují a nejsou k družstvu v pracovním poměru ani jeho členy, jako např. rodinní příslušníci člena družstva apod. (dále jen "člen družstva"), vychází se při určování jeho původního výdělku i jeho výdělku po pracovním úrazu z ročního příjmu člena družstva; při výpočtu náhrady po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě se nepřihlíží k částce ročního příjmu přesahující 19 200 Kčs.
(2) Původní výdělek u členů jednotných zemědělských družstev s peněžitým odměňováním se stanoví přiměřeně podle § 2. Základem pro stanovení původního výdělku u členů ostatních JZD je počet pracovních jednotek, které člen družstva odpracoval v kalendářním roce před pracovním úrazem; nepracoval-li z vážných důvodů po část této doby, je základem počet pracovních jednotek, které by byl odpracoval se zřetelem ke svým osobním schopnostem a pracovním možnostem družstva. Odměna za pracovní jednotku se stanoví každý rok ve výši odpovídající výši odměny za pracovní jednotky ostatních členů družstva. Náhrada ušlého výdělku se vyplácí do výroční členské schůze družstva zálohově, vyúčtování se provede současně s vyúčtováním odměn ostatním členům družstva.
(3) Při poskytování náhrady pozůstalým členům družstva se přihlédne nejdříve k pozůstalým dětem a manželce (družce) a potom k ostatním osobám odkázaným svou výživou na zemřelého. Výše náhrady se určí podle počtu oprávněných osob tak, aby náhrada, kterou jednotné zemědělské družstvo poskytne všem oprávněným, nečinila celkem více než 1600 Kčs měsíčně.
(4) Úraz, který se přihodil družstevníku při individuálním obhospodařování záhumenku nebo v přímé souvislosti s ním, není pracovním úrazem podle zákona.
§ 17
Učňové
(1) Učňům odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se jim přihodil při výchově k povolání nebo v přímé souvislosti s ní, podnik, který výchovu učně prováděl v době pracovního úrazu. Vzniklo-li ublížení na zdraví v učňovské škole řízené a spravované národním výborem, odpovídá za škodu tento národní výbor.
(2) Učeň, který je v přípravném období pro pracovní úraz práce neschopným, má nárok na náhradu ušlého výdělku ve výši rozdílu mezi odměnou, která mu náleží podle zvláštních předpisů (včetně hodnoty ubytování a stravování poskytnutého zcela nebo zčásti bezplatně) a nemocenským.
(3) Učeň, který je v období odborného rozvoje pro pracovní úraz práce neschopným a nemůže proto v rámci odborného výcviku konat produktivní práce, má nárok na náhradu ušlého výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným čistým měsíčním výdělkem, kterého při výkonu produktivních prací dosahují v podniku ostatní učňové téhož učebního oboru, a mezi nemocenským.
(4) Ode dne, kdy měla skončit výchova k povolání v učebním poměru, provede se nový výpočet náhrady ušlého výdělku uvedeného v odstavcích 2 a 3. Původním výdělkem je průměrný čistý výdělek, kterého dosáhli za dobu 3 kalendářních měsíců přede dnem, kdy měla skončit výchova učně k povolání, pracovníci vykonávající v podniku stejnou práci nebo práci téhož druhu, pro kterou byl učeň vychováván.
(5) Učeň, který následkem pracovního úrazu pobírá invalidní důchod při pracovním úrazu nebo částečný invalidní důchod při pracovním úrazu, má nárok ode dne, kdy by skončila jeho výchova k povolání v učebním poměru, na náhradu od podniku, který za pracovní úraz nebo nemoc z povolání odpovídá. Náhrada se poskytuje do výše původního výdělku stanoveného podle odstavce 4. Přitom se však nepřihlíží k výdělku přesahujícímu částky uvedené v § 2, odst. 1.
§ 18
Studenti vysokých škol, žáci základních devítiletých škol a středních škol
(1) Studentům a žákům odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se jim přihodil při vyučování, při práci ve školní dílně nebo na školním pozemku nebo v přímé souvislosti s tím, příslušný národní výbor nebo vysoká škola.
(2) Studentům a žákům odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se přihodil při práci ve výrobě nebo při provozní praxi v podniku nebo v přímé souvislosti s tím, podnik, u něhož byli v době pracovního úrazu činni.
(3) Ode dne, kdy mělo skončit studium nebo školní docházka poškozeného žáka nebo studenta, má poškozený nárok na náhradu ušlého výdělku. Nárok na náhradu má v případě, že se stal následkem pracovního úrazu invalidním nebo částečně invalidním. Původní výdělek je průměrný čistý výdělek, kterého dosahují kvalifikovaní pracovníci v povolání, pro které se student nebo žák připravoval. U žáků základních devítiletých škol a středních všeobecně vzdělávacích škol se přihlédne k výsledkům studia, k duševním a tělesným možnostem žáka před pracovním úrazem; uváží se, v jakém povolání by se žák mohl uplatnit po skončení školní docházky, a vyjde se z čistého výdělku, kterého průměrně dosahují pracovníci tohoto povolání. Původní výdělek, pokud je základem pro výpočet náhrady ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti žáka nebo studenta nebo při invaliditě, nesmí přesahovat částku 1600 Kčs měsíčně.
§ 19
Učitelé
Učitelům, kteří vykonávají při organizovaném zvyšování své kvalifikace v podnicích výrobní praxi nebo se zúčastní výkonu odborné práce v podniku, odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem tento podnik.
§ 20
Členové výrobních družstev
Členům výrobních družstev odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se jim přihodil při plnění členských povinností nebo v přímé souvislosti s tím, družstvo, jehož jsou členy.
§ 21
Příslušníci ozbrojených sil
(1) Příslušníkům československé lidové armády odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se jim přihodil při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní, ministerstvo národní obrany, příslušníkům vojsk ministerstva vnitra a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra odpovídá ministerstvo vnitra.
(2) Základem výpočtu původního výdělku osob povolaných k službě v ozbrojených silách, jejichž pracovní poměr nebo členský poměr k družstvu trvá nebo výjimečně skončil v ochranné době, je průměrný čistý výdělek, kterého dosáhli pracovníci konající v podniku stejnou práci nebo práci téhož druhu jako poškozený pracovník, a to za dobu 3 kalendářních měsíců přede dnem pracovního úrazu.
(3) Při výpočtu náhrady ušlého výdělku u osob povolaných k službě v ozbrojených silách po skončení učebního poměru, postupuje se obdobně jako u učňů a u osob, které byly povolány k službě v ozbrojených silách po skončení studia, obdobně jako u studentů. Těmto osobám přísluší při invaliditě též náhrada poskytovaná učňům a studentům (§ 17 odst. 5, § 18 odst. 3).
§ 22
Funkcionáři národních výborů a společenských organizací, soudci a členové advokátních poraden
(1) Občanům, plnícím veřejné funkce pro národní výbory, odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se jim přihodil při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ním, příslušný národní výbor, funkcionářům společenské organizace, pokud nepůjde o případ § 1 odst. 3, tato organizace, soudcům místních lidových soudů zřízených na pracovišti, příslušný podnik, soudcům ostatních místních lidových soudů místní národní výbor, ostatním soudcům příslušný soud a členům advokátní poradny advokátní poradna, jejíž jsou členy.
(2) U občanů, kteří plní veřejnou funkci a nejsou z tohoto ani z jiného důvodu účastni důchodového zabezpečení (pojištění, zaopatření), je průměrným ročním výdělkem pro stanovení důchodu částka 9600 Kčs.
§ 23
Brigádníci
(1) Brigádníkem je pracovník, který dobrovolně, v rámci organizované akce, vypomáhá při plnění důležitých úkolů v obecném zájmu, aniž přitom jde o jeho obvyklé zaměstnání. Brigádníkem je také pracovník, který dočasně pomáhá v jednotném zemědělském družstvu s jeho vědomím.
(2) Brigádníkům odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, který se jim přihodil při výkonu brigády nebo v přímé souvislosti s ním, organizace, pro kterou brigádník v době pracovního úrazu pracoval. Dobrovolná výpomoc (brigáda) organizovaná podnikem, závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí nebo orgánem jiné společenské organizace v podniku v rámci patronátní činnosti se však považuje za výkon zaměstnání; za škodu v tomto případě odpovídá podnik.
§ 24
Jiní pracovníci, kteří jsou činni pro socialistické organizace
(1) Nárok na náhradu škody podle zákona mají všichni pracovníci, kteří jsou činni pro socialistické organizace v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak není takto označen nebo nemá všechny náležitosti předepsané pro vznik pracovního poměru (například chybí souhlas závodního výboru). Za škodu jim v těchto případech odpovídá socialistická organizace, pro kterou byli v době pracovního úrazu činni.
(2) Nárok na náhradu škody podle zákona mají také příslušníci veřejných nebo závodních dobrovolných jednotek požární ochrany, kteří utrpí úraz při výkonu požární služby, jakož i osoby, které na výzvu místního národního výboru nebo velitele zásahu a podle jeho pokynů popř. s jeho vědomím osobně pomáhají při zásahu nebo při cvičení jednotky požární ochrany a přitom utrpí úraz. Příslušníkům závodních dobrovolných jednotek požární ochrany odpovídá v těchto případech podnik, u něhož je jednotka zřízena, příslušníkům ostatních dobrovolných jednotek požární ochrany příslušný místní národní výbor.
(3) Nárok na náhradu škody podle zákona mají dále i dobrovolní příslušníci civilní obrany, zdravotníci ČsČK, dárci krve, členové Horské služby, účastníci přípravy k obraně Československé socialistické republiky, pomocníci Veřejné bezpečnosti a Pohraniční stráže, dobrovolní spolupracovníci pečovatelské služby sociálního zabezpečení, jestliže utrpěli úraz při plnění úkolů souvisících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti. Za škodu jim odpovídá socialistická organizace, pro kterou byli v době pracovního úrazu činni.
ODDÍL TŘETÍ
Jednorázové úrazové odškodnění
(K § 9 zákona )
§ 25
(1) Jednorázové úrazové odškodnění se poskytuje pracovníku při pracovním úrazu jednak za vytrpěnou bolest (dále jen "bolestné"), jednak za ztížení společenského uplatnění.
(2) Lékař posoudí, zda jsou tu z hlediska anatomických nebo funkčních změn v organismu poškozeného předpoklady k poskytnutí jednorázového úrazového odškodnění a ohodnotí jednotlivé jeho složky počtem bodů podle tabulek připojených k této vyhlášce. Není-li uvedeno posuzované zranění nebo jeho následky v tabulkách, použije lékař sazeb na zranění (následky), s nimiž je lze v posuzovaných směrech nejspíše srovnávat.
(3) Jednorázovým úrazovým odškodněním se nehodnotí újmy na výdělku ani na výdělečné schopnosti.
Bolestné
§ 26
(1) Bolestné náleží, jestliže v organismu nastaly objektivně zjistitelné změny, které byly vyvolány úrazem a působí bolest při úrazu, při jeho léčení nebo při odstraňování jeho následků. Bolestné musí být přiměřené povaze zranění nebo u nemocí z povolání povaze poškození (dále jen "zranění") a průběhu jejich léčení.
(2) Bolestným se nehodnotí:
a) jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které vznikají úrazem a jsou přechodného rázu; hodnotí se však útrapy, které mají příčinu v organické poruše nervového ústrojí,
b) změny v organismu, které jsou tak krátkodobé, že je nelze léčit, popřípadě ani objektivně zjistit,
c) bolest budoucí (následná) a bolest vznikající ze změn již trvalých.
§ 27
Došlo-li po skončeném léčení k operaci, která má svou příčinu v původním zranění, náleží za tuto operaci nové bolestné jako za zranění, s kterým lze tuto operaci nejspíše srovnávat. Nejvyšší částky stanovené v § 31 nesmí však být ani z tohoto důvodu překročeny.
Náhrada za ztížení společenského uplatnění
§ 28
(1) Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje, jestliže v organismu nastaly objektivně zjistitelné trvalé změny (anatomické nebo funkční), které mají nepříznivé důsledky pro běžné životní úkony poškozeného a pro uspokojení jeho obvyklých společenských potřeb. Náhrada za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřená povaze trvalých následků, a to v rozsahu, v jakém omezuje možnosti pracovníka uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Náhradou za ztížení společenského uplatnění se nehodnotí:
a) poškození přechodného rázu, která vedou jen k dočasnému ztížení společenského uplatnění,
b) menší jizvy, drobné kosmetické vady a chorobné změny lehčího rázu, které nemohou vést k výraznějšímu omezení společenského uplatnění.
§ 29
(1) Ztížení společenského uplatnění ohodnotí lékař základním počtem bodů.
(2) Jestliže následky úrazu, které ztěžují společenské uplatnění poškozeného, je možno napravit nebo zlepšit jednoduchým a běžným lékařským zákrokem, který není nebezpečný ani příliš bolestivý, upozorní lékař poškozeného na vhodnost tohoto lékařského zákroku. Může tak učinit jen, je-li vhodnost lékařského zákroku potvrzena odborným oddělením příslušného lékařského oboru. V tomto případě uvede také lékař v posudku, jakému základnímu počtu bodů by pravděpodobně odpovídal stav poškozeného po provedeném zákroku.
§ 30
(1) Náhrada za ztížení společenského uplatnění se přiměřeně zvýší až do dvojnásobku částky odpovídající základnímu počtu bodů zjištěnému lékařem, a to podle předpokladů, které poškozený měl pro uplatnění v životě a ve společnosti a které jsou pro následky úrazu omezeny nebo ztraceny.
(2) Předpoklady podle odstavce 1 se rozumí zejména újma na možnostech volby povolání nebo dalšího sebevzdělání, újma na uplatnění v životě politickém, kulturním, sportovním a rodinném; přitom se hledí k tomu, zda jde o muže nebo ženu a v jakém věku byl pracovník postižen úrazem.
(3) Při projednávání výše náhrady za ztížení společenského uplatnění je podnik povinen zjistit, zda jsou splněny předpoklady uvedené v odstavci 2 a po projednání se závodním (místním) výborem základní organizace ROH (dále jen "závodní výbor") určí, jaké zvýšení základního počtu bodů považuje za přiměřené; přitom přihlédne též k případnému upozornění lékaře podle § 29 odst. 2.
§ 31
Jednorázové úrazové odškodnění se hodnotí peněžitou částkou 10 Kčs za jeden bod. Celková výše jednorázového úrazového odškodnění poskytnutého poškozenému z jednoho úrazu nesmí přesáhnout 40 000 Kčs; z toho částka poskytovaná jako bolestné nesmí přesáhnout částku 12 000 Kčs, a to ani v případech uvedených v § 27. V případech zcela výjimečných, hodných mimořádného zřetele, může rozhodčí orgán nebo soud jednorázové úrazové odškodnění přiměřeně zvýšit, a to i nad uvedené nejvyšší výměry odškodnění.
§ 32
(1) O lékařské posouzení výše jednorázového úrazového odškodnění může žádat podnik, poškozený nebo závodní výbor; posudek vydaný k takové žádosti je bezplatný.
(2) Jednorázové úrazové odškodnění posuzují lékaři ústavů národního zdraví (příslušný dílenský nebo obvodní lékař), popřípadě jiných zdravotnických zařízení (ústavů železničního zdravotnictví, zařízení ministerstev vnitra a národní obrany), v nichž byl poškozený léčen; v závažných případech uvedených v tabulkách musí být posudek potvrzen odborným oddělením zdravotnického zařízení.
(3) Je-li poškozený léčen v nemocnici nebo v jiném lůžkovém zařízení ještě v době, kdy došla žádost o posudek, anebo byl-li léčen jen v takovém zařízení, podává posudek lékař nemocnice nebo jiného lůžkového zařízení. Při nemocech z povolání posuzuje jednorázové úrazové odškodnění výhradně lékař oddělení popřípadě kliniky nemocí z povolání příslušného ústavu národního zdraví.
(4) Zdravotnická zařízení, jež se podílela na léčení zraněného, jsou povinna posuzujícímu orgánu dodat potřebnou zdravotnickou dokumentaci a poskytnout potřebná vysvětlení.
§ 33
Posudek se vydává písemně. V posudku se uvede kromě osobních údajů o poškozeném též podrobně, jak se dospělo k závěru hodnocení. Opis posudku se připojí ke zdravotnické dokumentaci.
ODDÍL ČTVRTÝ
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 34
Součinnost závodních výborů při provádění zákona vykonávají u členů výrobních družstev komise péče o pracující, u členů jednotných zemědělských družstev komise pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě sociální komise.
§ 35
(1) Ustanovení této vyhlášky platí i o nárocích na náhradu škody vzniklých v době od 1. ledna 1957 do 31. ledna 1962, pokud před 1. únorem 1962 nebylo o nich pravomocně rozhodnuto soudem nebo rozhodčím orgánem anebo pokud nedošlo k dohodě.
(2) Nedotčeny jsou předpisy, podle nichž Státní pojišťovna dává posuzovat náhradu škod při ublížení na zdraví nebo usmrcení jiným orgánům, než které jsou uvedeny v § 32. 1)
§ 36
(1) Výdělkem po pracovním úrazu se v případech uvedených v § 31 odst. 2 zákona rozumí průměrný měsíční čistý výdělek pracovníka bez přídavků na děti, vypočtený z výdělku za kalendářní rok 1961. Skončila-li však pracovní neschopnost pro pracovní úraz během roku 1961, vypočte se průměrný měsíční čistý výdělek jen z výdělku pracovníka ode dne skončení pracovní neschopnosti pro úraz do konce roku 1961.
(2) Podle průměrného měsíčního čistého výdělku zjištěného způsobem uvedeným v odstavci 1 budou vypláceny pracovníkovi dávky na úhradu budoucně ucházejícího výdělku až do 31. ledna 1963. V lednu 1963 a v lednu každého dalšího kalendářního roku bude prováděn nový přepočet těchto dávek, a to vždy na základě průměrného měsíčního čistého výdělku vypočteného z výdělku za předcházející kalendářní rok.
§ 37
Zrušují se směrnice Ústřední rady odborů č. 11/1957 Ú. l. pro projednávání pracovních úrazů a nároků na jejich odškodnění a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 208/1958 Ú. l., o posuzování odůvodněnosti a přiměřenosti bolestného. 1)
§ 38
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1962.
Předseda Ústřední rady odborů:
Zupka v. r.
Ministr zdravotnictví:
Plojhar v. r.
Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení:
Erban v. r.
Příl. 1
Tabulka č. 1
Posuzování bolestného
A. Zásady
1. Bolestné náleží, jestliže v organismu nastaly objektivně zjistitelné změny, které byly vyvolány úrazem a působí bolest při úrazu, při jeho léčení nebo při odstraňování jeho následků.
2. V rámci bolestného se nehodnotí:
a) újmy, které jsou předmětem jiných složek náhrady škody, např. újma na výdělku se odškodňuje v rámci ušlého výdělku; bolest budoucí (následná) a bolest vznikající ze změn již trvalých se odškodňují jako ztížení společenského uplatnění, pokud mají takový vliv;
b) jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které vznikají úrazem a jsou přechodného rázu, např. zármutek nad vlastním úrazem nebo úrazem jiné osoby, strach, úlek, obavy, děsivé sny; hodnotí se však útrapy, které mají příčinu v organické poruše nervového ústrojí;
c) krátkodobé změny v organismu, které nevyžadují léčení, popř. nejsou objektivně zjistitelné.
3. Bolestné musí být přiměřené povaze zranění nebo u nemocí z povolání povaze poškození (dále jen "zranění") a průběhu jeho léčení. Tyto okolnosti je třeba pečlivě zjistit ve zdravotnické dokumentaci. Obě tato měřítka mají vyjádřit i rozdílnost bolesti podle osoby poškozeného; proto v rozmezí mezi dolní a horní hranicí sazby stanovené v tabulkách se přihlédne k celkovému stavu organismu v době zranění a v době léčení, k fyzickým útrapám a strastem z omezení pohybu, z bezmocnosti nebo z poruchy nervového ústrojí. Při komplikacích ztěžujících léčení a při jiných okolnostech zvyšujících bolestivost, zvyšuje se bolestné podle podmínek stanovených v odstavci 6 a 9.
4. Podle této tabulky se posuzuje bolestné také u nemocí z povolání a u akutních a subakutních otrav, které nezanechaly trvalé změny. V těchto případech hodnotí bolestné včetně závažnosti a celkového trvání bolesti v souvislosti s klinickým průběhem onemocnění lékař oddělení (ordinariátu, kliniky) nemoci z povolání. Při lehčím a kratším průběhu onemocnění stanoví lékař výši bolestného při dolní hranici rozmezí uvedeného v oddílu B, při těžším a delším průběhu při horní hranici.
5. Nevyskytuje-li se posuzované zranění v oddílu B, použije se sazby na zranění, s níž je lze po stránce bolesti nejspíše srovnat. Bolest do výše 10 bodů se nehodnotí.
6. Bolestné stanovené podle předchozích odstavců se zvyšuje:
a) až o polovinu, jestliže došlo k rané infekci (s výjimkou tetanu),
b) až o polovinu, jestliže jde o dislokovanou zlomeninu, u které bylo provedeno napravení (reposice) v celkovém nebo místním znecitlivění. Toto zvýšení lze uplatnit pouze jednou,
c) o jednu polovinu, jestliže povaha zranění si vyžádala bezprostřední chirurgický výkon. Za chirurgický výkon se nepokládají injekce, punkce kloubů, hrudníku a hlíz,
d) až na dvojnásobek, jestliže průběh (komplikace) léčení si vyžádá pozdější operační výkon.
7. Bolestné stanovené podle odstavců 1-5 se snižuje u zlomenin na polovinu sazby stanovené v tabulce, jde-li o neúplné zlomeniny.
8. Utrpěl-li poškozený jedno zranění uvedené v tabulce, nebo hodnocené podle odstavce 5 zásad, provede se ohodnocení plnou sazbou.
Utrpěl-li poškozený současně více zranění uvedených v tabulce nebo hodnocených podle odstavce 5 zásad, počítá se zranění, ohodnocené nejvyšším počtem bodů, plnou sazbou a součet sazeb za ostatní zranění se přičítá 3/4. Jde-li však o další zranění, které podle tabulky je zahrnuto v pojmu základního zranění, nehodnotí se toto zranění zvláště.
9. Posuzující lékař je oprávněn s ohledem na zvláštní okolnosti, jako jsou opětované transfuse a infuse, nebo na komplikace, jako jsou záněty žil, proleženiny, záněty plic apod., odchýlit se nejvýše o + - 20 % od hodnocení vypočítaného podle předchozích odstavců.
10. Dojde-li až po skončení léčení k operaci, která má příčinu v původním zranění, např. ke korekční operaci, posoudí lékař po stránce bolesti tuto operaci jako zranění, jemuž svou povahou odpovídá tato operace.
11. Posudek, kterým se bolestné hodnotí více než 300 body, nebo se zvyšuje podle ustanovení odstavce 6, lze vydat pouze, byl-li potvrzen odborným oddělením příslušného lékařského oboru. Totéž platí, jde-li o vnitřní zranění, např. krvácení do mozku nebo do míchy, poranění plic, ledvin.
12. Posudek o bolestném se vydává písemně na zavedeném tiskopisu. Jeho opis se přiloží ke zdravotnické dokumentaci postiženého. V posudku je nutno uvést kromě jména a osobních údajů postiženého stručný nález, způsob, jímž lékař dospěl k celkovému počtu bodů - jednotlivé diagnózy pokud možno bez použití latinských názvů a stručné hodnocení nálezu, dále zda zraněný je vyléčen zcela nebo zda má následky.
B. Sazby pro hodnocení
Hlava
 1. Zlomenina spodiny lební podle rozsahu a lokalizace  140-230
 2. Zlomenina kostí klenby lební (čelní, temenní, týlní,
  spánková), bez průvodných stavů (otřes mozku, krvácení
  nitrolební) za každou kost                50
 3. Zlomenina očnice                     80
 4. Zlomenina horní čelisti jednostranná           80
 5. Zlomenina Le Fort I.                  120
 6. Zlomenina Le Fort II.                  160
 7. Zlomenina Le Fort III.                 200
 8. Zlomenina nosních kůstek nebo přepážky nosní       20
 9. Zlomenina dolní čelisti jednostranná           80
 10. Zlomenina dolní čelisti oboustranná           120
 11. Vymknutí dolní čelisti                  30
 12. Vyražení
   1-2 zubů                         20
   3-5 zubů                         40
   6-9 zubů                         60
   více než 9 zubů                     80
 13. Uvolnění zubů s pevnou nesnímatelnou fixací
   (viz položka 12)
 14. Oděrky většího rozsahu spolu s větším pohmožděním
   a následnými krevními výrony v obličeji nebo ve
   vlasaté části hlavy                  15- 20
 15. Otřes mozku  I.stupně                 35
          II.stupně                55- 85
         III.stupně                85-120
 16. Pohmoždění mozku podle závažnosti           55-190
 17. Krvácení nad tvrdou plenou mozkovou (epidurální)     85
 18. Krvácení pod tvrdou plenou mozkovou (subdurální)     85
 19. Krvácení pod pavučnicí (subarachnoidální)       80-120
 20. Krvácení nitromozkové                 55-190
 21. Ztráta boltce ušního                   50
 22. Natržení boltce ušního                  15
 23. Poranění bubínku                     20
 24. Poranění bubínku s následným zánětem středoušním     50
 25. Tržná rána hlavy                    15- 25
 26. Skalpace hlavy                     55- 80
 27. Poranění vedoucí k traumatické poruše lícního
   nervu                         30 -40
 28. Poranění vedoucí k traumatické neuralgii trojklanného
   nervu                         60-180
 29. Tržná rána obličeje                  15- 25
 30. Tržná rána jazyka chirurgicky ošetřená         15- 25
 31. Poranění víčka                     15- 25
 32. Popálení víčka II. a III.stupně            30- 40
 33. Cizí těleso uvnitř oka                 35- 50
 34. Cizí těleso v rohovce s následnou infiltrací       20
 35. Popálení rohovky                    25- 35
 36. Rána pronikající do sklivce               60
 37. Rána rohovky s proděravěním a výhřezem duhovky     85-150
 38. Plazivý poúrazový vřed                 55- 80
 39. Pohmoždění oka s nitroočním krvácením         60- 75
 40. Odchlípení sítnice poúrazové              80-100
 41. Poranění oka vyžadující jeho vyjmutí ihned po
   úraze (včetně operace)                 120
 42. Poranění obou očí vyžadující vyjmutí ihned po
   úraze (včetně operace)                 300
 43. Oslnění elektrickým obloukem (elektrická oftalmie)    15

Krk a trup
 44. Zlomenina jazylky                    30
 45. Perforace jícnu                    100-150
 46. Perforující rána hrtanu nebo průdušnice        85-110
 47. Kompresivní zlomenina těla jednoho obratle se
   snížením přední části těla nejvýše o jednu třetinu   100
 48. Kompresivní zlomenina těla jednoho obratle se
   snížením přední části těla více než o jednu třetinu
   a zlomeniny kominutivní                 150
 49. Zlomenina těla každého dalšího obratle          20
 50. Zlomenina kosti křížové                 50
 51. Zlomenina kostrče                    30
 52. Zlomenina trnu, oblouku nebo jednoho příčného
   výběžku                         35
 53. Zlomenina více příčných výběžků             70
 54. Zlomenina     kloubních výběžků               70
 55. Vymknutí obratle bez neurologických příznaků      150
   Zlomeniny obratlů nebo jejich částí a luxace a
   poškození ploténky komplikované poškozením míchy
   nebo jejich kořenů se sčítají v plné hodnotě za
   tato poranění.
 56. Poškození meziobratlové ploténky prokazatelně úrazové  50
 57. Paraparesa a přechodná paraplegie podle rozsahu
   nebo rychlosti úpravy                 200-400
 58. Quadruparesa a přechodná quadruplegie podle rozsahu
   nebo rychlosti úpravy                 250-500
 59. Trvalá paraplegie                    800
 60. Trvalá quadruplegie                  1000
 61. Poranění míšních kořenů podle závažnosti
   neurologického nálezu                 125-200
 62. Zlomenina jednoho žebra                 30
 63. Zlomenina dvou až čtyř žeber               50
 64. Zlomenina každého dalšího žebra zvyšuje poslední
   sazbu o                         15
 65. Pohmoždění stěny hrudní s příznaky zlomeniny žebra
   bez pozitivního rtg nálezu                30
 66. Zlomenina kosti hrudní                  50
 67. Úrazový haemothorax                   50
 68. Úrazový pneumothorax                   50
 69. Přetlakový pneumothorax nebo podkožní emfysem      100
 70. Roztržení osrdečníku                  100
 71. Bodná nebo střelná rána srdce              100
 72. Otřes srdce                       100
 73. Bodná nebo řezná rána hrudníku neperforující      15- 25
 74. Bodná nebo řezná rána hrudníku perforující        50
 75. Perforující poranění bránice              100

Orgány břicha a pánve
 76. Řezná, bodná nebo střelná rána stěny břišní
   nepronikající                     15- 25
 77. Řezná, bodná nebo střelná rána stěny břišní
   pronikající do pobřišniční dutiny            50
 78. Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně
   (s peritoneálními příznaky)              25-35
 79. Proděravění žaludku nebo střeva             100
 80. Roztržení sleziny nebo jater              100
 81. Proděravění konečníku                  100

Ústrojí urogenitální
 82. Zhmoždění ledviny s haematurií (alespoň
   mikroskopickou)                    35- 50
 83. Rozdrcení ledviny                    100
 84. Roztržení močového měchýře nebo močové roury      100
 85. Pohmoždění pyje následkem úrazu             75
 86. Poranění vedoucí ke ztrátě pyje             100
 87. Pohmoždění varlat těžšího stupně            35-100
 88. Poranění vedoucí ke ztrátě varlete            50
 89. Poranění vedoucí ke ztrátě obou varlat         100
 90. Poranění vedoucí k potratu nebo k předčasnému
   porodu                         75-100
 91. Poranění vedoucí k intrauterennímu úmrtí plodu     75-100
 92. Řezná, bodná nebo tržná rána pochvy nebo zevních
   rodidel                        15- 25

Končetina horní
 93. Zlomenina klíčku                     30
 94. Zlomenina lopatky                    30
 95. Zlomenina krčku kosti pažní zaklíněná          50
 96. Zlomenina krčku kosti pažní nezaklíněná         75
 97. Zlomenina velkého hrbolku kosti pažní          40
 98. Diafyzární zlomenina kosti pažní            100
 99. Suprakondylická zlomenina kosti pažní          100
100. Transkondylická zlomenina kosti pažní          100
101. Nitrokloubní zlomenina distální epifyzy pažní kosti   120
102. Odlomení epikondylu pažní kosti             30
103. Zlomenina hlavičky kosti vřetenní            40
104. Zlomenina olekranu nebo proc. coronoides         40
105. Diafyzární zlomenina kosti vřetenní           75
106. Diafyzární zlomenina kosti loketní            75
107. Diafyzární zlomenina obou kostí předloktí        100
108. Monteggiova zlomenina předloktí             100
109. Collesova zlomenina předloktí (nebo Smithova)      50
110. Zlomenina bodcového výběžku kosti vřetenní        50
111. Zlomenina kosti člunkové zápěstí            75-100
112. Zlomenina jedné záprstní kůstky dlouhých prstů      30
113. Zlomenina několika záprstních kůstek           40
114. Bennettova zlomenina                   50
115. Zlomenina jednoho článku jednoho prstu          25
116. Zlomenina více článků jednoho prstu           30
117. Vymknutí ramena i s napravením              60
118. Vymknutí klíčku včetně napravení             40
119. Vymknutí lokte včetně napravení             60
120. Perilunární vymknutí ruky včetně napravení        60
121. Vymknutí kosti poloměsíčité včetně napravení       60
122. Vymknutí článků prstových včetně napravení        25
123. Pohmoždění ramenního kloubu těžšího stupně
   s nutnou fixací                     20
124. Pohmoždění loketního kloubu těžšího stupně
   s nutnou fixací                     10
125. Podvrtnutí zápěstí s nutnou pevnou fixací        10
126. Rozsáhlejší pohmoždění horní končetiny s většími
   krevními výrony                     15
127. Přetržení svalu nadhřebenového částečné         40
128. Přetržení svalu nadhřebenového úplné           60
129. Přetržení dlouhé hlavy dvojhlavého svalu         40
130. Povrchní rána horní končetiny chirurgicky ošetřená    15
131. Hluboká rána horní končetiny s větším krvácením
   chirurgicky ošetřená                   25
132. Úplné přerušení šlachy natahovače nebo ohýbače
   a) na prstu                       30
   b) obou ohýbačů na prstu                 40
   c) jedné nebo více šlach v zápěstí nebo na ruce     30
   d) více šlach v zápěstí nebo na ruce           60
133. Částečné přerušení hodnotí se jednou polovinou
   položky 132
134. Poranění velké cévy horní končetiny           15
135. Poranění vedoucí k úplnému ochrnutí nervu
   a) trvale                        70
   b) přechodně                       50
136. Poranění vedoucí k částečnému ochrnutí nervu
   horní končetiny
   a) trvale                        35
   b) přechodně                       25
137. Poranění vedoucí k ochrnutí pleteně pažní        200
138. Poranění vedoucí ke ztrátě paže, předloktí
   nebo ruky                        200
139. Poranění vedoucí ke ztrátě jednoho prstu ruky      30
140. Poranění vedoucí ke ztrátě dvou prstů ruky        40
141. Poranění vedoucí ke ztrátě jednoho článku prstu     20
142. Poranění vedoucí ke ztrátě více prstů ruky        60

Dolní končetina
143. Zlomenina kosti stydké, sedací nebo kyčelní       50
144. Zlomenina pánve s porušením prstence pánevního     120
145. Zlomenina krčku kosti stehenní
   a) zaklíněná                      100
   b) nezaklíněná                     150
   c) pertrochanterická                  125
146. Zlomenina kosti stehenní diafyzární           125
147. Izolovaná zlomenina velkého nebo malého trochanteru   50
148. Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní   100
149. Zlomenina čéšky                     75
150. Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní   100
151. Diafyzární zlomenina kosti holenní           100
152. Diafyzární zlomenina kosti lýtkové bez poranění
   hlez. kloubu                       30
153. Diafyzární zlomenina obou kostí bérce          100
154. Zlomenina bérce nad kotníky               100
155. Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti holenní
   kompresivní                       125
156. Zlomenina jednoho kotníku                40
157. Zlomenina obou kotníků                  60
158. Zlomenina trimalleolární                100
159. Poranění hlezenného kloubu s diastazou
   tibiofibulární                     80-100
160. Zlomeniny kosti patní
   a) výběžků                        30
   b) těla bez postižení kloubů               50
   c) těla nitrokloubní                  100
161. Zlomenina kosti hlezenné                 75
162. Zlomenina jiné kosti tarsální              50
163. Zlomenina base 5. kůstky záprstní            40
164. Zlomenina jedné záprstní kosti              40
165. Zlomenina více záprstních kostí             75
166. Zlomenina jednoho článku prstu
   a) palce                         20
   b) ostatních prstů                    15
167. Zlomenina více článků
   a) palce                         40
   b) ostatních prstů                    25
168. Vymknutí kyčelního kloubu včetně napravení       100
169. Vymknutí čéšky včetně napravení             25
170. Vymknutí kolena včetně napravení (přetržení vazů
   nelze připočítávat)                   100
171. Vymknutí v hlezenném kloubu (včetně napravení)     100
172. Vymknutí v jiných kloubech nohy (Chopart, Lisfranc,
   sub talo) včetně napravení                60
173. Vymknutí prstu nohy                   25
174. Podvrtnutí kolenního kloubu s nutnou fixací       30
175. Podvrtnutí hlezenného     kloubu bez prokazatelného
   porušení vazu                     15- 20
176. Natržení postranních vazů kolenního kloubu        30
177. Přetržení postranního vazu vnitřního nebo zevního    40
178. Přetržení zkříženého vazu                60
179. Poškození menisku                    30
180. Natržení Achillovy šlachy                20
181. Přetržení Achillovy šlachy nebo úponu jiného většího
   svalu dolní končetiny případně vytržení kostního
   úponu                          50
182. Přerušení šlachy ohýbače nebo natahovače
   a) palce                         35
   b) jiného prstu                     15
   c) všech ostatních                    35
184. Hluboká rána dolních končetin              25
185. Poranění velké cévy dolní končetiny           15
186. Poranění vedoucí k úplnému ochrnutí nervu
   a) trvale                        70
   b) přechodně                       50
187. Poranění vedoucí k částečnému přerušení nervu
   a) trvale                        35
   b) přechodně                       25
188. Poranění vedoucí ke ztrátě dolní končetiny
   v kterékoliv výši                    200
189. Poranění vedoucí ke ztrátě
   palce nohy                        40
   jiného prstu                       20
   všech prstů kromě palce                 40

Ostatní poranění
190. Cizí tělesa v podkožním vazivu chirurgicky
   odstraněná                        15
191. Mnohočetná cizí tělesa v podkoží neodstraňovaná
   chirurgicky (broky)                   15
192. Mnohočetné oděrky                    15
193. Úrazový šok bez přihlédnutí k jiným poraněním
    I.stupeň                        25
   II.stupeň                        50
   III.stupeň                        85
194. Ranný tetanus                     85-300
195. Celkové projevy úrazů elektrickým proudem       35-120
196. Místní projevy úrazu elektrickým proudem
   (viz položka 197-200).

Popáleniny, poleptání a omrzliny
(Tvorba keloidních jizev s následnými kontrakturami se
nepokládá pro účely této tabulky za typický průběh hojení.)
197.  I.stupeň
   a) postihující více než 10 % povrchu těla a
    méně než 1/3                     30
   b) postihující více než 1/3, avšak méně než polovinu   50
   c) postihující více než polovinu povrchu těla      85
198. II.stupeň
   a) postihující povrch těla do 10 cm2           15
   b) postihující méně než 10 % povrchu těla, avšak
    více než 10 cm2                   25- 50
   c) postihující více než 10 % povrchu těla, ale
    méně než 1/3                    50-120
   d) postihující více než 1/3 povrchu těla, ale
    méně než polovinu                 120-220
   e) postihující více než polovinu povrchu těla     220-370
199. III.stupeň
   a) postihující povrch těla do 10 cm2          15- 50
   b) postihující více než 10 cm2, ale méně než 10 %   50-100
   c) postihující více než 10 %, ale méně než 1/3    100-250
   d) postihující více než 1/3, ale méně než 1/2     250-450
   e) postihující více než polovinu povrchu těla     450-750
200. IV.stupeň popálení, poleptání nebo omrzliny      80-300
201. IV.stupeň popálení, poleptání nebo omrzliny
   ve velkém rozsahu                   300-750
202. Poleptání (kyselinou fluorovodíkovou)         50-300

Akutní (subakutní) otravy a jiná poškození
203. Otrava olovem a jeho sloučeninami           30-120
204. Otrava fosforem a jeho sloučeninami          30- 80
205. Otrava fosfor. insekticidy               30-100
206. Otrava rtutí a jejími sloučeninami           30-100
207. Otrava arsénem a jeho sloučeninami           30- 80
208. Otrava mangánem a jeho sloučeninami          30-100
209. Otrava sirouhlíkem                   30-100
210. Otrava sirovodíkem                   30- 80
211. Otrava kysličníkem uhelnatým              30- 80
212. Otrava kyanovodíkem a jeho sloučeninami        30-160
213. Otrava benzenem, toluenem a xylenem          20- 50
214. Otrava anilinem                    20- 80
215. Otrava nitrobenzenem                  30- 80
216. Otrava dinitrobenzenem                 30-120
217. Otrava nitrochlorbenzenem nebo dinitrochlorbenzenem  30- 80
218. Otrava toluidinem                   30- 80
219. Otrava dinitrokresolem                 30- 80
220. Otrava odstřelovými plyny               30-100
221. Otrava trinitrotoluenem                30-100
222. Otrava chloranilinem                  30- 80
223. Otrava dinitrofenolem                 30- 80
224. Otrava trichlorethylenem                20- 50
225. Otrava methylchloridem                 40-100
226. Otrava methylbromidem                 40-100
227. Otrava dichlorethanem                 30- 80
228. Otrava tetrachlormetanem                20- 50
229. Otrava vinylchloridem                 20- 50
230. Otrava chlorovanými insekticidy            30- 80
231. Otrava dinitroglykolem nebo dinitrodiglykolem     20-100
232. Otrava fosgenem nebo difosgenem            30-100
233. Otrava yperitem nebo lewisitem             40-120
234. Otrava chlorem                     30-100
235. Otrava nitrosními plyny                30-100
236. Otrava kysličníkem siřičitým nebo sírovým       30-100
237. Otrava formaldehydem                  30- 80
238. Ostatní akutní a subakutní otravy           20-100
239. Akutní postiradiační syndrom              40-200
240. Akutní vřed po ionisujícím záření           40-150
241. Akutní kožní zánět (primárně toxický, alergotoxický)  30-100
242. Trichofycie (akutní a subakutní formy)         20- 50
243. Antrax                         60-150
244. Akutní formy infekčních nemocí z povolání       30-100
245. Akutní forma kesonové nemoci             50-100
Příl.2
Tabulka č. 2
Posuzování ztížení společenského uplatnění po úrazech
A.Zásady
1. Lékař posuzuje jen anatomický nebo funkční podklad toho, že se postižený v životě a ve společnosti nemůže uplatňovat tak, jako před úrazem. Hodnocení se provádí body podle oddílu B této tabulky. Pokud jde o stav, který není v tabulce uveden jmenovitě, stanoví se počet bodů podle rozsahu a povahy zjištěných následků úrazů v poměru ke stavům obdobným, které jsou v tabulce uvedeny.
2. Jestliže došlo současně k několika škodám, které mají za následek ztížení společenského uplatnění v několika směrech, počítá posuzující orgán nejzávažnější ze škod plnou hodnotou a ostatní jednou polovinou počtu bodů v tabulce uvedených.
3. V rámci odškodnění za ztížení společenského uplatnění se nehodnotí:
a) poškození přechodného rázu, která vedou jen k dočasnému ztížení společenského uplatnění;
b) menší jizvy, drobné kosmetické defekty a chorobné změny lehčího rázu, které nemohou vésti k výraznějšímu omezení společenského uplatnění.
4. Posudek o ztížení společenského uplatnění se vydává písemně na předepsaném tiskopisu; jeho opis se přiloží ke zdravotnické dokumentaci zraněného. V posudku je nutno uvést kromě jména a osobních údajů zraněného, jakým způsobem dospěl lékař k celkovému počtu bodů (jednotlivé diagnózy a jejich hodnocení); v závažnějších případech, kde základní počet bodů převyšuje 300, se posudek vydá jen po potvrzení příslušným odborným oddělením. Stejně je tomu v těch případech, kde posuzující lékař pokládá příčinu, vedoucí ke ztížení společenského uplatnění za odstranitelnou a uvádí počet bodů, kterému by pravděpodobně odpovídal stav poškozeného po provedeném zákroku.
B.Sazby pro hodnocení
              I. Hlava
 1. Úplná skalpace měkkých pokrývek lebních -
   u muže                         120
   u ženy                         360
 2. Částečná skalpace podle rozsahu -
   u muže                         40-100
   u ženy                        120-300
 3. Kostní defekt v klenbě lební
   do 10 cm2                       150-230
   přes 10 cm2                   do   370
 4. Stavy po úrazech mozku:
   a) postkomoční syndrom              do   120
   b) prokázaně poúrazová epilepsie
    Jacksonského typu                   do   750
    typu grand mal                  750-1200
 5. Poruchy mozkových nervů:
   a) anesmie po zlomenině přední jámy       do   120
   b) poruchy nervu zrakového viz zrak
   c) porucha okohybných nervů s diplopií      do   480
   d) poúrazová neuralgie trojklanného nervu    do   480
   e) porucha lícního nervu               230-480
 6. Poškození obličeje
   a) znetvoření obličeje, budící ošklivost
    nebo soucit                     300
   b) poškození menšího stupně např. jizvy podle
    rozsahu a umístění                  0-200
 7. Ztráta nosu:
   částečná                        230
   úplná                          300
   úplná se zúžením průduchů                450
 8. Ztráta boltce ušního:
   jednoho                         230
   obou                          300
 9. Zúžení otvoru ústního                  230
 10. Defekt rtu se slinotokem                300
 11. Slinná píštěl                      300
 12. Ztráta zubů:
   všech                          360
   poloviny                        180
   čtyř a více                       90
   méně než čtyř při možnosti pevné protézy         0
   není-li možná pevná náhrada              20- 90
 13. Omezené otvírání úst z poruch temporomandibulárního
   kloubu nebo dolní čelisti:
   otvírání úst na 3 cm                  150
   méně než 2 cm                      450
 14. Těžké funkční poruchy jazyka (ztráta tkáně
   nebo jizvy)                       300
 15. Ztráta jazyka                      500
 16. Porucha řeči centrálního původu            50-200

            II. Smyslové orgány
 17. Oslepnutí nebo ztráta jednoho oka při normálním
   visu druhého oka po snesitelné korekci         600
 18. Oslepnutí nebo ztráta druhého oka           1200
 19. Ztráta obou očí nebo dovršení slepoty
   (visus 1/60 a méně na lepším oku)           1800
 20. Oslabení visu podle stupně:
       +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
       | 6/10 | 6/12 | 6/15 | 6/20 | 6/30 | 6/40 | 6/60 | 3/60 | 1/60 |  0 |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    | %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |  0 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 360 | 480 | 480 | 600 | 600 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/10 | 120 | 120 | 120 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/12 | 120 | 120 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 600 | 600 | 680 | 680 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/15 | 120 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 600 | 680 | 680 | 760 | 760 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/20 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | 1000 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/30 | 240 | 360 | 480 | 600 | 680 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/40 | 360 | 480 | 480 | 600 | 760 | 920 | 1080 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6/60 | 480 | 520 | 600 | 680 | 840 | 1000 | 1240 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3/60 | 480 | 600 | 600 | 680 | 920 | 1080 | 1320 | 1480 | 1640 | 1640 | 1720 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1/60 | 600 | 600 | 680 | 760 | 920 | 1160 | 1400 | 1560 | 1640 | 1800 | 1800 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 0  | 600 | 600 | 680 | 760 | 1000 | 1240 | 1480 | 1640 | 1720 | 1800 | 1800 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 21. Ztráta čočky jednoho oka (bez ohledu na visus
   se snesitelnou optimální korekcí, který se hodnotí
   zvlášť podle čís. 20)                  480
 22. Ztráta čočky druhého oka nebo ztráta čoček obou očí
   (bez ohledu na visus při optimální snesitelné
   korekci, který se hodnotí zvlášť podle čís. 20)     300
 23. Obrna okohybných svalů               do  480
 24. Omezení zorného pole podle stupně           0-1800
 25. Porušení průchodnosti slzných cest nebo chybné
   postavení brv apod.:
   jednostranně                       80
   oboustranně                       150
 26. Ztráta sluchu jednoho ucha               230
 27. Ztráta sluchu druhého ucha               450
 28. Ztráta sluchu obou uší                 680
 29. Silná nedoslýchavost, šepot 2-4 m
   jednostranná                      120
   oboustranná                       240
 30. Silná nedoslýchavost, šepot pod 2 m
   jednostranná                      150
   oboustranná                       450
 31. Chronický středoušní zánět prokázaně poúrazový
   jednostranný                      120
   oboustranný                       240
 32. Porucha labyrintu
   jednostranná                      230
   oboustranná                       600

              III. Krk
 33. Omezení pohyblivosti hlavy a krku
   lehkého stupně                     225
   těžkého stupně                     450
 34. Ztráta hlasu:
   úplná                          400
   částečná                        150
 35. Trvalá tracheální kanyla po tracheotomii        750
 36. Zúžení hrtanu                      600
 37. Větší jizvy (podle lokalizace a rozsahu)       150-225
   Pokud takovéto jizvy omezují pohyblivost hlavy
   a krku, hodnotí se ještě výpad funkce podle č.33.

              IV. Hrudník
 38. Omezení pohyblivosti hrudníku a deformity po
   zlomenině více žeber nebo kosti hrudní:
   lehkého stupně                   do  225
   těžkého stupně                   do  450
 39. Zmenšení rozpínavosti plic následkem srůstů:
   lehký stupeň                    do  300
   těžký stupeň                    do  600
 40. Plicní hlíza, zánět kolem cizího tělesa nebo
   zbytková dutina po empyemu               600
 41. Traumatický infarkt myokardu - viz č. 42
 42. Poruchy srdečně-cévní podle stupně          150-1800
 43. Větší jizvy (zejména po spáleninách) postihující
   krajinu zad a prsů
   u mužů                       do  150
   u žen                       do  225

              V. Břicho
 44. Poškození stěny břišní s poruchou břišního lisu     300
 45. Kýla v jizvě, prokazatelně poúrazová          300
   (kýly tříselná, pupeční, stehenní a epigastrická
   se nepokládají za následek úrazu)
 46. Poruchy funkce jícnu nebo břišních orgánů s
   prokázanou poruchou pasáže podle stupně výživy    300-900
 47. Časté subileozní stavy                 380
 48. Zevní píštěl tenkého střeva:              1500
 49. Trvalá píštěl tlustého střeva:
   coecum                         1050
   transversum                       900
   sigma                          750
 50. Stav po resekci tenkého střeva většího rozsahu
   s poruchou výživy                  750-1000
 51. Nedomykavost svěračů řitních:
   úplná                          600
   částečná                        150
 52. Výhřez konečníku                    300
 53. Perianální píštěl poúrazová               300
 54. Ztráta sleziny                     300

          VI. Ústrojí urogenitální
 55. Zúžení močové roury bez komplikací           225
 56. Zúžení močové roury se zánětem měchýře a residuem    450
 57. Inkontinence měchýře
   lehčího stupně                     300
   těžšího stupně                     600
 58. Píštěl močové roury                   600
 59. Píštěl močového měchýře                 750
 60. Ztráta jedné ledviny                  450
 61. Ztráta pyje:
   do 45 let                       1000
   přes 45 let                       600
 62. Ztráta jednoho varlete:
   do 45 let                        150
   přes 45 let                       80
 63. Ztráta obou varlat:
   do 45 let                       1000
   přes 45 let                    do  500
 64. Píštěl rektovaginální nebo
   vezikovaginální po úrazu
   do 45 let                       1000
   přes 45 let                       600

            VII. Páteř a mícha
 65. Omezení pohyblivosti páteře:
   lehkého     stupně                     300
   těžkého stupně                     750
 66. Stavy po poranění páteře s poruchami cítivosti
   a změnami v intenzitě reflexů (hlavně syndrom
   lumboischiadický a cervikokraniální a - brachiální
   lehkého stupně                     300
   těžkého stupně                     900
 67. Stavy po poranění páteře s porušením míchy
   quadruplegie                      2000
   paraplegie                       1900

              VIII. Pánev
 68. Poúrazová kokcygodynie               do  300
 69. Stavy po zlomenině jednotlivých kostí pánevních
   s trvalou deformitou a poruchou statiky         530
 70. Porušení souvislosti prstence pánevního ve sponě
   stydké nebo v kloubech sakroiliakálních         600
 71. Poúrazové deformace pánve znemožňující
   spontánní porod:
   u žen do 45 let                    1350
   u žen přes 45 let                    450

            IX. Horní končetina
                           vpravo vlevo
 72. Ztráta obou horních končetin              1950
 73. Ztráta jedné horní končetiny:
   exartikulace                     1050-900
   vysoká amputace                    900-750
 74. Amputace nad loktem                  830-680
 75. Amputace předloktí při zachovalém loketním kloubu   750-600
 76. Ztráta ruky v zápěstí (stejně i ztráta všech prstů
   ruky)                         750-600
 77. Zastaralá nereponovaná luxace ramena         450-380
 78. Habituální luxace ramena               380-300
 79. Úplná ztuhlost ramena v addukci            450-380
 80. Úplná ztuhlost ramena v abdukci            530-450
 81. Pohyb ramena mezi addukcí a horizontálou       230-180
 82. Pohyb mezi addukcí a 30 st. nad horizontálou     150-120
 83. Pohyb mezi addukcí a 60 st. nad horizontálou      80- 60
 84. Viklavost ramena těžkého stupně
   (po odstranění hlavice atd.)             750-600
 85. Pakloub diafyzy kosti pažní              750-600
 86. Úplná ztuhlost lokte v natažení 180 st.
   nebo v tupém úhlu                   450-380
 87. Úplná ztuhlost lokte v pravém úhlu          300-240
 88. Úplná ztuhlost lokte v ostrém úhlu          450-380
 89. Omezená pohyblivost lokte:
   pohyb od 150 st. - 60 st.               150-120
   pohyb od 120 st. - 80 st.               230-180
 90. Viklavý kloub loketní těžkého stupně         600-500
 91. Poúrazový cubitus valgus s drážděním n. ulnaris    300-240
 92. Pakloub okovce                    180-120
 93. Pakloub obou kostí předloktí             600-500
 94. Pakloub diafyzy kosti loketní             300-240
 95. Pakloub diafyzy kosti vřetenní            450-380
 96. Ztuhlost předloktí ve středním postavení mezi
   pronací a supinací                  380-300
 97. Ztuhlost předloktí v supinaci (plné)         600-500
 98. Ztuhlost předloktí v úplné pronaci          450-380
 99. Omezení pronace a supinace předloktí
   lehkého stupně                    150-120
   těžkého stupně                    300-240
100. Ztuhlost zápěstí v středním postavení         300-240
101. Ztuhlost zápěstí
   v dors. flexi do 30 st.                230-150
   v dors. flexi úplné                  450-380
   ve volární flexi                   450-380
102. Omezení pohyblivosti zápěstí
   lehkého stupně                    150-120
   těžkého stupně                    240-180
103. Viklavý zápěstní kloub                380-300
104. Ztráta palce ruky: oba články             270-230
   oba články se záprstní kostí             380-300
   koncový článek                    140-110
   úplná ztuhlost základního nebo mezičlánkového
   kloubu                         90- 70
   karpemetakarpálního kloubu              150-120
105. Ztuhlost všech kloubů, znemožňující utvoření
   špetky                        270-230
106. Úrazy ukazováku:
   ztráta celého prstu (event. i se záprstní kostí)   180-150
   ztráta každého článku                 60- 50
   ztuhlost každého z kloubů               60- 50
107. Úrazy třetího až pátého prstu:
   ztráta každého z těchto prstů včetně příslušné
   záprstní kosti                    140-110
   ztráta dvou nebo tří článků              100- 80
   ztráta konečného článku                50- 40
   úplná ztuhlost všech tří kloubů            90- 70
   omezení funkce: hrot na 4 cm od dlaně         60- 50
   hrot na 2 cm od dlaně                 30- 20
108. Ztuhlost všech kloubů prstu, bránící funkci
   ostatních prstů                    140-110
109. Obrna pleteně pažní úplná               900-750
   horní typ                       600-480
   dolní typ                       750-600
110. Obrna nervu axilárního                450-380
111. Obrna nervu vřetenního úplná             450-380
112. Obrna nervu středního úplná              450-380
113. Obrna nervu loketního úplná              600-450
114. Obrna nervu středního a loketního           750-600
115. Obrna nervu vřetenního a loketního          750-600
116. Úplná obrna všech tří nervů              900-750
117. Větší jizvy (podle lokalizace a rozsahu);
   náhrada za omezení funkce kloubu se přičítá
   podle odst. 2 zásad                  20-160

            X. Dolní končetina
118. Ztráta obou dolních končetin              1950
119. Ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny       1950
120. Ztráta jedné dolní končetiny:
   exartikulace                      900
   amputace ve stehně                   750
121. Ztráta bérce pod kolenem                680
122. Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním       600
123. Ztráta chodidla v Chopartově kloubu           500
124. Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu          450
125. Ztráta všech prstů nohy                 270
126. Pakloub krčku stehenní kosti              530
127. Pakloub diafysy stehenní kosti             700
128. Ztuhnutí kyčelního kloubu
   v příznivém postavení                  300
   v nepříznivém postavení                 600
129. Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
   lehkého stupně                     200
   těžkého stupně                     300
130. Viklavost kolena lehkého stupně             300
   do těžkého stupně s nutností ortopedického
   podpůrného aparátu                   450
131. Úplná ztuhlost kolena v natažení            450
   v úhlu asi 170 st.                   300
   v úhlu pod 150 st.                   750
132. Omezení pohyblivosti kolena:
   nataž. 170 st. - ohnutí 120 st.             240
   180 st. - 90 st.                    120
133. Poškození poloměsičité chrupavky
   s blokádami                      230-300
134. Pakloub bérce (kosti holenní nebo obou)         680
135. Zkrácení jedné dolní končetiny
   nad 2 cm                        300
   nad 6 cm                        600
136. Stejné zkrácení obou d.k.                -
137. Zlomenina bérce, zhojená s osovou úchylkou
   do 15 st.                        230
   nad 15 st.                       380
138. Ztuhlost hlezenného kloubu v pravém úhlu k bérci    380
139. Ztuhlost hlezenného kloubu v plantární flexi
   do 10 st.                        300
   do 30 st.                        450
140. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
   lehkého stupně                     120
   těžkého stupně                     240
141. Plochá noha vbočená (po zlomenině kosti patní,
   kostí nártních nebo obou kotníků)            350
142. Úrazy palce nohy:
   ztráta celého prstu                   150
   ztráta konečného článku                 50
   úplná ztuhlost obou kloubů               150
   úplná ztuhlost jednoho z kloubů             70
143. Ztráta jiného prstu nohy: za každý            20
144. Porucha funkce každého z těchto prstů          10
145. Obrna sedacího nervu úplná               750
146. Obrna lýtkového nervu úplná               350
147. Obrna holenního nervu                  500
148. Větší jizvy (podle lokalizace a rozsahu); náhrada
   za omezení funkce kloubu se přičítá podle odst. 2
   zásad                         20-160
Příl.3
Tabulka č. 3
Posuzování ztížení společenského uplatnění při nemocech z povolání
A. Zásady
1. Jednorázové odškodnění za ztížení společenského uplatnění při nemocech z povolání zahrnuje jak odškodné za ztížení společenského uplatnění, tak i za bolest, která postiženému vznikla nebo v budoucnu vznikne.
2. Jestliže nemoc z povolání nezanechala u pracovníka trvalé změny, nepřísluší odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Přechodné, objektivně zjistitelné změny vyvolané nemocemi z povolání a působící bolest se hodnotí v rámci bolestného (příloha 1 k vyhlášce).
3. Lékař na základě závažnosti zjištěné nemoci z povolání a s přihlédnutím k jejímu vývoji ohodnotí ji základním počtem bodů podle oddílu B.
4. Jestliže poškozený onemocněl několika nemocemi z povolání, ohodnotí se nemoc z povolání, při níž je v oddílu B stanoven nejvyšší počet bodů, plným počtem bodů; ostatní nemoce z povolání u poškozeného se hodnotí polovicí bodů uvedených v oddílu B.
5. Posuzující lékař je oprávněn s ohledem na zvláštní okolnosti, zejména na komplikace, odchýlit se nejvýše o + - 20 % od hodnocení vypočítaného podle sazeb a zásad tabulky.
6. Posudek o jednorázovém úrazovém odškodnění při nemoci z povolání vydává písemně lékař oddělení (ordinariátu, kliniky) nemocí z povolání na zavedeném tiskopisu; jeho opis se přiloží ke zdravotnické dokumentaci. V posudku vedle jména a osobních údajů se stručně uvede, jakým způsobem lékař stanovil počet bodů. V posudku se vyjadřuje lékař pouze ke zjištěnému zdravotnímu stavu, vzhledem k nemoci z povolání.
B. Sazby pro hodnocení
 1. Chronická otrava olovem, stav po otravě olovem    150- 600
 2. Chronická otrava fosforem               150- 900
 3. a) Stav po poškození fluorem (poleptání)        60- 600
  b) Fluorosa                      300- 750
 4. Chronická otrava rtutí, stav po otravě rtutí     150- 900
 5. Chronická otrava arsenem, stav po otravě arsenem   150- 900
 6. Chronická otrava manganem               150- 750
 7. Chronická otrava sirouhlíkem, stav po otravě
  sirouhlíkem                      150- 900
 8. Otrava sirovodíkem                  150- 600
 9. Chronická otrava kysličníkem uhelnatým, stav
  po otravě CO                     150- 750
10. Otrava kyanovodíkem a jeho sloučeninami        60- 450
11. a) Chronická otrava benzenem, stav po otravě
    benzenem                      150-1200
  b) Chronická otrava toluenem, stav po otravě
    toluenem                      60- 450
  c) Chronická otrava xylenem, stav po otravě
    xylenem                       60- 450
12. a) Chronická otrava anilinem             150- 750
  b) Papilom a rakovina močového měchýře při
    výrobě benzidinu                  750-2000
  c) Otrava odstřelovými plyny             150- 600
  d) Otrava trinitrotoluenem              150- 750
13. a) Chronická otrava trichlorethylenem         150- 750
  b) Chronická otrava methylchloridem, stav po otravě  150-1200
  c) Chronická otrava methylbromidem, stav po otravě  150-1200
  d) Chronická otrava dichlorethanem, stav po otravě  150- 900
  e) Chronická otrava tetrachlormethanem, stav
    po otravě                     150- 900
  f) Chronická otrava vinylchloridem          150- 600
14. Chronická otrava dinitroglykolem nebo
  dinitrodiglykolem                   150- 900
15. a) Otrava fosgenem nebo difosgenem, stav po otravě  150- 450
  b) Otrava yperitem, lewisitem             150- 750
16. a) Rentgenová dermatitis                60- 450
  b) Poškození krvetvorby ionisujícím zářením      150-1200
  c) Rakovina kůže z ionisujícího záření        450-1200
  d) Zákal čočky z ionisujícího záření         200- 480
17. Poškození elektromagnetickým zářením         150- 750
18. Kožní rakovina profesionálního původu         450-1200
19. Profesionální dermatosy                60- 750
20. Rakovina plic z radioaktivních látek           200
21. a) Tuberkulóza plic                  450-1500
  b) Tubercula anatomicum                60- 300
  c) Ostatní mimoplicní formy tbc            300-1200
  d) Hepatitis epidemica prof., stav po
    hepatitidě                     300-1200
  e) Tyfus abd, stav po tyfu (bacilonosičství)     150- 900
  f) Stavy po ostatních přenosných a parasitár.
    nemocech                      150-1200
22. Tropické přenosné nemoci               150- 200
23. a) M. Bang, stav po brucelose             150-1200
  b) Stav po ornitose                  150- 900
  c) M. Weil, stav po M. Weil              300- 900
  d) Tetanus                       85- 300
  e) Stav po klíšťové encefalitidě           300-1200
  f) Infekční hrboly dojičů               60- 200
  g) Trichofycie                     60- 300
24. Kesonová nemoc (trvalé postižení)           300-1200
25. a) Vasoneuroza                     50- 300
  b) Poškození šlach, svalů a kloubů otřesy       150- 600
26. Aluminosa                       150- 450
27. Beryliosa plic                    600-1800
28. a) Silikosa                      600-2000
  b) Silikotuberkulóza                 1200-2000
29. Asbestosa                       600-2000
  b) Asbestosa s rakovinou plic              2000
30. Poškození dýchacích cest Thomasovou moučkou      150- 450
31. a) Perforace nosní přepážky účinkem chrómu       50- 200
  b) Dermatosa z chrómu                 150- 750
  c) Rakovina plic z chrómu                2000
32. Těžká nedoslýchavost z hluku             300- 700
33. Šedý zákal                      300- 900
34. Nystagmus horníků v těžkých a složitých tvarech    90- 230
35. Otlak loketního nervu                 300- 750
36. Rozedma plic foukačů skla               150- 500
37. Profesionální nedomykavost hlasivek a uzlíky
  na hlasivkách                     150-450
1) Příklad č.1
Průměrný roční výdělek, z něhož se pracovníku vypočítává invalidní důchod, činí 18 000 Kčs. Invalidní důchod v nejvyšší výměře činí u pracovníka III. pracovní kategorie 85 % z tohoto výdělku, t.j. 1275 Kčs měsíčně. Po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu má pracovník čistý výdělek 1100 Kčs. Náhrada, kterou mu bude podnik vyplácet, činí 175 Kčs (t.j. rozdíl mezi částkami 1275 a 1100 Kčs).
Příklad č.2
Pracovníku s výdělkem uvedeným v příkl. č.1 byl přiznán částečný invalidní důchod při pracovním úrazu v částce 600 Kčs měsíčně. Po pracovním úrazu pracuje s polovičním pracovním úvazkem a vydělává si 600 Kčs čistých. Podnik mu bude doplácet měsíčně náhradu 75 Kčs (tj. rozdíl mezi částkou 1275 Kčs a součtem částečného invalidního důchodu 600 Kčs a výdělkem 600 Kčs).
Příklad č.3
Ženatý pracovník III. pracovní kategorie s jedním dítětem utrpěl v dubnu 1962 pracovní úraz, který způsobil trvalé snížení pracovní schopnosti. V letech 1957-1960 si vydělával průměrně 1500 Kčs měsíčně hrubých. Od 1.1.1961 byl po zvýšení kvalifikace přeřazen na jinou práci a jeho výdělek se zvýšil na 1800 Kčs měsíčně hrubých, takže průměrný čistý měsíční výdělek za 12 kalendářních měsíců před pracovním úrazem činil 1586 Kčs (původní výdělek). Po pracovním úrazu si vydělává měsíčně 1250 Kčs čistých. Průměrný roční výdělek podle předpisů o sociálním zabezpečení v letech 1957-1961 je 18 720 Kčs. Invalidní důchod v nejvyšší výměře by činil 85 %, tj. 1326 Kčs měsíčně. Původní výdělek je tedy vyšší o 19,6 % než invalidní důchod v nejvyšší výměře. Pracovníku přísluší od podniku náhrada ve výši 336 Kčs měsíčně (tj. rozdíl mezi částkami 1583 a 1250 Kčs).
1) Příklad
Ženatý pracovník II. pracovní kategorie s dvěma dětmi utrpěl v únoru 1962 pracovní úraz, následkem něhož se stal invalidní. V letech 1957-1959 si vydělával průměrně 1600 Kčs měsíčně hrubých. Od 1. ledna 1960 byl po zvýšení kvalifikace přeřazen na jinou práci a jeho výdělek se zvýšil v průměru na 1900 Kčs měsíčně hrubých, takže jeho čistý výdělek za posledních 12 kalendářních měsíců před pracovním úrazem činil 1738,30 Kčs (původní výdělek).
Průměrný roční výdělek podle předpisů o sociálním zabezpečení v letech 1957-1961 je 20 640 Kčs. Invalidní důchod v nejvyšší výměře, který pracovníkovi byl přiznán, činí 1462 Kčs měsíčně. Poněvadž původní výdělek je vyšší o více než 10 % než jeho invalidní důchod v nejvyšší výměře, přísluší mu od podniku náhrada 276,30 Kčs měsíčně (tj. rozdíl mezi částkou 1738,30 a částkou 1462 Kčs). V případě, že podnik odpovídá jen zčásti, např. z 50 %, přísluší mu náhrada 138,15 Kčs měsíčně.
1) Instrukce ministerstva zdravotnictví poř. č. 27/1957 Sb. instr.
1) Nedotčen zůstává výnos ministerstva financí ze dne 29.1.1957 čj. 113/158/1957 poř. č. 6/1957 Sb. instr. a výnos pověřenectva financí ze dne 6.2.1957 čj. 11/109/1957, poř. č. 19/1957 Zb. inštr.
2) § 8 zák. č.55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení zaměstnanců.