Vyhláška ze dne 9.3.1964 o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy

9.3.1964 | Sbírka:  46/1964 Sb. | Částka:  22/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb., 1/1963 Sb., 69/1958 Sb.
Pasivní derogace: 66/1979 Sb., 18/1965 Sb.
46/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 9. března 1964
o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy
Změna: 18/1965 Sb.
K provedení ustanovení § 269, 275 odst. 1, 280, 282 odst. 1 a 283 občanského zákoníku Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev a po projednání s ostatními ústředními úřady a orgány stanoví podle § 508 občanského zákoníku, podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., a podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství:
Záruky
§ 1
Rozsah odpovědnosti ze záruky
(1) Vadou věci, její opravy nebo úpravy není časové omezení životnosti vyplývající již z její povahy (účinky znečištění, opotřebení a jiných přirozených procesů).
(2) Organizace místního hospodářství, nebo výrobní družstvo provádějící opravu nebo úpravu věci (dále jen "organizace") neodpovídá za vady, jejichž oprava nebo úprava nebyla předmětem služby, ani za vady, které nevznikly z jejího poskytnutí.
Záruky na opravy a úpravy věcí
§ 2
(1) Opravou věcí je služba, kterou se odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky opotřebení.
(2) Úpravou věcí je služba, která záleží ve změně povrchu věci (praní, čištění, žehlení, mandlování, barvení apod.) nebo ve změně jejích vlastností (doplnění, přizpůsobení jinému účelu, zdokonalení apod.).
§ 3
(1) Pro opravy a úpravy věcí, vyjmenované v příloze I. této vyhlášky se stanoví záruční doby tam uvedené.
(2) U oprav a úprav věcí, vyjmenovaných v příloze II. této vyhlášky, musí občan práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby uplatnit u organizace bez zbytečného odkladu, zpravidla při převzetí, nejpozději však do tří dnů po převzetí věcí.
(3) Pokud oprava nebo úprava věcí spočívá ve výměně či zamontování součástek (náhradních dílů), pro které byla jinými předpisy stanovena záruční lhůta kratší nežli lhůta stanovená v § 280 občanského zákoníku, popř. v této vyhlášce, platí i na provedenou opravu tato kratší lhůta.
§ 4
Záruční listy
(1) V případech stanovených občanským zákoníkem je organizace povinna vydat občanovi záruční list. *) Správnost údajů na záručním listě potvrdí organizace razítkem a podpisem zodpovědné osoby.
(2) Pro zjednodušení administrativy může sloužit jako záruční list i opravní list, pracovní výkaz apod., doplněný o záruční dobu nebo o podmínky a rozsah záruky.
Slevy z cen
§ 5
Poskytování slevy
(1) Nebyla-li věc na zakázku zhotovena, nebo oprava či úprava věci provedena v době dohodnuté mezi organizací a občanem při uzavření smlouvy, **) je organizace povinna sdělit občanovi, v jaké dodatečné lhůtě bude služba provedena.
(2) Trvá-li občan na zhotovení věci nebo na provedení opravy či úpravy věci, má právo na slevu z ceny za podmínek a v rozsahu dále stanoveném.
§ 6
Rozsah a stanovení slevy
(1) Sleva činí 10 %, nejvýše však Kčs 50, za každých ukončených 7 kalendářních dnů; sleva za celou dobu prodlení organizace nesmí překročit 30 %, nejvýše však může činit Kčs 150.
(2) Sleva se počítá ze základní ceny za výkony podle ceníku, hodinové zúčtovací sazby nebo jiného cenového předpisu; nepočítá se z hodnoty zvlášť účtovaného základního materiálu a ze zvláštních nákladů (cestovné, diety apod.), popřípadě z rozdílu vyplývajícího ze zaokrouhlení celkové částky faktury.
(3) Doba pro výpočet slevy podle odst. 1 počíná dnem následujícím po uplynutí doby, která byla při uzavření smlouvy mezi organizací a občanem pro provedení služby dohodnuta a končí dnem převzetí zhotovené, opravené nebo upravené věci občanem.
(4) Nepřevzal-li občan věc ve lhůtě, která mu byla jako dodatečná lhůta pro provedení služby organizací sdělena (§ 5 odst. 1), končí doba pro výpočet slevy uplynutím posledního dne této dodatečné lhůty, byla-li služba v této době organizací skutečně provedena.
Poplatek za uskladnění
§ 7
Placení poplatku
(1) Občan je povinen převzít věc zhotovenou na zakázku, jakož i opravenou či upravenou věc nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy služba měla být provedena (§ 5 odst. 1); byla-li služba skončena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím skončení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit organizaci poplatek za uskladnění.
(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná dnem následujícím po dni, kdy věc zhotovená na zakázku, nebo věc opravená či upravená, měla být občanem převzata.
§ 8
Sazby poplatků
(1) Sazby poplatku za uskladnění jsou stanoveny v příloze III. této vyhlášky a vybírají se za každých ukončených 7 kalendářních dnů prodlení.
(2) Organizace může v jednotlivých případech celkovou částku poplatku za uskladnění snížit, popř. od vybrání poplatku vůbec upustit, zejména v těch případech, kdy by jeho uplatnění vedlo k tvrdostem, nebo jestliže by s ohledem na výši vyúčtovaného poplatku věc zhotovená na zakázku, popř. věc opravená či upravená, zůstala nevyzvednuta.
(3) Organizace může s občanem předem dohodnout pro případ, nevyzvedne-li věc zhotovenou na zakázku nebo věc opravenou či upravenou včas (§ 7), že namísto účtování poplatku za uskladnění mu bude zaslána na jeho náklady; kromě poštovného a jiných nutných nákladů spojených s odesláním (obal, náklady na balení), účtuje organizace občanovi v těchto případech přirážku ve výši 10 % z celkové částky těchto nákladů.
Společná a závěrečná ustanovení
§ 9
Organizace zajistí, aby z její prvotní evidence byly prokazatelné údaje, potřebné k poskytování záruk, slev a k účtování poplatku za uskladnění (např. o dohodnuté lhůtě, ukončení a převzetí služby, uplatnění nároku na záruční opravu, datu jejího provedení apod.).
§ 10
Na opravy a úpravy, prováděné pro socialistické organizace se z ustanovení této vyhlášky použije pouze § 3 a 4, jakož i ustanovení příloh I a II; jinak pro tyto opravy a úpravy platí ustanovení předpisů o hospodářskoprávních vztazích socialistických organizací.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964 a nevztahuje se na údržbu a opravy dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu.
Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství:
inž. Gašparík v. r.
Příl.I.
Záruční doby na opravy a úpravy věcí podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Číslo položky       Název opravované věci
 seznamu
 výrobků

20 1312 01        Přijímače rozhlasové
             (pro příjem amplitudové
             modulace)          2 měsíce

20 1312 01        Přijímače rozhlasové
             pro příjem amplitudové
             frekvenční modulace     6 týdnů

20 1312 05        Přijímače televizní     1 měsíc

20 1313 21        Zesilovače komerční     2 měsíce

20 1317 09        Magnetofony komerční    2 měsíce

20 1317 10        Diktafony          2 měsíce

20 1317 38        Zařízení pro
             stereoreprodukci      2 měsíce

20 4043 05        Holicí strojky elektrické  2 měsíce

20 4043 06        Vysoušeče vlasů       2 měsíce

20 4043 07        Masážní strojky       2 měsíce

20 4101 19        Zapalovače kapesní     14 dnů

40 7525          Mechanické tužky      1 měsíc

40 7578          Plnicí pera         1 měsíc

             Brašnářské výrobky a
             kožená galanterie      2 měsíce

             Brašnářské výrobky a
             galanterie z plastických
             hmot            1 měsíc

             Kožené podrážky       1 měsíc

             Podpatky dámské jehlové
             do 3 cm          10 dnů

             Podpatky dámské jehlové
             nad 5 cm          5 dnů

             Podpatky dámské jehlové
             špalíčkové         10 dnů

             Hračky mechanické     14 dnů

             Kulovnice a kulobrok
             (lovecké)          6 měsíců

   Záruční doba pro opravy nebo úpravy věcí, stanovená v této
příloze, platí jen tehdy, pokud cena těchto oprav nebo úprav
přesahuje částky, uvedené pro tytéž opravy a úpravy v příloze II.
Příl.II.
Přehled oprav a úprav dle § 3 odst. 2 vyhlášky
A
Praní, žehlení a mandlování prádla.

Čištění textilií, koberců, obuvi.

Úklidové služby.

Opravy dámských punčoch.
B
                           Kčs
Výrobky spotřební slaboproudé elektroniky
(přijímače rozhlasové a televizní, elektrické
gramofony včetně přenosek, magnetofony, diktafony,
zesilovače, reproduktory, mikrofony apod.) do ceny
opravy (úpravy)                    25,--

pračky a odstředivky pro domácnost, kompresorové a
absorpční chladničky pro domácnost do ceny opravy
(úpravy)                       30,--

ostatní elektrospotřebiče pro domácnost (točivé,
tepelné, svítidla) do ceny opravy (úpravy)      10,--

jízdní kola a dopravní vozíky (obor 285), dětské
a loutkové kočárky, sportovní potřeby, koloběžky,
tříkolky, šlapací autíčka do ceny opravy (úpravy)   20,--

zapalovače kapesní a plynové, mechanické tužky,
plnicí pera, rysovadla, mechanické hračky do ceny
opravy (úpravy)                    5,--

obuv do ceny opravy (úpravy)              5,--

brašnářské výrobky a galanterie kožená i
z plastických hmot do ceny opravy (úpravy)      10,--

svrchní oděvy do ceny opravy (úpravy)         15,--

osobní a ložní prádlo do ceny opravy (úpravy)     8,--

ostatní práce při údržbě domovního fondu a jeho
příslušenství, tj. práce elektroinstalatérské,
instalatérské, zámečnické, truhlářské, topenářské,
kamnářské a klempířské (s výjimkou prací na rozvodu
a opravách plynového potrubí a oprav plynospotřebičů)
do ceny opravy (úpravy)                25,--
Příl.III.
Sazby poplatků za uskladnění (§ 8 odst. 1)
I.
Kovoobor:
        Kčs

  1. Drobné elektro- a plynospotřebiče (např.
   vařiče, žehličky, malé elektromotory do
   1 kW, stolní váhy, hasicí přístroje ruční,
   radiopřístroje a gramofony, magnetofony,
   světelné spotřebiče apod. za kus         2,--

  2. Domácí chladničky, pračky, ždímačky, sporáky,
   čerpadla, elektromotory od 1 kW, jízdní kola,
   televizory, mopedy, šicí stroje, dětské
   kočárky za kus                  5,--

  3. Motocykly a skútry za kus            10,--

  4. Automobily a stroje za kus           20,--
II.
Dřevoobor, sklo, papír:
  1. Okna, dveře, hudební nástroje za kus       2,--

  2. Nábytek:

   a) stolový za kus                5,--
   b) sedací za kus                 2,-
   c) skříňový za kus               10,--
   d) lůžkový za kus                5,--
   e) souprava (kuchyně, jídelna, obývací
     pokoj, ložnice) za soupravu         50,--

  3. Klavíry, piana, harmonia a cymbály za kus    10,--

  4. Knihařské práce na zakázku:

   a) do ceny Kčs 50,--               2,--
   b) do ceny Kčs 200,--              5,--
   c) přes Kčs 200,--               10,--
III.
Textil, kůže, guma (šití, pletení, opravy):
  1. Prádlo, deštníky, klobouky, loutky za kus    1,--

  2. Punčochy a ponožky za pár            1,--

  3. Oděvy, pletené věci, kožešinové límce za kus   2,--

  4. Obuv kožená i gumová za pár           2,--

  5. Brašnářské a sedlářské výrobky za kus      2,--

  6. Kožichy za kus                  5,--
IV.
Komunální služby:
  1. Praní, žehlení, mandlování - za jeden
   balík prádla (na který je vystaven jeden
   přejímací list)                 2,--

  2. Čištění a barvení šatstva - za jeden kus
   šatstva (na který je vystaven jeden
   přejímací list)                 2,--

  3. Čištění peří za 1 kg               2,--

  4. Fotografické služby - za jednu objednávku
   fotografických prací               2,--
V.
Různé:
  Plnicí pera, automatické tužky, nožířské práce
  za kus                       1,--
*) § 271 odst. 2 a 3, 280 odst. 2 a 3 obč. zák.
**) Tato doba nesmí přesahovat lhůtu stanovenou pro služby téhož druhu krajským národním výborem, pokud tato lhůta podle § 268 odst. 1 a § 277 obč. zák. byla stanovena.