Vyhláška ze dne 30.6.1964, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

30.6.1964 | Sbírka:  137/1964 Sb. | Částka:  60/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 26/1990 Sb., 38/1966 Sb.
137/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
Změna: 38/1966 Sb.
Změna: 26/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky oprav a údržby dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu (dále jen "vozidla"), jakož i samostatných hlavních skupin, podskupin, dílců a součástí těchto vozidel (dále jen "skupiny").
(2) Předmětem dodávky jsou
a) generální opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu,
b) běžné opravy a celkové opravy samostatných skupin a podskupin,
c) renovace součástí,
d) údržba silničních vozidel pro motorovou dopravu.
(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na trolejbusy, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automíchačky, buldozery a vozidla individuálně dovážená.
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
Odpovědnost za vady (reklamace)
(1) Záruční doba činí 6 měsíců, pokud v technické normě není upravena jinak, nebo pokud vozidlo neujede více než 12 000 km.
(2) Odběratel reklamuje vady u dodavatele nebo u opravny provádějící opravy téže značky a typu vozidla. Dodavatel odevzdá odběrateli nejpozději při splnění dodávky seznam opraven provádějících záruční opravy.
(3) Odběratel je oprávněn odstranit vady sám a požadovat náhradu nákladů na odstranění vady, jen pokud se na tom s dodavatelem dohodl.
(4) Práva z odpovědnosti za vady, která jsou zřejmá při převzetí vozidla, musí být reklamovány nejpozději při převzetí vozidla; je-li vozidlo přepravováno dopravním prostředkem, musí být takové vady reklamovány nejpozději do 3 dnů po dojití vozidla do místa určení, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká.
(5) Odběratel je povinen přistavit vozidlo, skupinu nebo část, u níž uplatňuje reklamaci k dodavateli nebo do nejbližší pověřené opravny.
(6) Záruka zaniká, bylo-li vozidlo havarováno (s výjimkou havárií způsobených vadným provedením opravy). Nezaniká však u skupin a částí na něž havárie neměla vliv.
(7) Lhůtu k odstranění vady dohodne odběratel s dodavatelem s přihlédnutím k časové normě pro odstranění vady popřípadě k době nezbytné k obstarání materiálu; tato lhůta nesmí být delší než 10 dnů pracovních. V zájmu rychlého odstranění vady může dodavatel nebo pověřená opravna vyměnit vadnou skupinu, nebo část za jinou, která však musí být technicky shodná, tj. téže značky a typu.
(8) Odběratel je povinen při reklamaci přistavit do záruční opravy vozidlo vždy jako celek pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak.
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.
*) Z pověření ministerstva všeobecného strojírenství vykonává tuto funkci Vývojové středisko automobilového opravárenství, Praha 1, Žitná 25.
*) Zakázkový list - podle vzoru v Technických podmínkách oprav. U oprav prováděných v kooperaci činí tato lhůta 20 dnů a dodavatel upozorní držitele vyznačením v hospodářské smlouvě.
**) Technické podmínky generálních oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu a Technické podmínky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu.