Vyhláška ze dne 19.3.1965 o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou

27.3.1965 | Sbírka:  27/1965 Sb. | Částka:  15/1965ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1965 Sb., 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb., 413/1990 Sb.
27/1965 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. března 1965
o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
Dnem 1. dubna 1965 se dávají do oběhu bankovky Státní banky československé po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II).
§ 2
(1) Bankovka po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) je 74 mm široká a 150 mm dlouhá a je vytištěna na žlutavém papíře s průběžným vodotiskem.
(2) Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou vodotiskového okraje, který je na líci vlevo, na rubu vpravo. Celá plocha bankovky je pokryta podtisky.
(3) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden v barvě červené. Tiskový obrazec je se všech stran ohraničen rámcem, který je po stranách a zčásti i nahoře vyplněn pletivem z běločarých gilošových vlnovek; dolejší užší část rámce provází uvnitř obrazu široký světlejší pás s opakovanými drobnými nápisy v šesti řadách: "PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH". V obou horních rozích a v pravém dolním rohu rámce je světlé číslo "50", z nichž číslo v pravém horním rohu je na pozadí běločaré gilošové růžice. V levém dolním rohu rámce je symbol srpu a kladiva, zdobený lipovou snítkou. Obraz uvnitř rámce představuje v rytině rudoarmějce a partyzána v době vítězného závěru Velké vlastenecké války a národního odboje proti okupantům. Oba bojovníci, zobrazení do půli postav, stojí v prostředí krajiny Vysokých Tater, jichž část je zobrazena v levé části obrazu. Nad obzorem hor je vyryt státní znak Československé socialistické republiky v gilošové růžici, kolem něhož podtisky vytvářejí žlutavé zabarvení.
(4) V horní části rámce je první řádek textu bankovky světlými písmeny "BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ", níže v popředí obrazu Tater pokračuje text označením hodnoty slovy:
              "PÄŤDESIAT
               KORÚN
            ČESKOSLOVENSKÝCH"
Pod tímto textem uprostřed je na pásu s drobnými nápisy letopočet:
               "1964"
Text bankovky pokračuje vně podél levé strany rámce větou:
"FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA".
(5) Uprostřed vodotiskového okraje vlevo je velké, ležatě umístěné číslo "50", jehož vnitřní plochu vyplňují drobná čísla "50" v mnoha řádcích. Nad číslem "50" je označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvoumístným číslem, pod číslem "50" je šestimístné pořadové číslo bankovky, obojí v barvě rumělkově červené.
(6) Dole pod rámcem tiskového obrazce na líci bankovky jsou vytištěna drobným písmem jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu a kresby: "V. FIALA DEL." (kreslil) a vpravo jméno autora rytiny: "L. JIRKA SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: "ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA".
(7) Na rubu bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn rovněž v červené barvě. Po stranách je ohraničen tmavými páskami z běločarých gilošových vlnovek, nahoře a dole páskami s písmem. Celá plocha bankovky je pokryta dvěma podtisky. Horní úzkou pásku rámce vyplňuje drobný, čtyřikrát opakovaný světlý nápis "PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH". Na tomto rámci jsou v jeho horních rozích velká čísla "50", z nichž levé má v pozadí tmavočarou gilošovou růžici, v levém dolním rohu je podobné číslo "50" se snítkou lípy v pozadí; v pravém dolním rohu je symbol srpu a kladiva na pozadí běločaré gilošové růžice. Hlavní tiskový obrazec představuje v rytině pohled na část závodu národního podniku Slovnaft v Bratislavě. V levém horním rohu je na pozadí oblohy světlý nápis "SLOVNAFT".
(8) Dole na vodorovné části rámce je světlá páska s nápisem:
          "BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM
           A OSTATNÝMI AKTÍVAMI
         ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ".
(9) Na vodotiskovém okraji rubu bankovky uprostřed je ležatě umístěno velké červené číslo "50", jehož vnitřní plochu vyplňují drobná světlá čísla "50" na tmavém, jemně šrafovaném pozadí.
(10) Dole pod rámcem tiskového obrazce je vlevo drobným písmem vytištěno jméno autora návrhu a kresby: "V. FIALA DEL." (kreslil) a vpravo jméno autora rytiny: "J. MRÁČEK SC." (ryl).
§ 3
Bankovky po 50 Kčs vzoru 1953 (tvaru I)1) zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 4
(1) K oslavám 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou, pořádaným v roce 1965, vydávají se pamětní stříbrné pětadvacetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 16 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 34 mm a její hrana je hladká s nápisem "20 LET OSVOBOZENÍ ČSSR", který je proveden vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho v kruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a dole rozdělovací znaménko.
(4) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je zobrazen levý profil mladé ženy, symbolizující generaci po osvobození, uprostřed vznášející se holubice, letící doleva a nesoucí v zobáčku lipovou ratolest. Pod ní je barikáda z dlažebních kamenů a za ní pražský motiv mostecké věže Karlova mostu. Vlevo při okraji je letopočet osvobození "1945" a nahoře "1965". Označení hodnoty "Kčs 25" je uprostřed dole. V prostředním dlažebním kameni je značka výtvarníka "ZK" (Zdeněk Kolářský).
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dvořák v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.