Zákonné opatření ze dne 12.1.1967 o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

18.1.1967 | Sbírka:  1/1967 Sb. | Částka:  1/1967ASPI
1/1967 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. ledna 1967
o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Změna: 29/1967 Sb.
Změna: 70/1967 Sb.
Změna: 69/1967 Sb.
Změna: 170/1968 Sb., 207/1968 Sb.
Změna: 2/1969 Sb.
Změna: 21/1971 Sb.
Změna: 53/1990 Sb.
Změna: 81/1990 Sb.
Změna: 101/1990 Sb.
Změna: 556/1990 Sb.
Změna: 255/1991 Sb.
Změna: 310/1991 Sb.
Změna: 597/1992 Sb.
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
ČÁST I.
Zřízení ministerstva školství a ministerstva kultury
České republiky
§ 1
Zřizuje se ministerstvo školství České republiky a ministerstvo kultury České republiky.
§ 2
Na ministerstvo školství České republiky přechází dosavadní působnost ministerstva školství a kultury při řízení škol, předškolních a mimoškolních výchovných zařízení, školního a mimoškolního vzdělávání pracujících, v sociálně právní péči o děti, dále na úseku vědeckých hodností a při řízení zahraničních styků v oblasti školství.
§ 3
Na ministerstvo kultury České republiky přechází
a) dosavadní působnost ministerstva školství a kultury na úseku kultury a umění, zejména řízení kulturně výchovné činnosti, knihovnictví a divadelnictví, činnosti muzeí a galerií, koncertní a estrádní činnosti, dále péče o kulturní památky a ochranu přírody, působnost na úseku autorského práva, vydavatelství a tisku a výroby v oblasti kultury,
b) řízení a koordinace kulturních styků se zahraničím,
c) dosavadní působnost ministerstva školství a kultury ve věcech církevních.
§ 4
(1) Jako iniciativní a koordinační orgán pro zásadní otázky v oblasti kultury a informací se zřizuje Výbor pro kulturu a informace (dále jen "výbor").
(2) zrušen
(3) Statut výboru schvaluje vláda.
§ 5
(1) Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize a Čs. filmu odpovídají vládě České a Slovenské Federativní Republiky za činnost příslušné organizace.
(2) Ústřední ředitele Čs. rozhlasu, Čs. televize a Čs. filmu jmenuje a odvolává vláda České a Slovenské Federativní Republiky.
Zřízení ministerstva lesního a vodního hospodářství
České republiky
§ 6
(1) Zřizuje se ministerstvo lesního a vodního hospodářství České republiky.
(2) Na ministerstvo lesního a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva zemědělství a lesního hospodářství při řízení lesního hospodářství a dále působnost dosavadní Ústřední správy vodního hospodářství.
§ 7
(1) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství a výživy České republiky.
(2) Zrušuje se Ústřední správa vodního hospodářství.
nadpis zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
Zrušení Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci
§ 14
Zrušuje se Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.
ČÁST II.
§ 15
zrušen
ČÁST III.
Závěrečná ustanovení
§ 16
zrušen
§ 17
(1) Zrušují se:
1. ustanovení § 5 věty druhé a § 7 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase,
2. ustanovení § 5 odst. 2, § 5 odst. 3 věty druhé a § 5 odst. 4 zákona č. 18/1964 Sb., o Československé televizi,
3. ustanovení § 16 až 19 zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci,
4. ustanovení § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři,
5. zákonné opatření č. 37/1966 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů.
(2) Ustanovení § 6 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase, se ruší.
(3) Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, se ruší.
§ 18
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.