Nařízení ze dne 21.10.1922, kterým se vydávají předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém

25.10.1922 | Sbírka:  305/1922 Sb. | Částka:  111/1922ASPI
305/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 21. října 1922,
kterým vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Změna: 318/1922 Sb.
Změna: 239/1923 Sb.
Změna: 192/1924 Sb.
Změna: 280/1924 Sb.
Změna: 237/1925 Sb.
Změna: 219/1926 Sb.
Změna: 219/1928 Sb.
Změna: 17/1931 Sb.
Změna: 195/1932 Sb.
Změna: 210/1935 Sb.
Na základě § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Trvalými zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém po rozumu tohoto nařízení jsou úředníci, zřízenci a dělníci, jichž služba nebo práce souvisí přímo se zemědělskou nebo lesní výrobou nebo s průmyslem zemědělským nebo lesním na velkém majetku pozemkovém zabraném státem podle §§ 1, 2 a 4 zákona záborového, a kteří
1. jsou státními příslušníky republiky Československé a mají řádné bydliště v tuzemsku,
2. byli v den vyhlášení přídělového řízení starší 18 roků,
3. byli ještě v den zápisu poznámky nebo v den vyhlášky zamýšleného převzetí (§§ 2a a 3a náhrad. zákona) a nejméně dva roky před tím nepřetržitě na zabraném majetku trvale zaměstnáni a zaměstnání toto jest hlavním zdrojem jejich obživy. Uplynula-li ode dne poznámky nebo vyhlášky zamýšleného převzetí do dne vyhlášení přídělového řízení doba delší šesti
měsíců, počítá se dvouletá doba ode dne vyhlášení přídělového řízení.
Vojenská služba válečná a čas zameškaný zaměstnancem pro nemoc nebo jinou důležitou překážku, pokud ji zaměstnanec sám nezpůsobil nebo nezavinil, nepřerušuje běh započitatelné doby pracovní nebo služební (jako na př. dočasné vysazení z práce nebo služby pro přechodný nedostatek zaměstnání, zejména po doručení výpovědi osobě hospodařící). Vojenská služba presenční, pokud spadá do posledních dvou let před poznámkou nebo dnem vyhlášky zamýšleného převzetí, nepřerušuje pracovního a služebního poměru podle předpisů tohoto nařízení, jestliže zaměstnanec znovu vykonával na velkém majetku pozemkovém zabraném státem práci nebo službu v době, kdy končí lhůta výpovědi dané osobě hospodařící na majetku tom, nebo kdy majetek ten státem skutečně byl převzat, nezapočítává se však do doby služební, rozhodné pro vyměření odbytného dle § 17.
Za trvalé zaměstnance pokládají se i ti zaměstnanci, kteří splňují podmínky předepsané v odst. 1., 2. a 3., byli po dnu vyhlášení přídělového řízení bez podstatných důvodů ze služby nebo práce propuštěni a jsou bez zaměstnání. Zaměstnanci ti jsou však povinni prokázati tyto skutečnosti pozemkovému úřadu (obvodové úřadovně) do 30 dnů ode dne propuštění ze služby nebo práce.
§ 2.
Trvalý zaměstnanec, jenž pozbyl dosavadního zaměstnání prováděním pozemkové reformy na majetku, na němž jest zaměstnán, bude zaopatřen nebo odškodněn za ztrátu dosavadního svého zaměstnání jedním z těchto způsobů:
1. přídělem nemovitostí nebo
2. zprostředkováním, přikázáním nebo jiným opatřením přiměřeného zaměstnání nebo
3. odškodněním na penězích (odbytným) nebo
4. zaopatřením starobním neb invalidním.
Pozemkový úřad může odmítnouti způsob zaopatření nebo odškodnění žádaný zaměstnancem, má-li k tomu závažné důvody s hlediska provádění pozemkové reformy (zřetel na zásobu půdy určené pro pozemkovou reformu, na povahu majetku přidělovaného, na schopnosti a osobní vlastnosti zaměstnancovy, jakož i zřetel na poptávku po službách a práci).
Pozemkový úřad rozhoduje o způsobu zaopatření, může, přihlížeje ke způsobu zaopatření, potřebám zaměstnance a účelnosti věci nebo se zřetelem na prováděnou pozemkovou reformu uložiti podmínky a učiniti náhrady.
Nárok zaměstnancův na zaopatření podle předpisů tohoto nařízení počíná dnem, kterým končí lhůta výpovědi daná pozemkovým úřadem osobě hospodařící podle náhradového zákona, a nebyla-li dána výpověď, dnem skutečného převzetí. V případech hodných zvláštního zřetele může pozemkový úřad přiznati zaopatření podle odst. 1., č. 1. a 3., dědicům zaměstnance, zemřelého po dni rozhodném pro počátek nároku zaměstnancova. Zaměstnanec, jenž byl již jednou zaopatřen podle předpisů tohoto nařízení, nemůže více uplatňovati nárok na zaopatření, leč že byl zaopatřen zaměstnáním na zabrané půdě nebo na nemovitostech ze záběru propuštěných (§ 16).
Pozemkový úřad může uděliti přiměřenou zálohu zaměstnanci před poskytnutím zákonného zaopatření.
1.
Zaopatření přídělem nemovitostí.
§ 3.
Trvalý zaměstnanec, jenž se rozhodl žádati, aby zaopatřen byl přídělem nemovitostí, súčastniž se řízení přídělového a podejž žádost za příděl ve lhůtě a na místě, jak ve vyhlášce řízení přídělového ustanoveno. Pozbyl-li svého dosavadního zaměstnání po uplynutí lhůty stanovené ku podávání žádostí za příděl, podejž žádost u příslušné obvodové úřadovny.
V žádosti, jež budiž sepsána na úředním formuláři, osvědčiž trvalý zaměstnanec, že pozbyl nebo pozbude (po skončení výpovědní lhůty osobě hospodařící) dosavadního zaměstnání z důvodu provádění pozemkové reformy.
Úředník oprávněný přijímati žádosti uchazečů o půdu v řízení přídělovém a příslušná obvodová úřadovna jsou povinni sepsati se zaměstnancem žádost za příděl, požádá-li o to a vykáže-li dostatečně, že jest zaměstnancem na majetku, o němž přídělové řízení bylo vyhlášeno.
Jménem zaměstnance může podati žádost za příděl nemovitostí též sdružení zaměstnanců pro společný provoz zemědělství a pod., vykáže-li členství zaměstnancovo ve sdružení a souhlas jeho s tím, aby zaopatřen byl přídělem nemovitostí takovému sdružení. Na místě sdružení přípustno jest zastoupení zaměstnancovo také výborem připravujícím sdružení.
§ 4.
V řízení přídělovém může býti provedeno zaopatření trvalých zaměstnanců zejména těmito způsoby:
1. přídělem půdy nebo usedlosti k provozování zemědělství, případně jako nedílu (§ 30, odst. 1., č. 1., příděl. zákona),
2. přídělem půdy doplňující pozemkový majetek zaměstnancův nejvýše na míru soběstačného podniku zemědělského (§ 16, č. 1., a § 30, odst. 1., č. 2., příděl. zákona),
3. přídělem budovy obytné,
4. přídělem zbytkového statku nebo jiného většího podniku zemědělského (§ 25 příděl. zákona),
5. přídělem nemovitostí ke společnému nebo ke společnému i jednotlivému (smíšenému) provozování zemědělství (§§ 2, 16, č. 2., a § 25 příděl. zákona),
6. přídělem nemovitostí k jednotlivému nebo společnému provozování obchodu, průmyslu nebo živnosti.
§ 5.
Jde-li o to, rozhodnouti o žádosti jednotlivců za příděl nemovitostí a o velikosti přídělu, budiž vzat zvláštní zřetel, žádá-li za tento způsob zaopatření otec rodiny, vdova s dětmi žijícími ve společné domácnosti, svobodný nebo svobodná jako živitel příbuzných v linii přímé, v pobočné pak až do druhého stupně, nebo svobodný, jenž hodlá založit rodinu. Při tom budiž přihlíženo ke schopnostem, dosavadnímu způsobu zaměstnání, k počtu let, po která byl zaměstnanec činným na velkém majetku pozemkovém v tuzemsku, k počtu nezaopatřených dětí, k počtu členů rodiny odvislých výživou od zaměstnance a žijících s ním ve společné domácnosti.
Manželé žijící ve společné domácnosti jsou zaopatřeni jednotným přídělem půdy vždy společně.
§ 6.
Nemovitosti (§ 4) lze přiděliti zaměstnancům neb jejich sdružením do vlastnictví, do nájmu a pachtu (§ 15 přídělového zákona).
§ 7.
Zaměstnancům, jimž se dostalo jednotlivě přídělu nemovitostí dle způsobů označených v § 4, č. 1. až 3., poskytne pozemkový úřad z kolonisačního fondu zároveň příspěvek až do poloviny odbytného, jež by jim příslušelo, kdyby na místě přídělu nemovitostí rozhodl pozemkový úřad pro odškodnění odbytným, dosahuje-li příděl zemědělské půdy aspoň výměry: a) v oblasti řepařské dělníkům 3 ha, zřízencům 5 ha, b) v oblasti obilnářské a obilnářsko-bramborářské dělníkům 4 ha, zřízencům 6 ha, c) v oblasti bramborářské a bramborářsko-pícninářské dělníkům 5 ha, zřízencům 7 ha. V ostatních případech poskytne pozemkový úřad zaměstnancům zároveň s přídělem nemovitostí dvě třetiny odbytného. Běží-li o příděl nepatrné výměry, může pozemkový úřad poskytnouti zaměstnancům odbytné celé. Ve výjimečných případech může pozemkový úřad, přiděluje zaměstnanci zbytkový statek nebo větší zemědělský podnik (§ 4, č. 4.), poskytnouti mu zároveň až dvě třetiny odbytného, přihlížeje k vlastnostem zbytkového statku nebo většího zemědělského podniku. Pozemkový úřad jest oprávněn použíti příspěvku (odbytného) k zaplacení přídělové ceny.
Dostane-li se zaměstnanci zaopatřenému odškodněním na penězích do jednoho roku poté přídělu zbytkového statku nebo většího zemědělského podniku (§ 4, č. 4.), jest povinen vrátiti fondu kolonisačnímu polovinu přijatého odškodnění bez úroků.
Sdružení zaměstnanců, jemuž se dostalo přídělu nemovitostí, poskytne pozemkový úřad příspěvek ve výši souhrnu příspěvků, jichž by se dostalo zaměstnancům (členům sdružení) podle odst. 1., věty druhé. Příspěvek sdružení poskytnutý jest nevypověditelným, avšak zúročitelným vkladem členů sdružení, majících nárok na příspěvek podle odst. 1. Pozemkový úřad jest oprávněn použíti příspěvku poskytnutého sdružení k zaplacení pachtovného, přídělové ceny nebo ke složení pachtovní kauce.
Sdružení zaměstnanců, jemuž dostalo se přídělu nemovitostí, poskytne pozemkový úřad k odůvodněné žádosti provozovací úvěr v hotovosti z kolonisačního fondu až do 75 % skutečné potřeby provozovacího úvěru, pokud stačí prostředky kolonisačního fondu. Z úvěru takto poskytnutého platí sdružení úroky podle stanov fondu kolonisačního.
2.
Zaopatření zprostředkováním, přikázáním neb opatřením zaměstnání.
§ 8.
Žádosti trvalých zaměstnanců, kteří pozbyli dosavadního zaměstnání nebo jimž služební nebo námezdní poměr Byl vypovězen z důvodů provádění pozemkové reformy, za propůjčení některého určitého uprázdněného místa ve státní nebo jiné veřejné služby nebo za zaznamenání na ono místo, není-li dosud uvolněno, nebo konečně za místo určité kategorie ve státní nebo jiné veřejné službě bez ohledu na to, kde je uvolněno či se uvolní, buďtež podávány prostřednictvím pozemkového úřadu (jeho obvodových úřadoven).
K žádostem buďtež připojeny průkazy požadované při obsazování míst ve službě státní nebo jiné veřejné službě.
Vyžaduje-li služba, o kterou se trvalý zaměstnanec uchází, zvláštních schopností nebo vlastností, buďtež připojeny zvláštní doklady.
§ 9.
Trvalí zaměstnanci jsou povinni přijmouti službu nebo práci, kterou jim pozemkový úřad nebo veřejná zprostředkovatelna práce zprostředkuje nebo opatří, je-li přiměřena jejich vědomostem, schopnostem, věku a dosavadnímu zaměstnání (a to také jinou službu nebo práci, než na velkém majetku pozemkovém, velkostatcích vůbec a pod.) a poskytne-li jim požitky aspoň ve výši průměru požitků kategorie nového zaměstnání, neohrožujíc slušnou výživu zaměstnancovu.
Bezdůvodným odmítnutím zprostředkované nebo jinak opatřené služby nebo práce, nebo bezdůvodným nenastoupením služby nebo práce ztrácí zaměstnanec právo žádati za zaopatření podle § 75 náhrad. zákona a předpisů tohoto nařízení.
§ 10.
Osoby hospodařící na zabrané a státem dosud nepřevzaté půdy a osoby, jimž přiděleny byly zbytkové statky nebo větší podniky zemědělské (§ 25 příděl. zákona), jsou povinny pod následky § 18c záborového zákona hlásiti příslušné obvodové úřadovně pozemkového úřadu každé uprázdněné nebo nově zřízené místo pro úředníky, zřízence a dělníky deputátní nebo řemeslné, a to do sedmi dnů po vypovězení nebo jiném rozvázání služebního nebo námezdního poměru s dosavadním zaměstnancem, jde-li o místo uprázdněné, v ostatních případech do sedmi dnů po události, jež ukáže potřebu rozmnožiti počet dosavadních zaměstnanců nebo zříditi místo nové. Toto hlášení nahrazuje v případech tu jmenovaných povinnost uloženou zaměstnavateli zákonem o podporách v nezaměstnanosti a o zprostředkování práce.
Pozemkový úřad, rozhoduje o přídělu neb propuštění nemovitostí dle §§ 11 zábor. zákona, může uložiti vlastníkům zabraného majetku, aby převzali zaměstnance v počtu a druhu úměrném vlastnostem a rozloze přidělovaného nebo propuštěného majetku.
Osoby, jimž byly přiděleny zbytkové statky neb podniky zemědělské, lesní nebo průmyslové, jsou povinny, aby do svých služeb převzaly a zaměstnávaly zaměstnance, které určí pozemkový úřad, a to způsobem, který je pro vykonávání služby přiděleného druhu zaměstnance obvyklým.
§ 11.
Pozemkový úřad zřídí u svých obvodových úřadoven poradní výbory, které budou v dohodě s veřejnými zprostředkovatelnami práce prováděti zprostředkování pouze na místa dle § 10 u obvodových úřadoven hlášená.
§ 12.
Zaměstnavatelé vyjmenovaní v § 10 mohou odmítnouti ve lhůtě odmítnouti ve lhůtě 14 dnů přijetí do svých služeb nebo práce zaměstnance doporučeného jim obvodovou úřadovnou po návrhu poradního výboru (§ 11) nebo veřejnou zprostředkovatelnou práce toliko tehdy, neběží-li o takové zaměstnance, kteří jsou bezprostředně činni v zemědělské nebo lesní výrobě nebo ve vedlejším průmyslu s ní souvisejícím, a dále mají-li k tomu závažné důvody s hlediska povahy služby nebo práce a povahy (vlastností) doporučeného jim zaměstnance. Ze stejných důvodů a ve stejné lhůtě může odmítnouti zprostředkované nebo jinak opatřené místo zaměstnanec.
O tom, jsou-li tu závažné důvody k odmítnutí doporučeného zaměstnance nebo k nepřijetí služby (práce), rozhodne do 14 dnů příslušná obvodová úřadovna.
Zaměstnavatel jest povinen do 14 dnů po tom, kdy bylo mu učiněno sdělení o doporučení zaměstnance, po případě žádal-li aby dříve zaměstnanec u něho se hlásil, do 14 dnů po hlášení se zaměstnance sděliti příslušné obvodové úřadovně, že odmítá doporučeného zaměstnance a ze kterých důvodů.
Zaměstnavatel může volně obsaditi uprázdněné nebo nově zřízené místo, jestliže po včasném oznámení na uprázdněné nebo nově zřízené místo nebyl navržen uchazeč do 14 dnů ode dne oznámení, a běží-li o úředníky, do 30 dnů ode dne oznámení (§ 10).
Počet a druh zaměstnanců, kteří budou takto přiděleni, budiž úměrný vlastnostem a rozloze přiděleného majetku.
Přestoupení těchto předpisů trestá se dle § 18c záborového zákona.
§ 13.
Zaměstnancům, jimž byla zprostředkována neb opatřena služba nebo práce mimo obvod jejich řádného bydliště, budou uhrazeny z fondu kolonisačního toliko prokázané a nutné hotové výlohy stěhování, spojené s dopravou po dráze, po vodě a po nápravě. Pozemkový úřad může povoliti z fondu toho v případech zvláštního zřetele hodných přiměřené zálohy.
Nárok zaměstnancům na náhradu těchto výloh omezuje se na nejvyšší mez u dělníka 500 Kč, u zřízence 1000 Kč a u úředníka 2000 Kč.
§ 14.
Poradní výbory ustaveny budou u každé obvodové úřadovny pozemkového úřadu. Počet členů poradního výboru jest pět. Členy výboru jmenuje předseda pozemkového úřadu, a to jednoho jako předsedu z úřednictva obvodové úřadovny, dva členy ze zaměstnavatelů, jmenovaných v § 10, a dva ze zaměstnanců (jednoho člena z úředníků a zřízenců, jednoho z dělníků), z obvodu té které obvodové úřadovny. Jmenování předsedy poradního výboru může býti předsedou pozemkového úřadu kdykoliv odvoláno. Funkční doba členů ze překlad zaměstnavatelů a zaměstnanců trvá čtyři roky. Členství může býti odmítnuto toliko z důvodů, pro které lze odmítnouti poručenství nezletilých. Funkce ve výboru jest čestná. Členové mají nárok na náhradu hotových výloh, a pokud odkázáni jsou na denní mzdu, na náhradu ušlého výdělku.
Potřebné místnosti, práce pomocné a věcné potřeby poskytne poradnímu výboru obvodová úřadovna pozemkového úřadu.
Hotové výlohy spojené s činnosti poradního výboru jdou na vrub fondu kolonisačního.
§ 15.
K žádosti zaměstnance, jemuž byla opatřena nebo jest opatřována služba nebo práce (§ 2, č. 2.) vyplatí pozemkový úřad dle volného uvážení příspěvek z kolonisačního fondu, jestliže nebude zaopatřen zaměstnáním do tří měsíců po dni, kterým přestaly požitky z dosavadního služebního poměru. V případě potřeby může pozemkový úřad příspěvek tento vyplatiti i před uplynutím tříměsíční lhůty nebo v přiměřených lhůtách.
3.
Zaopatření odškodněním na penězích (odbytným).
§ 16.
Jedině v těch případech, ve kterých pozemkový úřad nebude moci zaopatřiti zaměstnance podle předpisů § 2, č. 1. 2. a 4., tohoto nařízení, odškodní zaměstnance na penězích (odbytným) z fondu kolonisačního, jakmile majetek, na němž nebo při jehož správě byl trvalý zaměstnanec v době vyhlášení řízení přídělového činným, jest převzat státem nebo po rozumu § 28 zákona náhradového osobě třetí (osobám třetím) do vlastnictví odevzdán a jakmile bylo rozhodnuto o způsobu zaopatření trvalého zaměstnance. Stejně odškodní pozemkový úřad zaměstnance, jimž zprostředkoval, přikázal nebo opatřil zaměstnání na zabrané půdě nebo na nemovitostech ze záboru propuštěných, jestliže zaměstnanec bez své viny pozbude práce nebo služby, skutečnost tuto pozemkovému úřadu řádně osvědčí, nejpozději do 30 dnů po rozvázání pracovního nebo služebního poměru svůj nárok na zaopatření pozemkovému úřadu ohlásí, a příslušel-li mu nárok na odbytné vůči zaměstnavateli z důvodu rozvázání pracovního nebo služebního poměru, tento nárok pozemkovému úřadu řádně postoupí.
Pozemkový úřad může činiti výplatu odbytného odvislou od splnění podmínek nebo od přijetí výhrad se zřetelem k § 2, odst. 3.
§ 17.
Odškodnění na penězích (odbytné) vyměřuje pozemkový úřad podle těchto zásad:
Pro výši odbytného rozhodnou jest jednak celková doba služby na velkém majetku pozemkovém, z níž pro odbytné lze započítati nejvýše 40 roků, jednak povaha posledně vykonávané služby, jednak skutečnost, zda jde o zaměstnance svobodného nebo ženatého a zda zaměstnanec jako otec (matka) stará se o nezaopatřené děti ve věku do 14 roků.
Za nezaopatřené považují se i děti do 18 roků, jsou-li bez viny výživou odvislé na zaměstnanci. Pokud běží o rodinné poměry zaměstnancovy, rozhoduje pro výpočet odbytného stav v době, kdy počíná nárok (§ 2, odst. 4.).
Pozemkovému úřadu přísluší přezkoumati a podle volného uvážení posouditi a rozhodnouti, zda trvalým zaměstnancem posledně vykonávaná služba jest přiměřená jeho schopnostem, zejména tehdy, vyžaduje-li se zpravidla pro ni kvalifikace školního a praktického odborného vzdělání nebo jen praktického odborného vzdělání.
Odbytné činí:
1. U úředníků, vtříděných do skupin dle přílohy A.:
ve skupině I. za prvý rok 3000 Kč, za každý další rok 600 Kč,
ve skupině II. za prvý rok 4000 Kč, za každý další rok 800 Kč,
ve skupině III. za prvý rok 5000 Kč, za každý další rok 1000 Kč,
ve skupině IV. za prvý rok 6000 Kč, za každý další rok 1200 Kč,
ve skupině V. za prvý rok 7000 Kč, za každý další rok 1400 Kč,
ve skupině VI. za prvý rok 8000 Kč, za každý další rok 1600 Kč,
ve skupině VII. za prvý rok 10.000 Kč, za každý další rok 2000 Kč.
Odbytné úředníka, jenž jest hlavou rodiny nebo jediným živitelem výdělku neschopných příbuzných v linii přímé, v linii pobočné do druhého stupně, zvyšuje se o 20 %, a připadá-li naň péče o nezaopatřené děti, o dalších 5 % na každé nezaopatřené dítě.
2. U zřízenců, jimiž podle předpisů tohoto nařízení jest rozuměti jednak zaměstnance dozírající pravidelně k pracem jiných osob, jednak vyučené řemeslníky vykonávající své řemeslo a mající podstatně vyšší požitky než ostatní dělnictvo, o 60 % více než u dělníků.
3. U dělníků:
a) svobodní do 24 roků věku za prvý rok služby muž 1000 Kč, žena 800 Kč, za každý další rok služby muž 100 Kč, žena 80 Kč, svobodní přes 24 roky věku muž 1500 Kč, žena 1300 Kč, za každý další rok služby muž 120 Kč, žena 100 Kč. Ženatý, vdaná, vdovec, vdova za prvý rok služby muž 2000 Kč, žena 1800 Kč, za každý další rok služby muž 160 Kč, žena 140 Kč;
b) odbytné ženatých dělníků, pokud manželka není též výdělečně činna, vdovců a vdov, jsou-li živiteli aspoň jednoho nezaopatřeného dítěte, svobodných, jsou-li jedinými živiteli výdělku neschopných příbuzných v linii přímé, v linii pobočné do druhého stupně, zvyšuje se o 20 %; Je-li manželka také výdělečně činna na zabraném majetku, avšak méně než 150 dní v roce, zvyšuje se odbytné dělníka rovněž o 20 %;
c) odbytné ženatých dělníků (mužů), vdovců, vdov a svobodných dělnic zvyšuje se o 5 % z obnosu odbytného (bez započtení dvacetiprocentního příspěvku dle předešlého odstavce) za každé nezaopatřené dítě, jehož živitelem jest zaměstnanec. Jsou-li oba rodičové zaměstnanci na zabraném majetku, počítá se příspěvek na děti z příslušného obnosu odbytného otce.
Zlomek roku činící v celkové službě na zabraném majetku více než šest měsíců, počítá se za celý rok.
Vypočtený obnos odbytného zaokrouhluje se při zlomku do 50 h na nejblíže nižší počet celých korun, při zlomku před 50 h na nejblíže vyšší počet celých korun.
Zaměstnance, kteří nejdéle do pěti roků ode dne, kdy pozbudou zaměstnání na velkém majetku pozemkovém (§ 2, odst. 1.), vstoupí v nárok na vyplácení starobních požitků dle zákona o pensijním pojištění, může pozemkový úřad zaopatřiti po dobu tu odškodněním na penězích, a to vyplácením starobních požitků ve výši očekávané starobní renty a placením pojistných prémií z fondu kolonisačního.
§ 18.
Jde-li o zaměstnance, jimž přiznáno bylo odškodnění odbytným nebo byli zaopatřeni podle § 2, odst. 1., č. 4. a kteří v den vyhlášení řízení přídělového bydlili v domech rodinných, budovách obytných nebo hospodářských, jež jsou částí majetku, o němž přídělové řízení bylo vyhlášeno, uhradí jim k jejich žádosti pozemkový úřad z fondu kolonisačního nutné a hotové výlohy stěhování, přestěhují-li se do některého z míst v tuzemsku nejdéle do tří měsíců po dni, kdy majetek shora jmenovaný byl státem převzat nebo po rozumu § 28 náhrad. zákona osobě třetí (osobám třetím) odevzdán. V případech hodných zvláštního zřetele může pozemkový úřad prodloužiti tuto lhůtu.
§ 19.
Omezení výše úhrady výloh stěhování podle předpisů § 13 platí také pro případy úhrady těchto výloh dle § 18.
4.
Zaopatření starobní a invalidní.
§ 20.
O starobním a invalidním zaopatření trvalých zaměstnanců (§§ 73 a 75, odst. 1., č. 4., náhrad. zákona) budou vydány předpisy zvláštním nařízením.
Zaopatření jiných trvalých zaměstnanců.
§ 21.
Dělníci, kteří splňují podmínky předepsané v § 1, č. 1. a 2., tohoto nařízení, budou zaopatřeni - nebudou-li ponecháni v dosavadním zaměstnání - přídělem půdy nebo odškodněni peněžitým odškodněním, jestliže jejich práce nebo služba na zabraném majetku jest hlavním pramenem jejich obživy a jestliže nejméně dva roky bezprostředně před vyhlášením přídělového řízení byli na zabraném majetku zaměstnáni v námezdním poměru v průměru těchto dvou roků nejméně plných 150 dnů za jeden rok. Peněžní odškodné těchto zaměstnanců činí při průměru pracovních dnů za celkovou služební dobu na zabrané půdě 150 až 200 dnů za jeden rok čtyři šestiny, při průměru 201 až 250 dnů pět šestin, při průměru přes 250 dnů šest šestin peněžního odškodného, jak stanoveno bylo v § 17 tohoto nařízení. Do služební doby lze započítati pouze ta léta, ve kterých byl dělník zaměstnán na zabraném majetku nejméně 150 dní v roce.
Zaměstnancům invalidním nebo starším 60 roků, kteří v posledních dvou letech rozhodných pro přiznání nároku na odškodné nepracovali ani 150 dní v roce, ačkoliv v letech předchozích pracovali aspoň 150 dní v roce, může býti přiznán nárok na peněžité odškodnění, běží-li o případy hodné zvláštního zřetele.
Dostane-li se dělníku přídělu půdy ve výměře aspoň 50 % výměry jmenované v § 7, odst. 1., věta první, poskytne mu pozemkový úřad zároveň příspěvek z kolonisačního fondu až do poloviny odškodnění příslušejícího zaměstnanci podle odst. 1. Byl-li zaměstnán průměrně více jak 200 dní, poskytne mu pozemkový úřad dvě třetiny odškodnění. Dostane-li se dělníku, majícímu nárok na odškodnění dle odst. 1., přídělu půdy ve výměře nedosahující 50 % výměry jmenované v § 7, odst. 1., věta první, poskytne mu pozemkový úřad zároveň příspěvek z kolonisačního fondu až do výše odškodnění dle odst. 1. Pozemkový úřad jest oprávněn použíti příspěvku (odškodnění) k zaplacení přídělové ceny.
Předpisy § 7, odst. 2. a 3., platí obdobně pro sdružení dělníků majících nárok na odškodnění podle odst. 1.
Bude-li zaměstnanec zaopatřen přídělem půdy, poskytne mu pozemkový úřad příspěvek z kolonisačního fondu až do poloviny odbytného stanoveného dle předchozího odstavce.
Ustanovení všeobecná.
§ 22.
Kolonisačním fondem rozuměti jest fond zřízený pro podporu vnitřní kolonisace po rozumu § 18 zákona ze dne 11. března 1920, čís. 166 Sb. z. a n., do něhož plynou srážky dle §§ 42 a 42a a přirážky dle § 77 náhrad. zákona.
§ 23.
Pokud toto nařízení jinak neustanovuje, jest povinen zaměstnanec, žádající za zaopatření podle § 75 zákona náhradového a předpisů tohoto nařízení, ohlásiti svůj nárok pozemkovému úřadu nejpozději do dne skutečného převzetí zabraného majetku, na němž vykonával nebo ještě vykonává službu nebo práci. Nemohl-li zaměstnanec pro nepřekonatelnou překážku včasně nárok ohlásiti, jest povinen tak ihned učiniti a překážku osvědčiti, jakmile pominula. Pozemkový úřad nepřihlíží k nárokům, byly-li ohlášeny po uplynutí tří měsíců po dni skutečného převzetí zabraného majetku nebo po uplynutí 30 dnů po rozvázání poměru služebního nebo pracovního, nastalo-li teprve po skutečném převzetí zabraného majetku, a ohlášky nároku jako opožděné zamítne.
Zaměstnanci jsou povinni sděliti pozemkovému úřadu a jeho orgánům ve lhůtě, kterou tento úřad nebo jeho orgánové určí, své návrhy v příčině jimi požadovaného způsobu zaopatření, jakož i data potřebná pro posouzení, který ze způsobů zaopatření dle § 2 jest pro zaměstnance nejvhodnějším.
Vlastníci zabraného majetku a osoby hospodařící jsou povinni potvrditi svým zaměstnancům i zaměstnancům bývalým data, o nichž dle zásad řádného hospodaření mají míti známost. Žádosti zaměstnancově o toto potvrzení jest povinen zaměstnavatel (bývalý zaměstnavatel) do osmi dnů po doručení této žádosti vyhověti.
Vlastníci zabraného majetku pozemkového a osoby hospodařící jsou povinni sděliti pozemkovému úřadu a jeho orgánům na vyzvání a ve lhůtě ve vyzvání tomto vyznačené data o zaměstnancích (i o bývalých zaměstnancích), o nichž dle zásad řádného hospodaření mají věděti.
Přestoupení těchto předpisů trestá se dle § 18c záborového zákona.
§ 24.
Proti rozhodnutí obvodové úřadovny přísluší právo stížnosti do 14 dnů ode dne doručení k pozemkovému úřadu. Stížnost podati jest u obvodové úřadovny, jež rozhodla.
Do rozhodnutí pozemkového úřadu přípustna jest stížnost k rozhodčí komisi (§ 25). Stížnost podati jest u rozhodčí komise ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
§ 25.
Rozhodčí komise jest devítičlenná. Má stejný počet náhradníků.
Předsedu a náhradníka předsedy jmenuje ministr spravedlnosti ze překlad soudců, ostatních osm členů a náhradníků předseda pozemkového úřadu v dohodě s ministrem sociální péče, a to:
jednoho člena a náhradníka ze překlad konceptních úředníků právnických, znalých sociální služby,
jednoho člena a náhradníka ze překlad pojistných techniků, činných v pojistně-technické službě,
tři členy a náhradníky ze překlad zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a
tři členy a tři náhradníky z řady kvalifikovaných zemědělských odborníků nebo z řady osob, hospodařících na velkém majetku pozemkovém, neb z osob znalých poměrů sociálních a pojišťovacích se zřetelem na velký majetek zemědělský a lesní.
Členové a náhradníci jmenováni jsou na dobu čtyř let. Státní úředníci jako členové nebo náhradníci rozhodčí komise mohou býti i před uplynutím této doby odvoláni a nahrazeni jinými.
Odstoupí-li nebo zemře-li člen nebo náhradník rozhodčí komise, bude zaň jmenován nový člen nebo náhradník.
§ 26.
Jednací řád pro rozhodčí komise vypracuje pozemkový úřad po dohodě s ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem sociální péče.
Odměna členů (náhradníků) rozhodčí komise a náhrada hotových výloh s vykonáváním jejich povinností v rozhodčí komisi spojených bude uhrazována z kolonisačního fondu. Výše těchto odměn a náhrad bude stanovena jednacím řádem.
§ 27.
Potřebné místnosti, práce pomocné a věcné potřeby poskytne rozhodčí komisi pozemkový úřad na vrub fondu kolonisačního.
§ 28.
Předpisy §§ 13, 16, 17 a 18 platí zatímně až do 31. prosince 1936.
§ 29.
Nařízení toto počne působiti osmým dnem po vyhlášení.
Provedou je všichni ministři.
Švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše.
Habrman v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Dra Kállaye.
Příloha A.
Zařazení úředníků na velkém zabraném majetku pozemkovém do skupin pro stanovení odškodnění.
Skupina     Služební kategorie:
I. Hospodářský, mladší hospodářský, důchodenský, lesní, technický, účetní, kancelářský asistent, adjunkt a jim na roveň postavení úředníci všech oborů podniků hospodářských, lesnických a s nimi souvisejícího průmyslu (zahradnický příručí s odborným vzděláním, výkonný lihovarník s charakterem úředníka a lihovarnickou praxí kratší šesti roků atd.).
II. Obstaravatel dvora (samostatný, starší s praxí delší čtyř roků asistent, adjunkt), zahradník, podřízený lesní na objektech od 50 - 300 ha výměry a jim na roveň postavení.
III. Pojezdný, lesní na objektech lesních přes 300 ha výměry, účetní, kancelista, kalkulátor, oficiál a jim na roveň postavení.
IV. Samostatný hospodářský správce dvora, lesní správce, lesní a hospodářský kontrolor, porybný a jim na roveň postavení úředníci účetní, pokladní, revisní, techničtí a zahradničtí s odborným vzděláním.
V. Hospodářský správce sekce (více než dvou dvorů), revírní lesní, samostatný lesní správce, revident, účetní, pokladník, důchodní a jim na roveň postavení úředníci všech podniků se zemědělstvím a lesnictvím souvisejícího průmyslu.
VI. Vrchní hospodářský správce několika sekcí nebo nejméně šesti objektů nadlesní se samostatnou administrativní činností, technický správce s odborným vzděláním větších průmyslových podniků, lékař a zvěrolékař výhradně pro velkostatek, vrchní revident, vrchní pokladník, vrchní účetní, samostatný strojní, stavební, kulturní inženýr a jim na roveň postavení.
VII. Ředitel, inspektor, administrátor, hosp. rada, účetní rada, lesmistr, lesní ředitel, lesní rada na lesních objektech přes 10.000 ha a jim na roveň postavení vedoucí úředníci (úředníci s tituly této skupiny na zemědělských objektech s výměrou pod 2000 ha a lesních s výměrou pod 10.000 ha zařadí se do skupiny předcházející).
Poznámka: Ve všech případech, kdy bude pochybno nebo sporno, do které skupiny toho kterého úředníka zařaditi (zejména na Slovensku a v Podkarpatské Rusi), buďtež udány všechny znaky, které mohou sloužiti jako správné kriterium jeho služební činnosti (působnosti), na př. velikost objektu (závodu), stupeň zodpovědnosti, vykonávané práce, denní výroby v lihovarech, roční kontingent, roční průměrné vybavené množství piva v hektolitrových stupních atd.