Zákon ze dne 18.12.1968, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

22.12.1968 | Sbírka:  160/1968 Sb. | Částka:  46/1968ASPI

Vztahy

Prováděcí: 184/1968 Sb.
Aktivní derogace: 36/1965 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb., 185/1968 Sb.
160/1968 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1968,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 včetně nadpisu zní:
"§ 5
Zdanění odměn
(1) Každá organizace, která vyplácí odměny za dílo nebo umělecký výkon, popřípadě za jejich užití (dále jen "plátce")
a) sráží daň z odměn za literární příspěvky do periodického tisku, rozhlasu a televize, z odměn za přednášky a z odměn za výchovné koncerty včetně úvodního slova, nepřevyšuje-li odměna v těchto případech 1000 Kčs; z odměn převyšujících tuto částku a z ostatních odměn sráží daň, jen předloží-li poplatník potvrzení zúčtovacího střediska, že mu má být daň srážena přímo při výplatě odměny;
b) v ostatních případech poukazuje zúčtovacímu středisku zálohy na daň ve výši 10 % z každé odměny, nestanoví-li zúčtovací středisko vyšší zálohu.
(2) Odměny přijaté od občanů je poplatník povinen oznámit zúčtovacímu středisku.
(3) Zúčtovacím střediskem jsou organizace, které určí ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem kultury a informací."
2. § 6 včetně nadpisu zní:
"§ 6
Základ daně
Základem, z něhož se vybírá daň, je rozdíl mezi příjmy podrobenými dani dosaženými v kalendářním roce a odčitatelnými položkami."
3. § 7 odst. 1 zní:
"(1) Od příjmů podrobených dani se odečtou
a) jako náhrada nákladů spojených s pořízením díla, neprokáže-li poplatník skutečně vynaložené náklady, tyto částky:
1. 60 % z odměn za díla v oboru sochařství;
2. 30 % až 50 % za díla z ostatních oborů výtvarného umění a architektury. Výši odčitatelné položky pro každé dílo stanoví orgány Svazů českých a slovenských výtvarných umělců a Svazu architektů ČSSR; nestanoví-li uvedené orgány výši odčitatelné položky, odečte se jako náhrada částka ve výši 30 %;
3. 20 % z ostatních odměn podrobených dani;
b) příspěvky z odměn kulturním fondům."
4. § 7 odst. 3 zní:
"(3) Odčitatelné položky uvedené v předchozích odstavcích nelze odečítat od příjmů podrobených dani plynoucích ze zděděných autorských práv a z odměn vyplácených devizovým cizozemcům."
5. V § 8 odst. 1 se vypouštějí slova "z odměn poukazovaných prostřednictvím výplatního místa."
6. § 8 odst. 2 zní:
"(2) Nepřekročí-li celkový roční příjem poplatníka podrobený této dani po odečtení položek uvedených v § 7 odst. 1 částku 25 000 Kčs, činí daň 3 % a řádně vykonanou srážkou je daňová povinnost vyrovnána."
7. V § 8 se připojuje odstavec 3, který zní:
"(3) Ministerstvo financí upraví sazbu daně při překročení základu 25 000 Kčs tak, aby nedocházelo k tvrdostem."
8. § 9 včetně nadpisu zní:
"Způsob vybrání daně
§ 9
(1) Daň se vybírá u plátců nebo u zúčtovacího střediska. Sraženou daň odvede plátce nebo zúčtovací středisko okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu má své sídlo.
(2) Plátce sráží daň [§ 5 odst. 1 písm. a)] nebo zálohy na daň [§ 5 odst. 1 písm. b)] z každé výplaty nebo po připsání odměny poplatníkovi k dobru.
(3) Překročí-li v běžném roce příjem poplatníka od všech plátců podrobený této dani po odpočtu položek podle § 7 odst. 1 částku 25 000 Kčs, je poplatník povinen nejpozději do 15. ledna příštího roku oznámit zúčtovacímu středisku celkovou výši příjmu dosaženého v uplynulém roce.
(4) Zúčtovací středisko vypočte po uplynutí roku daň z úhrnu všech odměn dosažených v roce rozhodném pro zdanění a zúčtuje ji ze záloh zaslaných plátci."
9. V § 10 se slova "výplatní místo je povinno" nahrazují slovy "Zúčtovací středisko a plátci jsou povinni."
10. § 11 odst. 2 zní:
"(2) Zúčtovací středisko nebo plátce srazí daň, kterou poplatníkovi nesrazil, dodatečně nejpozději do konce příštího kalendářního roku při zúčtování dalších záloh poukázaných plátcem, při vyplácení dalších odměn nebo při jejich připsání k dobru, popřípadě poplatníka vyzvou v promlčecí lhůtě (§ 14), aby jim daň v běžném kalendářním roce uhradil."
11. § 12 odst. 1 a 2 zní:
"(1) Daň, kterou byl povinen plátce srazit [§ 5 odst. 1 písm. a)] v kalendářním čtvrtletí, odvede příslušnému okresnímu národnímu výboru vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí. Zálohy na daň, které je plátce povinen zadržet a poukázat zúčtovacímu středisku [§ 5 odst. 1 písm. b)], odvede nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po výplatě odměny.
(2) Zúčtovací středisko je povinno ze zaslaných záloh odvést nejpozději do 15. dne následujícího měsíce 60 % příslušnému okresnímu národnímu výboru. Daň, kterou vypočetlo zúčtovací středisko po uplynutí roku, odvede do výše poukázaných záloh po odpočtu již odvedených částek podle předchozí věty a po zúčtování přeplatků nejpozději do 15. března roku, v němž daň vypočetlo."
12. V § 12 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavce 3 a 4.
13. V § 11 odst. 1, § 12 odst. 3, § 13, § 14 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. b) se slova "výplatní místo" nahrazují slovy "zúčtovací středisko."
Čl.II
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969
(2) Zúčtování všech vyplacených záloh nebo odměn připsaných k dobru za rok 1968 a léta předchozí a daně (záloh) sražené v tomto roce provedou výplatní místa. 1)
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.
1) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1965 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti.