Vyhláška ze dne 28.12.1968, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení

29.12.1968 | Sbírka:  187/1968 Sb. | Částka:  49/1968ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
187/1968 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1968,
kterou se stanoví záruční doby pro výstavbu budov pro bydlení
Ministerstvo chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
§ 1
(1) Záruční doba u dodávek investorovi při výstavbě budov pro bydlení*) činí 3 roky od splnění dodávky; u dodávek pro bytovou výstavbu prováděnou svépomocí stavebních bytových družstev, činí záruční doba 3 roky od vydání povolení k trvalému užívání stavby (kolaudace), nejvýše však 4 roky od splnění dodávky.
(2) Pro věcná plnění poskytnutá dodavatelem investorovi v rámci odpovědnosti za vady podle odst. 1 platí, pokud není podle § 297 zákona ve smlouvě dohodnuto něco jiného, záruční doby stanovené v zákoně (§ 198, 300, 308, 313 a 317); tyto záruční doby však neskončí dříve než záruční doba původního plnění.
(3) Záruční doba u poddodávek všech stupňů určených pro dodávky uvedené v odst. 1 trvá po dobu, po kterou je odběratel povinen plnit své závazky z odpovědnosti za vady, nejdéle však 4 roky od splnění poddodávky.
(4) Záruční doba u plnění poskytnutého v rámci odpovědnosti za vady poddodávky podle odst. 3 trvá po dobu, po kterou je odběratel povinen plnit své závazky z odpovědnosti za vady, nejdéle však 4 roky od splnění závazků z odpovědnosti za vady poddodavatelem.
§ 2
Záruční doby uvedené v § 1 se nevztahují na dodávky nebo jejich části,
a) u kterých je v příloze této vyhlášky nebo v technických normách stanovena kratší záruční doba nebo provedení oprav, výměny nebo obnovy u odběratele (uživatele) v kratší lhůtě než 3 popř. 4 roky od splnění (odevzdání) dodávky;
b) které tvoří tzv. vestavěné občanské vybavení**) budov pro bydlení jako např. vybavení obchodu a vybavení jiných nebytových místností.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na dodávky a poddodávky, na něž byly uzavřeny hospodářské smlouvy po tomto dni.
Ministr chemického průmyslu:
Ing. Rázl v. r.
Ministryně spotřebního průmyslu:
Machačová v. r.
Ministr stavebnictví:
Prof. Dr. Ing. Trokan v. r.
Ministr těžkého průmyslu:
Ing. Krejčí v. r.
Ministr zahraničního obchodu:
Ing. Valeš v. r.
Příl.
SEZNAM
výrobků, prací a výkonů, pro které jsou záruční doby stanoveny odlišně*)
------------------------------------------------------------------
Poř.                    Záruka v měsících
čís.               Obor  -------------------------
                     ve vztahu      u
                     k investorovi poddodávek
------------------------------------------------------------------
 1. Elektrochemické zdroje
  proudu            346     18      24
 2. Součásti pro elektroniku   371     18      24
 3. Polovodičové prvky pro
  slaboproudou elektroniku   372     18      24
 4. Výrobky vakuové techniky   375     18      24
 5. Mechanické měřicí přístroje  388     18      24
 6. Elektrické měřicí přístroje  389     18      24
 7. Elektronické měřicí
  přístroje           391     18      24
 8. Přístroje pro automatickou
  regulaci a řízení       405     18      24
 9. Anténní zesilovače      384, 451   18      24
10. Přívodové hadice              18      24
11. Šňůry k elektrickým
  spotřebičům                18      24
12. Pojistky všeho druhu            18      24
13. Vysokofrekvenční vodiče          18      24
14. Těsnění armatur              18      24
15. Výrobky z uhlíkových
  materiálů                 18      24
16. Nátěry strojírenských
  a hutních výrobků
  a) stavebních dílců a
    zámečnických výrobků          24      30
  b) ostatních výrobků            18      24
17. Záclony a závěsy              6       8
18. Rolety                   18      24
19. Nátěry oken, dveří a
  vestavěného nábytku všeho
  druhu                   24      30
20. Lepenky dehtované             18      24
21. Lepenky asfaltované a
  izolační pásy IPA             18      24
22. Asfaltované skleněné tkaniny
  a rohože (posukované)           18      24
23. Nátěrové hmoty pro ochranu
  dřevěných oken a dveří, ocel.
  konstrukcí, parket, fasád,
  omítek a vestavěného nábytku     platí dosavadní úprava
                     podle zákona
24. Asfalty stavebně izolační      platí dosavadní úprava
                     podle zákona
25. Asfaltové emulze a suspenze     platí dosavadní úprava
                     podle zákona
26. Asfalty ředěné            platí dosavadní úprava
                     podle zákona
27. Asfalty filerizované         platí dosavadní úprava
                     podle zákona
28. Cement, vápno, sádra         platí dosavadní úprava
                     podle zákona
29. Elektrické zdroje světla   347  platí dosavadní úprava
                     podle zákona
30. Ochranné nátěry živičných
  krytin                   18
31. Malby a nátěry venkovní
  latexové                  18
32. Malby vnitřní vápenné,
  klihové a latexové             18
33. Nátěry venkovní na
  konstrukcích v agresivním
  prostředí                 18      24
34. Výkony výtvarných řemesel         18      24
35. Zahradnické a sadové úpravy
  a porosty              jedno vegetační období
------------------------------------------------------------------
*) Budovami pro bydlení se rozumí budovy zahrnuté do oboru 803 Jednotné klasifikace stavebních objektů, vydané ÚKLKS - 1966 část 3.
*) Bude-li součástí dodávky výrobek s nevyhnutelně kratší dobou životnosti, než činí záruční doba stanovená zákonem popřípadě touto vyhláškou, nemohou být event. vady, zjištěné po uplynutí doby životnosti úspěšně reklamovány, pokud by důvodem reklamace byla jen tato okolnost.
**) Obor 803 Jednotné klasifikace stavebních objektů č. z. 803 53 a 803 54.