Nařízení ze dne 7.12.1922, kterým se vydává jednací řád pro rozhodčí komise podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.

29.12.1922 | Sbírka:  374/1922 Sb. | Částka:  142/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
374/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 7. prosince 1922,
kterým se vydává jednací řád pro rozhodčí komise podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.
Podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., nařizuje se dodatkem k nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n.:
§ 1.
rozhodčí komise rozhoduje o stížnostech proti opatřením (rozhodnutím) státního pozemkového úřadu dle § 75, odst. 1., a proti rozhodnutím kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků dle § 73, odst. 5., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.
§ 2.
Rozhodčí komise, jejíž působnost vztahuje se na celé území republiky Československé, má sídlo v Praze.
Úřední název komise jest "Rozhodčí komise pro zaopatření zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém".
§ 3.
Členství v komisi nemůže býti odmítnuto, leč z důvodů opravňujících odmítnouti členství v obecním zastupitelstvu.
Předseda státního pozemkového úřadu v dohodě s ministrem sociální péče může zbaviti členství komise členy (náhradníky), zanedbávají-li nebo nevykonávají-li řádně svých povinností, nebo ztratí-li volební právo do obcí.
členům a náhradníkům komise, nejsou-li státními zaměstnanci, náleží:
1. mají-li stálé bydliště v místě komise (hlavní město Praha), za každý den účasti při jednání komise odměna 50 Kč,
2. přespolním za označené dny, jakož i za den jízdy ze stálého bydliště, po případě zpět odměna 80 Kč a náhrada jízdného dle II. tř. na dráze za jízdu ze stálého bydliště do sídla komise a zpět.
Státním zaměstnancům jako členům a náhradníkům komise náleží diety (stravné) a cestovné dle předpisů platných pro úřední komise a služební cesty.
Odměnu pro předsedu a jeho náměstka stanoví předseda státního pozemkového úřadu v dohodě s ministrem spravedlnosti a s ministerstvem financí.
Odměna, jakož i hotové náklady budou vypláceny z kolonisačního fondu.
§ 4.
Ustavení komise provede předseda její. Členové a náhradníci komise, pokud nejsou státními úředníky, složí slib do rukou předsedy komise, že svědomitě a nestraně budou své povinnosti v komisi vykonávat.
§ 5.
Schůze komise svolává předseda, je-li zaneprázdněn, jeho náměstek. Člen (náhradník) komise jest povinen dostaviti se k jednání komise v určenou hodinu, celého jednání se súčastniti a hlasovati.
Člen, který z důvodných příčin nemůže se k ustanovenému zasedání dostaviti, jest povinen ihned oznámiti překážku předsedovi komise, aby mohl včas pozvati náhradníka.
§ 6.
O vyloučení členů (náhradníků) komise platí obdobně příslušná ustanovení o vyloučení soudců v řízení civilním.
§ 7.
Jednání rozhodčí komise řídí předseda, zajde-li jeho něco, jeho náměstek. Rozhodčí komise jest schopna usnášeti se, je-li přítomna kromě předsedy nebo jeho náměstka aspoň polovina členů komise nebo náhradníků je zastupujících, z nichž aspoň jeden musí býti zástupcem zaměstnanců.
§ 8.
Stížnost budiž podána u rozhodčí komise písemně do 14 dnů ode dne, kdy straně si stěžující bylo doručeno opatření (rozhodnutí) státního pozemkového úřadu nebo rozhodnutí kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků. Dny poštovní dopravy se do lhůty nezapočítávají. Připadá-li poslední den lhůty na neděli nebo soudní svátek, končí lhůta následujícím dnem všedním. Stížnost podává se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zůstaň u komise. Druhý podá předseda komise státnímu pozemkovému úřadu, jde-li o stížnost proti opatření (rozhodnutí) státního pozemkového úřadu, nebo předsedovi kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, jde-li o stížnost proti rozhodnutí tohoto kuratoria, aby se o ní vyjádřil do 14 dnů a předložil spisy.
Stížnost pozdě podanou zamítne předseda bez slyšení komise.
§ 9.
Jednání komise jest neveřejné. Předseda předvolá stěžovatele, uzná-li to za nutné neb účelné. Totéž platí, učiní-li odůvodněný návrh stěžovatel, státní pozemkový úřad nebo kuratorium fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků.
Komise zkoumá, dříve než začne projednávati stížnost, svoji příslušnost a způsobilost usnášeti se.
Je-li komise nepříslušna rozhodovati, odmítne stížnost.
Státní pozemkový úřad vysílejž ke chůzím rozhodčí komise svého zástupce. Hlásí-li se o slovo, je povinen předseda mu je uděliti. Totéž platí o kuratoriu fondu, má-li býti jednáno o stížnosti proti rozhodnutí kuratoria. Stejně budiž uděleno slovo stěžovateli k odůvodnění jeho stížnosti. Státní pozemkový úřad, pokud se týče kuratorium fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků buďtež k jednání rozhodčí komise včas pozvány.
Komise rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Komise nesmí měniti rozhodnutí neb opatření státního pozemkového úřadu nebo kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, pokud změna nebyla ve stížnosti žádána. Komise není omezena ani tvrzením ve stížnosti obsaženým a důkazy tam nabídnutými, ani navrhovaným způsobem změny opatření nebo rozhodnutí státního pozemkového úřadu nebo rozhodnutí kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků.
§ 10.
Komise může se dovolati soudní pomoci, aby příslušný okresní soud vyslechl stěžovatele a svědky o označených okolnostech. Komise může žádati, aby bývalí zaměstnavatelé stěžujícího si zaměstnance předložili jí potřebné doklady týkající se jeho služebního poměru. Neuposlechnou-li, může předseda komise (jeho náměstek) učiniti návrh na jejich potrestání dle § 18 c) záborového zákona.
§ 11.
O každém jednání komise budiž sepsán zápis. Zápis obsahujž zejména označení komise, její složení, jméno stěžovatele, jméno zástupce státního pozemkového úřadu nebo kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, předmět stížnosti, obsah jednání před komisí a rozhodnutí komise. Zápis podpisuje předsedající a zapisovatel, kterým jest jeden ze členů komise.
§ 12.
Rozhodnutí komise doručuje se stranám písemně. Vyhotovení obsahujž výrok komise a jeho odůvodnění a budiž podepsáno předsedou (náměstkem).
§ 13.
Stěžovatel, pokud bude předvolán k jednání, může býti zastoupen zmocněncem.
§ 14.
Stížnosti k rozhodčí komisi jsou prosty kolků a jednání komise je bez poplatků. Útraty stěžovatelovy jdou na jeho vrub.
§ 15.
Nařízení toto působí dnem vyhlášení.
Provedou je všichni ministři.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Rašín v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.,
též za ministra Dra Frankeho.
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Kállay v. r.