Zákon ze dne 25.3.1971 o jednotné soustavě socialně-ekonomických informací

1.4.1971 | Sbírka:  21/1971 Sb. | Částka:  7/1971ASPI

Vztahy

Prováděcí: V/2-28 774/91, V/2-29 397/1991, V/2-29 289/91, V/1-29 930/91, V/1-29 935/91, V/1-29 285/1991, V/2-16 248/1991, 33/1991 Sb., 58/1990 Sb., 23/1990 Sb., 21/1990 Sb., 202/1989 Sb., 136/1989 Sb., 243/1988 Sb., 226/1988 Sb., V/2-19 400/88, V/2-19 598/88, VII/2-7957/1987, VII/2-24 000/1985, VII/2-23 580/1985, VII/2-23 578/1985, VII/2-23 577/1985, VII/1-19 459/1985, VII/1-11 532/87, Vk 716/86, 91/1986 Sb., Vk 663/87, Vk 658/87, Vk 581/87, VK 561/86, VII/1-1 791/86, VII/1-1 851/86, VII/2-21 700/85, VII/2-23316/85, Vk 287/86, Vk 285/86, Vk 264/86, Vk 257/86, Vk 254/86, Vk 240/86, Vk 208/86, Vk 207/86, Vk 186/86, Vk 185/86, VK 430/86, Vk 89/86, Vk 88/86, Vk 87/86, Vk 52/86, Vk 39/86, Vk 38/86, Vk 37/86, Vk 33/86, Vk 32/86, Vk 12/86, Vk 11/86, Vk 10/86, Vk 9/86, Vk 8/86, Vk 7/86, Vk 6/86, Vk 5/86, Vk 4/86, Vk 3/86, Vk 2/86, Vk 1/86, Vk 2902/85, 1754/85, 1753/85, 1752/85, 1751/85, VII/1-10 575/85, VII/9333/85, 97/1985 Sb., Vk 2928/85, Vk 340/86, 47/1985 Sb., 2538/84-41, 1687/84-41, Vk 2627/84, VII/1-21 917/83, 2682/83-413, 2497/84, 2407/83, 2371/84, 145/1983 Sb., Vk 2360/84, 58/1983 Sb., XV/2-4066/1982, Vk 1801/83, 81/1982 Sb., 6/1981 (11/1982-2), 2/1981 (11/1982), 1984/81-03, XV/1-10 964/1981, XV/1-15 670/1981, 710/1982, 2261/81-03, XV/14 312/81, 117/1981 Sb., Vk 1102/82, 700/81-03, 1454/81-03, 209/81-03, 208/81-03, XV/1-1769/81, XV/1-1768/81, Vk 409/81, Vk 407/81, 3151/80, 250/81-03-160, 210/81-03, 2754/80-032-1504, 173/1980 Sb., 156/1980 Sb., 124/1980 Sb., 3704/79-03, 3051/79-03, 1685/80-033-117, 1585/80-03, 877/80-03, 795/80-033-049, 671/80-03, XV/1-5980/1980, XV/4-14 421/79, XV/4-18 806/79, 91/1980 Sb., 86/1980 Sb., 3668/79-03, 120/1979 Sb., 981/79-033-87, 876/79-032-331, XV/2-23 530/1978, 2997/78-032/1615, 2079/78-03, XV/4-14 308, 2128/78-03, 1793/78-032-918, 962/78-03, 66/1978 Sb., XV/2-15 477/1977, 85/1977 Sb., 78/1977 Sb., VI/1-2017/77, 8743/76, 95/1976 Sb., XV/1/32 333/1975, 55/1976 Sb., 18 685/1975, 13 662/1975, XV/1-28 267/1973, 19 844/74, OPIA/1421/72, 4 (9/1974), XV/31-24 439/1973, XV/3-20 034/1973, XV/23 292/1973, XV/3-16 677/1973, XV/3-14 014/1973, 7 (4/1974), 42/1973 Sb., 118/1972 Sb., 117/1972 Sb., 116/1972 Sb., 115/1972 Sb., 114/1972 Sb., 113/1972 Sb., 88/1972 Sb., 155/1971 Sb., 154/1971 Sb., 153/1971 Sb., 129/1971 Sb.
Aktivní derogace: 170/1968 Sb., 1/1967 Sb., 23/1963 Sb., 271/1953 Ú.l., 213/1953 Ú.l.
Pasivní derogace: 133/2000 Sb., 89/1995 Sb., 563/1991 Sb., 128/1989 Sb.
21/1971 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 1971
o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
Změna: 128/1989 Sb.
Změna: 89/1995 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl I
Základní ustanovení
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 3a
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
Oddíl II
Federální statistický úřad a Federální statistická rada
§ 6
zrušen
Působnost Federálního statistického úřadu
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
(4) Pro vztahy mezi Federálním statistickým úřadem a ústředními statistickými orgány republik platí, pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak, obdobně ustanovení § 8 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.
§ 12
zrušen
Oddíl III
Ústřední statistické orgány republik
§ 13
zrušen
Oddíl IV
Federální ministerstvo financí
§ 14
zrušen
Oddíl V
Úkoly orgánů a organizací v oblasti sociálně ekonomických informací
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
Oddíl VI
Práva a povinnosti při vytváření a využívání jednotné informační soustavy
Pravomoc k provádění statistických zjišťování a účetního výkaznictví
§ 19
zrušen
§ 19a
zrušen
§ 20
zrušen
§ 20a
zrušen
§ 21
zrušen
Zpravodajská povinnost
§ 22
zrušen
§ 23
(1) zrušen
(2) zrušen
(3) zrušen
(4) Pro statistické a evidenční účely určuje obyvatelům Československé socialistické republiky - s výjimkou osob požívajících diplomatických imunit a výsad - příslušný orgán státní statistiky rodné číslo podle zásad vydaných Federálním statistickým úřadem.
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
Oddíl VII
§ 29
zrušen
Sankce za porušení povinností v oblasti jednotné informační soustavy
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
Oddíl VIII
Závěrečná ustanovení
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
(1) Zrušují se:
1. zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, i pro obor národohospodářské evidence,
2. § 8 až 13 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, pokud se týkají Federálního statistického úřadu a Federální statistické rady,
3. vyhláška státního úřadu statistického č. 213/1953 Ú. l. (č. 253/1953 Ú. v.), o schvalování operativně statistických výkazů a o povolování zvláštních statistických šetření,
4. § 1 až 3 zák. č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu.
(2) Až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost statistických orgánů republik postupuje se v otázkách této působnosti, pokud nejsou upraveny zákonem o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle dosavadních předpisů.
§ 37
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Svoboda v. r.
Dr. Hanes v. r.
Dr. Štrougal v. r.