Vyhláška ze dne 26.3.1971 o vydání bankovek po 20 Kčs

1.4.1971 | Sbírka:  24/1971 Sb. | Částka:  7/1971ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 111/1993 Sb., 413/1990 Sb.
24/1971 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 26. března 1971
o vydání bankovek po 20 Kčs
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Dnem 1. dubna 1971 se vydávají bankovky Státní banky československé po 20 Kčs vzoru 1970 (tvaru I).
§ 2
(1) 20 Kčs bankovka vzoru 1970 (tvaru I) je 58 mm široká a 132 mm dlouhá a je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem s ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papírní hmotě.
(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lípových lístků a pěticípých hvězd.
(3) Na líci bankovky, potištěné po celé ploše, je hlavní tisk proveden v modré barvě měditiskem. Plocha líce je rozdělena na tři nestejná pole dvěma svislými čarami, složenými z drobných opakujících se číslic "20". Střední pole zaujímá velká pestrobarevná nepravidelná gilošová růžice, v níž je umístěn státní znak Československé socialistické republiky, provedený rovněž v barvách. Z růžice se rozbíhají v irisujícím (duhovém) provedení přes celou lícní stranu paprsky složené z různobarevných vlnovkových čar. V levém poli, do něhož zasahuje i část pestrobarevné gilošové růžice, je při horním okraji velká číslice "20". V pravém poli je rytina hlavy Jana Žižky z Trocnova podle nejstarší zachované plastické podoby z konce 15. století. V pravém dolním rohu je menší číslice "20".
(4) Ve středním poli nahoře je ve dvou řádcích text
           
              "BANKOVKA
         STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ",

pod ním rovněž ve dvou řádcích text
 
             "DVACET KORUN
            ČESKOSLOVENSKÝCH".

Pod státním znakem je letopočet

               "1970"
a pod ním trestní pohrůžka

     "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA",

která je orámována nahoře a dole jednou řádkou drobných opakujících se nápisů "STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ" a po stranách číslicemi "20".
(5) Při dolním okraji středního pole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "KAREL HRUŠKA INV." (navrhl) a vpravo jméno rytce "JAN MRÁČEK SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".
(6) Na rubu bankovky, potištěné po celé ploše, je převládající barva rovněž modrá. Plocha je též rozdělena dvěma svislými vlnovkovými čarami na tři nestejná pole. Ve středním polir je podle dobové malby z "Jenského kodexu" z konce 15. století zobrazeno husitské vojsko vedené knězem s monstrancí a Janem Žižkou z Trocnova na bílém koni.
(7) V levém poli je velká nepravidelná pestrobarevná irisující gilošová růžice, z níž se paprskovitě šíří přes celou plochu rubu stylizované číslice "20", které se od středu plynule zvětšují a protahují. V levém horním rohu je číslice "20". Gilošová růžice je překryta textem ve dvou řádcích
 
             "DVACET KORUN
            ČESKOSLOVENSKÝCH",

pod ním při dolním okraji je umístěna ve dvou řádcích doložka o hodnotovém krytí bankovek
   
      "BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI
        AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ".

(8) V pravém poli dole převážně na pozadí menší pestrobarevné gilošové růžice je velká číslice "20". Nahoře je označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem, nad gilošovou menší růžicí je šestimístné pořadové číslo bankovky, obě v barvě červené.
(9) Při levém dolním okraji levého pole je drobným písmem vytištěno jméno autora návrhu "KAREL HRUŠKA INV." (navrhl), při dolním pravém okraji středního pole jméno autora ryteckého přepisu historického obrazu "MILOŠ ONDRÁČEK SC" (rytecky kreslil).
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rohlíček CSc. v. r.