Směrnice ze dne 22.8.1972 o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných zařízeních

22.8.1972 | Sbírka:  18 382/72-24 | Částka:  9/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 186/1960 Sb.
Pasivní derogace: 59/1985 Sb.
18 382/72-24
Směrnice
ministerstva školství ČSR
o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných zařízeních
Den 22. srpna 1972
Referent: V. Linda,
tel. 53 16 51
Ministerstvo školství ČSR v dohodě s Českou odborovou radou, s ministerstvem zdravotnictví ČSR, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Úvodní ustanovení
Tyto směrnice stanoví stupeň a druh požadovaného vzdělání a délku odborné praxe pro1)
a) učitelky mateřských škol,
b) učitele škol poskytujících základní, střední nebo vyšší vzdělání (včetně učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v odborných učilištích),
c) dílenské učitele a učitele praktického výcviku nebo odborného výcviku,
d) mistry odborného výcviku v zařízeních pro výchovu učňů spravovaných národními výbory,
e) vychovatele výchovných zařízení spravovaných národními výbory nebo jejich zařízeními,
f) pedagogické pracovníky v domech pionýrů a mládeže a jejich stanicích.
§ 2
Požadované vzdělání
(1) Národní výbory sjednávají pracovní poměr jako s učiteli, vychovateli a ostatními pedagogickými pracovníky (dále také "výchovní pracovníci") jen s osobami, které dosáhly vzdělání požadovaného těmito směrnicemi pro vyučování nebo výchovnou práci na příslušném stupni a druhu školy nebo výchovného zařízení (dále jen "školy"). Požadované vzdělání, popř. i příslušné aprobace nebo specializace, jsou uvedeny v příloze těchto směrnic.
(2) Pokud tyto směrnice připouštějí různý stupeň vzdělání pro jednotlivé kategorie pracovníků, uzavřou národní výbory, je-li více uchazečů, pracovní smlouvu s uchazeči s vyšším stupněm vzdělání a příslušnou aprobací nebo specializací pro příslušný stupeň a druh školy.
(3) Učitel, který má odborné vzdělání, ale nezískal příslušné vzdělání pedagogické, je povinen do 4 let od přijetí do pracovního poměru úspěšně absolvovat doplňkové pedagogické studium.2)
(4) Učitel, který získal vzdělání na škole se slovenským jazykem vyučovacím, může působit na škole s českým jazykem vyučovacím jen, prokáže-li znalost českého jazyka zkouškou podle zvláštních předpisů; obdobně se postupuje i na školách s jiným jazykem vyučovacím.
(5) Učitel, který získal vzdělání na školách v zahraničí, může působit na škole s českým nebo jiným vyučovacím jazykem, jestliže po provedené nostrifikaci studia prokáže znalost vyučovacího jazyka zkouškou podle zvláštních předpisů. Povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka se nevztahuje na učitele cizích jazyků na jazykových školách.
§ 3
Požadovaná praxe
(1) Pro učitele odborných předmětů nebo dílenského vyučování a praktického výcviku na odborných a středních odborných školách a pro učitele odborných předmětů v odborných učilištích a učňovských školách se požaduje tříletá odborná praxe v příslušném pracovním oboru.
(2) Za odbornou praxi se uznává praxe konaná v příslušném oboru po dosažení 18 let věku. Do doby této praxe se nezapočítává doba strávená v učebním poměru a v základní vojenské službě.
(3) Pro pedagogické pracovníky domů pionýrů a mládeže a jejich stanic se vyžaduje nejméně dvouletá praxe instruktora nebo pionýrského pracovníka v Pionýrské organizaci SSM.
§ 4
Ustanovení přechodná a závěrečná
(1) Výchovní pracovníci, kteří působili v některé z funkcí uvedených v § 1 těchto směrnic před počátkem jejich účinnosti, splňují předpoklady požadovaného vzdělání i pokud získali vzdělání podle dříve platných předpisů uvedené v příloze těchto směrnic.
(2) Výchovný pracovník, který nesplňuje kvalifikační předpoklady požadované těmito směrnicemi, může být přijat do pracovního poměru jen na určitou dobu, nejdéle však do konce běžného školního roku.
(3) Pro učitele odborných předmětů, učitele dílenského vyučování a praktického výcviku na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a pro mistry odborného výcviku na učňovských školách a odborných učilištích, kteří ke dni účinnosti těchto směrnic na školách vyučují, se požadavek praxe považuje za splněný i v případech, kdy tuto praxi nekonali.
(4) Výchovnému pracovníku, který nesplňuje vzdělání požadované těmito směrnicemi, a s nímž byl sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou před počátkem účinnosti těchto směrnic, určí národní výbor lhůtu k doplnění vzdělání, popř. s ním projedná převedení na jinou práci.3) Je-li takový pracovník starší 45 let, pracuje alespoň 15 let jako výchovný pracovník a ve své funkce se plně osvědčuje, může národní výbor u něho upustit od požadavku doplnění vzdělání.
(5) Tyto směrnice se vztahují i na pracovníky Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze a Školského ústavu umělecké výroby v Praze.
(6) Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1972.
Ministr:
Ing. J. Havlín v. r.
Příl.1
Příloha ke směrnicím o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných zařízeních
Kvalifikační předpoklady vzdělání pro vyučování na školách poskytujících základní, střední nebo vyšší vzdělání a pro výchovnou práci ve výchovných zařízeních
 Část I.
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Druh školy Vzdělání požadované pro vyučování Vzdělání získané podle dříve
		platných předpisů, které se uznává za vzdělání požadované a hodnotí se
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		A) Základní vysokoškolské vzdělání - obor učitelství (1) jako vysokoškolské
		vzdělání - obor učitelství devítileté pro školy I. cyklu1) pro školy I. cyklu: školy - státní závěrečná zkouška na
	 pedagogickém institutu; - závěrečná zkouška na pedagogickém institutu z
	 jednopředmětového studia učitelství při zaměstnání pro 6. - 9. ročník základní
	 devítileté školy; (včetně způsobilosti k vyučování v 1. - 5. roč. s doložkou o
	 vykonání zkoušky na pedagogickém institutu z praktických cvičení v dílnách nebo
	 z praktických cvičení na školních pozemcích); - státní závěrečná zkouška na
	 vyšší pedagogické školy; - závěrečná zkouška pro učitelství na národních
	 školách na školách II. stupně na býv. pedagogické fakultě; - odborná zkouška
	 způsobilosti k vyučování některému oboru na býv. školách měšťanských; - zkouška
	 způsobilosti k vyučování domácím naukám na býv. školách měšťanských, doplněná
	 zkouškou způsobilosti k vyučování některému dalšímu oboru (předmětu) na těchto
	 školách; - zkouška způsobilosti k vyučování na býv. odborných školách pro
	 ženská povolání, doplněná zkouškou způsobilosti pro některý další obor
	 (předmět) na býv. školách měšťanských (školách II. stupně); - jen pro vyučování
	 občanské výchově též vysokoškolské vzdělání na Vysoké pedagogické či vyšší
	 pedagogické škole, obor dějepis, nebo na filozofické         fakultě, obor filozofie
	 (po r. 1949), nebo vysokoškolské vzdělání - obor učitelství pro školy I. cyklu,
	 doplněné alespoň dvouletým studiem společenskovědních oborů na Vysoké škole
	 politické ÚV KS - jen pro vyučování předmětu "pracovní vyučování" (práce v
	 dílnách) maturita na střední průmyslové škole doplněná úspěšně ukončeným
	 pedagogicko odborným kursem;2) (2) jako úplné střední
	 odborné vzdělání - obor učitelství pro školy I. cyklu: - závěrečná zkouška na
	 býv. pedagogické škole pro učitele národních škol (včetně vychovatelské větve);
	 - závěrečná zkouška na býv. pedagogickém gymnáziu pro vzdělání učitelů
	 národních škol; - zkouška dospělosti na býv. učitelském ústavu (učitelské
	 akademii, státní pedagogické akademii); - zkouška způsobilosti pro býv. školy
	 I. stupně (národní, obecné); - zkouška dospělosti nebo způsobilosti na býv.
	 ústavu pro vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání; - zkouška
	 způsobilosti k vyučování domácím naukám pro býv. školy I. stupně (národní,
	 obecné); - absolvování býv. pedagogického semináře pro učitelky hospodyňských
	 škol se zkouškou způsobilosti pro učitelství na býv. hospodyňských školách; -
	 jen pro vyučování předmětu "pracovní vyučování" (práce v dílnách) střední
	 průmyslová škola s dvouletým studiem doplněná úspěšně ukončeným
	 pedagogicko-odborným kursem2) B) Školy (1) Vysokoškolské vzdělání - obory (1)
	 jako vysokoškolské vzdělání - obory učitelství poskytující učitelství pro školy
	 II. cyklu pro školy II. cyklu: střední na filozofických, matematicko- -
	 ukončené vzdělání na Vysoké škole nebo vyšší fyzikálních a přírodovědeckých
	 pedagogické, závěrečná zkouška na pedagogické vzdělání fakultách, na fakultě
	 tělesné fakultě pro učitelství na býv. školách III. - pro výuku výchovy a
	 sportu Univerzity stupně (střední); všeobecně Karlovy a na vysokých školách -
	 ukončené vzdělání v učitelském studiu na vzdělávacím uměleckého směru;3) Vysoké škole ruského jazyka a literatury; předmětům -
	 zkouška učitelské způsobilosti před státní - pro vyučování matematice, zkušební
	 komisí pro učitelství hudby na býv. fyzice, chemii, biologii a učitelských
	 ústavech; společenskovědním oborům na - pro vyučování občanské nauce
	 vysokoškolské zemědělských a lesnických vzdělání - obor učitelství pro školy
	 II. školách a odborných cyklu, aprobační předměty filozofie nebo učilištích též
	 státní zkouška politická ekonomie nebo občanská výchova na učitelské
	 způsobilosti;4) školách II. cyklu; - na jazykových
	 školách a - pro vyučování výtvarné výchově též lidových školách jazyků pro
	 absolutorium speciální školy na býv. státní vyučování jazykům, které
	 umělecko-průmyslové škole, doplněné zkouškou nejsou aprobačními předměty
	 učitelské způsobilosti pro učitelství na ve studiu učitelství pro školách I.
	 cyklu; školy II. cyklu, též vysokoškolské vzdělání - obor (2) jako úplné
	 odborné vzdělání - obor učitelství filologické vědy, příslušný pro školy I.
	 cyklu: cizí jazyk; - maturita na střední škole, doplněná úspěšným - pro
	 vyučování chemii v absolvováním býv. Tyršova ústavu tělesné zařízeních pro
	 výchovu učňů výchovy a sportu. též vysokoškolské vzdělání - obory technické
	 chemie; (2) pro vyučování občanské nauce vzdělání pro vyučování všeobecně
	 vzdělávacím nebo odborným předmětům na školách poskytujících střední nebo vyšší
	 vzdělání, doplněné třísemestrovým rozšiřujícím studiem (popř. dalšími formami
	 studia schválenými ministerstvem školství) pro učitele občanské nauky, nebo
	 doplněné vyšším stranickým vzděláním, tj. nejméně půlročním internátním
	 školením v oblastní nebo ústřední stranické škole KSČ nebo úplnou Večerní
	 univerzitou marxismu-leninismu.
	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 C) Školy vysokoškolské odborné vzdělání poskytující příslušného studijního
	 oboru; střední - pro vyučování těsnopisu nebo (1) jako vysokoškolské odborné
	 vzdělání nebo vyšší psaní strojem (technice příslušného studijního oboru:
	 vzdělání administrativní) doplněné - vzdělání na býv. školách postavených na
	 roveň (s výjimkou zkouškou učitelské způsobilosti dnešní Vysoké škole
	 ekonomické a vysokým zařízení pro pro vyučování těmto předmětům; školám
	 uměleckým; výchovu učňů) - na středních zdravotnických - státní zkouška
	 učitelské způsobilosti k - pro výuku školách též vysokoškolské vyučování
	 hospodářským předmětům (býv. I. odborným vzdělání - aprobační předměty odbor)
	 na býv. hospodářských školách a předmětům psychologie - péče o nemocné
	 obchodních akademiích; nebo pedagogika - péče o nemocné - způsobilost k
	 vyučování psaní strojem a oboru učitelství pro školy II. těsnopisu ve spojení s
	 dvouletým studiem na cyklu; Vysoké škole ekonomické, jímž absolvent - pro
	 vyučování odborným předmětům získal způsobilost k vyučování předmětům chemie v
	 1. a 2. ročníku "socialistické hospodářství" a "technika středních průmyslových
	 škol hospodářské administrativy"; chemických, a pro vyučování biologii a
	 výtvarné výchově též (2) jako vyšší odborné vzdělání: vysokoškolské vzdělání -
	 - vzdělání příslušného oboru získané na odpovídající aprobační předměty
	 podnikových institutech, pokud navazuje na oboru učitelství pro školy II.
	 předchozí úplné střední vzdělání; cyklu; - závěrečná zkouška v šestisemestrovém
	 studiu - pro vyučování loutkářství na vybraných předmětů na Vysoké škole
	 ekonomické pedagogických školách též pro učitele odborných předmětů na
	 středních vysokoškolské vzdělání - obor školách pro společenské stravování,
	 středních učitelství pro školy I. nebo II. hotelových školách a středních
	 cyklu, rozšířené dvouletým zdravotnických školách oboru dietních sester studiem
	 loutkářství na divadelní a na učňovských školách oboru číšník, kuchař fakultě
	 Akademie múzických umění; a kuchař-číšník; - na konzervatoři též vyšší odborné
	 - šestisemestrové dálkové studium pro vzdělání příslušného oboru; pracovníky
	 státních lesů na lesnické fakultě; - pro vyučování těsnopisu nebo pro vyučování
	 na konzervatořích též dřívější psaní strojem (technice absolutorium na
	 konzervatoři nebo závěrečná administrativy) též vysokoškolské zkouška na býv.
	 vyšších hudebních (hudebně vzdělání - obor učitelství pro pedagogických
	 školách); školy I. nebo II. cyklu, doplněné zkouškou učitelské způsobilosti (3)
	 jako úplné střední odborné vzdělání: pro vyučování těmto předmětům - maturita
	 na škole poskytující úplné střední vzdělání, doplněná zkouškou způsobilosti k
	 vyučování těsnopisu nebo technice hospodářské administrativy; - pro vyučování
	 odpovídajícím odborným předmětům na středních průmyslových školách oděvních,
	 středních školách pro společné stravování, zemědělských školách, středních
	 hotelových školách, středních školách ekonomiky služeb, dívčích odborných
	 školách a středních zdravotnických školách též zkouška dospělosti nebo
	 způsobilosti k vyučování I. oboru (šití prádla), II. oboru (šití šatů), III.
	 oboru (výživa) a IV. oboru (kreslení) na býv. odborných školách pro ženská
	 povolání; na zemědělských školách též absolvování býv. pedagogického semináře
	 pro učitelky hospodyňských škol se zkouškou způsobilosti pro učitelství na býv.
	 hospodyňských školách.
	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 D) Odborná (1) vysokoškolské odborné vzdělání (1) jako vysokoškolské odborné
	 vzdělání učiliště příslušného studijního oboru, příslušného studijního oboru: a
	 učňovské nebo školy - vzdělání uvedené v tomto sloupci (získané pro výuku (2)
	 vysokoškolské vzdělání - obor podle dříve platných předpisů) písm. C odst.
	 odborným učitelství odborných předmětů (1); předmětům pro učňovská zařízení,
	 nebo (2) jako vyšší odborné vzdělání: (3) úplné střední odborné vzdělání -
	 vzdělání uvedené v tomto sloupci (získané příslušného studijního oboru, podle
	 dříve platných předpisů) písm. C odst. a pokud takový obor není (2); zřízen,
	 vzdělání příbuzného - závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné oboru, nebo
	 seminární práce) v šestisemestrovém studiu vybraných předmětů na Vysoké škole
	 (4) jen vyučení v příslušném ekonomické pro učitele odborných předmětů oboru,
	 pokud není zřízen ani zbožíznalství a ekonomika a technika prodeje příbuzný
	 studijní obor;5) v odborných učilištích a učňovských
	 školách; - jednoroční ústav pro vzdělání učitelů - pro vyučování odborným
	 živnostenských pokračovacích (učňovských) předmětům obchodní počty, škol, kteří
	 vykonali zkoušku způsobilosti k biologie, výtvarná výchova a vyučování na
	 uvedených školách; aranžování též vysokoškolské vzdělání - odpovídající
	 aprobační předměty oboru (3) jako úplné střední odborné vzdělání: učitelství
	 pro školy II. - vzdělání uvedené v tomto sloupci (získané cyklu; podle dříve
	 platných předpisů) písm. C odst. - pro vyučování odborným (3); předmětům
	 obchodní počty v - zkouška učitelské způsobilosti k vyučování učebních oborech
	 skupiny 15 odborným předmětům na základních odborných též vysokoškolské
	 vzdělání - (učňovských, živnostenských pokračovacích) obor učitelství pro školy
	 I. školách nebo odborná způsobilost k vyučování cyklu, aprobační předmět
	 odborným předmětům na odborných učilištích a matematika pro 6. - 9. učňovských
	 školách; ročník základní devítileté - v odborných učilištích zemědělských též
	 školy; zkouška způsobilosti vyučovat odborným - pro vyučování technologickým
	 naukám zemědělským na býv. lidových školách předmětům na zemědělských a
	 zemědělských. lesnických odborných učilištích též vyučení a střední odborné
	 vzdělání příslušného oboru
	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 E) Odborné a (1) úplné střední odborné vzdělání (1) jako úplné střední odborné
	 vzdělání: střední příslušného oboru, popř. s - zkouška dospělosti nebo
	 způsobilosti k odborné školy vyučením (u mistrů odborného vyučování I. a II.
	 oboru (šití prádla, šití - pro dílenské výcviku vždy s vyučením), nebo šatů)
	 nebo III. oboru (výživy) na býv. vyučování a odborných školách pro ženská
	 povolání;         praktický (2) vyučení a střední odborné - střední odborné vzdělání
	 příslušného oboru, výcvik; vzdělání příslušného oboru, doplněné maturitou na
	 střední všeobecně zařízení pro nebo vzdělávací škole; výchovu učňů - na
	 zdravotnických školách též absolvování - pro odborný (3) jen vyučení v
	 příslušném nebo vyšší ošetřovatelské školy nebo odborné výcvik příbuzném
	 učebním oboru, pokud školy pro vzdělávání instruktorek vyšších studijní obor
	 není zřízen; zdravotnických škol; - pro vyučování praktické - pro obor dietních
	 sester též zkouška části předmětu technika dospělosti nebo způsobilosti k
	 vyučování jízdy a řízení motorových III. oboru (výživa) na býv. odborných
	 vozidel vzdělání uvedené v školách pro ženská povolání; odst. (1) - (3)
	 doplněné řidičským oprávněním pro (2) jako střední odborné vzdělání: příslušnou
	 skupinu - vyučení příslušnému oboru a odborná motorových vozidel a (mistrovská)
	 škola s dvouletým studiem; v učitelským oprávněním pro oborech, v nichž tato
	 dvouletá odborná škola toto vyučování nebyla zřízena, též vyučení příslušnému
	 oboru a absolvování jednoleté odborné (mistrovské) školy; - absolvování odborné
	 školy příslušného oboru s tříletým studiem; - v kursech Školského ústavu
	 umělecké výroby absolvování dvouletého řádného denního studia v odborném kursu
	 býv. Státního školského ústavu pro domácí průmysl, doplněné tříletou odbornou
	 praxí s jednoletým pedagogickým a správním školením pro učitelky tohoto ústavu.
	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 F) Školy vzdělání uvedené v tomto sloupci vzdělání uvedené v tomto sloupci
	 (získané podle pro mládež (vzdělání požadované) písm. A), B), dříve platných
	 předpisů) písm. A), B), C), D) a E) vyžadující C), D), E) pro jednotlivé stupně
	 a pro příslušný stupeň a druh školy a státní zvláštní péče druhy škol rozšířené
	 nebo doplněné závěrečná zkouška na pedagogické fakultě, nebo studiem speciální
	 pedagogiky na pedagogickém institutu ze speciální pedagogiky pedagogické
	 fakultě; (jako zkouška rozšiřující nebo doplňující nebo jako studijní obor),
	 nebo závěrečná, popř. státní - na zvláštních školách a v 1. - 5. závěrečná
	 zkouška z defektologie, nebo zkouška z ročníku ostatních druhů škol pro
	 defektologie podle dříve platných předpisů mládež vyžadující zvláštní péče též
	 vysokoškolské vzdělání - obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující
	 zvláštní péče.
	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 G) Lidové školy (1) vysokoškolské vzdělání (1) jako vyšší odborné vzdělání:
	 umění uměleckého směru příslušného - absolutorium konzervatoře (podle dříve
	 oboru, nebo platných předpisů); - závěrečná zkouška na býv. vyšších hudebních
	 (2) vysokoškolské vzdělání - obory (hudebně pedagogických) školách, na Odborné
	 učitelství pro školy I. nebo hudební škole pro slepé v Praze, je-li II. cyklu,
	 příslušné aprobační vysvědčení opatřeno doložkou o způsobilosti předměty;
	 vyučovat na lidových školách umění (na býv. - pro vyučování loutkářství
	 základních hudebních školách); obor učitelství pro školy I. nebo II. cyklu,
	 rozšířený (2) jako úplné střední odborné vzdělání: dvouletým studiem
	 loutkářství - závěrečná zkouška na pedagogickém oddělení na divadelní fakultě
	 Akademie býv. základních hudebních škol; múzických umění; - zkouška učitelské
	 způsobilosti vykonaná před státní zkušební komisí pro učitelství hudby a (3)
	 vysokoškolské vzdělání - obor pohybového umění vědy a nauky o umění, příslušné
	 specializace, nebo (4) vyšší odborné vzdělání na konzervatoři nebo v
	 nadstavbovém studiu na Střední hudební škole internátní pro mládež s vadami
	 zraku, nebo (5) úplné střední odborné vzdělání příslušného oboru - pro taneční
	 obor též doplňkové pedagogické studium na konzervatoři nebo na Akademii
	 múzických umění pro učitele tanečního oboru na lidových školách umění
	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 
 Část II.
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Výchovné Vzdělání požadované pro výchovnou Vzdělání získané pro výchovnou práci
		podle dříve zařízení práci platných předpisů, které se uznává za vzdělání
		požadované a hodnotí se
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		A) Mateřské (1) vysokoškolské vzdělání - obor (1) jako vysokoškolské vzdělání -
		obor učitelství školy a učitelství pro mateřské školy, pro mateřské školy:
		výchovné nebo - závěrečná zkouška pro učitelství na skupiny mateřských školách
		na býv. pedagogické pro děti (2) vysokoškolské vzdělání - obor fakultě;
		předškolního učitelství pro školy II. - státní závěrečná zkouška ve studiu
		učitelství věku cyklu, aprobační předměty pro mateřské školy - studijní obor
		předškolní v dětských pedagogika - psychologie, nebo pedagogika a speciální
		pedagogika; domovech pedagogika, nebo (2) jako úplné střední odborné vzdělání -
		obor (3) vysokoškolské odborné vzdělání učitelství pro mateřské školy: - obor
		pedagogika, - závěrečná zkouška na pedagogické škole pro specializace
		předškolní vzdělání učitelek mateřských škol s doložkou pedagogika, nebo o
		odborné způsobilosti po roční řízené praxi; - závěrečná zkouška na pedagogickém
		gymnáziu (4) úplné střední odborné vzdělání pro učitelky mateřských škol; -
		obor učitelství pro mateřské - absolvování dvouletého ústavu pro učitelky
		školy; (pěstounky) mateřských škol nebo externí - na mateřských školách pro
		studium na této škole zakončené zkouškou; děti vyžadující zvláštní - zkouška
		způsobilosti pro mateřské školy; péče vzdělání uvedené v - závěrečná zkouška z
		dvouletého studijního odst. (1) - (4) doplněné kursu pro vybrané
		nekvalifikované učitelky nebo rozšířené studiem mateřských škol. speciální
		pedagogiky na pedagogické fakultě, nebo vysokoškolské vzdělání - obor
		učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		B) (1) vysokoškolské vzdělání - obor (1) vzdělání pro učitelství uvedené v
		tomto sloupci Ostatní vychovatelství příslušné (získané podle dříve platných
		předpisů) písm. výchovná větve, nebo A) a B); zařízení (2) vysokoškolské
		vzdělání - obor (2) jako úplné střední odborné vzdělání: učitelství pro školy
		II. - závěrečná zkouška ve studijním kursu pro cyklu, aprobační předměty
		vychovatele v mimoškolních výchovných pedagogika - psychologie nebo zařízeních;
		pedagogika, nebo - závěrečná zkouška na býv. vyšší sociální škole. (3)
		vysokoškolské odborné vzdělání - obor pedagogika, nebo (4) vzdělání pro
		učitelství uvedené v tomto sloupci (vzdělání požadované) písm. A), B);l v
		dětských výchovných ústavech též vysokoškolské vzdělání - obor učitelství pro
		školy pro mládež vyžadující zvláštní péče; (5) úplné střední odborné vzdělání -
		obor vychovatelství: - v zařízeních pro mládež vyžadující v odst. (1) až (5)
		rozšířené nebo doplněné studiem speciální pedagogiky na pedagogické fakultě; -
		pro výchovnou práci v domovech mládeže též vzdělání pro učitelství uvedené v
		tomto sloupci pro vyučování na školách II. cyklu (vzdělání požadované) písm.
		C), D) příslušného oboru, nebo vysokoškolské vzdělání - obor tělesná výchova
		(jednooborové studium)
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		C) (1) vysokoškolské vzdělání - obor (1) vzdělání pro učitelství uvedené v
		tomto sloupci Domy pionýrů učitelství pro školy I. nebo (získané podle dříve
		platných předpisů) písm. a mládeže II. cyklu, nebo A) a B); a jejich stanice
		(2) vysokoškolské vzdělání (2) jako úplné střední odborné vzdělání - obor
		příslušného oboru, nebo vychovatelství - ukončené studium na býv. Tyršově
		ústavu (3) vyšší odborné vzdělání tělesné výchovy a sportu; příslušného oboru,
		nebo - závěrečná zkouška ve studijním kursu pro vychovatele v mimoškolních
		výchovných (4) úplné střední odborné vzdělání zařízeních; příslušného oboru -
		závěrečná zkouška na býv. vyšší sociální škole.
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Poznámka: Vzdělání absolventů býv. Vysoké školy politické a sociální v Praze a
		býv. Vysoké školy sociální v Brně se hodnotí způsobem uvedeným ve sdělení
		uveřejněném ve Věstníku MŠK 1956, str. 169, vzdělání získané na vojenských
		školách podle Ustanovení z provedení zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy
		a vzdělávání (školský zákon) v Čs. lidové armádě, uveřejněném ve Věstníku MŠK
		1964, str. 365.
1) Ostatní kvalifikační požadavky a podmínky vzniku pracovního poměru výchovných pracovníků upravuje Pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních, spravovaných národními výbory - čj. 16 300/71-132 ze dne 19. července 1971, Věstník MŠ a MK 1971, str. 113.
1) Toto vzdělání je zároveň kvalifikačním předpokladem vzdělání i pro vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na odborných učilištích a učňovských školách.
2) Doplňkové pedagogické studium je organizováno:
- na vysokých školách technického a uměleckého směru, na Vysoké škole ekonomické a na Vysoké škole zemědělské pro učitele odborných předmětů, kteří mají vysokoškolské odborné vzdělání příslušného studijního oboru (Věstník MŠK 1963, str. 226, Věstník MŠK 1966, str. 162, Věstník MŠ a MKI 1968, str. 298, Věstník MŠ a MK 1971, str. 203, Věstník MŠ a MK 1969, str. 64, Věstník MŠK 1964, str. 269);
- na pedagogických fakultách pro učitele odborných předmětů a pro mistry odborného výcviku v zařízeních pro výchovu učňů, pro učitele dílenského vyučování a praktického výcviku na středních odborných a odborných školách a pro učitele ostatních škol a výchovných zařízení, kteří mají úplné střední odborné nebo střední odborné vzdělání (Věstník MŠ a MK 1969, str. 48).
2) Výnos MŠK čj. 54 262/58-I/2 ze dne 24. 12. 1958 (přímá instrukce pro NV, reg. č. 170/P-1958).
3) Nesplnění požadovaného vzdělání v termínu stanoveném národním výborem může být důvodem k rozvázání pracovního poměru podle § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
3) Toto vzdělání je zároveň kvalifikačním předpokladem vzdělání i pro vyučování týmž učebním předmětům v 6. - 9. ročníku základní devítileté školy a na lidových školách umění.
4) Státní zkouška učitelské způsobilosti vykonaná podle Směrnic pro pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů na zemědělských a lesnických školách a učilištích, čj. 31 134/64 ze dne 15. 7. 1964, Věstník MŠK 1964, str. 269.
5) Pojmem vyučení se rozumí absolvování stanovené doby učebního poměru zakončené úspěšným vykonáním závěrečné učňovské zkoušky.