Nařízení ze dne 4.2.1976 o evidenci vnitrozemských plavidel

23.2.1976 | Sbírka:  11/1976 Sb. | Částka:  2/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 26/1964 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.
11/1976 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 4. února 1976
o evidenci vnitrozemských plavidel
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:
§ 1
(1) Kromě plavidel evidovaných podle § 12 odst. 1 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podléhají, počínajíc dnem 1. ledna 1977, evidenci tato plavidla:
a) sportovní a rekreační plavidla o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg nebo s celkovou plochou plachet nad 10 m2 anebo s vlastním pohonem o výkonu motoru nad 4 kW,
b) přívozní plavidla.
(2) Evidenci plavidel podle odstavce 1 vede Státní plavební správa v Praze a Státní plavební správa v Bratislavě.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Štrougal v.r.