Vyhláška ze dne 16.11.1977, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutnických výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

12.12.1977 | Sbírka:  82/1977 Sb. | Částka:  25/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 145/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 30/1990 Sb.
82/1977 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství
ze dne 16. listopadu 1977,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
Změna: 30/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):
Část první
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků hutnictví železa, hutnictví neželezných kovů, hutní druhovýroby, rud a nerostů uvedených v příloze a kovového odpadu uvedeného v § 20 odst. 5.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.
Část druhá
Hutní výrobky a kovy
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
Odpovědnost za vady
(1) Odběratel je povinen odeslat dodavateli reklamaci s příslušnými doklady v jednom vyhotovení a v případě, že dodavatel není výrobcem, dvojmo. V reklamaci uvede také číslo smlouvy a podle možnosti též číslo odesílacího návěstí.
(2) Vrací-li odběratel reklamované výrobky, je povinen postupovat podle dispozic dodavatele, které si předem vyžádá; v přepravních dokladech je povinen vyznačit, že jde o reklamované výrobky a uvést čísla příslušné reklamace.
(3) Pokud si organizace nesjednají něco jiného, vztahuje se v delší záruční době odpovědnost pouze na vady vzniklé při výrobě materiálu a odběratel může požadovat bezplatné odstranění vady v dohodnuté lhůtě, nebo není-li odstranění vady v dohodnuté lhůtě, nebo není-li odstranění vady možné, v rozsahu vadné dodávky nové bezvadné plnění v technicky nejkratší možné době; tato práva nemůže uplatnit, jestliže
a) jakost hutního výrobku jím volená byla nevhodná pro použitý účel kromě případů, kdy v objednávce uvedl dostatečný údaj o účelu upotřebení;
b) hutní výrobek podléhal před použitím tepelným vlivům, které technická norma nepředpokládá.
§ 9
zrušen
§ 10
Náhrada škody
Rozsah náhrady škody spočívající ve vynaložení nákladů na opracování vadného výrobku činí součet jednicových mezd a poloviny dílenské a celopodnikové režie, vynaložených na opracování výrobků až do pracovní operace, při které odběratel vadu zjistil, nejdéle však do doby, v níž bylo možno vzhledem k povaze provozu odběratele vadu zjistit. Dodavatel se nemůže této odpovědnosti zprostit.
Část třetí
Rudy a nerosty
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
Část čtvrtá
Sovětské železné rudy, koncentráty a pelety
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
Část pátá
Kovový odpad
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
Reklamační řízení
(1) V reklamaci uvede odběratel též návrhy na další použití dodaného kovového odpadu.
(2) Reklamovaný kovový odpad uskladní odběratel odděleně v dodaném stavu až do vyřízení reklamace nebo do uplynutí lhůt předepsaných k jejímu vyřízení. Lhůta pro vyjádření dodavatele k reklamaci se prodlužuje o čas potřebný pro výměnu výsledků chemického rozboru, popřípadě pro provedení rozhodčího rozboru.
(3) Reklamuje-li odběratel nedostatečné třídění kovového odpadu, je povinen si jej ponechat jako odpad přetříděný, pokud dodávající organizace provede přetřídění vlastními zaměstnanci a na svůj náklad a ve lhůtě dohodnuté s odběratelem nebo provede-li toto přetřídění odběratel v dohodě s dodávající organizací na její náklad. Jinak může nepřetříděný odpad jen odmítnout a v tom případě má dodávající organizace právo disponovat kovovým odpadem podle svého odbytového plánu.
(4) Je-li odpad pro odběratele nepoužitelný, je dodavatel povinen reklamovaný odpad oddisponovat do 10 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nezašle-li dodavatel odběrateli dispozice v uvedené lhůtě, je odběratel oprávněn odeslat reklamovaný odpad na adresu dodavatele, o čemž musí dodavatele uvědomit nejméně 3 dny předem. Náklady spojené s předisponováním a s vrácením reklamovaného odpadu nese dodavatel.
(5) U velkých spotřebitelů s ročním odběrem převyšujícím 100 000 tun kovového odpadu může ustanovit dodavatel svého stálého zástupce, který má funkci výstupní technické kontroly; za jeho účasti se zjišťují vady dodávek kovového odpadu dodaného některou oprávněnou organizací. Tito spotřebitelé jsou povinni vytvořit podmínky pro řádný výkon stálého zástupce. Podrobnosti o výkonu této funkce organizace dohodnou.
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
Část šestá
Ustanovení společná a závěrečná
§ 30
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 145/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků,
2. výnos č. 12/1964 ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sovětských železných a manganových rud - oznámeno v částce 6/1965 Sb.
§ 31
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.
Ministr:
Půček, CSc. v. r.
Příl.1
zrušena
Příl.2
zrušena
1) Ustanovení vyhlášky Státní plánovací komise č. 33/1975 Sb.", o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu, nejsou touto úpravou dotčena.
1) Týká se objednávek, jejichž objem obsahuje maximálně horního množstevního pásma "b" dle ceníku OPS 22/5/89. Objednávky s vyšším objemem je nutno předkládat ve lhůtách podle přílohy č. 1.
2) Tiskopisy objednávek skladuje a distribuuje SEVT - Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n.p., Praha 1-Malá Strana, Tržiště 9.
2) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 0 a 1.
3) § 5 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.