Vyhláška ze dne 24.4.1978, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

3.5.1978 | Sbírka:  44/1978 Sb. | Částka:  9/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 119/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 12/1988 Sb., 26/1982 Sb.
44/1978 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 24. dubna 1978,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
Změna: 26/1982 Sb.
Změna: 12/1988 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 a § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky a) chemických výrobků,
b) pryžových a osinkových výrobků a výrobků z plastů; vztahuje se pouze na materiály a polotovary z plastů 1) a na součástky a finální výrobky z polyvinylchloridů,
c) výrobků průmyslu papíru a celulózy,
d) upotřebených ropných olejů; pro tyto dodávky neplatí ustanovení § 2 a 3.
(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky zemědělských potřeb dodávaných nákupními organizacemi zemědělským organizacím.
ČÁST DRUHÁ
Společná ustanovení
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Zvláštní ustanovení
ODDÍL PRVNÍ
Chemické výrobky
Pohonné látky
§ 11
zrušen
§ 11a
zrušen
§ 11b
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 16a
zrušen
§ 17
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Průmyslová hnojiva
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Gumárenské a osinkové výrobky a výrobky z plastů
§ 23
Pneumatiky
(1) Pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami se dodávají zejména pro náhradní potřebu za sníženou cenu podle příslušného ceníku. Pro první vybavení se tyto pneumatiky dodávají jen, pokud to technické normy nebo technické podmínky vozidel dovolují. Za pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami odpovídá dodavatel jako za výrobky bez těchto vad.
(2) zrušen
Opryžování kovových jader válců
Smlouva o přípravě dodávek
(k § 116 zákona)
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
Výrobky průmyslu celulózy a papíru
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Dodávky upotřebených ropných olejů
§ 34a
zrušen
§ 34b
zrušen
Smlouva o dodávce zpracovatelných olejů
§ 34c
zrušen
§ 34d
zrušen
§ 34e
zrušen
§ 34f
Důsledky nedodržení stanovených vlastností
(1) Jestliže dodávka zpracovatelných olejů obsahuje vodu nebo nečistoty s výjimkou chlóru v rozsahu převyšujícím 2 % až do výše 10 % dodaného množství, započítává se naplnění závazku dodavatele jen 90 % tohoto množství. Obsahuje-li dodávka více než 10 % vody nebo nečistot anebo obsahuje-li chlór, nezapočítává se na plnění závazku dodavatele k dodávkám zpracovatelných olejů; práva a povinnosti podle § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizacím nevznikají. Množství zpracovatelných olejů, které se na plnění závazku k dodávce nezapočítává, je však odběratel povinen odebrat, pokud dodavatel prokáže, že znečištěné zpracovatelné oleje nemůže sám zužitkovat.
(2) zrušen
§ 34g
zrušen
§ 34h
zrušen
§ 34i
Přechodné ustanovení
Pro kalendářní rok 1982 předloží odběratel dodavateli návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů (§ 34c) nejpozději do 30. dubna 1982. Pokud odběratel návrh smlouvy předložil před nabytím účinnosti této vyhlášky, je tímto návrhem vázán do 30. dubna 1982; tato lhůta platí též pro vznik smlouvy podle § 34d odst. 2.
ČÁST PÁTÁ
Závěrečná ustanovení
§ 35
Zrušuje se vyhláška č. 119/1964 Sb., o základních podmínkách dodávek výrobků chemického průmyslu.
§ 36
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.
Hlavní arbitr
Československé socialistické republiky:
Brandejs v. r.
1) Například tyče, desky, fólie, trubky, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umělé kůže, pásy a řemeny.
1) Ceník VC-6/5 obor 217 - Technické a vzácné plyny.
2) § 5 odst. 3 a 6 vyhlášky č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.
2) Tím není dotčena oznamovací povinnost odběratele podle § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.
3) Vyhláška č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví, a vyhláška č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.
3) Náplň o objemu vyšším než 300 l.v
4) V ČSR je dodavatelem Chemopetrol - koncernový podnik Benzina, Praha, v SSR je dodavatelem n. p. Benzinol, Bratislava.
4) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 23/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
5) § 6 vyhlášky č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.
5) Pověřenou organizací (odběratelem) na území České socialistické republiky je Benzina k. p. Praha, na území Slovenské socialistické republiky Benzinol n. p. Bratislava.
6) Pro tyto obaly platí oborová norma ON 49 3311.
6) ČSN 83 0915 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
ČSN 85 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.
7) § 54 vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.
8) Výměr ministerstva chemického průmyslu o stanovení náhrady za opotřebení a úplaty (nájemného) za přenechání k dočasnému užívání železničních nádržkových (cisternových) vozů ze dne 27. 12. 1966 čj. 322/10 681/66, resp. ustanovení ceníků výrobků chemického průmyslu přepravovaných v cisternách podniků.
10) § 138 zákona.
12) Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, příloha 12.
13) Jde například o ochranu práv k průmyslovým vzorům (zejména § 103 až 108 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).
14) § 256 občanského zákoníku.