Vyhláška ze dne 6.2.1981, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků

12.3.1981 | Sbírka:  27/1981 Sb. | Částka:  5/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 152/1964 Sb., 151/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 142/1989 Sb.
27/1981 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 6. února 1981,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
Změna: 142/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách:
a) výrobků farmaceutické a jiné zdravotnické výroby včetně veterinárních léčiv a medikovaných krmných přípravků, veterinárních biopreparátů, doplňků biofaktorů a laboratorních přípravků pro humánní, veterinární a jiné účely (dále jen "dodávky z výroby")1) v části prvé;
b) výrobků, které dodávají organizace zdravotnického zásobování2) ústavům národního zdraví pro jejich zařízení lékárenské služby a jiným zdravotnickým a veterinárním organizacím pro jejich obdobná zařízení (dále jen "zdravotnické zásobování") v části druhé.
(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky minerálních vod3) a na dodávky pro vývoz a z dovozu.
Část první
Dodávky z výroby
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
Část druhá
Zdravotnické zásobování
§ 6
zrušen
Uzavírání smluv o dodávce výrobků
(K § 152 a násl. zákona)
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
Část třetí
Společná ustanovení o odpovědnosti za vady
§ 11
Exspirační lhůta, doba použitelnosti, záruční doba
(K § 133, 135 a 198 zákona)
Exspirační lhůty, doby použitelnosti, jakož i záruční doby u jednotlivých hromadně vyráběných léčivých přípravků jsou uvedeny v technické normě.8)
§ 12
Reklamační řízení
(K § 197 až 203 zákona)
(1) až (4) zrušeny
(5) Posudek příslušného kontrolního orgánu platí pro celou vzorkovanou výrobní šarži. Uložil-li příslušný kontrolní orgán opatřením uveřejněným ve "Zprávách o kvalitě léčiv" dodavateli povinnost přetřídit posuzovanou výrobní šarži, má odběratel právo na majetkové sankce pouze za ty výrobky, které při přetřídění byly zjištěny jako vadné. Posudek kontrolního orgánu uveřejněný ve "Zprávách o kvalitě léčiv" však nenahrazuje reklamaci.
(6) Odběratel je povinen vrátit dodavateli vadné výrobky, které mu z posuzované výrobní šarže zůstaly, do 75 dnů ode dne, kdy opatření příslušného kontrolního orgánu bylo uveřejněno ve "Zprávách o kvalitě léčiv". Jde-li o zdravotnické zásobování, činí tato lhůta 30 dnů po uveřejnění v těchto zprávách, není-li dohodnuta lhůta jiná.
(7) Jde-li o veterinární biopreparáty, medikované krmné přípravky, doplňky biofaktorů, je odběratel povinen vrátit je dodavateli nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obdržel posudek příslušného kontrolního orgánu. Jde-li o zdravotnické zásobování, činí tato lhůta 30 dnů ode dne, kdy odběratel obdržel posudek příslušného kontrolního orgánu.
Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
1. vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 151/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků,
(2) vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 152/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1981.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v.r.
Příl.
zrušena
1) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků - obor JKV č. 261 - léčivé drogy, č. 262 - farmaceutické lučebniny, č. 263 - přípravky pro živočišnou výrobu, č. 264 - přípravky farmaceutické, č. 265 - přípravky imunobiologické, deriváty krevní a přípravky biologické laboratorní, č. 258 - výrobky kosmetické, č. 392 - přístroje opticko-mechanické, č. 396 - přístroje vědecké a laboratorní, č. 397 - výrobky zdravotnické tvářené z plastů, č. 781 - nápoje nealkoholické, č. 793 - výrobky ortopedické a protetické, výrobky oční optiky a ochranné pomůcky, č. 794 - zřídelní výrobky s výjimkou minerálních vod.
2) Oborový podnik Zdravotnické zásobování, Praha pro ČSR, oborový podnik Medika, Bratislava pro SSR.
3) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků.
8) ON 86 2000 Hromadně vyráběné léčivé přípravky.
9) Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně.
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.