Vládní nařízení ze dne 7.3.1924 o změně prováděcího nařízení k zákonu o výhodách v plnění branné povinnosti

14.3.1924 | Sbírka:  54/1924 Sb. | Částka:  30/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 370/1922 Sb.
Aktivní derogace: 371/1922 Sb.
Pasivní derogace: 53/1927 Sb.
54/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. března 1924
o změně prováděcího nařízení k zákonu o výhodách v plnění branné povinnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 7. prosince 1922, č. 371 Sb. z. a n., jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti:
Článek I.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 22. prosince 1922, č. 371 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 7. prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n., o stanovení výhod v plnění branné povinnosti, se pozměňuje, pokud se týče doplňuje takto:
K § 1.
(1) V odst. (1) jest nahraditi první a druhou větu (1. až 12. řádka) tímto ustanovením:
"Příslušníci rodiny, po případě, jsou-li nezletilí, zákonní jejich zástupci, musí doložiti žádost za poskytnutí výhody rodinným výkazem, potvrzeným obecním (městským) úřadem (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi obecním [obvodním] notářem). Politický úřad (administrativní vrchnost) I. stolice zašle žádost i s doklady obecnímu (městskému) úřadu (notáři) k připojení vysvědčení o majetkových a výdělkových poměrech podle odst. (3) a - je-li žádost odůvodňována výdělečnou neschopností některého mužského příslušníka rodiny - zařídí lékařskou prohlídku dotčeného příslušníka rodiny státním úředním lékařem a přiloží k žádosti vysvědčení od tohoto lékaře. V městech s vlastním statutem a v městech se zřízeným magistrátem přísluší provésti lékařskou prohlídku a napsati vysvědčení úřednímu městskému lékaři. Lékařské vysvědčení se straně nevydává, nýbrž připojí se přímo ke spisům."
(2) K odst. (2) jest připojiti toto ustanovení:
Kromě toho musí býti rodinný výkaz potvrzen, třeba-li doplněn aneb opraven, příslušným správcem matrik."
(3) V odst. (3) jest vsunouti v 2. řádce shora za slovo:
"poměrech" tuto větu: ", jež pořídí obecní (městský) úřad (notář) podle vzorce příloha 1a a zašle přímo politickému úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice,".
(4) V témže odst., lit. c), jest nahraditi slova:
"pramen výživy (živnost neb zaměstnání)" těmito slovy: "pramen výživy (živnost, zaměstnání atd.)".
K § 2.
(1) V odst. (15) jest škrtnouti v poslední řádce tečku za slovem: "odůvodněnou" a připojiti tuto větu:
", leda že není s to, aby vyživil příslušníky rodiny jako jejich živitel ve smyslu § 2 zákona".
(2) Jako nový odst. (18) jest připojiti:
"(18) Ustanovení § 2 (5) zákona nevylučuje, aby byla poskytnuta ženatým brancům výhoda jakožto živitelům rodiny v případech, uvedených v § 2 (1) zákona."
K § 5.
(1) V odst. (1) jest nahraditi v 1. až 4. řádce shora slova: "Je-li ......... I. stolice" těmito slovy:
"Je-li žádost odůvodňována výdělečnou neschopností některého mužského příslušníka rodiny, opatří politický úřad (administrativní vrchnost) I. stolice vysvědčení od státního (městského) úředního lékaře a zašle".
(2) V odst. (9) jest v 1. řádce shora slovo: "reklamovaný" nahraditi slovy: "vyšetřovaný příslušník rodiny".
K § 8.
(1) Ustanovení v lit. a) odst. (1) jest nahraditi takto:
"a) vysvědčení o majetkových poměrech žadatelových a majetkových poměrech jeho rodičů;".
2) Ustanovení lit. b) odst. (1) jest nahraditi takto:
"b) potvrzení vysoké školy, že žadatel jest buď
aa) řádným posluchačem této vysoké školy (fakulty), anebo
bb) mimořádným posluchačem učebného běhu pro kandidáty učitelství na vyšších školách obchodních, který absolvoval nižší střední školu, jakož i úplnou veřejnou vyšší obchodní školu (obchodní akademii), nebo
cc) mimořádným posluchačem přírodovědecké fakulty, který vykonal zkoušku dospělosti na reálce a chce býti připuštěn ke státním zkouškám, aby nabyl učitelské způsobilosti pro střední školy, nebo
dd) mimořádným posluchačem lékárnického studia, který absolvoval 6 tříd gymnasia nebo reálky a aspirantskou praxi lékárnickou zahájil dříve, než vládní nařízení ze dne 28. září 1920, č. 613 Sb. z. a n., nabylo účinnosti,
a že ve svých studiích, nepřetržitě konaných, normálně postupuje, včas a s úspěchem vykonav zkušebním řádem zkoušky předepsané pro normální postup ve studiích, takže ve svém studiu neztratil žádného semestru, po případě že vykonal na této vysoké škole (fakultě) poslední státní zkoušku - rigorosum, takže svá studia vysokoškolská s úspěchem ukončil; pro toto potvrzení jest připojen vzorec příl. 1 b)."
(3) Jako nové odst. (3) a (4) jest připojiti:
"(3) Žádosti jest podati u politického úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice místa studijního, je-li toto zároveň řádným bydlištěm žadatelovým, jinak u politického úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice řádného bydliště žadatelova.
(4) Školy, které jest pokládati za školy vysoké při provádění § 4 (2) zákona, jsou uvedeny v připojeném seznamu příl. 6."
K § 9.
(1) V odst. (1) jest vsunouti ve 2. řádce zdola za slovo: "údajů" toto:
"připojí svůj návrh, při čemž podle vyšetřeného stavu věci eventuálně zdůrazní, že jde o případ zvláštního zřetele hodný".
(2) V odst. (2) jest nahraditi ve 2. řádce shora spojku: "a" čárkou a připojiti za slovo: "doplnění" toto ustanovení: ", připojí své dobré zdání k návrhu politického úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice a nejsou- li patrny ze spisu domovská obec, politický okres, rok narození a rok odvodu (ročník odvodní) reklamovaného, připojí tato data k svému posudku".
K § 10.
(1) V odst. (1) jest v 5. řádce shora škrtnouti za slovy: "po odvedení reklamovaného" slovo: "žadatele".
(2) Za tento paragraf jest vsunouti nový § 10a tohoto znění:
"§ 10a.
Rozhodování o žádostech u politických úřadů (administrativních vrchností) I. stolice.
Proti rozhodnutím politických úřadů (administrativních vrchností) I. stolice, jež byla učiněna podle ustanovení poslední věty odst. (1) § 6 a odst. (1) § 7 zákona, lze podati odvolání podle všeobecných zásad, platných v řízení správním (zákon ze dne 12. května 1896, č. 101 ř. z., a uh. zák. čl. ze dne 27. července 1901, č. XX, o zjednodušení administrativního řízení); pokud v takových případech náleží rozhodnouti dle platných předpisů ministerstvu, přísluší toto rozhodnutí ministerstvu národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra."
K § 11.
(1) K odst. (2) jest připojiti toto ustanovení:
"Doplňovací okresní velitelství zašle spis v prvém případě politickému úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice, u něhož byla žádost podána, v druhém případě domovskému politickému úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice."
(2) V odst. (6) na konci má býti citován místo "odst. (7)" správně "odst. (8)".
(3) V odst. (8) jest nahraditi první větu: "Nepřevyšuje-li žádosti." touto větou:
"Nepřevyšuje-li počet branců, kteří byli označeni zemským vojenským velitelstvím v dohodě s politickým úřadem (administrativní vrchností) II. stolice podle odst. (4) za vyhovující, počtu branců, určeného ministerstvem národní obrany pro obvod zemského vojenského velitelství, poskytne se těmto brancům výhoda v plnění branné povinnosti a rozhodnutí poznamená zemské vojenské velitelství na žádosti."
(4) V odst. (11) jest vsunouti v 9. řádce shora za slovo: "v cizině." tuto větu:
"Doplňovací okresní velitelství zašle spisy dále podle ustanovení odst. (2)."
(5) V odst. (13) jest nahraditi v 2. řádce shora slova: "zemské vojenské velitelství" slovy:
"jak zemské vojenské velitelství, tak i doplňovací okresní velitelství".
K § 12.
V 1. řádce shora jest škrtnouti čárku za slovem: "zákona" a vsunouti slova: "a žádostech, o kterých nemohlo býti zemským vojenským velitelstvím rozhodnuto do 1. listopadu,".
K § 14.
(1) V odst. (1) jest nahraditi v 2. a 3. řádce zdola slova: "následujícího roku" slovy: "roku následujícího po odvodu" a připojiti v poslední řádce za slovo: "výhody." toto ustanovení:
"Branci, jimž byl povolen odklad nastoupení presenční služby k pokračování v studiích, jsou povinni předložiti tento průkaz nejen v roce, následujícím po roce odvodu, nýbrž i v letech příštích, posledně v roce, následujícím po onom, v němž nastoupí presenční službu; ustanovení toto platí též o brancích povinných 14měsíční presenční službou s tou odchylkou, že naposledy mají uvedený průkaz podati v roce, v němž nastoupí do presenční služby. Ti, jimž byla poskytnuta výhoda v plnění branné povinnosti na základě poměrů prokázaných teprve po 31. prosinci, nejsou povinni v roce, v němž jim byla výhoda poskytnuta, podati zmíněný průkaz."
(2) V odst. (2) jest nahraditi v 2. řádce zdola za slovem: "stolice," čárku tečkou a škrtnouti větu: "který si je opatří od příslušného vojenského úřadu." Kromě toho jest k odst. tomuto připojiti tyto věty: "Ustanovení tohoto odstavce nevztahuje se na potvrzení podle § 8 (1) b); na doklad, že u posluchače (absolventa) vysoké školy, jehož se věc týče, trvají okolnosti, uvedené v citovaném § 8 (1) b), musí si týž opatřiti od dotčené vysoké školy potvrzení nové. Průkazy předkládají se ve lhůtě, stanovené v předcházejícím odstavci, u politického úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice, v jehož obvodu má branec, jemuž byla výhoda v plnění branné povinnosti poskytnuta, svoje řádné bydliště."
K § 15.
V odst. (1) jest vsunouti v 7. řádce shora za slovo: "odnímá." toto ustanovení:
"Posluchačům vysokých škol, kteří svým zaviněním předepsaných zkoušek v stanovené době s úspěchem nevykonají, odejme se taktéž výhoda, poskytnutá podle § 8."
K § 22.
K odst. (1) jest připojiti toto ustanovení:
"Pokud toto nařízení zmiňuje se o obecním (obvodním) notáři nebo o notáři, jest tím rozuměti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v městech se zřízeným magistrátem městský notářský úřad."
K vzorci příl. 1.
(1) Před rubrikou 2 jest vsunouti jako novou rubriku 2: "Domovská příslušnost, obec, politický okres" a další novou rubriku 3: "Bydliště, obec, politický okres"; dosavadní rubriky: "2 - 7" jest opraviti na "4", "5", "6", "7", "8", a "9".
(2) Označení rubriky 4 (původně 2): "Den, a rok narození" jest nahraditi označením: "Den, rok a místo narození" a označení rubriky 8 (původně 6): "Den a rok úmrtí" jest nahraditi označením: "Den, rok a místo úmrtí".
(3) Pod podpis starosty (notáře) a úřední razítko jest připojiti tuto klausuli:
"Správnost tohoto výkazu podle úředních matrik potvrzuji (eventuálně jest zde uvésti zjištěné nesprávnosti a provedené opravy, resp. doplňky). V ............... dne. Úřední razítko. Podpis správce matrik".
(4) K poznámce (dole) jest připojiti jako nový odst. 4. toto ustanovení:
"4. U reklamovaného buď v rubrice: "Poznámka" zapsán rok odvodu".
K vzorci příl. 4.
V poznámce (dole) jest připojiti toto ustanovení:
"V seznamu pro doplňovací okresní velitelství jest 1. nahraditi v hlavičce: "Zemské vojenské velitelství v ................." tímto označením: "Doplňovací okresní velitelství v ...." 2. vynechati rubriku 15 a 3. připojiti v rubrice 13 též číslo jednací doplňovacího okresního velitelství."
Článek II.
Toto nařízení, jehož provedení přísluší ministru národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Malypetr v. r.
též za ministra Udržala.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Franke v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.