Vyhláška ze dne 13.12.1983 o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců

14.2.1984 | Sbírka:  11/1984 Sb. | Částka:  2/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 76/1965 Sb., 173/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.
11/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky ze dne 13. prosince 1983 o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Předmět a rozsah úpravy
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky vznikající při přípravě dodávek a při dodávkách 1)
- surovin silikátových a tuh s výjimkou magnezitu a chrommagnezitu,
- kamene přírodního a štěrkopísků,
- pojiv maltovinových a maltových směsí,
- kameniva pórovitého,
- polotovarů technologické pomocné stavební výroby,
- výrobků osinkocementových,
- prefabrikátů betonových a železobetonových,
- dílců stavebních konstrukčních betonových a železobetonových,
- dílců stavebních prostorových z betonových a železobetonových prvků,
- materiálů nepálených zdicích,
- výrobků cihlářských pálených,
- keramiky stavební,
- výrobků žárovzdorných a silikátových,
- výrobků žárovzdorných a nesilikátových s výjimkou výrobků magnezitových a chrommagnezitových.2)
2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky z dovozu a pro vývoz.
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské smlouvy a dodací podmínky
ODDÍL PRVNÍ
Smlouva o přípravě dodávek
(k § 163 zákona)
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Uzavírání smluv o dodávce výrobků
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Dodací podmínky
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
Odchylka v množství
(k § 175 zákona)
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
Zvláštní ustanovení o dodávkách cementu a vápna z organizací řízených ministerstvem stavebnictví České socialistické republiky nebo ministerstvem stavebnictví Slovenské socialistické republiky
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
Výrobce se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu, která vznikla odbytové organizaci v důsledku toho, že jménem odbytové organizace uzavřel smlouvu v rozporu s ujednáním podle § 19 odst. 3 a za škodu, která odbytové organizaci vznikla tím, že smlouvy nebyly uzavřeny na celý sjednaný objem.
§ 23
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Zvláštní ustanovení o dodávkách transportbetonu
ODDÍL PRVNÍ
Vymezení pojmu
§ 24
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Smlouva o sdružení, smlouva o obstarání záležitostí a smlouva o spolupráci
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Vznik, změna a zrušení závazků k dodávkám, transportbetonu
Smlouva o dodávce transportbetonu
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
Dodací podmínky
Splnění dodávky
(k § 168 zákona)
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
ODDÍL PÁTÝ
Důsledky porušení povinností
§ 36
zrušen
Odpovědnost za vady
§ 37
(k § 133 zákona)
(1) Dodavatel neodpovídá za vady jakosti dodávky způsobené tím, že z důvodů na straně odběratele přejímka trvala déle než stanovenou dobu (§ 33 odst. 2).
(2) Dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastností dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky odběratele.
§ 38
(k § 135 zákona)
(1) Záruční doba činí 45 dní od splnění dodávky.
(2) Vady zřejmé při přejímce musí odběratel reklamovat v zápisu o průběhu přejímky (§ 33 odst. 2), jinak jeho práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.
§ 39
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
§ 40
Zrušuje se vyhláška č. 173/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců, ve znění vyhlášky č. 76/1965 Sb. a vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
§ 41
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v. r.
1) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví; příslušná jednotná klasifikace výrobků.
2) Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu.