Výnos ze dne 4.7.1985, kterým se vydává rozpočtová skladba platná od roku 1986

13.11.1985 | Sbírka:  II/11 770/1985 | Částka:  26/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 134/1970 Sb.
Pasivní derogace: 111/27 947/1996, 111/75 139/1995, 34/1993 Sb.
VÝNOS
federálního ministerstva financí ze dne 4. července 1985 čj. II/11 770/1985, kterým se vydává rozpočtová skladba (klasifikace příjmů a výdajů státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů)1)
Změna: 34/1993 Sb.
Změna: 111/75 139/1995
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 1 zákona č. 134/1970 Sb. (rozpočtová pravidla) v dohodě s ministerstvem financí ČSR a ministerstvem financí SSR rozpočtovou skladbu, tj. jednotnou klasifikaci příjmů a výdajů státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů.
Čl.1
(1) Rozpočtová skladba jednotně zatřiďuje příjmy a výdaje státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů. Je založena na klasifikacích
a) podle organizačního členění (při němž se uplatňuje hledisko odpovědnosti za činnost, s níž jsou spojeny rozpočtové příjmy nebo výdaje), tj. podle rozpočtových kapitol a v jejich rámci pak podle jednotlivých organizací,
b) podle odvětvového členění, tj. podle základních odvětví národního hospodářství do rozpočtových oddílů, které jsou dále členěny na rozpočtové paragrafy a naopak seskupovány v rozpočtové skupiny,
c) podle ekonomických druhů příjmů a výdajů, vyjádřených rozpočtovými položkami a jejich seskupeními.
(2) Jednotná rozpočtová skladba je uvedena v příloze tohoto výnosu.
Čl.2
(1) Rozpočtová skladba je závazná pro státní rozpočty federace a republik, rozpočty jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a rozpočty jimi řízených rozpočtových organizací, jakož i pro rozpočty národních výborů všech stupňů a rozpočty jimi řízených nebo spravovaných rozpočtových organizací.
(2) V souladu s klasifikacemi rozpočtové skladby jsou členěny údaje o rozpočtech ve všech etapách rozpočtového procesu, tj. při předkládání návrhů rozpočtů, při schvalování rozpočtů, při zpracování podrobných rozpočtů orgánů a organizací. V souladu s rozpočtovou skladbou jsou členěny i účetní údaje o skutečném plnění rozpočtů. Konkrétní rozsah členění údajů při těchto pracech stanoví zvláštní předpisy2).
(3) Každá organizace zařadí do svého rozpočtu pouze ty paragrafy odvětvové skladby a ty položky druhové skladby, které odpovídají náplni její činnosti.
Čl.3
(1) Výjimky z rozpočtové skladby může poskytnout federální ministerstvo financí; pro národní výbory a pro organizace řízené orgány republik přitom postupuje v dohodě s ministerstvy financí republik.
(2) Ústřední orgány státní správy, popř. krajské národní výbory (Národní výbor hl. města Prahy a Národní výbor hl. města SSR Bratislavy) mohou pro organizace ve své působnosti stanovit se souhlasem příslušného ministerstva financí podrobnější členění příjmů a výdajů jejich rozpočtů, než je stanoveno jednotnou rozpočtovou skladbou, nesmí však přitom porušit principy celostátní klasifikace.
(3) Ministerstva financí republik vydají pro rozpočty národních výborů výtah z jednotné rozpočtové skladby, v němž stanoví jednotnou závaznou náplň kapitol rozpočtů národních výborů a doplní další vysvětlivky ke specifickým otázkám rozpočtového hospodaření národních výborů.
Čl.4
(1) Zrušuje se rozpočtová skladba pro ústředně řízené organizace a pro národní výbory platná od roku 1981 (čj. FMF III/9 800/1979).
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.
Vysvětlivky k rozpočtové skladbě platné od 1. 1. 1986
A. Schema základního členění rozpočtové skladby:
1. Organizační členění

x xx

--------------------- (část rozpočtové soustavy)

  ------------------ kapitola

   Členění  rozpočtových  kapitol  vyjadřuje  organizační
odpovědnost za realizaci úkolů a ukazatelů státních rozpočtů
a rozpočtů národních výborů.

   První číslice v této klasifikaci rozlišuje část rozpočtové
soustavy ČSSR:

   1- státní rozpočet čs. federace
   3- státní rozpočet ČSR
   5- státní rozpočet SSR
   7- rozpočty národních výborů v ČSR
   9- rozpočty národních výborů v SSR
2. Odvětvová klasifikace
x x x x

 -----------------
  skupina

   -------------
    oddíl

   ------------
   pododdíl (pouze u některých oddílů)

     ---------
      paragraf
Rozpočtový paragraf vyjadřuje odvětvově stejnorodé příjmy a výdaje rozpočtové soustavy, např. k zajištění určitých opatření, či příjmy a výdaje organizací stejného typu. Pro jednotlivé organizace se zpravidla rozpočtují výdaje a příjmy spojené s jejich zřízením provozem, správou a udržováním na jednom paragrafu, který odpovídá hlavnímu odvětvovému zaměření organizace. Více paragrafů používají organizace vesměs jen pro vyjádření specifických výdajů či příjmů.
Rozpočtový oddíl v zásadě odpovídá členění odvětví národního hospodářství, s potřebnými úpravami pro potřeby rozpočtového plánování a evidence plnění rozpočtů. V některých oddílech jsou číselníkem rozpočtových paragrafů vytvářeny pododdíly, které hlouběji člení příslušný oddíl (např. v oddíle 44-Sociální zabezpečení jsou tak vytvořeny pododdíly 440-Důchodové zabezpečení, 441-Nemocenské pojištění, 442-Sociální péče a 443-Ostatní sociální zabezpečení).
Rozpočtové skupiny seskupují jednotlivé oddíly podle základních okruhů odvětvového členění příjmů a výdajů rozpočtové soustavy, zejména ve vztahu k výrobním a nevýrobním odvětvím. Rozpočtová skupina 7 je vyhrazena pro finanční vztahy mezi jednotlivými články rozpočtové soustavy, nerozepsané rezervy rozpočtů národních výborů a další finanční opatření.
3. Druhová (položková) klasifikace
xx xx

 --------------------- seskupení položek

  ------------------- položka
Základním členěním druhové klasifikace rozpočtových příjmů a výdajů je rozpočtová položka. Rozpočtová položka obvykle odpovídá určitému druhu státních příjmů nebo ekonomicky shodným druhům rozpočtových výdajů.
Stejnorodé položky jsou shrnovány v seskupení položek.
B. Přehled rozpočtových skupin a rozpočtových oddílů
1.- Hospodářství
10 - Zemědělství
11 - Lesnictví
12 - Vodní hospodářství
13 - Průmysl
14 - Stavebnictví
15 - Doprava
16 - Spoje
17 - Obchod a oběh
2.- Věda a technika
20 - Věda a technika
3.- Peněžní a technické služby
30 - Peněžnictví a pojišťovnictví
31 - Bankovní operace
32 - Služby technického charakteru
33 - Ochrana osob a majetku
4.- Společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo
40 - Školství
41 - Tělesná výchova a sport
42 - Kultura
43 - Zdravotnictví
44 - Sociální zabezpečení
45 - Bytová výstavba, bytové hospodářství a ubytovací služby
46 - Služby místního hospodářství
47 - Ochrana životního prostředí
48 - Společenské, zájmové a jiné organizace
49 - Daně od obyvatelstva a poplatky
5.- Obrana a bezpečnost
50 - Národní obrana
51 - Bezpečnost
52 - Sbor nápravné výchovy
53 - Železniční vojsko
6.- Správa
60 - Státní správa - ústředí
61 - Státní správa - národní výbory
62 - Soudy, prokuratury, arbitráže
7.- Finanční opatření
70 - Vztahy mezi státním rozpočtem čs. federace a státními rozpočty republik
71 - Vztahy mezi státními rozpočty republik a rozpočty národních výborů
72 - Převody z fondů národních výborů, ze státních a jiných centrálních fondů a ze sdružených prostředků
77 - Rezervy
79 - Ostatní finanční opatření
C. Přehled seskupení položek
1.- Položková skladba příjmů
11 - Daň z obratu a rozdíly vnitřního trhu
12 - Odvody státních hospodářských organizací
13 - Odvody družstevních a jiných organizací
14 - Odvody příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství
15 - Příjmy z činnosti rozpočtových organizací
16 - Příjmy související s rozvojem vědy a techniky
17 - Zemědělská daň
18 - Daně od obyvatelstva a poplatky
19 - Pojistné sociálního zabezpečení
20 - Odvody a příjmy v peněžnictví a pojišťovnictví
21 - Doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy
22 - Převody z mimorozpočtových prostředků národních výborů
23 - Dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
24 - Dotace a subvence ze státních rozpočtů republik do rozpočtů národních výborů
2.- Položková skladba výdajů
51 - Investiční výstavba
52 - Údržba a opravy
53 - Materiální výdaje
54 - Služby a výdaje nevýrobní povahy
55 - Cestovné
56 - Mzdové prostředky
57 - Ostatní výplaty fyzickým osobám
58 - Dávky sociálního zabezpečení
59 - Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
60 - Dotace státním hospodářským organizacím
61 - Dotace družstevním organizacím
62 - Dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
63 - Dotace a subvence ze státních rozpočtů republik do rozpočtů národních výborů.
Vysvětlivky k jednotlivým ukazatelům (paragrafům, položkám) nejsou zcela vyčerpávající a obsahují jen typické nebo sporné případy.
Pro potřebu automatizovaného zpracování a odlišení příjmových a výdajových položek začíná číslování položek příjmů číslicemi 1 a 2 a položek výdajů číslicemi 5 a 6, přičemž první dvojčíslí označuje číslo seskupení položek. Vysvětlivky k jednotlivým položkám nejsou zcela vyčerpávající a obsahují jen typické nebo naopak sporné případy.
Rozpočtová skladba řeší pouze otázku jednotné klasifikace rozpočtových příjmů a výdajů, proto nelze opírat vynakládání rozpočtových prostředků o uvedení daného titulu v rozpočtové skladbě, nýbrž je třeba vždy vycházet z příslušných předpisů o hospodaření s rozpočtovými prostředky.
Odvětvová klasifikace
Oddíl 10 - Zemědělství
1001 - Státní zemědělské organizace
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným v plánovacích skupinách 622-Státní statky řízené zemědělskými územními orgány a 623-Ústředně řízené zemědělské organizace ministerstev zemědělství a výživy a z plánovací skupiny 713-Zemědělské výzkumné ústavy (státní hospodářské organizace).
1002 - Státní hospodářské organizace zemědělských služeb
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným v plánovacích skupinách 624-Strojní a traktorové stanice (včetně opraven zemědělských strojů), 625-Stavební zemědělské podniky, 626-Ostatní podniky v působnosti ministerstev zemědělství a výživy a 650-Zemědělské zásobování a nákup.
1003 - Jednotná zemědělská družstva
Vztahy k jednotným zemědělským družstvům zařazeným v plánovací skupině 632.
1004 - Společné zemědělské podniky
Vztahy ke společným zemědělským podnikům se zemědělskou výrobou (plánovací skupina 633) a ke společným zemědělským podnikům s nezemědělskou činností (plánovací skupina 634).
1005 - Jednotlivě hospodařící rolníci
1006 - Školní zemědělské podniky a školní hospodářství
Školní zemědělské podniky vysokých škol, školní statky středních zemědělských technických škol, školní hospodářství zemědělských středních odborných učilišť, školní rybářství střední rybářské technické školy.
1007 - Státní fond pro zúrodnění půdy
1008 - Zemědělský výzkum a vývoj
1009 - Veterinární činnost
Státní veterinární správa, včetně veterinárních asanačních ústavů.
1010 - Meliorace
Státní meliorační správa a vodohospodářské meliorace.
1011 - Náklady pozemkových úprav
1015 - Ostatní činnost v zemědělství
Ostatní výdaje a příjmy zemědělského charakteru, které nejsou zařazeny na předchozích paragrafech. Např. intervence na odběr povrchové vody k závlahám, příspěvky na včelařský cukr, výdaje na přepravu brigádníků při špičkových zemědělských pracích, příspěvky na částečnou úhradu nákladů spojených s provedením ochranných chemických zásahů na ničení rostlinných škůdců a chorob, výdaje na přesuny obilních kombajnů.
Oddíl 11 - Lesnictví
1101 - Státní lesy
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným v plánovací skupině 430-Lesnictví v působnosti ministerstev lesního a vodního hospodářství.
1102 - Školní lesní podniky a školní hospodářství
Školní lesní podniky vysokých škol a školní polesí středních lesnických technických škol.
1104 - Péče o lesy
Výdaje na činnosti, které provádějí organizace lesního hospodářství ve veřejném zájmu a které jim hradí státní rozpočet podle zvláštních předpisů.
1109 - Ostatní činnost v lesnictví
Ostatní výdaje a příjmy oddílu, které nejsou zařazeny na předchozích paragrafech. Např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Lesní správa Lány, apod.
Oddíl 12 - Vodní hospodářství
1201 - Státní hospodářské organizace řízené ústředně Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným v plánovací skupině 422-Vodní hospodářství v působnosti ministerstev lesního a vodního hospodářství.
1202 - Vodohospodářská zařízení okresních úřadů a obcí
Vztahy ke krajsky řízeným specializovaným státním hospodářským organizacím.
Správa vodovodů, kanalizací a zařízení místního významu, výdaje na odstraňování škod na tocích místního významu, příjmy za vodné a stočné a příjmy z provozu vodohospodářských zařízení ve správě národních výborů. V ústředí též příjmy za odběry podzemních vod.
Oddíl 13 - Průmysl
1301 - Průmysl paliv
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovacích skupin 111-Těžba a zušlechťování uhlí včetně výroby koksu a 115-Plynárenství a těžba živic.
1302 - Energetický průmysl
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 120-Výroba tepla a elektřiny a k Výzkumnému ústavu energetickému z plánovací skupiny 713, dále vztahy k teplárenským podnikům v působnosti národních výborů (z plánovací skupiny 883).
1303 - Hutnictví
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovacích skupin 130-Těžba a úprava rud, 150-Hutnictví železa a 160-Hutnictví neželezných kovů.
1304 - Chemický průmysl
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovacích skupin 170-Chemie a zpracování ropy a 180-Průmysl gumárensko-osinkový a zpracování plastických hmot.
1305 - Zdravotnická výroba
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 190-Zdravotnická výroba, včetně organizací zřídel.
1306 - Strojírenství
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 211-Těžké strojírenství včetně Inorgy Praha z plánovací skupiny 713 a do plánovací skupiny 215-Všeobecné strojírenství včetně n.p. Konštrukta Trenčín z plánovací skupiny 713.
1307 - Průmysl stavebních hmot
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 220-Průmysl stavebních hmot a z plánovací skupiny 713 výzkumné ústavy stavebního průmyslu.
1308 - Lehký průmysl
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovacích skupin 250-Průmysl skla, porcelánu a keramiky, 260-Průmysl textilní, 270-Průmysl oděvní, 280-Průmysl kožedělný, obuvnický a kožešnický, 290-Průmysl polygrafický, z plánovací skupiny 713 Výzkumný ústav kožedělný, z plánovací skupiny 320 odbytové a zásobovací organizace odvětví spotřebního průmyslu a organizace SUPRO a z plánovací skupiny 882 USIP, Bratislava.
1309 - Potravinářský průmysl
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 312-Průmysl potravinářský v působnosti ministerstev zemědělství a výživy a 313-Průmysl potravinářský v působnosti národních výborů (podniky pekárensko - cukrárenské).
1310 - Sběrné suroviny
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 844-Sběrné suroviny n. p., výdaje spojené se sběrem surovin.
1312 - Automobilové opravárenství
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 555-Čs. automobilové opravny v působnosti národních výborů.
1313 - Průmysl dřevozpracující
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovacích skupin 230-Průmysl dřevozpracující a 240-Průmysl celulózy a papíru.
1314 - Vztahy k výrobním družstvům
1316 - Elektrotechnický průmysl
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 218-Elektrotechnický průmysl.
1319 - Státní hospodářské organizace s převážně průmyslovou činností
Tento paragraf není běžně používán. Jeho využití přichází v úvahu pouze v automatizovaných informačních systémech, v nichž je zvláštním rozhodnutím příslušného ministerstva financí povoleno, aby rozpočtové vztahy státních hospodářských organizací nebyly členěny podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby, nýbrž byly uváděny souhrnně za resort.
1329 - Ostatní průmyslová činnost
Vztahy ke státním hospodářským organizacím Správy pro místní hospodářství ministerstev vnitra ČSR a SSR - plánovací skupina 822 a dále vztahy k ostatním průmyslovým organizacím nezařazeným do ostatních paragrafů oddílu 13.
Oddíl 14 - Stavebnictví
1401 - Stavební výroba
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 412-Stavební výroba v působnosti ministerstev stavebnictví ČSR a SSR vč. n.p. Prefa Praha a z plánovací skupiny 713 ostatní státní hospodářské organizace odvětví stavebnictví.
1402 - Místní stavebnictví
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 413-Místní stavebnictví.
1403 - Silniční podniky
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 414-Silnice, n.p., Cestné stavby, n.p.
1409 - Ostatní činnost ve stavebnictví
Oddíl 15 - Doprava
1501 - Železniční doprava
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 522-Železniční doprava, 523-Železniční průmyslová výroba, 524-Železniční stavební výroba, 525-Projekční a ostatní organizace železniční dopravy a z plánovací skupiny 713 Výzkumný ústav železniční.
1502 - Letecká doprava
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 532-Letecká doprava, dále výdaje na řízení letového provozu ČSSR.
1503 - Vodní doprava
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 540-Vodní doprava.
1505 - Automobilová doprava
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 553-Čs. automobilová doprava v působnosti národních výborů.
1506 - Městská doprava
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 560-Městská hromadná doprava.
1508 - Výstavba letišť
1509 - Výstavba dálnic
Výdaje ředitelství dálnic.
1512 - Správa a údržba silnic
1512 - Správa a údržba silnic
Příjmy a výdaje správ a údržeb silnic.
1514 - Výstavba a opravy silnic
1515 - Velké opravy silnic a mostů
Výdaje na velké opravy silnic I. až III. třídy včetně mostů prováděné dodavatelsky, včetně výdajů na odborné technické práce (obdobně jako u paragrafu 1514).
Používá se pouze v SSR. V ČSR jsou tyto výdaje rozpočtovány a sledovány (souhrnně s velkými opravami místních komunikací) na paragrafu 1517.
1516 - Výstavba a opravy místních komunikací a mostů
Výstavba a opravy místních komunikací, mostů, veřejných prostranství a jejich příslušenství prováděné jinými organizacemi než okresní správou silnic.
1525 - Ostatní činnosti v oblasti dopravy a silnic
Vztahy ke státním hospodářským organizacím řízeným správami pro dopravu ministerstev vnitra ČSR a SSR - plánovací skupina 823 a k výzkumným ústavům ministerstev vnitra ČSR a SSR z plánovací skupiny 713. Řízení dopravy v mezinárodním styku apod. V oblasti národních výborů jde o výdaje na rozvoj motorismu, o výdaje ústavů dopravního inženýrství a o příjmy z činnosti v oboru kapitoly Doprava, pokud nejsou zařazeny do jiných paragrafů tohoto oddílu.
Oddíl 16 - Spoje
1601 - Činnost spojů
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 462-Organizace v působnosti federálního ministerstva spojů.
Oddíl 17 - Obchod a oběh
1701 - Vnitřní obchod
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným do plánovací skupiny 442-Vnitřní obchod v působnosti ministerstev obchodu.
1702 - Veřejné stravování
Vztahy k podnikům veřejného stravování z plánovací skupiny 443, střediska pro rozvoj veřejného stravování apod.
1703 - Závodní stravování
Osobní a věcné výdaje spojené s provozem vlastní závodní jídelny národního výboru a závodních jídelen ústředně řízených rozpočtových organizací. (Organizace řízené národními výbory zařazují výdaje na závodní stravování na příslušný paragraf podle své hlavní činnosti.)
1704 - Zahraniční obchod
Vztahy ke státním hospodářským organizacím v působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu (plánovací skupina 450).
1705 - Cla
Rozpočtuje pouze federální ministerstvo zahraničního obchodu.
1706 - Knižní maloobchod
Vztahy k podnikům knižního maloobchodu (z plánovací skupiny 743-Kultura v působnosti národních výborů).
1707 - Nakladatelská a vydavatelská činnost
Nakladatelská a vydavatelská činnost krajských nakladatelství řízených národními výbory.
1708 - Uhelné sklady
Vztahy k podnikům Uhelné sklady (z plánovací skupiny 443-Vnitřní obchod v působnosti národních výborů).
1709 - Ústřední sklady
Vztahy rozpočtu hlavního města Prahy k jeho specializovanému podniku.
1710 - Vztahy ke spotřebním družstvům
1711 - Vztahy k Ústřední radě družstev
1719 - Ostatní obchodní a oběhová činnost
Výdaje středisek pro rozvoj obchodu, řízení vnitřního obchodu, a dále příjmy a výdaje spojené s ostatní činností národních výborů v oboru kapitoly Obchod.
Oddíl 20 - Věda a technika
Oddíl 30 - Peněžnictví a pojišťovnictví
Rozpočtují pouze ministerstva financí.
3001 - Státní banka československá
3002 - Ostatní banky
3003 - Státní spořitelny
3004 - Státní pojišťovny
3005 - Měna
3006 - Státní loterie
3007 - Správa pro věci majetkové a devizové
3009 - Ostatní činnost v peněžnictví a pojišťovnictví
Oddíl 31 - Bankovní operace
3101 - Úvěry a dluhopisy
Příjmy z přijatých úvěrů a z prodeje vlastních dluhopisů. Výdaje na umořování úvěrů (včetně úvěrů přijatých jinými subjekty, za které byla poskytnuta záruka) a na splácení dluhopisů, a to včetně úroků z úvěrů a výnosů dluhopisů.
3102 - Kreditní úroky z účtů rozpočtových prostředků
3103 - Kreditní úroky z účtů státních finančních aktiv a pasív
3104 - Debetní úroky
3105 - Výnosy z cenných papírů
3106 - Výlohy bankovního styku
Paragrafy 3102 až 3106 rozpočtují pouze ministerstva financí. (Úroky z bankovních účtů národních výborů patří na paragraf 7902.)
Oddíl 32 - Služby technického charakteru
3201 - Geodézie a kartografie
Vztahy ke státním hospodářským organizacím geodetických a kartografických úřadů ČSR a SSR z plánovací skupiny 882, dále geodetické a kartografické práce hrazené geodetickými a kartografickými úřady ČSR a SSR.
3202 - Typizace ve výstavbě
Výdaje na úkoly zajišťované plánem typizace ve výstavbě.
3203 - Projektová činnost
Průzkumné a projektové práce hrazené ústředním orgánem (organizací), výdaje Ústavu pro vývoj a projektování staveb kultury a obnovy památek, výdaje na experimentální ověřování ve výstavbě. Vztahy k projektovým organizacím řízeným národními výbory.
3204 - Útvar hlavního architekta
Specializované organizace zřízené k zabezpečování rozvoje a výstavby měst.
3205 - Investorská činnost
Výdaje Ředitelství školské výstavby a další výdaje na investorskou činnost.
3206 - Geologická činnost
Vztahy ke státním hospodářským organizacím geologických úřadů ČSR a SSR - plánovací skupina 330 a výzkumným ústavům geologickým z plánovací skupiny 713, dále výdaje na geologický průzkum.
3207 - Geofond
Specializovaná organizace "Geofond".
3208 - Státní standardizace
Výdaje na úkoly státního plánu standardizace.
3209 - Ostatní výdaje standardizace
Výdaje na řešení úkolů resortního plánu standardizace a na řešení dalších úkolů standardizace objednaných ústředními orgány.
3210 - Obecní policie
3211 - Zkušebny, kontroly jakosti a inspekční činnost
Vztahy ke státním hospodářským organizacím Úřadu pro normalizaci a měření z plánovací skupiny 713.
Výdaje specializovaných organizací zabývajících se zkušební a inspekční činností a kontrolou jakosti (např. Státní zkušebna pro drahé kovy, Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a výrobků potravinářského průmyslu, Státní vodohospodářská inspekce, Čs. lodní registr, Státní letecká inspekce, Státní zkušebna zemědělských a lesnických strojů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní technická inspekce ochrany ovzduší, Technická kontrola zahraničního obchodu, městská inspekce veřejného pořádku apod.).
3213 - Statistické služby
Výdaje organizací provádějících statistické služby např. Ústavu školských informací, statistická služba ministerstva zdravotnictví apod.
3214 - Sčítání lidu, domů a bytů
3215 - Zemědělské plánování a statistika
3216 - Výpočetní střediska
Samostatná pracoviště výpočetní techniky. Dále vývoj automatizovaných systémů řízení. (Nepatří sem výdaje na běžné výkony výpočetní techniky od jiných organizací, které organizace zařadí na příslušný odvětvový paragraf podle své hlavní činnosti.)
3217 - Vědeckotechnická a hospodářská spolupráce se zahraničím
3218 - Účast na mezinárodních institucích a mnohostranných jednáních
Účast na mezinárodních institucích a jednáních, včetně příspěvku OSN, RVHP a jiným mezinárodním organizacím - rozpočtuje pouze federální ministerstvo zahraničních věcí.
3219 - Obchodní oddělení v zahraničí
Rozpočtuje pouze federální ministerstvo zahraničního obchodu.
3220 - Obchodní výstavy, trhy a v zahraničí pořádané komerční akce
3221 - Organizace pro pořádání výstav
Specializované organizace pro pořádání výstav a pro správu výstavních areálů.
3222 - Propagační akce
Případné výdaje na propagaci, které mohou rozpočtové organizace uskutečňovat ve smyslu platných předpisů.
3223 - Racionalizační činnost
Výdaje a případné příjmy související s patenty, licencemi, vynálezy a zlepšovacími návrhy a dalšími racionalizačními opatřeními, pokud nesouvisejí přímo s technickým rozvojem a nepatří tedy do oddílu 20 - Věda a technika.
3225 - Soutěžení a iniciativa pracujících
Odměny spojené s oceněním iniciativy pracujících a uznáním zásluh podle zvláštních předpisů.
3226 - Odborná příprava zahraničních občanů v čs. organizacích
Rozpočtují pouze ministerstva práce a sociálních věcí republik.
3228 - Dopravní rozvojové středisko
3229 - Služby diplomatickému sboru
3230 - technické služby úřadů vlád
3231 - Hydrometeorologická služba
3232 - Akce v rámci družby se Sovětskou armádou
3233 - Sovětská technická střediska
3239 - Ostatní služby technického charakteru
Výdaje organizací a útvarů pro poskytování různých služeb technického charakteru, např. služby pro průmysl, krajské organizace pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství (KORT), organizace pro metodické řízení místního stavebnictví a další organizace obdobného charakteru (v Praze též příspěvková organizace Racionalizační a informační středisko). Výdaje na tvorbu jednotných norem a normativů, které se netýkají technické normalizace, dále výdaje ústavu technických a ekonomických služeb, výdaje na činnost výkonných orgánů Úřadu pro normalizaci a měření apod.
Vztahy ke státním hospodářským organizacím republikových komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a ke státním hospodářským organizacím statistických úřadů z plánovacích skupin 882 a 713.
Oddíl 33 - Ochrana osob a majetku
3301 - Požární ochrana
Výdaje sboru útvarů a jednotek požární ochrany.
3302 - Civilní obrana
Výdaje na vojenskou a nevojenskou část civilní obrany financované z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany.
3304 - Státní mobilizační rezervy
Výdaje na pořízení, ochranu, údržbu a ošetřování státních mobilizačních rezerv financované z rozpočtu kapitoly Správa státních hmotných rezerv.
3305 - Krizová opatření
Výdaje na přípravy k zabezpečení činností při mimořádných situacích (ekologických katastrofách, velkých provozních haváriích, živelných pohromách apod.) v době míru.
Oddíl 40 - Školství a odvětvově nezařazený výzkum a vývoj
4001 - Mateřské školy a dětské útulky
Mateřské školy a dětské útulky, společná zařízení jeslí a mateřských škol, mateřské školy internátní, přípravná oddělení, předškolní zařízení zřizovaná socialistickými organizacemi.
4002 - Základní školy
Základní školy, včetně základních škol s celodenní výchovou, školních družin, školních klubů atd.
4003 - Gymnázia
Gymnázia, včetně studia při zaměstnání, kombinovaného studia a studia jednotlivých vyučovacích předmětů. Školní výpočetní střediska při gymnáziích.
4004 - Střední odborné školy
Střední odborné školy (včetně konzervatoří), včetně studia při zaměstnání, kombinovaného studia a studia jednotlivých vyučovacích předmětů. Školní výpočetní střediska při středních odborných školách.
4005 - Střední odborná učiliště
Střední odborná učiliště (včetně studia při zaměstnání), pokud učiliště spravují rozpočtové organizace nebo pokud výdaje či příjmy vznikají podle zvláštních předpisů při plnění úkolů národních výborů (např. učebnice a školní potřeby poskytované zdarma všem žákům středních odborných učilišť).
4006 - Sportovní školy
4007 - Speciální školy
Mateřské, základní a střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštní školy, zvláštní odborná učiliště a pomocné školy, včetně školní družiny a školního klubu při těchto školách. Dále základní školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péči při dětských výchovných ústavech a dětských diagnostických ústavech (bez stravovacích a ubytovacích provozů).
4008 - Školní stravování
Zařízení školního stravování (školní jídelny a střediska školního stravování). Výdaje na přesnídávky poskytované podle zvláštních předpisů dětem v oblastech se znečištěným ovzduším.
4009 - Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
Dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy pro děti (ubytovací a stravovací zařízení - bez škol). Ubytovací a stravovací provozy internátních základních škol a škol pro mládež vyžadující zvláštní péči (do 14 let).
4010 - Domovy mládeže
Domovy mládeže, diagnostické ústavy pro mládež, výchovné ústavy pro mládež (ubytovací a stravovací zařízení - bez škol). Dále ubytovací a stravovací provozy internátních středních škol a škol pro mládež vyžadující zvláštní péči (od 14 let).
4011 - Zařízení pro zájmové studium
Lidové školy umění, školské ústavy umělecké výroby, lidové školy jazyků, jazykové školy, těsnopisné ústavy apod.
4012 - Domy a stanice dětí a mládeže
Domy dětí a mládeže, stanice mladých techniků, přírodovědců a turistů, stálé a putovní tábory, expedice, odborná výcviková soustředění, zájezdy a jiná činnost, včetně výdajů na soutěže, přehlídky, srazy, přebory apod.
4013 - Školy v přírodě
Školy v přírodě, včetně výdajů spojených s provozováním škol v přírodě v pronajatých objektech (výdaje na stravování, ubytování žáků aj.). Výdaje na dopravu žáků do škol v přírodě (u doprovázejících osob též cestovní výdaje) a mzdy pracovníků stálých škol v přírodě. (Mzdy doprovodu se zařazují do příslušných paragrafů podle druhu školy, která objekt využívá.)
4014 - Technická a materiálová střediska
Zařízení poskytující školám pomoc při modernizaci výchovně vzdělávací práce a při vytváření materiálně technické základny pro rozvíjení, zkvalitňování a prohlubování polytechnického vyučování.
4015 - Zařízení výchovného poradenství
Pedagogicko-psychologické poradny.
4016 - Zařízení pro další vzdělávání pracovníků
Okresní (městská) pedagogická střediska, krajské pedagogické ústavy, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků. resortní instituty pro další vzdělávání pracovníků (Ústřední dopravní institut, Institut zahraničního obchodu, Institut kontroly apod.).
4018 - Vysoké školy
4019 - Bohoslovecké fakulty, semináře a internáty
4020 - Péče o zahraniční studenty
4021 - Vedlejší hospodářská činnost škol
Výdaje a příjmy ve smyslu předpisů o vedlejší hospodářské činnosti škol a školských zařízení.
4022 - Školení pracovníků
Příjmy a výdaje vznikající se zabezpečováním péče o zvyšování kvalifikace pracovníků (popř. poslanců národních výborů) v různých formách závodních škol práce apod.
4023 - Státní hospodářské organizace
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným v plánovací skupině 772 - Organizace v působnosti ministerstev školství ČSR a SSR.
4024 - Zahraniční informace a styky se zahraničím
4027 - Školská opravárenská střediska
Samostatná střediska zřizovaná pro zajišťování oprav školských objektů.
4029 - Ostatní činnost ve školství
Školské správy (hospodářské správy škol); osobní a cestovní výdaje na okresní a krajské školské inspektory; výdaje na nákup filmů a diapozitivů a na půjčovné za filmy pro školy; výdaje na pořádání "Dne učitelů"; výdaje na žákovské soutěže; výdaje na krajské výstavy technické tvořivosti, výdaje na školní knihovnu, výdaje na krajská stipendia studentů, kteří po ukončení vzdělání budou pracovat ve školství v působnosti národních výborů apod.
4030 - Akademie věd a ostatní odvětvově nezařazený výzkum a vývoj
Příjmy a výdaje Akademie věd České republiky související s výzkumnou a vývojovou činností. Příjmy a výdaje rozpočtových organizací pro výzkum a vývoj, které není možné zařadit do jiných paragrafů.
Oddíl 41 - Tělesná výchova a sport
4101 - Základní a rekreační tělesná výchova a sport
Výdaje na sportovně brannou činnost, soutěže a přebory pořádané resorty a okresními úřady a obcemi v rámci platných předpisů. Příspěvky organizacím na tuto činnost.
4102 - Výkonnostní sport
Oblastní, národní, celostátní a mezinárodní přebory a universiády, příspěvky na tuto činnost tělovýchovným jednotám, klubům a sportovním svazům.
4103 - Vrcholový sport a státní sportovní reprezentace
Sportovní střediska a centra dospělých i mládeže, výdaje na přípravu českých sportovních reprezentantů, výcvikové tábory v tuzemsku i v zahraničí, vybavení, účast na mezinárodních akcích apod.
4104 - Tělovýchovná, sportovní a turistická zařízení
Výdaje na pořizování, údržbu a provoz tělovýchovných, sportovních a turistických zařízení.
4109 - Ostatní činnost v tělovýchově a sportu
Výdaje na tělesnou výchovu a sport, které nelze rozdělit přímo podle jednotlivých předchozích paragrafů, např. administrativní výdaje.
4150 - KBV - Občanská vybavenost - tělovýchovná zařízení
4160 - Akce "Z" - tělovýchovná a sportovní zařízení - investiční akce
4161 - Akce "Z" - tělovýchovná a sportovní zařízení - neinvestiční akce
Oddíl 42 - Kultura
4201 - Státní hospodářské organizace
Vztahy ke státním hospodářským organizacím ministerstev kultury ČSR a SSR z plánovacích skupin 742 a 744.
4202 - Tisková, informační a zpravodajská činnost
4203 - Pražský hrad
4204 - Bratislavský hrad
4205 - Divadla
4206 - Umělecké soubory
Profesionální hudební tělesa, profesionální soubory písní a tanců, jiné umělecké soubory, cirkusy apod. (např. Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Čs. cirkusy, SLUK; obdobné soubory v oblasti národních výborů).
4207 - Umělecké agentury
Pragokoncert, Slovkoncert a obdobné organizace řízené národními výbory (organizace pro film, koncerty a estrády).
4208 - Kina
Vztahy k organizacím pověřeným správou kin. Dále výdaje na pořádání filmových představení, jakož i příjmy z činnosti kin (tržby za filmová představení, z pronájmů sálů apod.).
4209 - Klubová zařízení
Kulturní a osvětová zařízení klubového typu. Např. z organizací řízených národními výbory: kulturní domy, osvětové besedy, kulturní a společenská střediska, parky kultury a oddechu, spojená kulturní zařízení, domy československo-sovětského přátelství apod.
4210 - Planetária a podobná specializovaná kulturní zařízení
Specializovaná kulturní zařízení řízená ústředně i okresními úřady a obcemi (lidové hvězdárny a planetária, aj.).
4211 - Odborně metodická zařízení
Specializovaná odborně metodická zařízení (např. Divadelní ústav, osvětový ústav, Ústav kulturně výchovné činnosti, Slovenské ústředí amatérské astronomie, Hurbanovo, na úseku činnosti národních výborů krajská a okresní kulturní střediska).
4212 - Knihovny
Např. Státní knihovna ČSR, Universitní knihovna, státní vědecké knihovny, krajské a okresní knihovny, střediskové a místní lidové knihovny. Dále Technické ústředí knihoven.
4213 - Matice slovenská
4214 - Kulturně osvětové výstavy
4215 - Muzea a galérie
Muzea, galérie a památníky (např. Národní galérie, Umělecko-průmyslové muzeum, Památník národního písemnictví, Ústřední správa muzeí a galérií,
4216 - Památková péče
Střediska památkové péče a ochrany přírody a další výdaje spojené s obnovou, údržbou, provozem a využitím památkových objektů.
4217 - Výnos ze soutěže MATES
Používají pouze ministerstva kultury ČSR a SSR.
4218 - Církevní kulturní památky
Příspěvky (výdaje) na ochranu kulturních památek u objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností.
4219 - Obřadní síně
Obřadní síně a domy, popř. výdaje spojené se zřízením, provozem a udržováním jiných prostorů pro účely občanských obřadů a slavností. Příspěvky na úpravu zevnějšku osobám činným při občanských obřadech a slavnostech. Nepatří sem náhrady za služby poskytované svatebčanům, které se zařazují do doplňkových příjmů národních výborů (paragraf 7901, položka 2123).
4221 - Zahraniční informace a styky se zahraničím
4222 - Československá kulturní střediska v zahraničí
4223 - Archívy
4229 - Ostatní činnost v kultuře
Výdaje ( a s nimi související příjmy) na ostatní kulturně výchovné organizace a činnosti (činnosti v oboru kapitoly Kultura v rozpočtech národních výborů), které nejsou zařazeny v předchozích paragrafech.
4250 - KBV - občanská vybavenost - kulturní zařízení
4260 - Akce "Z" - kulturní a osvětová zařízení - investiční akce
4261 - Akce "Z" - kulturní a osvětová zařízení - neinvestiční akce
Oddíl 43 - Zdravotnictví
4301 - Státní lázně a ostatní hospodářské organizace
Vztahy ke státním hospodářským organizacím z plánovací skupiny 761.
4302 - Zařízení zdravotní péče o občany
Zdravotnická zařízení okresních úřadů a obcí dodávající výkony zdravotnických služeb zdravotním pojišťovnám.
4303 - Ústředně spravovaná zdravotnická zařízení
Speciální ústředně spravovaná zdravotnická zařízení
4304 - Odborné léčebné ústavy ústředně spravované
Specializované ústředně spravované léčebné ústavy, jako jsou Odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních chorob ve Vysokých Tatrách, Odborný léčebný ústav endokrinologický, Ústav klinické onkologie apod.
4305 - Jesle
Územní jesle, popř. jiná zdravotnická zařízení nezačleněná do ústavů národního zdraví.
4307 - Ochranné a léčebné akce
Výdaje na ústředně hrazené ochranné a léčebné akce. Obdobné výdaje národních výborů se zařadí na paragraf 4319 - ostatní činnost ve zdravotnictví.
4308 - Zahraniční informace a styky se zahraničím
4309 - Hygienická služba
4310 - Ostatní zdravotnická zařízení
Zdravotnická zařízení okresních úřadů a obcí nedodávající výkony zdravotnických služeb zdravotním pojišťovnám.
4311 - Lékárenská služba
4312 - Zdravotní pojišťovny
Dotace Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a případně i dalším zdravotním pojišťovnám.
4319 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
Výdaje na zdravotní výchovu obyvatelstva ( rozpočtují ministerstva zdravotnictví) a také příjmy a výdaje, které nesouvisejí přímo s péčí o pacienta, jako např. výdaje na léky a zdravotnické léčebné pomůcky dodávané zařízením jiných odvětví, vztahy k lékárenské službě nezačleněné do ústavů národního zdraví a k laboratořím pro kontrolu léčiv. Příjmy za práce výrobní povahy a výrobky (např. při pracovní terapii) apod. V rozpočtech národních výborů výdaje na karanténní opatření.
Oddíl 44 - Sociální zabezpečení
Pododdíl 440 Důchodové zabezpečení
4401 - Důchodové pojištění
4404 - Důchody osobní
4405 - Důchody sociální
4406 - Příspěvky k důchodům družstevních rolníků zaniklých JZD
4407 - Jiné důchody přiznané před 1. 1. 1957
4408 - Důchodové připojištění
4409 - Ostatní důchodové zabezpečení
Pododdíl 441 - Nemocenské pojištění
4411 - Nemocenské pojištění
4419 - Ostatní nemocenské pojištění
Pododdíl 442 - Sociální péče
4421 - Ústavy sociální péče
4422 - Pečovatelská služba
4423 - Péče o staré občany
4424 - Péče o rodinu a populaci
4425 - Péče o občany těžce zdravotně postižené
4426 - Řešení cikánské otázky
4427 - Péče o společensky nepřizpůsobené občany
4428 - Zabezpečení členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách
4429 - Regulace pracovních sil
Příjmy a výdaje spojené s náborem pracovních sil. Výdaje na dávky sociálního zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání, zvláštní příspěvek při uvolňování a převádění pracovníků v hornictví a uranovém průmyslu apod. Výdaje související s refundací mezd při civilní službě.
Pododdíl 443 - Ostatní sociální zabezpečení
4431 - Státní příspěvky na úhradu novomanželských půjček
4432 - Příspěvky na úhradu škod při živelních pohromách
4433 - Příspěvky podnikům na provoz závodních jeslí a mateřských škol
Oddíl 45 - bytová výstavba, bytové hospodářství a ubytovací služby
Pododdíl 450 - Bytová výstavba
4501 - Družstevní bytová výstavba - základní příspěvek včetně jeho zvýšení
4502 - Družstevní bytová výstavba - zvláštní příspěvek na podlažnost
4503 - Družstevní bytová výstavba - zvláštní příspěvek na územní vlivy
4504 - Družstevní bytová výstavba - zvláštní příspěvek na ztížené zakládání a na základní technickou vybavenost
4505 - Družstevní bytová výstavba - ostatní zvláštní příspěvky
Na paragrafech 4501 až 4505 se rozpočtují výdaje související s pověřením národních výborů rozhodovat a přiznávat státní příspěvky na pomoc družstevní bytové výstavbě podle platných předpisů.
4506 - Výstavba měst a obcí
Příjmy a výdaje, které národním výborům vznikají při územním plánování, při plnění úkolů podle zákona o stavebním řádu, při výkupu a vyvlastňování pozemků k výstavbě rodinných domků, chat, garáží a ke zřizování zahrádek, při zřízení nebo zrušení práva osobního užívání pozemků.
Výdaje spojené s výkupem nebo vyvlastněním pozemků pro jiné účely spadají do příslušných oddílů podle povahy výstavby, pro kterou jsou tyto pozemky určeny.
4508 - Bytová družstva
Vztahy státního rozpočtu ke svazům bytových družstev. V rozpočtech národních výborů příspěvky lidovým bytovým družstvům.
4509 - Ostatní výdaje na bytovou výstavbu
Například příspěvky rozpočtových organizací na družstevní stabilizační bytovou výstavbu podle platných předpisů.
Pododdíl 452 - Bytové hospodářství a ubytovací služby
4520 - Bytové hospodářství
Vztahy k organizacím bytového hospodářství řízeným národními výbory (plánovací skupina 832). Příjmy a výdaje související s péčí o bytový fond, který ústředně řízené organizace a národní výbory spravují samy bez prostřednictví specializovaných organizací.
4521 - Ubytovací služby
Ubytovny, koleje, menzy, internáty a další výdaje (popř. s nimi spojené příjmy) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb.
4522 - Rekreační střediska a podobná zařízení
Výdaje, které podle zvláštních předpisů mohou hradit národní výbory a ústředně řízené rozpočtové organizace na rekreační zařízení sloužící pro potřeby pracovníků.
4529 - Ostatní příjmy a výdaje bytového hospodářství
Ostatní příjmy a výdaje spojené s plněním úkolů na úseku bytového hospodářství (např. vyklizování bytů občanů zdržujících se protiprávně mimo ČSSR, stěhování osob, kterým byl dán příkaz k vyklizení bytu aj.). Dále výdaje na poradenské služby pro individuální bytovou výstavbu, splátky půjček poskytovaných stavebníkům z rozpočtů národních výborů apod. V rozpočtech národních výborů též příspěvky na družstevní stabilizační bytovou výstavbu.
4551 - Ostatní technická vybavenost (nezařazená v jiných oddílech)
4553 - Ostatní občanská vybavenost (nezařazená v paragrafu 4552 tohoto oddílu nebo v jiných oddílech)
Oddíl 46 - Služby místního hospodářství
4601 - Podniky místní výroby a služeb
Vztahy ke státním hospodářským organizacím zařazeným v plánovacích skupinách 842 - Podniky komunálních služeb a 843 - Podniky místního průmyslu.
4602 - Drobné provozovny
Vztahy rozpočtů národních výborů k jejich drobným provozovnám zřízeným podle zvláštních předpisů.
4603 - Veřejné osvětlení
4604 - Pohřebnictví
Zřízení, provoz a udržování hřbitovů, čestných pohřebišť, krematorií a pohřebních síní a dalších zařízení pohřebních služeb.
4605 - Veřejně prospěšné služby
Vztahy ke specializovaným organizacím pro odbornou péči o veřejně prospěšná zařízení místního hospodářství.
4609 - Ostatní služby místního hospodářství
Zřízení, provoz a udržování veřejných vah, tržnic, záchodků, přívozů, holičských provozoven apod. zařízení nesledovaných ve zvláštních paragrafech oddílu 46.
Oddíl 47 - Ochrana životního prostředí
4701 - Fond ochrany ovzduší
4702 - Státní fond vodního hospodářství
4703 - Ochrana přírody
Národní parky, přírodní rezervace, jeskyně, skalní města, botanické a zoologické zahrady, ornitologické stanice apod.
4704 - Veřejná zeleň
Zřizování a udržování parků, sadů, lesoparků a jiných zelených pásů, včetně dětských hřišť na veřejných prostranstvích; příjmy z těchto činností, např. z těžby dřeva, prodeje výpěstků a jiných zahradnických výrobků aj. Příjmy a výdaje spojené s výsadbou, ošetřováním a se sklizní ovoce ze stromoví obcí a silničních organizací.
4705 - Čištění a zimní obsluha místních komunikací
4706 - Odstraňování komunálních odpadů
Odvoz a likvidace komunálních odpadů, veřejné skládky.
4709 - Ostatní činnost v oblasti životního prostředí
4750 - KBV - technická vybavenost - veřejná zeleň
4760 - Akce "Z" - veřejná zeleň - investiční akce
4761 - Akce "Z" - veřejná zeleň - neinvestiční akce
Oddíl 48 - Občanská sdružení, církve a jiné organizace
4801 - Občanská sdružení
4802 - Církve a náboženské společnosti
Příspěvky na údržbu církevních objektů, na úhradu schodku farností, obcí a sborů apod.
4803 - Katolická charita a církevní nakladatelství
Oddíl 49 - Daně od obyvatelstva a poplatky
Rozpočtují pouze ministerstva financí a národní výbory (podrobnější členění obsahuje položková skladba příjmů - seskupení položek 17 a 18).
4901 - Daně a poplatky od fyzických osob
4902 - Daně a poplatky od právnických osob
Oddíl 50 - Národní obrana
Oddíl 51 - Bezpečnost
Oddíl 52 - Sbor nápravné výchovy
Bližší členění příjmů a výdajů oddílů 50 až 53 podle jednotlivých paragrafů určují předpisy příslušných ústředních orgánů vydané v dohodě s federálním ministerstvem financí.
Oddíl 60 - Státní správa - ústředí
6001 - Poslanci zákonodárných sborů
6002 - Ministerstva a ostatní ústřední orgány
6003 - Dispoziční fondy
6004 - Zahraniční služba
6005 - Zemědělské správy
6006 - Finanční správy
6007 - Správy statistických úřadů
6008 - Katastrální úřady
6009 - Ústřední celní správa
6010 - Ostatní organizace státní správy
Organizace podřízené ministerstvům a ostatním ústředním orgánům nezahrnuté v jiných paragrafech.
6019 - Ostatní správní příjmy a výdaje
Do ostatních správních příjmů a výdajů se zahrnují např. vrácené příjmy z minulých let, náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem apod.
Oddíl 61 - Státní správa - národní výbory
6101 - Členové obecních zastupitelstev
6102 - Správa okresních úřadů a obcí
6103 - Ostatní správní příjmy a výdaje
Vrácené příjmy z minulých let, náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem. Výdaje spojené se správou majetku nabývaného státem apod.
Oddíl 62 - Soudy, prokuratury, arbitráže
6201 - Soudy
6203 - Prokuratury - ústředí
6204 - Prokuratury - podřízené organizace
6205 - Arbitráže
Oddíl 70 - Vztahy mezi státním rozpočtem čs. federace a státními rozpočty republik
7001 - Globální dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
7002 - Účelové dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
7003 - Ostatní dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
Oddíl 71 - Vztahy mezi státním rozpočtem a rozpočty okresních úřadů a obcí, vztahy mezi rozpočty obcí a vztahy mezi rozpočty obcí a rozpočty dobrovolných svazků obcí
7101 - Celková dotace
Neúčelová i účelové dotace do územních rozpočtů.
7102 - Mimořádná neúčelová dotace během roku
7104 - Mimořádné odvody během roku
Do 7101 až 7104 patří finanční vztahy mezi státním rozpočtem republik a mezi rozpočty národních výborů, resp. uvnitř krajů mezi národními výbory vyššího a nižšího stupně, a to v těch případech, kdy jde o poskytování prostředků bez stanovené účelovosti.
7105 - Subvence na účelovou investiční výstavbu rozpočtových organizací
7106 - Dotace na státní sociální podporu
Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů na výdaje na dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
7107 - Účelová dotace na komplexní bytovou výstavbu
7110 - Subvence na neinvestiční výdaje civilní obrany
7115 - Převody doplňkových zdrojů k posílení subvence na účelovou investiční výstavbu rozpočtových organizací
7116 - Převody doplňkových zdrojů k posílení subvence na komplexní bytovou výstavbu
7121 - Účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku určené k vyúčtování
7123 - Ostatní prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku
Do § 7121 patří účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku, výdaje z nichž hrazené je nutné v účetnictví odděleně sledovat a ministerstvu financí vyúčtovat. Do § 7123 patří účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku, které při použití ve výdajích není možné v účetnictví sledovat a o jejichž použití se ministerstvu financí nepředkládá vyúčtování, ale zpráva nemající charakter vyúčtování založeného na účetnictví.
7125 - Účelové prostředky z rozpočtu okresního úřadu poskytnuté během roku určené k vyúčtování
7126 - Ostatní prostředky z rozpočtu okresního úřadu poskytnuté během roku
V 7125 a 7126 jde o poskytování účelových prostředků mezi národními výbory vyššího a nižšího stupně. (Přijímající národní výbor zařazuje přijatou částku v kladných hodnotách, poskytující národní výbor stejnou částku v záporných hodnotách.)
7127 - Vztahy mezi rozpočty obcí
7128 - Příspěvky obcí dobrovolným svazkům obcí
Oddíl 72 - Převody z fondů národních výborů, ze státních a jiných centrálních fondů a ze sdružených prostředků
Jde o převody z mimorozpočtových prostředků do příjmů národních výborů, obvykle k posílení zdrojů na rozvoj hospodářství národních výborů.
7201 - Vztahy mezi rozpočtem a peněžními fondy obcí a okresních úřadů
7204 - Převody prostředků z ostatních zdrojů na investice rozpočtových organizací
7205 - Převody z jednotného fondu účelového rozvoje školních statků a polesí
7206 - Převody ze státních fondů
7210 - Převody ze sdružených prostředků
7211 - Převody prostředků získaných národními výbory na základě smluv o převzetí investorských funkcí za jiné organizace
Převody z fondu náhrad škod (zvláštního účtu vytvořeného z prostředků získaných od důlních organizací na odstraňování následků důlní činnosti).
Oddíl 77 - Rezervy
7777 - Rozpisové rezervy
Tento oddíl a paragraf se v rozpočtech národních výborů zřizuje podle potřeby v jednotlivých kapitolách (v kapitole 51-Akce "Z" jsou rozlišovány rezervy neinvestiční a investiční - viz dále paragraf 7778).
Rozpisové rezervy v rozpočtech ministerstev a ústředních orgánů se zařazují podle potřeby do paragrafu 77 - Rozpisové rezervy v příslušných oddílech (tedy nikoliv jako samostatný paragraf 7777).
7778 - Rozpisové rezervy investiční části akce "Z"
Oddíl 79 - Ostatní finanční opatření
7901 - Doplňkové příjmy národních výborů od obyvatelstva
7902 - Doplňkové příjmy národních výborů od organizací
Doplňkové příjmy národních výborů jsou zdrojem financování nadplánového rozvoje hospodářství příslušného národního výboru (podrobnosti viz položky 2110 až 2130 položkové skladby příjmů).
7903 - Úhrada schodku hospodaření národního výboru za minulý rok
7909 - Ostatní příjmy a výdaje z finančních opatření
Jde např. o příspěvky národních výborů státním organizacím, které národní výbory neřídí nebo nespravují, a to na základě smluv o sdružování prostředků.
Položková klasifikace příjmů
Seskupení položek 11 - Nepřímé daně
1101 - Daň z přidané hodnoty
1104 - Spotřební daně
1105 - Doplatky a přeplatky daně z obratu a dovozní daně.
Seskupení položek 12 - Přímé daně
1201 - Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob s výjimkou daně, která patří na položku 1202.
1202 - Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
1213 - Doplatky a přeplatky odvodů do státního rozpočtu, důchodové daně a zemědělské daně ze zisku a z objemu mezd
Seskupení položek 14 - Odvody příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství
Tyto odvody zahrnují do svého rozpočtu rozpočtové organizace, které příspěvkové organizace a vedlejší hospodářství řídí.
1401 - Odvody z provozu
1402 - Odvody z odpisů základních prostředků
1403 - Ostatní odvody
1404 - Odvody vedlejších hospodářství (netýká se národních výborů)
Seskupení položek 15 - Příjmy z činnosti rozpočtových organizací
Rozpočtují všechny rozpočtové organizace (kromě organizací VVZ) i národní výbory všech stupňů, přičemž se rozlišují příjmy od obyvatelstva a příjmy od organizací. Patří sem např.:
- příjmy za výrobky a za práce výrobní povahy;
- příjmy za knihy, publikace a tiskopisy;
- příjmy za oděvy a stejnokroje;
- náhrady za stravování, ubytování a nájemné;
- náhrady za ošetření;
- náhrady soudních výloh;
- úhrady za dodávky elektrické energie, vody, páry, plynu a za použití telefonu a motorových vozidel;
- vstupné a příjmy za programy, katalogy apod.;
- příspěvky na děti v jeslích;
- příjmy ze sázek a loterií;
- příjmy, které nepatří na jiná seskupení položek.
U národních výborů jsou to dále např.:
- vodné a stočné;
- příjmy zemědělského charakteru;
- příjmy okresních správ silnic za práce fakturované cizím odběratelům;
- příjmy z činnosti lékárenské služby;
- příjmy za služby poskytované útvary požární ochrany za úplatu.
Proúčtování investic provedených ve vlastní režii patří na položku 2106.
1582 - Příjmy z činnosti lékárenské služby
1589 - Příjmy z pronájmu půdy
1590 - Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z pronájmu majetku kromě příjmů z pronájmu půdy (tj. přijatého pachtovného), které patří na položku 1589.
1591 - Příjmy rozpočtových organizací od obyvatelstva
1592 - Příjmy rozpočtových organizací od organizací
Seskupení položek 18 - Ostatní daně a poplatky
1801 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
1802 - Daň silniční
1803 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a z příjmů z majetku
Daň z příjmů fyzických osob s výjimkou daně, která patří na položku 1801.
1804 - Daň z nemovitostí
1805 - Prodej kolků
1806 - Soudní poplatky
1807 - Daň dědická
1808 - Daň z převodů nemovitostí
1809 - Správní poplatky
1810 - Pokuty a peněžité tresty
1811 - Daň darovací
1815 - Doplatky a přeplatky daně ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů, domovní daně, notářských poplatků, zemědělské daně z pozemků a ostatních zrušených daní a poplatků
Seskupení položek 19 - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
1901 - Pojistné na nemocenské pojištění
1902 - Pojistné na důchodové zabezpečení
1903 - Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
1904 - Pokuty k pojistnému na sociální zabezpečení
Pokuty za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 22 tohoto zákona.
1905 - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení
Přirážka podle § 21 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
1906 - Penále k pojistnému na sociální zabezpečení
Penále podle § 20 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Seskupení položek 20 - Odvody a příjmy v peněžnictví a pojišťovnictví
2001 - Odvody peněžních a pojišťovacích ústavů
Rozpočtují pouze ministerstva financí.
2002 - Přijaté úvěry
2003 - Úroky
Rozpočtují pouze ministerstva financí. Národní výbory zařazují úroky z bankovních účtů finančního hospodaření do položky 2121.
2004 - Ostatní příjmy v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví
2005 - Příjmy z dluhopisů
Seskupení položek 21 - Doplňkové, nahodilé a ostatní příjmy
2101 - Příjmy z prozatímní správy a realizace majetku nabývaného státem
Rozpočtují pouze ministerstva financí.
2102 - Příjmy z finančních opatření
Rozpočtují pouze ministerstva financí.
2103 - Cla od obyvatelstva
Rozpočtuje pouze federální ministerstvo zahraničního obchodu.
2104 - Cla od organizací
Rozpočtuje pouze federální ministerstvo zahraničního obchodu.
2105 - Přebytky hospodářské činnosti rozpočtových organizací
2106 - Proúčtování investic provedených ve vlastní režii
Proúčtování investic provedených rozpočtovými organizacemi ve vlastní režii a financovaných jako neinvestiční výdaje.
2107 - Ostatní a nahodilé příjmy od organizací
Jednorázové příjmy nahodilého charakteru od organizací, např.:
- náhrady škod, penále podle platných právních předpisů;
- pokuty podle paragrafu 16 zákona č. 134/1970 Sb. (rozpočtová pravidla);
- příjmy z likvidace a prodeje základních prostředků;
- příjmy za prodaný materiál;
- příjmy za papír ze skartovaných písemností;
- přebytky pokladních hotovostí zjištěné při inventarizaci;
- splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků;
- vrácené zbytky záloh k vyúčtování z minulých let;
- náhrady přeplacených výdajů, pokud podle jejich povahy je nelze zaúčtovat jako storno výdajů.
Na této položce se neúčtují běžné nadplánové příjmy.
2108 - Ostatní a nahodilé příjmy od obyvatelstva
Obdobné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od obyvatelstva.
V rozpočtech národních výborů se ostatní a nahodilé příjmy místo na položky 2107 a 2108 zařazují do doplňkových příjmů (viz položka 2123).
2111 - Přebytky drobných provozoven
2112 - Místní poplatky fakultativní povahy vybírané podle vyhlášky číslo 67/1966 Sb., o místních poplatcích
2113 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
2114 - Pokuty ukládané obcí a okresním úřadem
Pokuty, které ukládají orgány národních výborů (jejich pověření pracovníci) nebo orgány řízené národními výbory (jejich pověření pracovníci) podle zákona č. 60/1961 Sb. nebo podle jiných právních předpisů, s výjimkou pokut uvedených v položkách 2115 a 2117. Pokuty uložené orgány Veřejné bezpečnosti za porušení předpisů v silničním provozu, které nebyly vybrány v blokovém řízení a které okresní národní výbory vymáhají podle vyhlášky č. 61/1961 Sb.
2115 - Sankční poplatky
Příjmy plynoucí z provádění zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), a zákona České národní rady č. 130/1974 Sb. a zákona Slovenské národní rady č. 135/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství;
- příjmy z pokut uložených podle nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb. a podle nařízení vlády SSR č. 31/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství;
- příjmy plynoucí z provádění zákona č. 35/1967 Sb., o opatření proti znečišťování ovzduší;
- náhrady škod, penále a pokuty podle předpisů o hospodářských smlouvách;
- penále a poplatek z prodlení podle předpisů o fakturování a o platebním a zúčtovacím styku;
- další sankční poplatky stanovené příslušnými právními předpisy;
- pokuty za neoprávněnou fakturaci apod.
2116 - Příspěvky státní pojišťovny na zábranná opatření
2117 - Pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
Příjmy plynoucí z provádění zákona ČNR č. 36/1975 Sb. a zákona SNR č. 53/1975 Sb.
2118 - Výnosy regresních náhrad a úhrady nákladů regresního řízení
2119 - Příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví obcí
2120 - Podíl příjmů z placených služeb a další nerozpočtované příjmy ve zdravotnictví
Prostředky určené na zlepšení vybavení zdravotnických zařízení neinvestičního charakteru a prostředky určené k odměňování pracovníků.
2121 - Úroky z bankovních účtů finančního hospodaření
Do doplňkových příjmů se převádí čistý výnos z úročení, tj. po odpočtu poplatků placených bance.
2122 - Příjmy z realizace majetku nabytého státem
2123 - Ostatní a nahodilé příjmy (zahrnované do doplňkových příjmů národních výborů)
Patří sem například:
- příjmy z likvidace a z prodeje základních prostředků (s výjimkou rodinných domků);
- příjmy z prodeje (úplatného převodu) objektů vybudovaných v akci "Z";
- příjmy za materiál nespotřebovaný při akci "Z";
- příjmy za sběr surovin;
- náhrady za služby poskytované novomanželům při sňatku;
- náhrady za zrušené byty;
- výtěžky veřejných sbírek pořádaných národními výbory;
- sankční odvody za porušování finančních nebo jiných právních předpisů, pokud jsou příjmem národního výboru;
- náhrady škod, penále a pokuty přijaté podle předpisů o hospodářských smlouvách;
- přebytky pokladních hotovostí zjištěné při inventarizaci;
- splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků;
- náhrady přeplacených výdajů;
- vrácené zbytky záloh k vyúčtování z minulých let.
2124 - Místní poplatek ze psů
2126 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
2127 - Poplatek ze vstupného
2128 - Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních
2129 - Poplatek z reklamních zařízení
2131 - Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků
2132 - Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
2134 - Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů podle horního zákona
Příjmy patřící obcím podle § 32a odst. 1, 2 a 4 zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (horní zákon).
2135 - Přijaté dary
Seskupení položek 22 - Vztahy k mimorozpočtovým prostředkům
2201 - Převod prostředků na investiční výstavbu
2204 - Převody prostředků na neinvestiční účely
2210 - Převody prostředků z rozpočtu do peněžních fondů obcí a okresních úřadů
Převody během roku z rozpočtu (minusová položka).
Seskupení položek 23 - Dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
Podrobnější členění obsahuje oddíl 70 jednotné odvětvové skladby.
Seskupení položek 24 - Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, dotace z rozpočtů okresních úřadů do rozpočtů obcí, převody mezi rozpočty obcí a převody mezi rozpočty obcí a rozpočty dobrovolných svazků obcí
2401 - Dotace ze státního rozpočtu do územních rozpočtů
2402 - Účelové prostředky z rozpočtů okresních úřadů do rozpočtů obcí
2403 - Převody mezi rozpočty obcí
2404 - Příspěvek obce na činnost dobrovolného svazku obcí
Podrobnější členění obsahuje oddíl 71 jednotné odvětvové skladby.
Položková klasifikace výdajů
Seskupení položek 51 - Investiční výstavba
Výdaje seskupení položek 51 jsou výdaji na pořízení investičního majetku, jehož ocenění je v každém jednotlivém případě pořízení hmotného investičního majetku vyšší než 20 000 Kč a v každém jednotlivém případě pořízení nehmotného investičního majetku vyšší než 40 000 Kč.
5101 - Investice
Výdaje na investice prováděné dodavatelským způsobem anebo ve vlastní režii. Je-li však známo již při sestavování návrhu rozpočtu, že investice bude prováděna ve vlastní režii, rozpočtují se zároveň příslušné částky v neinvestičních výdajích a v příjmech.
Provádí-li se investice ve vlastní režii, uhrazují se výdaje s ní spojené (mzdy, materiál, technický dozor, popř. jiné výdaje) z příslušných položek neinvestičních. Po dokončení investice nebo etapy se převede částka investic vnitropodnikovou fakturou z položky 5101 na příjmovou položku 2106. Na položku 5101 nepatří výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku (patří na položku 5111).
5102 - Projektová dokumentace
Bez akce "Z" a bez projektů hrazených fyzickým osobám.
5103 - Jiné investice - odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy
Odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu, dále odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy pro zařízení staveniště a náhrady poskytované na opatření k odstranění ekonomické újmy (podle zvláštních předpisů).
5104 - Jiné investice - nákup základních prostředků
Nákup základních prostředků, např. pozemků, budov, staveb, strojů, zařízení a inventáře.
5106 - Ostatní "jiné investice"
Investice v cizině ze zahraničních hmotných zdrojů pro potřebu v zahraničí.
5107 - Ostatní potřeby na investiční výstavbu
Nákup základních prostředků, určených k likvidaci (demolici), včetně výkupů nemovitostí od občanů, zahrnovaný do hlavy X souhrnného rozpočtu stavby.
5109 - Příspěvky jiným organizacím (na sdruženou investiční výstavbu)
Příspěvky jiným investorům na sdruženou investiční výstavbu, které mohou být poskytovány podle platných předpisů.
5110 - Finanční investice
Výdaje na nákup akcií a jiných cenných papírů (kromě dluhopisů, certifikátů a dalších, při jejichž pořízení jde jen o druh peněžního vkladu nebo pohledávky) a na vklady peněz do obchodních společností.
5111 - Nehmotný investiční majetek
Výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku, jehož ocenění je v každém jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč.
Seskupení položek 52 - Údržba a opravy
5201 - Údržba a opravy
Práce prováděné dodavatelsky, jimiž se udržuje nebo zvyšuje hodnota základních prostředků nebo drobných a krátkodobých předmětů.
Seskupení položek 53 - Materiální výdaje
Pořízení materiálu a drobných a krátkodobých předmětů ve skutečných cenách (zpravidla maloobchodních);
- nákup materiálu pro plnění úkolů v civilní obraně
- věcné odměny v soutěžích.
5301 - Paliva
5302 - Pohonné látky a mazadla
5303 - Léky
5304 - Krev a krevní výrobky
5305 - Speciální zdravotnický (veterinářský) a zubolékařský materiál
Položky 5303, 5304 a 5305 jsou určeny pouze pro zdravotnické a veterinářské organizace. Jejich náplň určují zvláštní předpisy ministerstev zdravotnictví ČSR a SSR. Ostatní organizace zahrnují výdaje na tento druh materiálu do položky 5307.
5306 - Potraviny
Materiál pro přípravu jídel a nápojů, výrobky potravinářského průmyslu, zelenina, ovoce, hotová jídla a nápoje pro hromadné stravování v ústavech a zařízeních.
5307 - Všeobecný materiál
Materiál pro údržbu a opravy, náhradní díly, náhradní součástky (pneumatiky apod.), kancelářský a školní materiál, krmivo, stelivo, osivo, zvířata.
Patří sem např.:
- papírnický materiál a jiné potřeby tohoto druhu pro účely kancelářské, školní, technické aj., včetně ostatních potřeb psacích, kreslicích a rýsovacích, pokud mají povahu materiálu (nikoliv drobných a krátkodobých předmětů), směrnice a tiskopisy (karty, konta, formuláře, hlášení atd.) nakupované jako skladové tiskopisy a knihy pro úřední záznamy;
- školní materiál pro výchovu a názorové vyučování, materiál pro zaměstnání dětí v mateřských školách, v dětských domovech a v družinách mládeže aj., pro výtvarnou a polytechnickou výchovu ve školách a mimoškolních výchovných zařízeních, materiál pro školní zahrady apod., pro účely kulturně výchovné a tělovýchovné;
- základní a pomocný materiál pro vědecké a výzkumné účely, pro ústavní a školní dílny, pro výrobní výcvik žáků v učebních dílnách nebo na učebních pracovištích;
- speciální zdravotnický (veterinářský) a zubotechnický materiál a fotografický materiál (s výjimkou zdravotnických a veterinářských organizací, u nichž patří na pol. 5305), laboratorní sklo a fotografický materiál;
- dezinfekční prostředky pro hromadnou dezinfekci zdravotnických zařízení, ochranné masti pro potřebu zaměstnanců;
- krmivo, stelivo, osivo, sazenice, stromky, keře, hnojivo a chemikálie na hubení škůdců;
- mladá zvířata, zvířata pro výkrm, laboratorní a pokusná zvířata, vodící a strážní psi apod.;
- materiál pro úklid, čištění, praní, dezinfekci, svícení (včetně žárovek a baterií), pro propagaci a výzdobu;
- výdaje spojené se zakoupením věnce pro zemřelého pracovníka v činné službě nebo na odpočinku, jakož i výdaje na zakoupení věnců při státních pohřbech a tryznách;
- věcné odměny v soutěžích, které orgány a organizace uspořádají jako součást své činnosti a vyhlásí-li podmínky pro takovou soutěž; (věcné odměny výjimečně poskytované orgány nebo organizacemi v ostatních soutěžích patří na pol. 5312);
- výdaje, které mají charakter pohoštění, občerstvení a darů, ale nezahrnují se do limitů výdajů na pohoštění, občerstvení a dary ve smyslu platných směrnic.
5308 - Drobný hmotný majetek
Předměty do 20 000,- Kč nebo s dobou upotřebitelnosti do jednoho roku, pořízené dodavatelským způsobem, s výjimkou těch, které patří na pol. 5309, 5310, 5311 a na seskupení položek 52.
Patří sem zejména:
- součásti vnitřního zařízení pro jakékoliv účely (včetně lékárniček, nemocničního nábytku, kancelářského nábytku, speciálního nábytku pro laboratoře a drobných dopravních prostředků, zejména ručních);
- pomůcky pro kancelářské práce;
- hospodářské, technické a dílenské přístroje, nástroje, nářadí a náčiní;
- nářadí pro úklid a čištění;
- fotografické přístroje a náčiní;
- výstroj a výzbroj;
- sportovní a tělocvičné nářadí a náčiní;
- hudební nástroje;
- kuchyňské zařízení, nádobí a jídelní příbory;
- předměty pro vnější označení budov a staveb (štíty, prapory, vlajky);
- zdravotnické (zubní) přístroje a nástroje, vozíky pro invalidy;
Při pořizování drobných a krátkodobých předmětů ve vlastní režii se základní i pomocný materiál zařazuje na pol. 5307.
5309 - Prádlo, oděvní součástky, obuv
- pracovní oděvy a stejnokroje včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
- ložní výbava a jiné prádlo.
5310 - Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně
5311 - Knihy, učební pomůcky
Knihy, periodické a informační publikace, noviny, časopisy (knihy pro úřední záznamy patří na položku 5307);
- mapy, hudebniny, gramofonové desky, instrukční a propagační filmy;
- předměty pro fyzikální, chemické, biologické a ostatní školní sbírky, obrazy, globusy, školní filmy, diafilmy apod.;
- přístroje a nástroje, nářadí a náčiní pro výchovu ve školách, učilištích a v mimoškolních výchovných zařízeních, hračky pro děti v jeslích a mateřských školách.
5312 - Pohoštění a dary
Výdaje sloužící k pořízení věcí, zaplacení služeb nebo zajištění výhod, které jsou poskytovány z jiných důvodů než jako odměna za práci, náhrada, platba za dodávku zboží, služeb, prací nebo výkonů nebo jako dávka, příspěvek nebo dotace podle zvláštních předpisů. Jde tedy o úhrady, na které není právní nárok. Nerozhoduje, zda věci, služby nebo výhody jsou poskytovány fyzické nebo právnické osobě. Výhodou se rozumí i přímé poskytnutí finančních prostředků, jestliže k němu ze zcela výjimečných důvodů došlo. Jestliže věci, služby nebo výhody byly poskytnuty za částečnou úhradu, jsou výdaji na pohoštění nebo dary jen výdaje ve výši rozdílu mezi částkou, za kterou byly poskytnuté věci, služby nebo výhody pořízeny, a touto úhradou.
5313 - Elektrická energie
5314 - Práce výrobní povahy
5315 - Voda
5316 - Pára
5317 - Plyn
Některé zakázkové práce a jiné práce výrobní povahy prováděné organizacemi, které nelze zařadit na položky 5308 až 5313 ani na položku 5201.
Patří sem zejména:
- základní geologický průzkum (včetně hydrogeologického průzkumu);
- nákladní doprava (pokud není hrazena současně s cenou zboží);
- demolice a plošné asanace neinvestičního charakteru;
- práce zemědělské, lesnické, postřik zemědělských kultur;
- tisk tiskopisů, pokynů, ceníků, brožur atd. podle návrhu objednatele;
- práce rozmnožovací a planografické, ražba, vazba knih a dokladů;
- úhrada věcných výdajů, spojených s provozem závodních kuchyní za strávníky, kteří se stravují v závodních kuchyních jiných organizací;
- úhrada za stravování pracovníků v jiných organizacích podle platných předpisů;
- úhrada za stravování žáků v zařízeních veřejného stravování apod.
Do položky 5314 nepatří práce kominické, praní prádla a čištění oděvů, koberců, záclon apod. (zahrnuje se do položky 5401).
Seskupení položek 54 - Služby a výdaje nevýrobní povahy
5401 - Služby a práce nevýrobní povahy
Práce nevýrobní povahy a služby (tedy výdaje za výkony zařazené podle JKPOV do oborů 951-996, včetně 901-2 a 901-3) prováděné organizacemi socialistického sektoru:
- průzkumné a projektové práce, inženýrská činnost investorských útvarů, pokud nejde o investiční výstavbu;
- úklid místností a jiných prostorů;
- čištění komínů;
- praní prádla, čištění oděvů, koberců a záclon;
- výkony podniků komunálních služeb podle hospodářských smluv o čištění města, o údržbě sadů apod.;
- výdaje spojené s pořádáním Československé státní loterie a náklady peněžního styku;
- výdaje na pořízení tzv. jiného hmotného majetku;
- zeměměřičské práce;
- výkony výzkumných ústavů a vývojových pracovišť;
- výdaje za služby podniků výpočetní techniky s výjimkou výdajů, kterými se nakupují počítačové programy nebo jiné součásti nehmotného investičního majetku za více než 40 000 Kč v každém jednotlivém případě;
- nájemné kromě nájemného za nájem s právem koupě, které patří na položku 5417, a nájemného za půdu, které patří na položku 5418;
- náhrady za otop a osvětlení apod. (kromě náhrad placených soukromníkům);
- půjčovné za filmy, diapozitivy aj.;
- poplatek za rozhlas a televizi;
- školení pracovníků prováděné jinými organizacemi;
- znalecké posudky placené organizacím;
- výdaje spojené se zpracováním režimu komplexní bytové výstavby hospodářskou inženýrskou organizací;
- výdaje spojené s účelovou činností zemědělských škol a učilišť;
- výdaje spojené s dopravou žáků při lyžařských zájezdech a školních exkurzích a do škol v přírodě a výdaje na stravování a ubytování žáků při těchto akcích v najatých objektech;
- výdaje spojené s dopravní výchovou žáků;
- výdaje na stravování a ubytování při instruktážích, poradách, aktivech, exkurzích školeních apod. uhrazované organizací, která není pořadatelem akce, pořádající organizaci (viz též položka 5501).
5403 - Výkony spojů
Poštovní, telefonní a jiné poplatky a úhrady za práce a služby placené orgánům správy spojů (úhrady Poštovní novinové službě za odběr novin a časopisů patří na pol. 5311).
5404 - Cestovní a jiné devizové výdaje ve styku se zahraničím
Korunová protihodnota devizových výdajů na cesty do zahraničí, na pracovní příjmy zaměstnanců v cizině (čs. občanů i cizích státních příslušníků) a podobných výdajů v zahraničí.
5405 - Pohoštění, občerstvení a dary obstarávané za zahraniční platidla
Výdaje na pohoštění, občerstvení a dary obstarávané za zahraniční platidla (zahrnuje se do stanoveného limitu na pohoštění, občerstvení a dary) podle platných předpisů.
5406 - Různé finanční výdaje
Daně a místní poplatky; správní poplatky; pojistné, náklady na majetek, který nabývá stát; licenční a patentní poplatky placené organizacím; státní příspěvek k půjčkám novomanželům;
- příspěvky na anuitní služby ze zápůjček, poskytovaných při stavební obnově podle platných předpisů;
- náhrada nákladů orgánům provádějícím nemocenské pojištění;
- náhrada nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění, popř. důchodové zabezpečení včetně regresních náhrad;
- účastnické poplatky na sjezdech, konferencích a podobných akcích;
- úhrada výdajů za řešení úkolů rozvoje vědy a techniky;
- poštovné a dopravné placené dodavatelským organizacím;
- vrácené příjmy z minulých let;
- výdaje ústředních orgánů na přípravu k CO pro hospodářské organizace;
- splátky úvěrů poskytnutých národním výborům;
- jiné finanční výdaje ve prospěch organizací;
- příspěvek zaměstnavatele na děti, které jsou umístěny v jeslích nebo v mateřské škole jiné organizace;
- úhrada příspěvku závodnímu výboru ROH na rozvíjení činnosti vynálezců a zlepšovatelů ve smyslu směrnic ministerstev financí;
- úhrada příspěvků za kolektivní členství ve společenských a zájmových organizacích (např. ČSVTS).
5407 - Příděly fondu kulturních a sociálních potřeb
Základní a doplňkový příděl, popř. jednotný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.
5408 - Zálohy na rozpočtové výdaje (pouze pro účtování v průběhu roku)
5409 - Pojistné
5410 - Pokuty a penále
Nerozpočtuje se. Slouží pro zachycení skutečných výdajů na penále, pokuty, arbitrážní poplatky apod.
5411 - Pojistné všeobecného zdravotního pojištění
5412 - Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
5413 - Výdaje za bankovní služby
5414 - Splátky úvěrů a půjček
Výdaje na splátky úvěrů a půjček a na umořování dluhopisů.
5415 - Úhrada úroků z úvěrů a půjček včetně úroků z prodlení
Výdaje na splácení úroků z úvěrů a půjček a výnosů z dluhopisů.
5416 - Dopravní obslužnost území
Úhrada prokazatelné ztráty dopravcům, kteří podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, plní závazek veřejné služby, podle odstavce 4 tohoto paragrafu.
5417 - Nájemné za nájem s právem koupě
Nájemné placené nájemcem pronajímateli za nájem věci, jestliže má nájemce vůči pronajímateli právo na koupi této věci během platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím zániku (§ 489 až 496 obchodního zákoníku). Patří sem veškeré platby nájemce pronajímateli za nájem věci, i když nejsou v nájemní smlouvě označeny jako nájemné, ale např. jako úrok. Nepatří sem platba, kterou se hradí koupě věci a která patří podle toho, jestli věc je či není hmotným investičním majetkem, na seskupení položek 51 nebo 53.
5418 - Nájemné za půdu
Výdaje na nájemné za půdu, tj. poskytnuté pachtovné.
Seskupení položek 55 - Cestovné
5501 - Cestovní, stěhovací a podobné výdaje
Veškeré náhrady cestovních, stěhovacích a podobných výdajů, vyplácené podle platných předpisů fyzickým osobám, nebo za fyzické osoby v čs. měně, bez ohledu na způsob proplácení.
Patří sem např.:
- jízdní výdaje za použití všech druhů dopravních prostředků (s výjimkou služebních motorových vozidel), výdaje za najaté osobní dopravní prostředky a výdaje za letenky a jízdenky při cestách do zahraničí, placené v tuzemsku v čs. měně;
- stravné, nocležné, náhrada nutných vedlejších výdajů, náhrada stěhovacích výdajů, odlučné;
- náhrada při denním návratu do obce pobytu poskytovaná místo odlučného;
- náhrada jízdného za cesty k návštěvám rodiny;
- náhrady cestovních, stěhovacích apod. výdajů, poskytované fyzickým osobám mimo evidenční počet pracovníků organizace, např. cestovní výdaje, které hradí ústav národního zdraví pojištěncům při poskytování léčebné péče s výjimkou náhrad, které jsou součástí dávek sociálního zabezpečení;
- části náhrad při zahraničních cestách, vyplácené v tuzemsku v čs. měně, včetně úspor z diet při cestách do zahraničí, vyplácených v čs. měně (nikoliv v tuzexových odběrních poukázkách);
- náhrady za použití vlastních osobních vozidel pracovníků při pracovních cestách;
- náhrady poskytované pracovníkům za používání služebních osob. automobilů bez přiděleného řidiče při vnějších výkonech;
- cestovní výdaje vyplácené za fyzické osoby dopravním organizacím, jako je ČSAD, ČSD, ČSA, organizacím pro veřejné stravování, pro ubytování aj., výdaje za celoroční jízdenku ČSD, ČSAD, předplatní jízdenky na místní hromadnou dopravu, dopravné za pracovní a jiné cesty jako exkurze, zájezdy konané najatým autobusem, taxi, aerotaxi, výdaje za stravování a ubytování při instruktážích, poradách, aktivech, exkurzích, školeních a soutěžích apod.
Z této položky hradí pořádající organizace výdaje za stravování a ubytování při instruktážích, poradách, aktivech, exkurzích, školeních apod. podniku veřejného stravování. Organizace, která není pořadatelem těchto akcí a vysílá své pracovníky na akce pořádané jinou organizací, zaplatí pořádající organizaci uvedené výdaje z položky 5401.
5502 - Náhrady cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při bezdevizových pracovních cestách v ČSSR
Náhrady cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při pracovních bezdevizových cestách v ČSSR podle platných předpisů (zahrnuje se do limitu výdajů na cestovné).
Seskupení položek 56 - Mzdové prostředky
Do tohoto seskupení položek patří veškerá plnění fyzickým osobám v československé měně související s jejich pracovní a obdobnou činností, uhrazovaná podle předpisů o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce ze mzdových prostředků.
Odměny za práce a obdobná plnění, zahrnované do mzdových prostředků se poskytují na základě právních předpisů; do mzdových prostředků se však zahrnují i částky odměn a plnění, u kterých bylo zjištěno, že byly poskytnuty v rozporu s těmito předpisy.
Při refundacích zahrnuje do mzdových prostředků poskytovaná plnění pouze ta organizace, která provedla poukaz refundace, včetně mezd vojáků z povolání přidělovaných civilním organizacím.
Výdaje související s pracemi prováděnými na území ČSSR, popř. v zahraničí, se zahrnují do mzdových prostředků částkami, které jsou stanoveny a vypláceny v Kčs.
Do tohoto seskupení položek se zahrnují i mzdové prostředky na závodní kuchyně v rozpočtových organizacích (úhrady mzdových prostředků, přijaté od závodní kantiny se zahrnují do příjmů z činnosti rozpočtových organizací).
Do seskupení položek 56 nepatří např.:
- měsíční odměny poskytované učňům v přípravném období a všem učňům za dobu dovolené a odměny poskytované mladistvým v období přípravy pro prácI (viz položky 5701);
- náhrady za ztrátu výdělku podle par. 194 a 195 zákoníku práce č. 55/1975 Sb. (viz položka 5701);
- náborové příspěvky včetně příspěvků rodinným příslušníkům (nikoliv příspěvek na zapracování) (viz položka 5701);
- příspěvek před nástupem nového zaměstnání (viz položka 5701);
- náhrady za čas strávený na cestě při pracovních cestách (viz položka 5501);
- stipendia a studijní příspěvky (viz položka 5702).
5601 - Mzdy
Do této položky se zahrnují mzdy, náhrady mezd a obdobná plnění poskytovaná v peněžní, popř. i nepeněžní formě pracovníkům v souvislosti s pracovním (služebním) poměrem k organizaci a učňům v období odborného rozvoje v souvislosti s učebním poměrem (s výjimkou odměn učňů za dovolenou); při práci učňů v přípravném období a mladistvých v období přípravy pro práci se do položky zahrnuje mzdová hodnota práce stanovená podle příslušných předpisů.
- základní mzdy (časové mzdy včetně základních a osobních platů, úkolové a popř. podílové a smíšené mzdy) a osobní ohodnocení;
- příplatky a doplatky ke mzdě a jiná obdobná plnění;
- náhrady mezd;
- naturální požitky, které se poskytují jako součást mzdy, v jejich peněžité hodnotě určené zvláštními předpisy;
- prémie a odměny (včetně odměn za úspěšné plnění pracovních úkolů, mimořádné odměny za mimořádné práce a jiné výjimečné zásluhy, odměny za výsledky dosažené na základě rozvoje iniciativy pracujících podle směrnic federálního ministerstva práce a sociálních věcí, a dále odměny při významných pracovních a životních výročích.
5602 - Ostatní osobní výdaje (náklady)
Do této položky se zahrnují veškeré odměny, poskytované fyzickým osobám, odměny za práce a obdobné činnosti nebo místo nich poskytované náhrady a obdobná plnění, která patří do mzdových prostředků, avšak nezahrnují se do položky 5601.
Patří sem:
- odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. odměny za přednáškovou a výukovou činnost, za překlady, lektorské posudky a rozbory, za odborné posudky a tlumočnickou činnost, za projektové práce a činnosti, za vědeckou, literární a uměleckou činnost, resp. za užití jejich výsledků - děl apod., poskytované na základě dohod nebo podle zvláštních předpisů;
- odměny vyplácené brigádníkům v akci "Z" (v investiční i neinvestiční části);
- odměny za práce (činnosti) podle zvláštních předpisů nebo směrnic (např. odměny za práce prováděné mimo pracovně-právní vztah osobami v ústavech, útvarech a zařízeních, odměny náčelníkům štábů civilní obrany a příslušníkům požární ochrany, zvláštní přídavek pracovníkům v orgánech RVHP aj.);
- odměny a náhrady za výkon veřejných funkcí (činností) (např. odměny z výkonu veřejných funkcí, tj. funkční plat, základní funkční plat, osobní funkční přídavek, funkční odměny, náhrada za výkon funkcí, mimořádné odměny poslancům, členům komisí a spolupracovníkům národních výborů, členům a spolupracovníkům orgánů lidové kontroly aj.; náhrada mzdy, resp. ušlého výdělku poslanců, členů komisí a spolupracovníků národních výborů, náhrada mzdy, resp. ušlého výdělku a paušální náhrady za výkon funkce soudce z lidu, náhrady mezd svědkům při všech druzích řízení - soudním, notářském, správním);
- odměny a úplaty za objevy a vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, řešení tematických úkolů apod.;
- odměny podle předpisů o autorském právu (např. odměny za užití literárního, vědeckého a uměleckého díla, odměny za užití uměleckého výkonu, ceny a odměny za vynikající dílo nebo výkony v literární, vědecké a umělecké činnosti aj.);
- zvláštní odměny při rozvoji iniciativy pracujících (např. peněžité odměny nejlepším kolektivům a jednotlivcům za výsledky dosažené v akci "Z"; odměny za mimořádné zásluhy poskytované národními výbory z fondů rezerv a rozvoje poslancům, členům komisí a aktivů a členům občanských výborů);
- odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů;
- vyrovnání pracovních příjmů podle zvláštních předpisů (např. mzdové vyrovnání pracovníků uvolněných při provádění racionalizačních a organizačních opatření, odstupné pracovníkům uvolněným při provádění racionalizačních a organizačních opatření, příspěvek dlouhodobě uvolněným poslancům národních výborů, kteří se vracejí do svého dřívějšího, popř. nastupují do nového zaměstnání).
Seskupení položek 57 - Ostatní výplaty fyzickým osobám
Veškeré peněžní výplaty v čs. měně fyzickým osobám (čs. i cizím státním příslušníkům), které nejsou součástí mzdových prostředků nebo není dále uvedeno, že do těchto výdajů nepatří.
5701 - Ostatní peněžité požitky nebo náhrady vyplácené fyzickým osobám
Peněžité náhrady za osobní ochranné pracovní prostředky, pokud tyto náhrady příslušné předpisy povolují;
- náhrady za použití vlastního nářadí apod.;
- udělení státních cen a cen ministrů;
- příspěvek před nástupem nového zaměstnání podle platných předpisů;
- příspěvky na hospodářské zabezpečení rodinných příslušníků žáků a studentů;
- kapesné obyvatelům ústavů;
- náhrady za ztrátu výdělku (podle par. 194 a par. 195 zákoníku práce č. 55/1975 Sb.);
- odměny dárcům krve, odměny osobám za vyzkoušení účinku nových léčiv aj.;
- peněžitá plnění zdravotní služby (náhrady cestovních a podobných výdajů patří do cestovních výdajů), např. náhrady za léčení československých občanů v zahraničí apod.;
- zařizovací a vybavovací příplatky pracovníkům vyslaným do zahraničí;
- náborové příspěvky včetně příspěvků rodinným příslušníkům (nikoliv příspěvek na zapracování);
- náhrady poskytované přesídlencům při majetkoprávním vypořádání mezistátních smluv;
- měsíční odměny učňům v přípravném období a na dovolenou učňů (v přípravném období i v období odborného rozvoje);
- náhrady za čistící prostředky domovníkům;
- příplatky na výživu služebních psů;
- náhrady za věci nabyté od soukromníků, vyplácené v hotovosti nebo poukázané na vkladový účet u Státní spořitelny (např. za dříví, seno, suroviny, léčivé byliny);
- úhrady obyvatelstvu za poškozený, zničený a odcizený majetek;
- náhrada za bolestné (podle vyhlášky č. 32/1965 Sb., o odškodnění bolestí a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.); náhrady škod způsobených pracovním úrazem a nemocí z povolání;
- výdaje při školních výletech dětí, které se hradí učitelům (příp. průvodcům), jízdné, diety a výdaje v hotovosti (např. vstupné do hradů a zámků, zoologických zahrad apod., při výchovném programu výletů);
- kapesné dětem v dětských domovech a v domovech internátních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči;
- finanční podpora v případě smrtelných úrazů;
- příspěvek na ošacení osob činných při občanských obřadech a slavnostech pořádaných sbory pro občanské záležitosti.
Do položky 5701 nepatří:
- náhrady cestovních výdajů při cestách do zahraničí, vyplácené v cizí měně (viz položka 5404);
- hodnota vydávaných ochranných oděvů a ochranných pomůcek (viz položka 5309);
- odměny, dary, poskytované v naturální formě (viz položka 5601);
- náklady spojené s použitím služebního vozu při pracovních cestách; náhrady za vozidlo pronajaté od nedopravní organizace socialistického sektoru (viz položka 5501);
- výdaje z prostředků na pohoštění, občerstvení a dary (viz položka 5312).
5702 - Stipendia a studijní příspěvky
Stipendia studentů a vědeckých aspirantů; stipendia zaměstnanců po dobu internátního školení v dlouhodobých kursech; stipendia účastníků mimořádných forem studia; stipendia pro žáky gymnázií a středních odborných škol; příspěvky na provozní, pedagogickou, prázdninovou a jinou praxi, na předdiplomní práce, práce v terénu apod. pro žáky středních odborných a vysokých škol; resortní a krajská stipendia vysokoškolských studentů apod.
Seskupení položek 58 - Dávky sociálního zabezpečení
Rozpočtují ministerstva práce a sociálních věcí, česká a Slovenská odborová rada, správy nemocenského pojištění, Svazy výrobních družstev - nemocenské pojištění členů výrobních družstev a národní výbory. Podrobnou náplň jednotlivých položek stanoví ministerstva práce a sociálních věcí.
5801 - Nemocenské
5802 - Podpora při ošetřování člena rodiny
5803 - Peněžitá pomoc v mateřství
5804 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
5805 - Porodné
5806 - Pohřebné
5807 - Přídavky na děti
5808 - Důchody starobní
5809 - Důchody invalidní
5810 - Důchody za výsluhu let
5811 - Důchody pozůstalých
5812 - Jiné důchody
5813 - Důchody manželek
5814 - Příspěvky důchodcům členům JZD
5816 - Dávky pěstounské péče
5817 - Příspěvek na výživu dětí
5818 - Zaopatřovací příspěvek
5819 - Příspěvek na provoz motorového vozidla
5820 - Ostatní peněžité dávky
5821 - Věcné dávky
5822 - Lázeňská péče
5823 - rekreace
5824 - Rodičovský příspěvek
5825 - Sociální příplatek
5826 - Příspěvek na bydlení
5827 - Příspěvek na dopravu
Na položky 5805, 5806, 5807, 5816, 5818, 5824, 5825, 5826 a 5827 se zařazují výdaje na dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to podle jeho části třetí, hlavy první (položka 5807), druhé (položka 5825), třetí (položka 5826), čtvrté (položka 5827), páté (položka 5824), šesté (položka 5818), sedmé (položka 5816), osmé (položka 5805) a deváté (položka 5806)
Seskupení položek 59 - Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
5901 - Příspěvky vedlejším hospodářstvím
5902 - Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
5903 - Příspěvky občanským sdružením na neinvestiční výdaje
Příspěvky ústředního orgánu (popř. určené rozpočtové organizace) na činnost občanských sdružení v jeho působnosti. (Členské příspěvky za kolektivní členství v československé vědeckotechnické společnosti apod. patří na položku 5406.)
5904 - Příspěvky na družstevní bytovou výstavbu
5905 - Příspěvky a dary mezinárodním organizacím
5906 - Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice
5907 - Příspěvky občanským sdružením na investice
5908 - Příspěvky ostatním organizacím na investice
5909 - Ostatní příspěvky
5910 - Dotace zdravotním pojišťovnám
5911 - Dotace fondu sociálního pojištění
5912 - Dotace soukromým školám
5913 - Dotace církvím a náboženským společnostem
5914 - Dotace církevním školám
5915 - Poskytnuté sdružené prostředky na provozní účely
5916 - Příspěvky obecně prospěšným společnostem na neinvestiční výdaje
5917 - Příspěvky obecně prospěšným společnostem na investice
Seskupení položek 60 - Dotace hospodářským organizacím
Dotace státním hospodářským organizacím jsou stanoveny zákony, vládními nařízeními a dalšími prováděcími předpisy včetně pokynů ministerstev financí pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů na příslušný rok. Jednotlivé druhy dotací váží na příslušné položky finančního plánu.
6001 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským organizacím zlepšující hospodářský výsledek
6002 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským organizacím do zdrojů k rozdělení
6003 - Ostatní dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským organizacím
6004 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským organizacím na investice
6005 - Dotace obchodním společnostem zlepšující hospodářský výsledek
6006 - Dotace obchodním společnostem do zdrojů k rozdělení
6007 - Ostatní dotace obchodním společnostem
6008 - Dotace obchodním společnostem na investice
6009 - Dotace fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.
Seskupení položek 61 - Dotace družstevním organizacím
6101 - Dotace JZD a společným zemědělským podnikům na investice
6102 - Neinvestiční dotace JZD a společným zemědělským podnikům
6103 - Dotace jednotlivě hospodařícím rolníkům
6104 - Dotace výrobním a spotřebním družstvům na investice
6105 - Neinvestiční dotace výrobním a spotřebním družstvům
6106 - Dotace bytovým družstvům
Seskupení položek 62 - Dotace ze státního rozpočtu čs. federace do státních rozpočtů republik
Seskupení položek 63 - dotace a subvence ze státních rozpočtů republik do rozpočtů národních výborů
Seznam rozpočtových kapitol
A. Ústřední rozpočty
1. Státní rozpočet čs. federace
-----------------------------------------------------------------
 Číslo    Název kapitoly
-----------------------------------------------------------------

 101     Kancelář prezidenta ČSSR
 102     Kancelář Federálního shromáždění ČSSR
 104     Úřad předsednictva vlády ČSSR
 106     Federální ministerstvo zahraničních věcí
 107     Federální ministerstvo národní obrany
 108     Federální ministerstvo zahraničního obchodu
 111     Státní plánovací komise
 112     Federální ministerstvo financí
 113     Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
 114     Federální ministerstvo vnitra
 119     Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu
 121     Státní komise pro vědeckotechnický a investiční
       rozvoj
 123     Federální  ministerstvo  hutnictví  a  těžkého
       strojírenství
 124     Federální ministerstvo všeobecného strojírenství
 125     Federální ministerstvo paliv a energetiky
 127     Federální ministerstvo dopravy
 128     Federální ministerstvo spojů
 129     Federální ministerstvo zemědělství a výživy
 136     Nejvyšší soud ČSSR
 141     Federální cenový úřad
 142     Federální úřad pro tisk a informace
 143     Úřad pro normalizaci a měření
 144     Úřad pro vynálezy a objevy
 145     Federální statistický úřad
 153     Státní arbitráž ČSSR
 154     Státní banka československá
 156     Výbor lidové kontroly ČSSR
 157     Generální prokuratura ČSSR
 161     Československá akademie věd
 163     Československá tisková kancelář
 198     Všeobecná pokladní správa
2. Státní rozpočet ČSR
-----------------------------------------------------------------
 Číslo    Název kapitoly
-----------------------------------------------------------------
 301  Kancelář prezidenta ČR
 302  Parlament
 304  Úřad vlády ČR
 305  Bezpečnostní informační služba ČR
 306  Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 307  Ministerstvo obrany ČR
 311  Ministerstvo hospodářství ČR
 312  Ministerstvo financí ČR
 313  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 314  Ministerstvo vnitra ČR
 315  Ministerstvo životního prostředí ČR
 316  Ministerstvo  pro správu  národního majetku  a jeho
     privatizaci ČR
 321  Grantová agentura ČR
 322  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 327  Ministerstvo dopravy ČR
 329  Ministerstvo zemědělství ČR
 333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 334  Ministerstvo kultury ČR
 335  Ministerstvo zdravotnictví ČR
 336  Ministerstvo spravedlnosti ČR
 344  Úřad průmyslového vlastnictví
 345  Český statistický úřad
 346  Český úřad zeměměřický a katastrální
 348  Český báňský úřad
 353  Ministerstvo pro hospodářskou soutěž
 358  Ústavní soud ČR
 361  Akademie věd ČR
 372  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
 373  Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR
 374  Správa státních hmotných rezerv
 375  Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 381  Nejvyšší kontrolní úřad
 398  Všeobecná pokladní správa
3. Státní rozpočet SSR
-----------------------------------------------------------------
 Číslo    Název kapitoly
-----------------------------------------------------------------

 502     Kancelář Slovenské národní rady
 504     Úřad vlády SSR
 511     Slovenská plánovací komise
 512     Ministerstvo financí SSR
 513     Ministerstvo práce a sociálních věcí SSR
 514     Ministerstvo vnitra SSR
 521     Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční
       rozvoj
 522     Ministerstvo průmyslu SSR
 526     Ministerstvo stavebnictví SSR
 529     Ministerstvo zemědělství a výživy SSR
 531     Ministerstvo lesního a vodního hospodářství SSR
 532     Ministerstvo obchodu SSR
 533     Ministerstvo školství SSR
 534     Ministerstvo kultury SSR
 535     Ministerstvo zdravotnictví SSR
 536     Ministerstvo spravedlnosti SSR
 541     Slovenský cenový úřad
 542     Slovenský úřad pro tisk a informace
 545     Slovenský statistický úřad
 546     Slovenský úřad pro geodézii a kartografii
 547     Slovenský geologický úřad
 548     Slovenský báňský úřad
 549     Slovenský úřad bezpečnosti práce
 553     Státní arbitráž SSR
 556     Výbor lidové kontroly SSR
 557     Generální prokuratura SSR
 561     Slovenská akademie věd
 564     Československý rozhlas v SSR
 565     Československá televize v SSR
 593     Slovenská správa nemocenského pojištění
 594     Nemocenské pojištění členů výrobních družstev
 598     Všeobecná pokladní správa
B. Rozpočty okresních úřadů a obcí
1. Rozpočty okresních úřadů a obcí České republiky
-----------------------------------------------------------------
 Číslo    Název kapitoly
-----------------------------------------------------------------

 702     Vodní hospodářství
 709     Zemědělství a výživa
 710     Doprava
 711     Obchod
 714     Školství
 715     Zdravotnictví
 716     Kultura
 719     Vnitřní správa
 728     Práce a sociální věci
 739     Místní hospodářství
 740     Výstavba
 741     Všeobecná pokladní správa
 751     Akce "Z"
2. Národní výbory SSR
-----------------------------------------------------------------
 Číslo    Název kapitoly
-----------------------------------------------------------------

 902     Vodní hospodářství
 909     Zemědělství a výživa
 910     Doprava
 911     Obchod
 914     Školství
 915     Zdravotnictví
 916     Kultura
 919     Vnitřní správa
 928     Práce a sociální věci
 939     Místní hospodářství
 940     Stavebnictví a komplexní bytová výstavba
 941     Všeobecná pokladní správa
 951     Akce "Z"