Vyhláška ze dne 17.4.1986 o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků

14.5.1986 | Sbírka:  31/1986 Sb. | Částka:  9/1986ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 1/1965 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.
31/1986 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu ze dne 17. dubna 1986 o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo zahraničního obchodu, federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při dodávkách vývozních investičních celků (§ 321 až 332 zákona).
(2) Ustanovení části třetí a sedmé se vztahují přiměřeně i na dodávky revizí, repasí a demontáží, jakož i na poddodávky montáží a stavebních prací, určené pro vyšší dodavatele (§ 9), pokud se tyto dodávky a poddodávky uskutečňují v zahraničí.
(3) Pro dodávky jednotlivých výrobků určených pro vyšší dodavatele platí obdobně ustanovení § 16 odst. 3, § 17, § 31, § 37 odst. 2, § 38 a přiměřeně ustanovení § 39, § 40 a § 47; pokud jde o zajišťování náhradních dílů, platí ustanovení § 21 obdobně.
§ 2
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Základní ustanovení
§ 3
Pojmy
(k § 321 zákona)
(1) Souborem strojů a zařízení (§ 321 odst. 2 zákona) se rozumí ucelená soustava vzájemně propojených strojů, zařízení a přístrojů, které plní společnou funkci a vyžadují kompletaci a montáž podle prováděcí dokumentace, popřípadě řídicí systém (dále jen "soubor strojů"). O soubor strojů se jedná, i když některý ze strojů, zařízení nebo přístrojů není zahrnut do dodávky, ačkoliv pojmově je součástí soustavy. Součástí souboru strojů je popřípadě i prováděcí dokumentace a montáž.
(2) Objektem (§ 321 odst. 2 zákona) se rozumí stavební práce v rozsahu jednoho prostorově uceleného a technicky samostatného stavebního objektu plnícího vymezenou účelovou funkci, popřípadě včetně stavebních hmot, dílců a konstrukcí nebo strojů, zařízení a přístrojů. Součástí objektu je popřípadě i prováděcí dokumentace a montáž.
(3) Souborem montážních prací (§ 321 odst. 2 zákona) se rozumí samostatná montáž v rozsahu alespoň jednoho souboru strojů nebo objektu.
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení
Příprava a podklady pro uzavírání smluv
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
Poptávka
(k § 323 odst. 1 zákona)
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Projektová dokumentace
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
Zpracování projektové dokumentace
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
ČÁST PÁTÁ
Společná ustanovení pro dodávky souboru strojů a objektů
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
Prověřování plnění
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
zrušen
Odpovědnost za vady (záruka)
(k § 329 zákona)
§ 42
(1) Uvede-li odběratel nebo někdo jiný dodávku nebo její část do provozu nebo užívání bez sjednané účasti nebo souhlasu dodavatele, neodpovídá dodavatel za vady tím způsobené.
(2) Provede-li odběratel nebo někdo jiný bez souhlasu dodavatele v záruční době na dodávce opravy nebo jakékoliv změny, předpokládá se, že zhoršení vlastností způsobil odběratel; to neplatí v případech, kdy je dodavatel v prodlení s provedením záruční opravy nebo jde-li o odstranění drobných vad, které musí být odstraněny bez zbytečného odkladu.
§ 43
zrušen
§ 44
Reklamace a její vyřízení
[k § 330 a § 332 dost. 1 písm. a) zákona]
(1) Odběratel (s výjimkou vývozního odběratele) je povinen reklamovat do 7 dnů ode dne, kdy obdržel včasnou reklamaci svého odběratele, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.
(2) Jestliže vady nebyly reklamovány bez zbytečného odkladu poté, kdy byly zjištěny, a jestliže se v důsledku toho zvětšily, je dodavatel povinen je v dohodnuté lhůtě odstranit, avšak nese náklady jen do výše výloh, které by vznikly, kdyby vady byly reklamovány bez zbytečného odkladu.
(3) Neodstraní-li dodavatel vady z důvodů, za které odpovídá, ve sjednané lhůtě, nebo jde-li o drobné vady, jejichž odstranění nestrpí odklad, a vady proto odstraní odběratel nebo někdo jiný, je dodavatel povinen nahradit odběrateli náklady opravy.
(4) Provádí-li se odstranění vady na místě, je odběratel povinen zajistit místní pomocné pracovníky, lešení, stavební dřevo, zdvihadla, provazy, drobný materiál a pomocné hmoty, jakož i elektrickou energii, paliva, páru, vodu, plyn a stlačený vzduch v rozsahu nezbytně nutném pro provedení opravy. Náhradu nákladů s tím spojených může odběratel požadovat jen v rozsahu, ve kterém je uhradil.
(5) Při provádění opravy ve výrobním závodě zajistí odběratel na náklad a nebezpečí dodavatele dopravu vadných předmětů k opravě i zpětnou dopravu po provedení opravy.
(6) Provádí-li se oprava v zahraničí, vrátí odběratel vyměněné vadné předměty dodavateli na jeho žádost do 6 měsíců po výměně, a to na náklad a nebezpečí dodavatele.
(7) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit kromě reklamovaných vad i závady na své dodávce, k nimž došlo v souvislosti s reklamovanými vadami.
§ 45
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
Další ustanovení pro dodávky souboru strojů
§ 46
zrušen
§ 47
zrušen
Odpovědnost za vady (záruka)
(k § 329 zákona)
§ 48
(1) Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli soubornou záruku, jestliže
a) zajišťuje úplnou prováděcí dokumentaci na celý rozsah své dodávky,
b) jeho dodávka obsahuje všechny stroje a zařízení podle specifikace prováděcí dokumentace,
c) jeho dodávka zahrnuje úplnou montáž (§ 71),
d) žádný z dodaných strojů a zařízení není vyroben podle konstrukce (dokumentace) požadované odběratelem.
(2) Souborná záruka zahrnuje souborně odpovědnost za jakost (za použitý materiál a dílenské provedení), za konstrukci strojů a zařízení, za správnost prováděcí dokumentace, za jakost a úplnost dodané montáže a sjednaným způsobem za funkci dodaných souborů strojů, jakož i za dosažení sjednaných hodnot jakostně technických ukazatelů (záruka za výkon). Záruka za výkon se poskytuje, je-li sjednáno provedení garančních zkoušek. Podrobnější vymezení odpovědnosti včetně následků za nedodržení sjednaných vlastností dohodnou organizace ve smlouvě (§ 43). Dodavatel je povinen přistoupit ve smlouvě alespoň na rozsah a podmínky záruky, které jsou obdobné rozsahu a podmínkám záruky za obdobné dodávky, které již dodal, pokud byly dodávány za obdobného rozsahu a podmínek.
(3) Poskytuje-li dodavatel záruku za výkon, prokazuje garančními zkouškami, že dodávka dosahuje sjednaných hodnot jakostně technických ukazatelů; stroje a zařízení musí během nich pracovat bezvadně bez jiných než údržbářských zásahů.
(4) Jestliže dodavatel provedl úspěšně garanční zkoušky, je tím prokázáno, že dodávka dosahuje sjednaných hodnot jakostně technických ukazatelů.
(5) Na žádost vývozního odběratele je hlavní dodavatel povinen souhlasit s tím, že vývozní odběratel sjedná se zahraničním zákazníkem delší dobu odpovědnosti než 1 rok od uvedení strojů a zařízení do provozu, jestliže toto prodloužení odpovídá sjednané době zkušebního provozu prováděného zahraničním zákazníkem po splnění dodávky; o stejnou dobu se prodlužuje dvouletá doba od dodávky poslední podstatné části. To platí i pro další dodavatele s tím, že delší dobu odpovědnosti poskytují za úhradu.
§ 49
(1) Nemá-li dodavatel odpovědnost podle ustanovení § 48 odst. 1 a 2, odpovídá pouze za jednotlivé stroje a zařízení.
(2) Záruka za jednotlivé stroje a zařízení zahrnuje
a) odpovědnost za jejich jakost (za použitý materiál a dílenské provedení) a též za konstrukci, jde-li o stroje a zařízení vyrobené podle konstrukce (dokumentace) dodavatele; dodávají-li se stroje a zařízení, které nevyžadují montáž, nebo dodávají-li se s montáží, odpovídá dodavatel též za jejich funkci, popřípadě za výkon,
b) odpovědnost za odborné provedení podle předaných podkladů a za použití materiálů uvedených v dokumentaci, jde-li o stroje nebo zařízení vyrobené podle konstrukce (dokumentace) požadované odběratelem.
§ 50
Dodavatel odpovídá za žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí 2 měsíce, za žáruvzdorné vyzdívky koksárenských baterií, vysokých pecí, ohřívačů větru a za ostatní žáruvzdorné vyzdívky a kouřovody 6 měsíců od splnění dodávky.
§ 51
(1) Odpovědnost dodavatele se nevztahuje na vady, které mají původ
a) v dokumentaci, stroji, zařízení, montáži nebo ve zkouškách, které nejsou předmětem jeho dodávky; dodavatel však odpovídá za vady, které jsou způsobeny vlastnostmi stroje nebo zařízení, které stanovil v prováděcí dokumentaci nebo jiným způsobem,
b) v tom, že při dodávce způsobem šéfmontáže odběratel nejednal podle montážních příkazů dodavatele; dodavatel je povinen na tento důsledek odběratele upozornit tak, aby odběratel měl možnost závady montáže před jejím dokončením odstranit.
(2) Dodavatel neodpovídá
a) za poškození nebo zničení bezpečnostních zařízení, jejichž účelem je, aby se poškodila nebo zničila při přílišném namáhání, k němuž došlo při plnění této jejich funkce,
b) za vady jednotlivých částí dodávky po uplynutí jejich životnosti a za vady způsobené normálním opotřebením,
c) za vady způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou, zejména nedodržením předepsaných návodů k obsluze, údržbě, k použití médií, mazadel apod.,
d) za vady vzniklé nedodržením provozních předpisů nebo použitím dodaného stroje nebo zařízení za pracovních podmínek odlišných od sjednaných nebo obvyklých podmínek.
§ 52
zrušen
ČÁST SEDMÁ
Další ustanovení pro dodávky objektu a montáže
ODDÍL PRVNÍ
Společná ustanovení
Povinnosti dodavatele
§ 53
zrušen
§ 54
zrušen
§ 55
zrušen
§ 56
zrušen
§ 57
zrušen
§ 58
zrušen
§ 59
zrušen
§ 60
zrušen
§ 61
zrušen
§ 62
zrušen
§ 63
zrušen
§ 64
zrušen
§ 65
zrušen
§ 66
zrušen
§ 67
Reklamace a její vyřízení
Pro reklamaci a její vyřízení platí přiměřeně ustanovení § 44.
ODDÍL DRUHÝ
Montáž
§ 68
zrušen
§ 69
zrušen
§ 70
zrušen
§ 71
zrušen
§ 72
zrušen
Zkoušky
§ 73
zrušen
§ 74
zrušen
§ 75
Odpovědnost za vady (záruka)
(k § 329 zákona)
Dodává-li se jako součást dodávky vývozního investičního celku zvláštní montáž, odpovídá dodavatel za správnost provedení montáže podle cizí montážní dokumentace; ustanovení § 53 písm. d) platí obdobně. Odběratel v těchto případech odpovídá za to, že nebudou porušena práva třetích osob.
§ 76
zrušen
§ 77
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Objekt
§ 78
zrušen
§ 79
zrušen
§ 80
zrušen
§ 81
Odpovědnost za vady (záruka)
(k § 329 zákona)
Zahrnuje-li dodávka objektu jednotlivé stroje a zařízení, popřípadě žáruvzdorné vyzdívky a kouřovody, odpovídá za ně dodavatel podle ustanovení § 49 odst. 2 a § 50. Ustanovení § 51 a § 52 se vztahují na tyto dodávky obdobně.
§ 82
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
Revize, repase, demontáže, poddodávky montážních a stavebních prací
§ 83
zrušen
§ 84
zrušen
§ 85
zrušen
§ 86
Odpovědnost za vady (záruka)
( k § 135 zákona)
(1) Pokud se dodávky podle tohoto oddílu uskutečňují pouze ve vztazích mezi čs. organizacemi, záruční doba činí 6 měsíců od splnění.
(2) Požaduje-li odběratel od dodavatele, aby mu za úplatu odstranil vady nebo poskytl nové bezvadné plnění poté, kdy dodavatelova odpovědnost za vady již zanikla, je dodavatel povinen zavázat se odběrateli k poskytnutí požadovaného plnění. Případné právo odběratele na náhradu škody vzniklé vadným plněním tím není dotčeno.
ČÁST OSMÁ
Technická pomoc
(k § 332 odst. 2 zákona)
§ 87
zrušen
§ 88
zrušen
§ 89
zrušen
§ 90
zrušen
§ 91
zrušen
ČÁST DEVÁTÁ
Sdružení
(k § 322 zákona)
§ 92
zrušen
§ 93
zrušen
§ 94
zrušen
§ 95
zrušen
§ 96
zrušen
§ 97
zrušen
ČÁST DESÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 98
zrušen
§ 99
Přechodné ustanovení
Ustanoveními této vyhlášky se řídí právní vztahy vzniklé po dni její účinnosti; právní vztahy ze smluv o dodávce vývozních investičních celků uzavřených před účinností této vyhlášky, jakož i změny těchto právních vztahů, které nastaly po účinnosti této vyhlášky, se řídí dosavadními předpisy. Organizace se však mohou dohodnout, že se touto vyhláškou řídí též právní vztahy založené hospodářskými smlouvami uzavřenými před účinností této vyhlášky.
§ 100
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství č. 1/1965 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků.
§ 101
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.
Ministr zahraničního obchodu ČSSR:
Ing. Urban CSc. v. r.
Ministr všeobecného strojírenství ČSSR:
Ing. Bahyl v. r.
Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR:
Ing. Saul v. r.
Ministr elektrotechnického průmyslu ČSSR:
Prof. Ing. Kubát DrSc. v. r.