Vyhláška ze dne 28.12.1988 o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb

14.2.1989 | Sbírka:  16/1989 Sb. | Částka:  2/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 144/1970 Sb.
Aktivní derogace: R 27/1981, R-21/1978
Pasivní derogace: 31/1990 Sb.
16/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
předsedy Státní banky československé
ze dne 28. prosince 1988
o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb
Předseda Státní banky československé stanoví podle § 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) Devizové banky a devizová místa 1) vybírají při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb poplatky, náhrady a paušály náhrad (dále jen "poplatky") podle této vyhlášky a sazebníku, který je uveden v příloze.
(2) Za operace uvedené v odstavci 1 se vybírají poplatky procentní sazbou z hodnoty operace vyjádřené v penězích nebo pevnou sazbou, a to započtením na částku (srážkou z částky), výběrem z účtu, v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Není-li možné vybrat poplatek započtením na částku docházející ze zahraničí nebo výběrem z účtu, kterého se operace týká, požaduje se zaplacení poplatku v hotovosti nebo bezhotovostním převodem.
(3) Ve všech případech, kdy se poplatek vybírá započtením na částku znějící na zahraniční měnu nebo výběrem z účtu vedeného v zahraniční měně, přepočítávají se poplatky uvedené v sazebníku v československých korunách na zahraniční měnu.
§ 2
(1) Poplatky stanovené v československých korunách v položkách 7, 15, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 37 a 38 sazebníku se na zahraniční měnu nepřepočítávají a hradí se v československých korunách. Poplatky stanovené v československých korunách v položkách 35, 40, 41 a 42 sazebníku mohou být uhrazeny v československých korunách nebo v zahraniční měně.
(2) Poplatky stanovené procentní sazbou se vybírají v zahraniční měně nebo z korunové protihodnoty vzniklé přepočtem zahraniční měny na československé koruny nebo na odběrní poukazy PZO Tuzex kursem použitým pro příslušný druh operace. Poplatky se zaokrouhlují tak, aby částka v československých korunách přijímaná, vyplácená nebo zúčtovaná na účet zněla na celé československé koruny a u odběrních poukazů PZO Tuzex na 0,50 Kčs nebo na celé Kčs.
(3) Poplatky a náhrady podle položky 34 a náhrady manipulačních výloh podle položky 39 sazebníku mohou devizové banky vybírat v dohodě s československými a zahraničními organizacemi formou čtvrtletního, popřípadě ročního paušálu s přihlédnutím k předpokládanému počtu případů.
(4) Od československých organizací mohou devizové banky vybírat paušál ve výši maximálně 1 %. z obratu devizových operací; kromě paušálu se vybírají provize zahraničních bank za prodané cestovní šeky bank nesocialistických států a Národní banky Jugoslávie, poplatky za dokumentární akreditivy (položka 11 sazebníku), poplatky za záruky (položka 12 sazebníku), za storna dovozních inkas s následným akceptem (položka 15 sazebníku), za směnečné operace (položky 16 a 19 sazebníku), poplatky za ostatní bankovní operace (položky 32 a 38 sazebníku) a za zvláštní služby (položky 40 a 42 sazebníku). Poplatek ve výši 1 %. může být vybírán čtvrtletně nebo ve lhůtách dohodnutých s československými organizacemi.
§ 3
U speciálních zahraničních operací prováděných na účtech devizových cizozemců nebo ve spojitosti s vedením těchto účtů mohou devizové banky vybírat poplatek odpovídající výši poplatků vybírané zahraniční bankou.
§ 4
Ve vztahu k zahraničním subjektům mohou devizové banky s ohledem na zájmy československého devizového hospodářství a s přihlédnutím k zásadám reciprocity používat pro jednotlivé druhy směnárenských a zahraničních operací sazby poplatků odchylné od sazebníku, a to ve výši odpovídající poplatkům vybíraným zahraničními bankami.
§ 5
U vývozních dokumentárních akreditivů, kde je stanovena podmínka, že akreditivní poplatky mají být přeneseny na československou organizaci, vybírají se tyto poplatky od československé organizace mimo paušál dohodnutý podle § 2 odst. 4, a to ve výši, v jaké by byly účtovány zahraniční bance.
§ 6
Pokud devizové banky vstupují do závazku na základě dispozice zahraničního příkazce a poplatky jdou k tíži československé organizace, vybírají se poplatky od československé organizace v příslušné zahraniční měně ve výši poplatků účtovaných zahraničními bankami.
§ 7
U operací prováděných na devizových účtech československých organizací lze vybírat poplatky podle vzájemně dohodnutých podmínek.
§ 8
Při směnách deviz za valuty a naopak se vybírá poplatek ve výši kursovní srážky (ažio), která představuje kursovní rozdíl mezi směňovanými hodnotami.
§ 9
Směnárenské zahraniční operace neuvedené v sazebníku se provádějí bez poplatků. Sazby stanovené sazebníkem se považují za maximální a devizové banky mají právo je snížit nebo od jejich výběru upustit.
§ 10
Kromě poplatků stanovených sazebníkem se účtují i náklady vzniklé v důsledku zvláštních požadavků devizového cizozemce nebo devizového tuzemce, kterým devizová banka vyhověla, a náklady účtované zahraničními bankami; na tyto náklady musí devizová banka devizového cizozemce nebo devizového tuzemce předem upozornit.
§ 11
Zrušuje se sazebník poplatků a náhrad při provádění směnárenských a zahraničních operací, při vedení účtů v zahraniční měně a v odběrních poukazech PZO Tuzex Státní bankou československou a jí pověřenými devizovými bankami a devizovými místy ze dne 12. června 1981 č. R - 27/1981, registrovaný v částce 18/1981 Sbírky zákonů a oddíly B, C, D sazebníku poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. března 1978 č. R - 21/1978, registrovaného v částce 16/1978 Sbírky zákonů.
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1989.
Předseda:
Ing. Potáč v. r.
Příl.1
Sazebník poplatků, náhrad a paušálů náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb
------------------------------------------------------------------
 Položka      Operace              Poplatek
------------------------------------------------------------------

   I. Nákup valut a deviz a šeků na Kčs
     vydaných československými bankami

1. Valuty, devizy (šeky, cestovní akreditivy a jiné
  platební dokumenty znějící na zahraniční měnu,
  včetně jejich inkasa) a šeky na Kčs, vydané
  československými  bankami  vyplácené      v  Kčs,
  odběrních poukazech PZO Tuzex nebo v zahraniční
  měně nebo připisované na účty v Kčs, odběrních
  poukazech PZO Tuzex nebo v zahraniční měně .......    1 %
  minimálně ........................................    5 Kčs
  maximálně ........................................   300 Kčs

2. Málo poškozené valuty ............................    10 %

       II. Prodej valut a deviz

3. Valuty a devizy  (šeky a cestovní akreditivy
  znějící na zahraniční měnu) prodávané devizovým
  tuzemcům a devizovým cizozemcům ..................    1 %
  minimálně ........................................    20 Kčs
  maximálně .......................................   300 Kčs

  Tyto poplatky se vybírají také při výplatách:

  a) devizovým cizozemcům za nespotřebované Kčs
    pocházející ze směny valut a deviz v rámci
    zpětné výměny a výplaty devizových prostředků
    z jiných titulů,
  b) na vrub limitu nebo plánu organizací,
  c) valut a šeků na vrub účtu v zahraniční měně,
  d) devizových prostředků  účelově určených na
    cestu do zahraniční.

4. Cestovní šeky Národní banky Jugoslávie - dotace
  devizovým bankám a devizovým místům z kursovní
  hodnoty ..........................................   1/2 %

  III. Úhrady ze zahraničí v zahraničních měnách
     a v Kčs krytých zahraničními měnami

5. Úhrady došlé prostřednictvím zahraničních bank
  nebo zvláštních účtů vyplácené (zasílané) v Kčs
  nebo  odběrních  poukazech  PZO  Tuzex  nebo
  připisované na účty v Kčs, odběrních poukazech PZO
  Tuzex nebo zahraniční měně .......................   1/2 %
  minimálně ........................................    5 Kčs
  maximálně ........................................   300 Kčs

  Poplatky z došlých úhrad se vybírají takto:

  a) z úhrad došlých bez výloh pro příjemce účtuje
    poplatek k tíži zahraniční banky devizová
    banka, jejímž prostřednictvím úhrada došla,
  b) při  úhradách   došlých  prostřednictvím
    Československé obchodní banky, a. s. Praha
    a Živnostenské   banky,   n. p.   Praha
    a vyplácených  pobočkami   Státní  banky
    československé účtuje poplatek Státní banka
    československá;  provádí-li  Československá
    obchodní banka, a. s. Praha nebo Živnostenská
    banka, n. p. Praha přímé zúčtování ve prospěch
    účtů  československých  organizací,  účtují
    poplatky za likvidaci  úhrad podle tohoto
    sazebníku přímo tyto banky,
  c) při  výplatě se  vyplácená částka snižuje
    o poplatek.

        IV. Úhrady do zahraničí

6. Úhrady do  zahraničí prováděné prostřednictvím
  zahraničních bank nebo zvláštních účtů ...........   1/2 %
  minimálně ........................................    20 Kčs
  maximálně ........................................   300 Kčs

  Poplatky při úhradách do zahraničí se vybírají takto:

  a) při  provádění mzdových  převodů v  rámci
    mezistátních  dohod se  vybírá za  každou
    jednotlivou položku 10 Kčs,
  b) u úhrad prováděných bez výloh pro příjemce se
    účtují příkazci kromě poplatků ještě výlohy
    zahraničních bank,
  c) poplatek vybírá devizová banka, která přijímá
    příkaz k úhradě a poukazuje ho devizové bance,
    která úhradu do zahraničí provádí.

      V. Devizové úhrady v tuzemsku

7. Dobropisy  na  nepřevoditelné  korunové  účty
  devizových cizozemců .............................    20 Kčs

8. Dobropisy  v  odběrních  poukazech  PZO Tuzex
  skládaných v  hotovosti na účet  v odběrních
  poukazech
  PZO Tuzex.........................................    1 %
  minimálně ........................................    5 Kčs

9. Likvidace   devizových  úhrad   z  příkazů
  československých organizací samostatně devizově
  plánujících ve prospěch fyzických osob (úspory
  z diet, platů, honoráře apod.) k výplatě (zaslání)
  v Kčs, nebo v odběrních poukazech PZO Tuzex nebo
  k dobropisu na účet v Kčs, v odběrních poukazech
  PZO Tuzex v zahraniční měně ......................   1/2 %
  minimálně ........................................    5 Kčs
  maximálně ........................................   300 Kčs

     VI. Dokumentární devizové operace

10. Dokumentární inkasa
  inkasní poplatek z částky .......................  3 promile
  minimálně .......................................   120 Kčs
  maximálně .......................................   3000 Kčs

  Vybírá se i při vydávání dokumentů bez placení
  a při vrácení dokumentů.

11. Dokumentární akreditivy

   a) otevření nebo potvrzení akreditivu za každé
    započaté čtvrtletí ..........................  3 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs
   b) výplata akreditivu z každé vyplacené částky .  3 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs
   d) přijetí směnky v rámci akreditivu
    měsíčně .....................................2 1/2 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs
   e) odložená platba v rámci akreditivu
    měsíčně .....................................2 1/2 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs
   f) oznámení (avizování) akreditivu .............  2 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs
   g) odesílání dokladů k inkasu nebo placení nebo
    přijetí v rámci akreditivu ..................  3 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs

12. Záruky
  Vystavení nebo potvrzení záruky za každé započaté
  čtvrtletí nebo podle zvláštního ujednání ........   1/2 %

13. Neodvolatelné platební příkazy

   a) otevření (avizování).........................  2 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs
   b) výplata .....................................  3 promile
    minimálně ...................................   120 Kčs

14. Inkaso s následným akceptem (promptní výplaty) se
  socialistickými státy při vývozu a dovozu .......  1 promile

15. Storna dovozních inkas s následným akceptem za
  stornovanou položku .............................    20 Kčs

     VII. Směnečná agenda se zahraničím

16. Výměna směnky, obstarání přijetí směnky, vrácení
  neprotestované i protestované směnky ............  1 promile
  minimálně .......................................    60 Kčs

17. Inkaso dovozní směnky ...........................  2 promile
  minimálně .......................................    60 Kčs

18. Odkup směnek před splatností a odprodej směnečné
  pohledávky do zahraničí (eskont směnek a forfait)
  za každé tři měsíce jednorázově v zahraniční
  měně, na kterou zní směnka ......................  1 promile
  manipulační poplatek za každou směnku v příslušné
  zahraniční měně .................................    20 Kčs

19. Zaručení přijatých dovozních směnek směnečných
  rukojemstvím (avalování) za rok .................    2 %
  nebo podle zvláštního ujednání

           VIII. Úvěr

20. Úvěr  na  postoupené  zahraniční  pohledávky
  jednorázově v příslušné zahraniční měně
  při úvěru do 6 měsíců .........................     2 %
  při úvěru do 9 měsíců .........................     3 %

21. Úvěr  v  zahraničních  měnách československým
  expertům, kteří odjíždějí na pracovní cesty do
  zahraničí .......................................  2 1/2 %
  minimálně .......................................    20 Kčs

 IX. Úschova a správa cenných papírů a jiných hodnot
       a operace s cennými papíry

22. Za úschovu a správu ročně

 a) tuzemských cenných papírů,
aa) akcií  z nominální,  popř. splacené  hodnoty
  (s výjimkou akcií vlastního vydání, za které se
  poplatky neúčtují
  do 100 000,- Kčs ................................  1 promile
  do 1 000 000,- Kčs .............................. 1/4 promile
  nad 1 000 000,- Kčs ............................. 1/10 promile
  minimálně .......................................    20 Kčs
  maximálně .......................................   1000 Kčs
ab) ostatních  cenných  papírů  a  jiných hodnot
  z nominální hodnoty ............................. 1/2 promile
  minimálně .......................................    10 Kčs
 b) zahraničních cenných papírů
ba) akcií a ukládacích cenných papírů z nominální
  hodnoty, popř. kursovní hodnoty, je-li vyšší než
  nominální hodnota ...............................  3 promile
  minimálně za každý druh .........................    3 Kčs
bb) akcií bez kursovní nebo nominální hodnoty za
  kus .............................................   0,60 Kčs
  minimálně za každý druh .........................    3 Kčs
bc) samostatných kupónů za kus ......................   0,20 Kčs
  minimálně za každý druh .........................    1 Kčs
bd) losů - za kus ...................................   0,30 Kčs
be) ostatních cenných papírů a jiných hodnot, např.
  pojistek, vkladních knížek
  minimálně .......................................    5 Kčs
  maximálně .......................................    50 Kčs
  za kus podle náročnosti úschovy a správy

23. Za úschovu a správu zahraničních cenných papírů
  a jiných hodnot uložených v cizině se zvyšují
  poplatky o ......................................    50 %

  Poplatky za úschovu cenných papírů a jiných
  hodnot jsou splatné ročně předem a při případném
  zrušení  úschovy  během  roku  se nevracejí.
  Výjimečně v případech, kdy cenné papíry a jiné
  hodnoty neposkytují převoditelný výnos nebo jsou
  vůbec nevýnosné, jsou poplatky splatné najednou
  za celou dobu úschovy  a správy při jejich
  prodeji, vydání nebo jakémkoliv jiném jejich
  zhodnocení nebo po uvolnění, popř. převodu jejich
      výnosů, jakož i při zrušení notářské nebo soudní
  úschovy.

24. Za otevření depozitního účtu při úschově a správě
  zahraničních a tuzemských cenných papírů a jiných
  hodnot

  a) cenných papírů ...............................    30 Kčs
  b) jiných hodnot ................................    20 Kčs

25. Za mimořádný výpis z depozitního účtu za každou
  stránku .........................................    5 Kčs

26. Za depozitní změny z podnětu uložitele

  a) cenných papírů ...............................   130 Kčs
  b) u jiných hodnot...............................    5 Kčs

27. Za  evidenci vázaností  z podnětu  uložitele
  jednorázově .....................................  4 promile
  maximálně .......................................   500 Kčs

28. Za obstarání umořovacího řízení cenných papírů
  z částky umořovacího vkladu .....................    2 %
  minimálně .......................................    10 Kčs
  maximálně .......................................    50 Kčs

29. Za obstarání inkasa cenných papírů a jiných
  hodnot , za inkaso jejich výnosů, upisovací
  práva, obstarání výměn, slosování apod.

   a) tuzemských  cenných  papírů  z  nominální
    hodnoty, popř. kursovní hodnoty je-li vyšší
    než nominální hodnota ....................... 1/2 promile
    minimálně ...................................    5 Kčs
    Provádí-li se inkaso cenných papírů a jejich
    výnosů ve funkci  výplatního místa, tyto
    poplatky se nepočítají.
   b) zahraničních cenných papírů z došlé úhrady
    nad 500,-Kčs ................................  10 promile
    při výnosu do 50,-Kčs minimálně .............    2 Kčs
    při  výnosu  od  51,-  Kčs  do 500,-Kčs
    minimálně ...................................    5 Kčs

30. Za obstarání devizového povolení nebo devizového
  hlášení ohledně cenných papírů - podle pracnosti
  minimálně .......................................    10 Kčs
  maximálně .......................................    50 Kčs

31. Nákup a prodej cenných papírů

   a) za nákup nebo  prodej tuzemských cenných
    papírů (s výjimkou cenných papírů vlastního
    vydání, kdy je možno od účtování poplatku
    upustit) z nominální hodnoty do 100 000,-
    Kčs .........................................  1 promile
    minimálně ...................................   100 Kčs
   b) za obstarání  nákupu zahraničních cenných
    papírů  z nominální  či kursovní hodnoty
    (je-li vyšší než hodnota nominální) .........  10 promile
    minimálně ...................................    20 Kčs
   c) za obstarání prodeje zahraničních cenných
    papírů z hodnoty výnosu .....................  10 promile
    minimálně ...................................    30 Kčs

         X. Ostatní operace

32. Potvrzení  krytí šeků  vystavených vlastníkem
  účtu.............................................   1/4 %
  minimálně .......................................    10 Kčs
  maximálně .......................................    50 Kčs

33. Úhrada protihodnoty půjčky v zahraniční měně
  poskytnuté   v   mimořádných   případech
  československým občanům v zahraničí .............    25 Kčs

34. Poskytnutí informací československým organizacím
  o zahraničních firmách získaných od zahraničních
  bank  a  informačních  kanceláří  za  jednu
  informaci .......................................    25 Kčs

35. Vystavení šekové knížky k devizovým účtům nebo
  k účtům vedeným v odběrních poukazech PZO Tuzex,
  platební nebo dispoziční karty ..................    20 Kčs

36. Zásilka šeků do zahraničí na žádost fyzické
  osoby,  vrácení  neproplaceného  platebního
  dokumentu .......................................    25 Kčs

37. Úhrada poplatku  za víza na  jeden cestovní
  doklad ..........................................    5 Kčs

38. Výplata  depozitní  stvrzenky,  prodloužení
  devizového  povolení  k  nákupu  devizových
  prostředků pro cestu  do zahraničí, opětovné
  potvrzení vydaných devizových prostředků k cestě
  do zahraničí v celním a devizovém prohlášení ....    10 Kčs

      XI. Náhrada manipulačních výloh

39. Z odměn a provizí zprostředkovatelských bank,
  poštovních, telegrafických a dálnopisných výloh,
  které devizová banka účtuje k tíži příkazce, činí
  náhrada manipulačních výloh z účtované částky ...    10 %

        XII. Zvláštní služby

40. Zvláštní služby  požadované fyzickými osobami
  a organizacemi (např. za obsluhu po skončení
  pokladních hodin, nákup většího množství, popř.
  i více druhů  zahraničních mincí, vyhledávání
  dokladů  v  archivech,  vyhotovování  různých
  sestavení a výpisů z účtů na žádost fyzické
  osoby, provedení  finanční kompenzace fyzické
  osobě,  obstarání  individuálního  devizového
  povolení,  obstarání  vývozního  prohlášení,
  vystavení  náhradního  valutového  potvrzení,
  náročné intervence, urgence placení pohledávek,
  reaktivace případů vypuštěných z evidence) nebo
  jimi zaviněné práce podle rozsahu času na tyto
  úkony  vynaloženého  za  každou  i započatou
  hodinu ..........................................    30 Kčs

41. Vyhotovení  fotokopie  bankovního  dokladu,
  vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, sdělení
  zůstatku účtu dopisem ...........................    5 Kčs

42. Vedení  trvalých  příkazů  devizových tuzemců
  a devizových cizozemců za rok .................    60 Kčs
1) § 7 a 8 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.