Vyhláška ze dne 20.12.1989, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat

28.12.1989 | Sbírka:  170/1989 Sb. | Částka:  35/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 49/1985 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
170/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 20. prosince 1989,
kterou se mění vyhláška Federálního statického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatického zpracování dat.
Federální statistický úřad v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.), stanoví:
Čl.I
Ustanovení § 15 vyhlášky č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat, se vypouští.
Čl.II
Při zajištění dílčích úprav projektové dokumentace automatizovaných systémů dodané podle hospodářské smlouvy uzavřené před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadního ustanovení.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Mička v. r.