Zákon ze dne 19.12.1989, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací

28.12.1989 | Sbírka:  171/1989 Sb. | Částka:  36/1989ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 40/1972 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
171/1989 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1989,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí slova "a orgány středního článku řízení" a na konci se připojují slova "ve znění zákona č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb.".
2. § 2 zní:
"§ 2
Český statistický úřad je ústředním orgánem státní správy republiky pro oblast sociálně ekonomických informací.".
3. V § 3 se v odstavci 1 v uvozovací větě za slovo "tyto" vkládá slovo "oblastní".
4. § 4 odst. 1 zní:
"(1) V čele krajské správy a Městské správy v Praze je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu; v čele okresního a městského (obvodního) oddělení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel příslušné krajské správy (Městské správy v Praze).".
5. § 6 se vypouští.
6. § 7 odst. 1 písm. g) a h) zní:
"g) realizuje v republice jednotnou koncepci rozvoje výpočetní techniky pro zpracování sociálně ekonomických informací v orgánech státní statistiky,
h) vytváří podmínky pro účelné "zpracování sociálně ekonomických informací pro potřeby jiných organizací, působí k sjednocování technických a programových prostředků pro zpracování sociálně ekonomických informací v republice,".
7. § 7 odst. 1 se doplňuje písmenem k), které zní:
"k) uděluje souhlas k použití technických nosičů dat a dálkového přenosu dat pomocí prostředků výpočetní a jiné techniky při poskytování sociálně ekonomických informací. 1)".
8. § 7 odst. 2 se doplňuje písmenem d), které zní:
"d) při vytváření celostátně platných integračních a unifikačních nástrojů ke vzájemné koordinaci tvorby, propojení a funkce všech celostátních informačních soustav.".
9. V § 9 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Český statistický úřad předkládá vládě republiky zprávy o vývoji národního hospodářství, životní úrovně a společnosti v republice.".
Dosavadní text § 9 se označuje jako odstavec 2.
10. § 10 se doplňuje písmeny g) a h), která zní:
"g) přidělují identifikační čísla organizacím se sídlem v územním obvodě své působnosti a jejich vnitřním organizačním jednotkám,
h) udělují souhlas k použití technických nosičů dat a dálkového přenosu dat pomocí prostředků výpočetní a jiné techniky při poskytování sociálně ekonomických informací.1)".
11. § 11 zní:
"§ 11
(1) Okresní oddělení plní na úrovni okresu vůči okresním národním výborům a jiným orgánům s okresní územní působností a vůči organizacím se sídlem na území okresu úkoly uvedené v § 10 písm. a) až e) a v písm. h).
(2) Okresní oddělení určují rodné číslo obyvatelům Československé socialistické republiky ve svém územním obvodu podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem. 2)".
12. § 12 zní:
"§ 12
Finanční orgány republiky pro účely tohoto zákona jsou ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, finanční správy a národní výbory.".
13. § 13 zní:
"§ 13
(1) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky v souladu s jednotnou metodikou stanovenou federálním ministerstvem financí organizuje, usměrňuje a zajišťuje rozvoj účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví v ústředních orgánech republiky, národních výborech a v organizacích v působnosti těchto orgánů. Při plnění těchto úkolů zejména
a) rozpracovává metodická opatření federálního ministerstva financí, vyžadují-li to potřeby republiky, a zajišťuje jednotný postup při jejich provádění,
b) zabezpečuje, aby informační soustava v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a v účetním výkaznictví působila k zvyšování hospodárnosti a k posílení finanční a rozpočtové kázně, systému ekonomické kontroly a ochrany národního majetku,
c) zabezpečuje dohled nad informační soustavou organizací, případně jej vykonává. 3)
(2) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky spolupracuje při stanovení jednotné metodiky oborů účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví s federálním ministerstvem financí. 4)".
14. Za § 13 se vkládají nové § 13a a § 13b, které zní:
"§ 13a
Finanční správy vykonávají dohled nad informační soustavou organizací v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví.
§ 13b
Národní výbory
a) usměrňují rozvoj účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví v rozsahu své působnosti,
b) vykonávají dohled nad informační soustavou organizací v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví u těch organizací, u nichž jim přísluší výkon státní správy na úseku daní, odvodů a poplatků,
c) dohlížejí na to, jak občané, kterým udělily povolení k poskytování věcných plnění a výkonů, plní podle zvláštních předpisů 5) svoji povinnost vést průkazné záznamy o této činnosti.".
15. V § 14 odst. 1 v první větě se slova "s ministerstvem financí" nahrazují slovy "s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky".
16. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "v podřízených organizacích" nahrazují slovy "v organizacích v jejich řídící působnosti".
17. V § 14 odst. 3 se slova "ústřední orgány státní správy a vrcholné orgány družstev a společenských organizací, krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy" nahrazují slovy "ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy republiky, svazy družstev, ústřední republikové orgány společenských organizací,".
18. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:
"(4) Úkoly ústředního orgánu vyplývající z tohoto zákona a zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb. pro národní výbory plní krajské národní výbory.".
19. Nadpis oddílu V zní:
"Oddíl V
Úkoly národních výborů".
20. Nadpis uvedený pod § 15 se vypouští.
21. Dosavadní text § 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které zní:
"(2) Národní výbory dále
a) soustřeďují a zpracovávají informace zjišťované jejich prostřednictvím u organizací v jejich působnosti,
b) vykonávají dohled nad informační soustavou organizací ve své působnosti,
c) poskytují pomoc orgánům státní statistiky při zemědělských soupisech a dalších zjišťováních u obyvatelstva.
(3) Národní výbory v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy 6) poskytují orgánům státní statistiky informace o věcných plněních a výkonech poskytovaných občany, kterým udělily povolení k této činnosti.".
22. § 16 se vypouští.
1) § 3a zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.
2) § 23 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.
3) § 14 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb.
4) § 14 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb.
5) § 7 nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
6) Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Šafařík v. r.
Pitra v. r.