Vyhláška ze dne 18.12.1989 o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků

30.12.1989 | Sbírka:  199/1989 Sb. | Částka:  38/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 28/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
199/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 18. prosince 1989
o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků, se mění takto:
1. § 1 odst. 1 písm. a) body 2 a 3 znějí:
"2. uskutečňované nakladatelstvím organizaci knižního velkoobchodu (dále jen "knižní velkoobchod") a organizaci knižního obchodu (dále jen "knižní obchod"),
3. uskutečňované knižním velkoobchodem knižnímu obchodu,".
2. V § 3 odst. 1 se výraz "nálepka" nahrazuje výrazem "štítek" a za slova "kódového čísla" se vkládá označení "ISBN".
3. V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova "bez porušení vnějšího obalu".
4. V § 6 se vypouští slovo "dodavateli".
5. § 7 se vypouští.
6. V § 8 se vypouštějí odstavce 1 a 3. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.
7. § 8 se doplňuje novým písmenem g), které zní:
"g) určení, která technická jednotka je rozhodující.".
8. § 9 se vypouští.
9. § 10 odst. 1 věta druhá zní: "Není-li lhůta takto stanovena, předkládá odběratel poptávku ve lhůtách obvyklých.".
10. § 10 odst. 2 poslední věta zní: "Součástí poptávky je úplný rukopis v konečném znění a úplné výrobní podklady.".
11. § 10 odst. 3 zní:
"(3) Je-li poptávka technicky nevyjasněná nebo jinak nedostatečná nebo neúplná, postupují organizace obdobně podle § 152 odst. 3 zákona.".
12. § 11 odst. 1 věta druhá zní:
"Návrh smlouvy je dodavatel povinen předložit ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě o přípravě dodávek, a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě obvyklé.". Zároveň se vypouští věta třetí.
13. V § 11 se vypouštějí odstavce 2, 3 a 5. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
14. V § 11 nově označeném odstavci 2 se označení "§ 153 odst. 2 písm. a)" nahrazuje označením "§ 153 odst. 3 písm. a)".
15. V § 13 se vypouští odstavec 4.
16. V § 14 odst. 2 se slovo "dvou" nahrazuje slovem "třech".
17. V § 14 se vypouštějí odstavce 4, 5 a 6.
18. V § 15 se slova "Nátisky ilustrací", "diazografické kopie" a "nátisky" nahrazují slovy "reprodukční kopie".
19. V § 16 odst. 1 se za slova "povinen provádět" vkládají slova "a v případě fotosazby vyznačit".
20. V § 17 odst. 2 se slova "nátisky a postupové barevné škály" nahrazují slovy "reprodukční kopie" a slovo "nátisky" slovy "reprodukčními kopiemi".
21. § 17 odst. 3 zní:
"(3) Dodavatel vrací výrobní podklady odběrateli nejpozději do 30 dnů od splnění dodávky. Pokud odběratel požaduje vrácení tiskových podkladů, uvede to v poptávce s určením, o které podklady se jedná a jmenovitě komu a kdy podklady vrátit.".
22. § 18 se vypouští.
23. V § 19 odst. 2 se slova "do 48 hodin" nahrazují slovy "následující pracovní den".
24. V § 19 odst. 3 se slova "mohou být" nahrazují slovem "budou".
25. § 20 odst. 2 zní:
"(2) Dodávka neperiodické publikace, jejíž náklad nepřesahuje počet 20 000 výtisků a hmotnost 2,5 t včetně obalu, musí být uskutečněna v jediné zásilce. V ostatních případech musí být dodávka expedována rovnoměrně v týdnech po sobě jdoucích.".
26. § 23 a 24 se vypouštějí.
27. § 28 se vypouští.
28. § 30 až 33 se vypouštějí.
29. § 36 zní:
"§ 36
K projednání požadavků knižního obchodu a k uzavírání hospodářských smluv organizuje knižní velkoobchod nákupní porady za účasti nakladatelství a knižního obchodu.".
30. § 37 se vypouští.
31. § 40 se vypouští. Zároveň se zrušuje poznámka č. 12.
32. § 44 se vypouští.
33. V poznámce č. 13 se slova "Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro tisk a informace" nahrazují slovy "registrující orgány".
34. V § 52 se vypouští odstavec 4.
35. V § 54 odst. 1 se za slovo "příloh" vkládají slova "s výjimkou části, která je podle dohody vyhrazena aktualitám".
36. V § 54 odst. 2 se za slovo "deníků," vkládají slova "u týdeníků do 1 měsíce a".
37. V § 54 se vypouští odstavec 3.
38. V § 60 se vypouští odstavec 1. Zároveň se odstavce 2, 3 a 4 označují jako odstavce 1, 2 a 3.
39. V § 61 se vypouští odstavec 3.
40. § 67 odst. 3 věta třetí zní:
"U společensky významného periodického tisku určeného dohodou orgánů hospodářského řízení dodavatele a odběratele se rozvržení úhrady nákladů na předpokládanou remitendu, popřípadě na celou vzniklou remitendu, stanoví dohodou organizací.".
41. § 72 se vypouští.
42. V § 73 se vypouští odstavec 1. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.
43. V § 74 se vypouští odkaz na poznámku č. 17, která se zároveň zrušuje.
44. V § 76 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v. r.