Vyhláška ze dne 8.2.1990 o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

20.2.1990 | Sbírka:  37/1990 Sb. | Částka:  10/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 1/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
37/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 8. února 1990
o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, se mění takto:
1. V § 1 se odstavce 3 a 4 vypouštějí včetně odkazů na poznámky pod čarou, které se zároveň zrušují.
2. § 2 odst. 1 zní:
"(1) Smlouva o přípravě dodávek leteckých prací se uzavírá nejméně na období 2 let na návrh jedné ze smluvních stran. Návrh smlouvy se předkládá ve lhůtě, na které se strany dohodnou.".
3. V § 2 se odstavce 2, 3 a 4 vypouštějí.
4. V § 3 se odstavec 3 vypouští.
5. § 5 se vypouští včetně odkazu na poznámku pod čarou, která se zároveň zrušuje.
6. V § 10 odst. 1 se vypouští text za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.
7. V § 11 odst. 1 se vypouští text za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.
8. § 12 zní:
"§ 12
Organizace se nemohou ve smlouvě dohodnout odchylně od ustanovení § 6, § 7 písm. d) až g), j), m), § 8 odst. 1 písm. a), c) až h), odst. 2, 3 a § 9.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1990.
Ministr:
Ing. Podlena v. r.