Nařízení ze dne 19.6.1990, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

9.7.1990 | Sbírka:  283/1990 Sb. | Částka:  45/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 52/1966 Sb.
Pasivní derogace: 72/1994 Sb.
283/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 19. června 1990,
kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví
Vláda České republiky nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb.:
§ 1
(1) Do osobního vlastnictví se prodávají byty, jakož i místnosti nesloužící k bydlení (dále jen "byty") určené pro osobní potřebu občanů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž vykonává právo hospodaření místní národní výbor nebo bytová organizace, a to byty
a) z nové státní bytové výstavby,
b) již užívané, které se uvolnily,
c) v osobním užívání občanů, kteří požádali o jejich koupi.
(2) Z prodeje jsou vyloučeny byty uvedené ve zvláštním předpisu, 1) byty v domech určených k demolici, byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové byty a byty v domech, které přešly do celospolečenského vlastnictví podle zvláštního předpisu. 2)
(3) Počty bytů z nové státní bytové výstavby, které mají být prodány do vlastnictví občanů, určují okresní národní výbory a na území hlavního města Prahy Národní výbor hl. m. Prahy.
(4) Místní národní výbory vedou přehled o občanech, kteří se ucházejí o koupi bytů uvedených v odstavci 1) písm. a) a b).
(5) V případě, že počet zájemců převyšuje počet bytů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), které lze prodat, provádějí místní národní výbory výběr zájemců o jednotlivé byty; přitom přihlížejí k bytové potřebě zájemců a upřednostňují mladé rodiny a neúplné rodiny, které se zaváží modernizovat byty ve starších objektech. Za mladou rodinu se považuje rodina, v níž ani jeden z manželů nepřesáhl 35 let věku; za neúplnou rodinu se považuje rodina, kterou tvoří osamocený rodič alespoň s jedním nezletilým dítětem ve vlastní péči.
§ 2
Místní národní výbory nebo bytové organizace, které vykonávají právo hospodaření s byty, neuzavřou kupní smlouvy s občany, kteří mají právo osobního užívání bytu a požádali o jeho koupi, jedná-li se o byty uvedené v § 1 odst. 2.
§ 3
K prodeji podnikových bytů, vojenských bytů, bytů ministerstva vnitra nebo bytů příslušníků Sboru nápravné výchovy, k nimž vykonávají právo hospodaření místní národní výbory nebo bytové organizace, je třeba též souhlasu organizace, která s těmito byty hospodaří, nebo orgánu vojenské správy nebo orgánu ministerstva vnitra nebo orgánu ministerstva spravedlnosti.
§ 4
K prodeji bytů v domech, které jsou kulturními památkami, je třeba předchozí dohody místního národního výboru nebo bytové organizace s příslušným orgánem státní památkové péče.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pithart v. r.
1) § 1 odst. 2 vyhlášky č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů.
2) Vládní nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru.