Zákon ze dne 6.9.1990 o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

6.9.1990 | Sbírka:  371/1990 Sb. | Částka:  61/1990ASPI
371/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. září 1990
o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
Změna: 267/1991 Sb.
Změna: 10/1993 Sb.
Změna: 331/1993 Sb.
Změna: 90/1995 Sb.
Změna: 160/1995 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Poslanecký plat
§ 1
Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "poslanec") náleží poslanecký plat (dále jen "plat") ve výši 16 100 Kč měsíčně počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib. Plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.
ČÁST DRUHÁ
Funkční příplatky
§ 2
(1) Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 22 400 Kč měsíčně.
(2) Místopředsedovi Poslanecké sněmovny, který jako první zastupuje předsedu Poslanecké sněmovny, náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 18 600 Kč měsíčně.
(3) Místopředsedovi Poslanecké sněmovny náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 17 400 Kč měsíčně.
§ 3
(1) Předsedovi výboru náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 6200 Kč měsíčně.
(2) Místopředsedovi výboru náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 2500 Kč měsíčně.
(3) Tajemníku výboru náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 1250 Kč měsíčně.
(4) Předsedovi poslaneckého klubu náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 2500 Kč zvýšený o 600 Kč za každých 10 členů klubu.
(5) Funkcionáři komise předsednictva Poslanecké sněmovny náleží stejný funkční příplatek jako funkcionáři výboru Poslanecké sněmovny, rozhodne-li tak předsednictvo Parlamentu.
(6) Funkční příplatek podle předchozích odstavců poslanci náleží počínaje prvním dnem měsíce, v němž byl do funkce zvolen. Funkční příplatky podle tohoto ustanovení nenáležejí poslanci, kterému náleží funkční příplatky podle § 2.
§ 3a
(1) Poslanci náleží v kalendářním roce, v němž skutečně vykonával funkci nejméně po dobu devíti měsíců, další plat, který se rovná měsíčnímu poslaneckému platu včetně funkčního příplatku (dále jen "další plat").
(2) Další plat je splatný spolu s platem za měsíc prosinec. Vznikne-li nárok na další plat až později, je splatný poslední den v prosinci.
(3) Poslanci, který se v kalendářním roce bez řádné omluvy nezúčastnil jednání Poslanecké sněmovny nebo jejích orgánů, do nichž byl zvolen, se další plat krátí. Při krácení se použije přiměřeně ustanovení § 8.
ČÁST TŘETÍ
Cestovní náhrady
§ 4
(1) Poslanci náleží diety měsíčně v paušální výši odstupňované podle vzdálenosti místa jeho trvalého pobytu od sídla České národní rady, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.
(2) Poslanci, který má trvalý pobyt na území hl. města Prahy, náleží diety podle odstavce 1 ve výši 2000 Kč.
(3) Poslanci, který má trvalý pobyt mimo území hl. města Prahy, náleží diety ve výši 4000 Kč.
(4) Poslanci též náleží náhrada za ubytování v prokázané výši, pokud cestu koná v souvislosti s výkonem poslanecké funkce.
(5) Cestovní náhrady při cestách do zahraničí, které souvisejí s výkonem poslanecké funkce, stanoví předsednictvo Poslanecké sněmovny.
§ 5
(1) Poslanec může na území České republiky používat bezplatně prostředků veřejné hromadné dopravy.
(2) Nemůže-li poslanec ze závažných důvodů použít veřejný dopravní prostředek, může mu předsednictvo Parlamentu přiznat náhradu jízdních nákladů v prokázané výši.
(3) Letadel veřejné letecké dopravy může poslanec bezplatně použít tam i zpět
a) pro cesty na schůze Parlamentu a jeho orgánů, nebo
b) pro cesty, k nimž byl pověřen předsednictvem Parlamentu nebo předsedou Poslanecké sněmovny, nebo
c) pro cesty, k nimž byl pověřen výborem Parlamentu nebo komisí předsednictva Parlamentu, dá-li k tomu souhlas předseda Poslanecké sněmovny.
ČÁST ČTVRTÁ
Náhrady dalších výdajů
§ 6
K úhradě věcných výdajů, popřípadě nákladů za služby, potřebné pro výkon poslanecké funkce, náleží poslanci paušální náhrada ve výši 7000 Kč měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.
§ 7
(1) Předseda Poslanecké sněmovny má po dobu výkonu funkce právo bezplatně užívat přiměřeně vybavený byt.
(2) Místopředsedové Poslanecké sněmovny mají toto právo jen tehdy, mají-li bydliště mimo sídlo Poslanecké sněmovny.
(3) Funkcionáři uvedení v odstavcích 1 a 2 mají právo na
a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době.
(4) Předsedové výborů Poslanecké sněmovny a předsedové poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny mají právo na
a) bezplatné používání služebního vozidla bez přiděleného řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou; rozsah jejich nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty v příslušném kalendářním roce stanoví vnitřním předpisem orgán Poslanecké sněmovny pověřený k tomu Poslaneckou sněmovnou,
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době.
(5) Poslanec má přednostní právo na zřízení účastnické telefonní stanice.
ČÁST PÁTÁ
zrušena
§ 8
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
Společná a závěrečná ustanovení
§ 9
(1) Požádá-li o to poslanec, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno. 1) Náhrada mzdy od zaměstnavatele mu nepřísluší.
(2) Poslanci, který je v pracovním nebo obdobném poměru, náleží za vykonanou práci mzda (odměna) podle obecně závazných právních předpisů.
(3) Pracovní nebo obdobný poměr poslance může být proti jeho vůli skončen jen s předchozím souhlasem předsednictva České národní rady; to platí i pro období 12 měsíců po zániku poslaneckého mandátu. Jinak je skončení pracovního nebo obdobného poměru neplatné.
§ 9a
Za dobu, kdy poslanec dočasně nevykonává svoji funkci, se krátí jeho požitky stanovené v § 1 až 3, v § 4 odst. 1, v § 6 a náhrada za spotřebované pohonné hmoty podle § 7 odst. 4 písm. a) v poměru k délce této doby.
§ 10
(1) zrušen
(2) V době, kdy poslanec nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu plat podle § 1, nejdéle však po dobu šesti měsíců, po tuto dobu mu nenáleží peněžité dávky nemocenského pojištění.
(3) Poslankyni, která nevykonává svoji funkci z důvodu mateřské dovolené,3a) náleží plat podle § 1; po tuto dobu jí nenáleží peněžitá pomoc v mateřství. Obdobně se postupuje, pokud by poslanci vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zvláštních předpisů.3b)
§ 11
(1) Poslanecký plat (§ 1) a funkční příplatek (§ 2 a 3) podléhají dani z příjmů.
(2) Diety a paušální náhrada (§ 4 a 6) dani nepodléhají.
(3) Požitky podle odstavců 1 a 2 jsou splatné 15. dne měsíce, za který náleží.
§ 12
Poslanci nenáleží nároky podle tohoto zákona po dobu, po kterou je členem vlády České republiky. Totéž platí, jestliže vykonává funkci vedoucího ústředního orgánu státní správy, náměstka ministra nebo náměstka vedoucího ústředního orgánu, pracovníka Kanceláře prezidenta České republiky nebo pracovníka Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.
§ 13
(1) Kancelář Poslanecké sněmovny odpovídá poslanci za škodu, která mu vznikla při výkonu poslaneckého mandátu nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů. 6)
(2) Poslanec odpovídá Kanceláři Poslanecké sněmovny za škodu, kterou jí způsobil při výkonu poslaneckého mandátu nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů. 6)
§ 14
Zrušují se § 24 až 27 zákona České národní rady č. 36/1989 Sb., o poslancích České národní rady.
§ 15
Poslancům, kteří vykonávají poslaneckou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, náležejí nároky podle tohoto zákona od prvého dne měsíce, v němž zákon nabyl účinnosti.
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
1) § 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
3a) § 157 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
3b) § 12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 189/1988 Sb.).
6) § 170 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.