Vyhláška ze dne 4.7.1991 o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb

31.7.1991 | Sbírka:  302/1991 Sb. | Částka:  55/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Aktivní derogace: 31/1990 Sb.
Pasivní derogace: 22/1992 Sb.
302/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 4. července 1991
o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb
Státní banka československá stanoví podle § 16 písm. g) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) Vyhláška upravuje zásady pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb (dále jen "odměna") právnickým a fyzickým osobám (dále jen "klient") Státní bankou československou, bankami, spořitelnami a jinými osobami, které jsou oprávněny tyto činnosti provozovat1) (dále jen "banka").
(2) Za peněžní služby se pro účely této vyhlášky považují služby poskytované v souvislosti s provozováním činností podle zvláštního zákona.2)
§ 2
(1) Banky stanoví ve svých sazebnících výši odměn pevnou nebo procentní sazbou; dále stanoví, ve kterých případech vybírají částky vynaložené za peněžní služby zahraničních bank a další skutečné výlohy, pokud nejsou zahrnuty do odměny. Banky stanoví ve svých sazebnících způsob (§ 4) a lhůty, v nichž se odměny vybírají.
(2) Banky jsou povinny zveřejnit své sazebníky nebo jiným vhodným způsobem zpřístupnit informaci o odměnách. Stejným způsobem jsou banky povinny zveřejnit změny ve svých sazebnících.
(3) Banky jsou povinny vydat klientovi na požádání doklad o zaplacení odměny, pokud tento údaje není zřejmý z dokladu o poskytnuté peněžní službě.
(4) Banky jsou oprávněny zcela nebo zčásti od vybráni odměny upustit.
(5) Banky stanoví odměny tak, aby zvýhodnily bezhotovostní formu placení a hospodárné způsoby předávání dat.
(6) Za peněžní služby v sazebníku neuvedené se stanoví odměna smluvně.
§ 3
(1) Odměny se stanoví v československých korunách. Odměny za služby prováděn v cizí měně vybírá banka v československých korunách nebo, bylo-li jí uděleno povolení podle zvláštního předpisu,4) v cizí měně. V sazebníku banky musí být uvedeno, které odměny podle kursu platného v den poskytnutí služby.
(2) Pokud se odměna vybírá v cizí měně, přepočítává se odměna v československých korunách na cizí měnu podle kursu platného v den poskytnutí služby.
§ 4
(1) Odměny se vybírají započtením na částku klientovi vyplácenou nebo připisovanou na účet (srážkou z částky), bezhotovostním převodem z účtu klienta, nebo v hotovosti. Za jeden úkon může banka vybrat jen jednu odměnu.
(2) Banky mohou dohodnout s klientem vybírání odměn formou paušálu.
§ 5
Odměny se nevybírají
a) za vyměření zbytku bankovky a poskytnutí náhrady za necelou bankovku, jestliže je zbytek bankovky celistvý a je větší než tři čtvrtiny plošné výměry bankovky;
b) za výměnu bankovek a mincí, které přestaly být zákonnými penězi, za zákonné peníze, po dobu možnosti jejich výměny stanovenou vyhláškou Státní banky československé;
c) za výměnu platných pamětních mincí za bankovky a mince.
§ 6
Za výměnu peněz určitých hodnot za peníze jiných hodnot5) a za vyměření náhrady za necelou bankovku, nejde-li o případy uvedené v § 5 písm. a), jsou banky oprávněny vybírat odměnu jen ve výši průměrných nákladů skutečně na tyto úkony vynaložených.
§ 7
Banka nesmí zneužívat svého postavení k tomu, aby získala nepřiměřený zisk stanovením odměny, která je v nápadném nepoměru k poskytnuté peněžní službě.
§ 8
Zrušuje se vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb.
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.
Předseda Státní banky československé:
v z. Ing. Zahradník v. r.
1) Např. § 14 odst. 1 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, § 1 odst. 4 a § 2 vyhlášky Státní banky československé č. 155/1989 Sb., o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze.
2) § 9 zákona č. 158/1989 Sb.
4) § 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 370/1990 Sb., o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky.
5) § 2 vyhlášky č. 155/1989 Sb.