Zákon ze dne 10.12.1991, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

20.12.1991 | Sbírka:  539/1991 Sb. | Částka:  103/1991ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
539/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 1991,
kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje takto:
Dosavadní text § 396 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Smlouvy o dočasném užívání majetku uzavřené podle § 348, které byly uzavřeny v době od 31. prosince 1989 do 31. prosince 1990 podniky a hospodářskými zařízeními Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Slovenska - Strany demokratické levice a Komunistické strany Československa a podniky, hospodářskými a účelovými zařízeními Svazu mladých, nástupcem Socialistického svazu mládeže, zanikají dnem 31. prosince 1991, pokud jejich platnost nezanikne před tímto datem.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.